toc Рубрики

Загальний список публікацій

Найбільш показовим результатом діяльності науково-дослідної установи є публікація наукової літератури. Перелік друкованих праць, виданих під грифом „Науково-дослідний інститут фінансового права”, висвітлює широкий спектр питань оподаткування, фінансового права, фінансів в Україні та за кордоном, а також іншу правову тематику. Протягом 10 років діяльності інституту видано понад 70 монографій, навчальних посібників, довідників, науково-практичних коментарів, зокрема: 


Антипов В. В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання : монографія / В. В. Антипов, В. І. Антипов. – К. : Атіка, 2004. – 208 с. 

Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна злочинність : світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення) / Антипов В. І. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 1040 с. 

Бодюк А. В. Нормативно-правові акти природокористування / Бодюк А. В., Ковальчук М. К., Кочкур М. В. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. – 544 с. 

Бодюк А. В. Фіскальні аспекти економічного природокористування : [монографія] / Бодюк А. В. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 570 с. 
Визначення корупційних ризиків за запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія / В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук, О. С. Задорожний, О. М. Москаленко, В. І. Борисов, В. Я. Настюк, О. В. Сердюк. – К. : Алерта, 2010. – 224 с. Губерська Н. Л. Фінансове право : метод. рек., нормат.-прав. акти, бібліогр. Особлива частина : [навч.-метод. посіб.] / Губерська Н. Л. – К. : Знання України, 2008. – Кн. 1. – 612 с. 

Губерська Н. Л. Фінансове право : метод. рек., нормат.-прав. акти, бібліогр. Особлива частина : [навч.-метод. посіб.] / Губерська Н. Л. – К. : Знання України, 2008. – Кн. 2. – 212 с. 

Губерська Н. Л. Фінансове право : Методичні рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія : Загальна частина : [навч.-метод. посіб.] / Губерська Н. Л. – К. : Знання України, 2007. – 328 с. 

Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки : причини виникнення та напрями їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : збірник тез за матеріалами круглих столів та Міжнародної інтернет-конференції / НДІ фінансового права. – К. : Вік прінт, 2009. – 504 с. 

Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 199 с.

Заруба П. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : [монографія] / Заруба П. І. – К. : Атіка, 2007. – 220 с. 

Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 222 с.


Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування. – К.: Алерта, 2010. – 466 с. 

Земельні правовідносини : правочини та оподаткування : навч. посібник / [Білецька Г. М., Федчук С. І., Кондратенко Н. Г., Коваленко Ю. Є., Ніколайченко В. І., Тарангул Л. Л.]; за заг. ред. проф. О. Г. Мендрула. – К. : КНТ, 2008. – 164 с. 

Інноваційна модель економіки : правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів : монографія / [Онишко С. В., Доценко Ю. П., Єгоров С. О., Черненко Ю. М., Федчук С. І., Білецька Г. М., Мажорова С. В.]; за заг. ред. к.ф.-м.н. Ю. П. Доценка. – К. : Леся, 2006. – 196 с. 

Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДПС України : збірник тез виступів на круглих столах. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 110 с. 


Інформаційний бюлетень „Науково-дослідний інститут фінансового права: історія, здобутки, майбутнє” / [за заг. ред. О. В. Солдатенко]. – 2-ге вид., переробл. І доповн. – К.: АДЕФ-Україна, 2010. – 96 с. 

Кофлан В. М. Правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні : [монографія] / Кофлан В. М. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 176 с. 

Кофлан В. М. Правові аспекти місцевого оподаткування зарубіжних країн : [монографія] / Кофлан В. М. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. – 109 с. 

Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : [монографія] / Криницький І. Є. – Х. : Право, 2009. – 320 с. 

Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс : [учебное пособие] / Кучерявенко Н. П. – К. : Правова єдність, 2010. – 390 с. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учеб. пособ. / [Акуленко В. Н., Лысенко В. В., Попович В. М., Смелик В. Б. и др.]; под. ред. д.ю.н., професора Л. Д. Тимченко. – Ирпень : Национальная академия ГНС Украины, 2005. – 202 с. 

Мінімізація податкового боргу : економіко-правове забезпечення та організація : навч. посіб. / [Долгий О. А., Новицький А. М., Антипов В. І., Долгий О. О., Леміш А. М., Гаркуша В. С., Форостовець В. А.]; за заг. ред. В. І. Антипова та О. А. Долгого. – Коростень, 2005. – 208 с. 

Місцеві фінанси в Україні : Правове регулювання : навч. посіб. / [Близнюк О. С., Губерська Н. Л., Музика О. А., Усенко Р. А.] – К. : Дакор, КНТ, 2007. – 316 с. 
Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку : [монографія] / Монаєнко А. О. – Львів : Червона калина, 2009. – 251 с. 

Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством : [монографія] / Музика О. А. – К. : Атіка, 2004. – 344 с. 

Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : [монографія] / Музика О. А. – К. : Атіка, 2006. – 256 с. 

Музика О. А. Фінансове право : [навч. посіб.] / Музика О. А. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 260 с. 

Музика О. А. Фінансове право : [навч. посіб.] / Музика О. А. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220 с. 

Музика-Стефанчук О. А. Органи публічної влади як суб?єкти бюджетних правовідносин : монографія / О. А. Музика-Стефанчук. – Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2011. – 384 с. 

Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право : [навч. посіб.] / Музика-Стефанчук О. А. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2007. – 264 с. 

Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. Ч. 2 / М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. Кампо, О. А. Музика. – К. : Знання України, 2006. – 120 с. 

Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2010 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2010. – 464 с. 

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / [Антипов В. І., Воронова Л. К., Воротіна Н. В. та ін.]; за заг. ред. проф. П. В. Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. 

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. І., Клименко В. А., Матишевський П. С. ]; за заг. ред. С. С. Яценка. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : А.С.К., 2006. – 848 с. 

Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного круглого столу / [за заг. ред. М. В. Кармаліти ] – К.: Алерта, 2013. – 160 с.

Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права : правові основи публічних накопичувальних фондів : [монографія] / Нечай А. А. – Чернівці : Рута, 2004. – 376 с. 

Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : [монографія] / Нечай А. А. – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с. 


Податкове право України : кредитно-модульний курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Воронова Л. К., Кучерявенко М. П., Пришва Н. Ю. та ін.]; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с. 


Податкові спори : виникнення, природа, засоби регулювання : навч. посіб. / [Буряк С. В., Мельник П. В., Ярошенко Ф. О. та ін.]; за заг. ред. С. В. Буряка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 800 с. 

Правове регулювання електронної комерції : монографія / [за ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. Д. Тимченка]. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 236 с. Пришва Н. Ю. Публічні доходи : поняття та особливості правового регулювання : [монографія] / Пришва Н. Ю. – К. : КНТ, 2008. – 200 с. 


Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами круглих столів, науково-практичного семінару та Міжнародної науково-практичної конференції / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2010. – 352 с. 

Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародного науково-практичного семінару, 10 грудня 2009 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К. : Вік прінт, 2009. – 278 с. 

Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці : проблеми методології та організації : монографія / [за ред. д.е.н. Ніколаєва В. П. ] – К. : Леся, 2006. – 320 с. 

Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакцизних товарів : посібник-довідник / [Антипов В. І., Білоус В. Т., Мельник П. В., Попович В. М., Тарангул Л. Л.]; за ред. Мельника П. В. – Ірпінь : Правові джерела, 2002. – 156 с. 

Пунда О. О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : [монографія] / Пунда О. О. – Хмельницький – Київ, 2005. – 436 с. 

Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002–2008 роки) / [за заг. ред. О. В. Солдатенко]. – К. : видавничий дім „АДЕФ-Україна”, 2009. – 104 с. 

Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002–2010 роки) (2-ге видання, перероблене і доповнене) / за заг. ред. О. В. Солдатенко. – К. : Алерта, 2010. – 200 с. 

Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу / [за заг. ред. О. М. Смірнової] – К.: Алерта, 2013. – 120 с.

Світовий досвід упровадження індикаторів результативності органів податкових адміністрацій: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу / [за заг. ред. А. М. Вдовиченка] – К.: Алерта, 2013. – 106 с.

Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України: монографія - К: Алерта, 2013. – 336с.
 

Словник фінансово-правових термінів. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. – 343 с. 

Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на охорону здоров’я в Україні та державах Центральної Європи : [монографія] / Солдатенко О. В. – К. : Алерта, 2010. – 278 с. 

Солдатенко О. В. Фінансово-правове забезпечення реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я / О. В. Солдатенко // Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2008. 

Солдатенко О. В. Податки – 2006 : перевірки контролюючими органами України / О. В. Солдатенко, М. С. Онуфрик. – К. : Леся, 2006. – 120 с. 

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К. : Укртехпрінт, 2007. – 410 с. 

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К. : Укртехнопрінт, 2008. – Ч. 2. – 88 с. 

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К. : Укртехнопрінт, 2008. – Ч. 2. – 88 с.

Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – 2008. – С. 556–572. 
Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – 486 с. 

Усенко Р. А. Фінансові санкції за законодавством України : [монографія] / Усенко Р. А.; відповід. ред. Д. М. Лук’янець. – К. : Дакор, КНТ, 2007. – 168 с. 

Фінансове право України : навч. посіб. / [Кучерявенко М. П., Криницький І. Є., Лукашев А. О. та ін.]; за заг. ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2010. – 405 с. (С. 81–117). 

Фінансове право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 395 с. 


Фіскальні важелі регулювання економіки : монографія / [за заг. ред. О. В. Солдатенко]. – К.: Алерта, 2012. – 278 с.

Экономика налоговых реформ: монографія / [за заг. ред.  Д. М. Серебрянського]. – К.: Алерта, 2013. – 432 с.