toc Рубрики

Кармаліта Марія Володимирівна

Кармаліта Марія Володимирівна
Дата та місце народження: 16.06.1982 р.
м. Ірпінь, Київської області

Освіта:


У 1999 році закінчила загальноосвітню середню школу № 17 м. Ірпеня з відзнакою.
Цього ж року стала студенткою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 році закінчила навчання та отримала диплом магістра права з відзнакою. З 2007 р. по 2010 р. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва. Вересень 2011р. – успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень у Вченій раді Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема дисер. дослідження «Правова доктрина – джерело (форма) права»).
Досвід роботи:
Стаж за фахом 13 років, у т.ч. науково-педагогічна діяльність 9 років.
Працювала:
- помічником юриста ТОВ «Телестудія «Служба інформації», м. Київ (2003 р.);
- юристом ПП «Укроргсинтез», Київ (2004р.);
- асистентом кафедри фінансового права Національного університету державної податкової служби України (2007 - 2011 рр.);
- старшим викладачем кафедри теорії держави і права Національного університету державної податкової служби України (2011-2012 рр.);
- завідувачем науково-дослідної лабораторії проблем удосконалення фінансового контролю та фінансово-правової відповідальності НДІ фінансового права (2013-2014 рр.);
- доцентом кафедри теорії права та держави Національного університету державної податкової служби України (2014-2016 рр.);

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ К.Ю.Н., ДОЦЕНТА, СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
НДІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
М. В. КАРМАЛІТИ

1. Теорія права та держави: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) / [А. Є. Шевченко, А. В. Старостюк, М. В. Кармаліта, А. М. Талах]. - Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. – 256 с.
2. Теорія держави : навчальний посібник / М. В. Кармаліта, А. В. Старостюк. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2013. – 152 с.
3. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії: монографія / Білецька Г. М., Кармаліта М. В., Куц М. О. та ін..; за заг ред. В. Ф. Дейнеки. – Київ: Алерта, 2012. – 222 с.
4. Оперативний облік в органах ДПС України: посібник-довідник /[за заг. ред. В. Ф. Дейнеки]. – К.: Алерта, 2012. – 126 с.
5. Кармаліта М. В. Статичний та динамічний підходи до тлумачення положень Модельної податкової конвенції та Коментарів до неї / М. В. Кармаліта // Матеріали інтернет-мемінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» 21-31 травня 2016 року, м. Ірпінь, НДІФП, УДФСУ. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/236/.
6. Кармаліта М. В. Розподіл влади як основа сучасного парламентаризму / М. В. Кармаліта, Н. Р. Нижник // Вісник ЦВК. – 2016. – № 1 (33). – С. 32-35.
7. Кармаліта М. В. Доктрина поділу влади: концептуальний підхід / М. Кармаліта // Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи: Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20 річчю від дня створення юридичного факультету УДФСУ (Словацька республіка – Україна, 3-6 травня 2016 року). – Лондон: МАНВО, 2016. – С. 40-41.
8. Кармаліта М. В. Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні / М. В. Кармаліта, А. Є. Шевченко // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2015. – 3 (36). – С. 52-57.
9. Кармаліта М. В. Деякі аспекти впливу правової доктрини на регламентацію еколого-правових відносин / М. В. Кармаліта // Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27 січня 2016 року, за заг. ред. В. В. Назарова, М. О. Дей. – Київ: Форматт, 2016. – 235 с. – С. 90-93.
10. Кармаліта М. В. Вплив правової доктрини на ефективність правового регулювання / М. В. Кармаліта, О. А. Калганова // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 608 с. – С. 196-201.
11. Кармаліта М. В. До питання розвитку доктринальної правосвідомості в Україні / М. В. Кармаліта // Національна ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського суспільства [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 16 грудня 2015 р.]. – Ірпінь, 2015.
12. Кармаліта М. В. Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави / М. В. Кармаліта, А. Є. Шевченко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 22 грудня 2015 р.]. – Ірпінь, 2015.
13. Кармаліта М. В. Доктрина поділу влади та її втілення в нормах українського права / М. В. Кармаліта // Соціологія права. – 2015. – № 3-4 (14-15). – С. 431-432.
14. Кармаліта М. В. Концептуальне обґрунтування державної політики як передумови ефективного виконання завдань і функцій держави / М. В. Кармаліта // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 16-21.
15. Кармаліта М. В. Правова культура в контексті розбудови правової системи України / М. В. Кармаліта, А.В. Старостюк // ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» – Херсон, 2014. – Випуск 5, Том 3. – С. 211-214.
16. Кармаліта М. В. Застосування податкового компромісу та податкової амністії: теоретичний аспект / М. В. Кармаліта, І. О. Трубін // Фінансове право. – 2014. – № 2. – С. 39-42.
17. Кармаліта М. В. Правове дослідження тенденцій антикорупційної політики в Україні та світі / М. В. Кармаліта, О. М. Розум, Н. Г. Шкуренко // Фінансове право. – 2014. – № 4. – С. 48-51.
18. Кармаліта М. В. Теоретичні засади сучасного українського законотворення / М. В. Кармаліта // Мораль і влада : матеріали наукової конференції 16 грудня 2014 р., м. Київ / НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди; Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі – К., 2014. – 96 с. – С. 43-44.
19. Кармаліта М. В. Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства / М. В. Кармаліта // Право і суспільство. – 2013. – № 6. – С. 20-24.
20. Кармаліта М. В. Теорія та практика сучасного українського правотворення / М. В. Кармаліта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Випуск 21, частина ІІ, том 1. – С. 49-51.
21. Кармаліта М. В. Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування / М. В. Кармаліта // Фінансове право. – 2013. - № 3. – С. 27-31.
22. Кармаліта М. В. Науковий потенціал, його роль у розвитку сучасної системи права / М. В. Кармаліта // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – Випуск 2. – С. 219-224.
23. Кармаліта М. В. Доктрина „Співвідношення податкових пільг та інвестицій” як механізм визначення ухилення від сплати податків / М. В. Кармаліта // Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків : зб. наук. праць за матер. наук.- практ. круглого столу, 20-21 червня 2013 року / Нац. унів. ДПС Україн, Наук.- дослідн. центр з проблем оподаткування. – Сімфереполь, 2013. – С. 81-83. 24. Кармаліта М. В. Правова доктрина – джерело (форма) права / М. В. Кармаліта // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. Конференції, присвяченої 20- річчю Національної академії правових наук та обговоренню п’яти томної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листопада 2013 року. – 1032 с. – С. 143-145.
25. Кармаліта М. В. Податкові пільги в українському праві: питання теорії та практики / М. В. Кармаліта // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.- практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 60-64.
26. Кармаліта М. В. Законодавчі підстави оцінки ефективності податкових пільг / М. В. Кармаліта // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 222 с. – С. 49-52.
27. Кармаліта М. В. Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України / М. В. Кармаліта // Публічне право. – № 2. –2012– С. 279–288.
28. Кармаліта М. В. Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави / М. В. Кармаліта // Фінансове право. – 2012. – № 4. – С. 5-8.
29. Кармаліта М. В. Теоретичний потенціал права / М. В. Кармаліта // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – С. 14-15.
30. Кармаліта М. В. Соціологізація права в контексті модернізаційних процесів у сфері юриспруденції / М. В. Кармаліта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціологія права як інтегрована наука (творча спадщина Євгена Ерліха та сучасність)» // Соціологія права. № 4 (6). – 2012. – С. 87.
31. Кармаліта М. В. Вагомі кроки на шляху реформування системи сплати податків та зборів в Україні / М. В. Кармаліта // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного круглого столу. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 61-65.
32. Кармаліта М. В. Правова складова дослідження податкового потенціалу в Україні / М. В. Кармаліта // Актуальні проблеми використання економічного потенціалу країни: матеріали економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 56-59.
33. Кармаліта М. В. Міжнародно-правовий механізм регулювання податкових відносин: світовий досвід та Україна: зб. матер. науково-практичн. семінару, 16 листопада 2012 року / Держ. Подат. Служба України, Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 29-31.
34. Кармаліта М. В. Деякі особливості українського права / М. В. Кармаліта // Сучасні держава і право: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 07 грудня 2012 / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, 2012. – С.50-52.
35. Кармаліта М. В. Правова доктрина – джерело (форма) права: автореф. дис.… канд. юрид.наук: 12.00.01 / М. В. Кармаліта; К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, – 2011. – 21 с.
Монографії
 • Податкова політика держави. Ще один великий компроміс / За заг. ред. К. І. Швабія. К.: Алерта, 2018. 62 с.
Науково-аналітичні довідки, доповіді, записки
 • Теоретико-прикладні аспекти „інвентаризації” податкових пільг, передбачених українським законодавством. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 58 с.
 • Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні
 • Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / за ред. Л. Д. Тимченка. К.: Алерта, 2017. 72 с.
Статті у фахових виданнях
 • Теорія та практика сучасного українського правотворення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2013. - Випуск 21, частина ІІ, том 1, С. 49-51.
 • Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування // Фінансове право, 2013. – № 3. – С. 27-31.
 • Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства // Право і суспільство, 2013. - № 6. - С.
 • Концептуальне обгрунтування державної політики як передумова ефективного виконання завдань і функцій держави / Юридичний вісник. - № 2. - 2014. - С. 16-21.
 • Темпоральний аспект тлумачення договірних норм (на прикладі використання положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї) // Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 6.
 • Доктрина поділу влади: концептуальний підхід (у співавторстві з Н. Р. Нижник) // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – 2016. – 446 с. – С.52-56.
 • Юридична природа договорів про попереднє узгодження ціноутворення
 • Електронні перевірки: розвиток форм податкового контролю у контексті інформаційної взаємодії учасників і втілення публічного та приватного інтересу. Фінансове право. 2017. № 1. С. 37-46.
 • Взаємоузгоджувальна процедура як правовий інструмент взаємодії платників податків та контролюючих органів. Право та державне управління. Збірник наукових праць. 2018 р. № 1 (30). Том 1. С. 118-122.
Статті в іноземних виданнях
 • Tymchenko L. D., Karmalita M. V. Features of Mutual Agreement Procedure as an Instrument of Interaction between Taxpayers and Fiscal Authorities. International Law and Integration Problems. 2018. № 2 (54). С. 23-28.
Статті у інших виданнях
 • Науковий потенціал, його роль у розвитку сучасної системи права / Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право), 2013. - Випуск 2. - С. 219-224.
 • Розподіл влади як основа сучасного парламентаризму ( у співавторстві з Н. Р. Нижник) // Вісник Центральної виборчої комісії. – № 1 (33). – 2016. – С. 32–35.
Навчальні посібники
 • Терія держави : навчальний посібник / М. В. Кармаліта, А. В. Старостюк. - Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. - 152 с.
 • Теорія держави і права : навч. посібник / [Шевченко А. Є., Топчій В. В., Старостюк А. В., Кармаліта М. В., Талах А. М.] ; за ред. А. Є. Шевченка. – 2016. – 187 с.
Науково-практичні конференції, симпозіуми
 • Соціологічні проблеми права очима науковців та практиків
 • Реформування податкової системи України відповідно до Європейських стандартів
 • Держава і громадянське суспільство: стан та перспективи розвитку
 • Правова доктрина – основа формування правової системи держави
 • Забезпечення та захист прав і свобод людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна
 • Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського)
 • Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності
 • Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
 • Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин
 • Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
 • Основньіе тенденции развития правовой науки и учебьі в современньій период в Азербайджанской Республике
 • «Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні»
 • Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні
 • Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин)
 • Всеукраїнські правові наукові читання пам*яті д.ю.н., проф., заслуженого юриста України, чл.кор. НАПрН України Нижник Ніни Романівни
 • Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки
 • "Правові аспекти криптовалюти в Україні"
 • Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції
 • Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації
 • Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О. Б. Костенка)
 • Фінансова та митна безпека України: міжнародне співробітництво у гармонізованому європейському просторі
 • Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації
 • Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових процедур
 • Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки
 • Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі
 • Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС
 • Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к Законодательству Европейского Союза
 • Економічна безпека держави: проблеми теорії та практики правоохоронного забезпечення
Науково-практичні семінари
 • Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні
 • Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України
 • Договори про узгодження ціноутворення як інструмент забезпечення балансу інтересів контролюючих органів та платників податків: світовий досвід та Україна
 • Взаємоузгоджувальна процедура в контексті договірних відносин України у сфері оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку
Круглі столи
 • Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України
 • Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби
 • Актуальні проблеми екологічного оподаткування : світовий досвід та українські реалії
 • Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків
 • Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток
 • Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку
 • Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України
 • Напрями та пропозиції щодо практичної реалізації спрощеної моделі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в органах Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України
 • Інституційні перетворення в фіскальній системі України
 • Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України
 • Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії