toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2013 рік

2013 рік

Статті у фахових виданнях

1.Андрущенко В. Л. Общественный статус мытарей по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. - 2013. - №1(160). - С. 13-18.
2.Білецька Г. М. Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції / Г. М. Білецька // Фінансове право. – 2013. – № 2. – С. 4–6. 
3.Білецька Г. М. Порівняльно - правовий аналіз оподаткування землі: українські реалії та зарубіжний досвід  . – 2013. – № 2 (61) – С. 83-87
4.Білецька Г. М. Правовий аналіз складових елементів категорії “Плата за землю” / Г. М. Білецька // Фінансове право. – 2013. – № 3. – С. 15 – 21.
5.Вдовиченко   А. М.   Дискреційна складова  фіскальної політики в Україні / А. М. Вдовиченко //  Журнал європейської економіки – 2013. – Том 12 (№2). – С. 165 – 177.
6.Вдовиченко   А. М.   Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект  / А. М. Вдовиченко //  Економічна теорія – 2013. – № 2. – С. 88 – 99.
7.Вдовиченко   А. М.   Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні  / А. М. Вдовиченко //  Економіка і прогнозування – 2013. – № 2. – С. 55 – 67.
8.Вдовиченко   А. М.  Принципи бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах членства України в СОТ / А. М. Вдовиченко //  Наука молода. – 2012. – №18. – С. 21–30.
9.Вдовиченко   А. М., Зубрицький А. І.   Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні  / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький  //  Економіка та Держава – 2013. – № 8. – С. 17 – 21.
10.Вдовиченко   А. М., Орос Г. В.  Теоретичні аспекти взаємозв’язку державних видатків та економічного зростання / А. М. Вдовиченко,   Г. В. Орос //   Ефективна економіка. – 2013. – №6 – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua (Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрного університету)
11.Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Економіка та Держава – 2013. – № 8. – С. 17 – 21.
12.Дейнека В. Ф. Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в контексті спрощення системи обліку доходів бюджету /В. Ф. Дейнека, Корж М. А. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 3 (62). - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.
13.Дейнека В. Ф. Механізм зарахування та обліку доходів бюджету органами Державної казначейської служби України: правовий аспект / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Фінансове право. - 2013. № 4. С. 26-29.
14.Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування // Фінансове право, 2013. – № 3. – С. 27-31.
15.Екологічне оподаткування у країнах Європейського союзу та в Україні: порівняльний аналіз
16.Євсєєва  І. О. Формування правових принципів концепції податкових витрат бюджету в Україні / І. О. Євсєєва // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2013 р. - № 4. - С. 75-81
17.Євсєєва І. О. До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України / І. О. Євсєєва // Фінансове право. - 2013. - № 2. – С. 35–39.
18.Зубрицкий А. И. Оценка эффективности администрирования налогов в контексте либерализации налоговой политики: актуальность для Украины / Управління розвитком. – №6(146). – 2013. – С.81-84.
19.Кармаліта М. В. Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства // Право і суспільство, 2013. - № 6. - С.
20.Кармаліта М. В. Теорія та практика сучасного українського правотворення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2013. - Випуск 21, частина ІІ, том 1, С. 49-51.
21.Козюк В. В. Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни / В. В. Козюк // Фінанси України – 2013. – № 1. – С. 58 – 70.
22.Козюк В. Глобалізація та міжчасові обмеження фіскальних стимулів // Світ фінансів. - 2013. - №3. - С. 81-90.
23.Козюк В.В.  Еволюція інституційної моделі  фіскальних правил у ЄВС / В.В. Козюк //  Журнал європейської економіки – 2013. – Том 12 (№2). – С. 131 – 164.
24.Козюк В.В. Життєвий цикл резервної валюти // Вісник НБУ. – 2013. – №7. – С. 44-52.
25.Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют // Економіка України. – 2013. – № 6. - С. 55-70
26.Козюк В.В., Заклекта О.І., Шиманська  О.П. Політекономія олігархічної економіки // Світ фінансів. - № 2. - 2013. - С. 204–208
27.Козюк В.В., Чирак И.Н. Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности связи в странах с формирующимися рынками // Финансы и кредит. – 2013. - №19(547). – С. 19-27.
28.Козюк В.В., Шиманська О.П. Політекономія олігархічної економіки // Вісник ТНЕУ. – № 3. - 2013. - С. 97–104
29.Корж М. А. Пряме іноземне інвестування та економічне зростання / М. А. Корж // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 20/4: – 2013. – С. 304-308.
30.Криницький І. Є. Податково-правові  пільги:  сучасні  проблеми  класифікації / І. Є. Криницький  // Фінансове  право. - 2013. - № 4. - С. 8-11
31.Криницький І. Є. Податково-процесуальні строки: сутність та специфіка / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2013 – № 3. – С.  8-11
32.Кучерявенко М. П. До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів / М. П. Кучерявенко // Фінансове право. - № 1. - 2013. - С. 17-19.
33.Мартинюк В.П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – №25, частина ІІ. – С. 117-123.
34.Мартинюк В.П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави // Економіка, менедж-мент, підприємництво. – 2013. № – 25 (І). – С. 179-188.
35.Мартинюк В.П., Баранецька О.В. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія." – Одеса, 2013. - №26 (205). – С.23-31.
36.Мартинюк В.П., Баранецька О.В. Оцінка стану фіскальної безпеки України // Світ фінансів. – 2013. №1. – С. 114-122.
37.Мартинюк В.П., Вівчар О.І. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка», –2013. – Випуск 7 (1). – С. 53-59.
38.Мартинюк В.П., Вівчар О.І. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства // Наука молода, – 2013. – № 19. – С. 176-181.
39.Мартинюк В.П., Лекарь С.І., Михальчук Н.М. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави // Науковий вісник  Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економіка. – 2013. – № 2. – С. 32-45.
40.Мартынюк В.П., Баранецька О.В. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государст-ва // Бизнес Информ. – 2013. – №8. – C. 15–21.
41.Новицький А. М. Особливості правового регулювання окремих видів послуг, що надаються за допомогою засобів телекомунікації / А. М. Новицький, І. О. Трубін // Малий і середній бізнес, 2013. – № 1–2. – С.81–85.
42.Об’єкти плати за землю: окремі теоретичні аспекти / Г. М. Білецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина II. Том 2. – 2013. – С. 120 – 123.
43.Огороднікова І. І. Оподаткування операцій з цінними паперами в світлі реформування підходів до оподаткування податком прибуток підприємств / І. І. Огороднікова // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – 2013. - № 2. – С. 258-262.
44.Огороднікова І. І. Особливості відповідальності за порушення порядку визначення об’єкту податку на прибуток підприємств / І. І.  Огороднікова // Фінансове право . – 2013. − № 4.- С. 11-14.
45.Огороднікова І. І. Порівняльна характеристика міжнародних та українських норм щодо застосування податкових коригувань / І. Огороднікова // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)  – економіко-правовий  науково-практичний журнал  2013. - № 3 (54). – С. 100-108.
46.Онуфрик М. С. Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст/М. С. Онуфрик//Фінансове право. –№ 2 – С. 15-18
47.Рибачок Н. П. Норматривно-правовий аспект аспект оподаткування засобів, що містять фосфати / Рибачок Н. П. Порівняльно-аналітичне право № 4-1. 2013. С. 153-156.
48.Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні / Рибачок Н. П. // Фінансове право №.4. 2013. С. 15-18.
49.Сарана С.В. Податковий режим у процесі формування інформаціного суспільства / С.В. Сарана // Інформація і право. - 2013. - № 4.
50.Серебрянський Д. М. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України / Д. М. Серебрянський, А. І. Зубрицький // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 12 (214). – С. 20-27.
51.Серебрянський Д.М. Оцінка ефективності адміністрування податків в Україні / Д.М. Серебрянський, Ю. Д. Гусак // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (24). – 452 с. (С. 76-91)
52.Серебрянський Д.М. Оцінка рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 45-57.
53.Смирнова А. Н. Трансформация Министерства доходов и сборов Украины в сервисную службу: проблемы и пути их решения. / А. Н. Смирнова // Науковий вісник НУДСПУ. - №1 (60). – С. 165-171.
54.Смірнова О. М. Оподаткування доходів транснаціональних корпорацій / О. М. Смірнова // Ефективна економіка. - 2013. - № 11. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2540
55.Смірнова О. М. Теоретико-методологічні основи оцінки податкового потенціалу регіону у Російській Федерації / О. М. Смірнова // Науковий вісник Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України : збірник наукових праць. – Вип. 7-8 : Формування ринкових відносин в України. – 2013. – С. 120-126.
56.Смірнова О.М. Систематизація наукових і практичних підходів до трактування і оцінки податкового потенціалу у країнах СНД / О. М. Смірнова // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди». – Вип. 20/2. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 203-210.
57.Солдатенко О. В. Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні / Солдатенко О. В. Трубіна М. В. // Фінансове право. - 2013. - № 4. - С. 29-33
58.Стадник М. В. Аналіз податкових реформ України в контексті світового досвіду / М. В. Стадник // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди». – Вип. 21/2 – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 159-164.
59.Трубін І. О. Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів / І. О. Трубін // Інформація і право, 2013. – № 2. – С. 65 – 72.
60.Трубін І. О. Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг / І. О. Трубін // Фінансове право, 2013. – № 2. – С. 24–27.
61.Трубіна М. В. Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в управлінні бюджетними коштами / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2013. – № 1. – С. 34–36.
62.Трубіна М. В. Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2013. – № 2. – С. 27–30.
63.Трубіна М. В. Правове регулювання позабюджетного фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні / М. В. Трубіна // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 2. – С. 102–107.
64.Шавло І.А. Аналіз функціонування бюджетної класифікації за доходами / І.А.Шавло, Н.Г.Шкуренко // Ефективна економіка. - 2013. - 10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ekonomy.nayka.com.ua?/op=1&z=2420
65.Шевчук С. В. Ескалація економіко-правових засад регулювання інноваційної діяльності в Україні / С. В. Шевчук / Науковий вісник НУДПСУ (економіка, право). – 2013. – №3(62). – C. 51-58
66.Шевчук С. В. Інверсія інноваційного розвитку промислового комплексу України / С. В. Шевчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 14-19
67.Шевчук С. В. Концептуальні положення підвищення інноваційної активності у промисловості України / С. В. Шевчук // Малий і середній бізнес (ПРАВО, ДЕРЖАВА, ЕКОНОМІКА). – 2013. – С. 93-99
68.Шевчук С. В. Правові засади функціонування єдиного казначейського рахунку у розрізі обліку доходів бюджету / С. В. Шевчук // Фінансове право.– 2013р. – № 4 – С. 33-36
69.Шевчук С. В. Спрощення системи сплати податків і зборів як новий вектор діалогу податкових органів з платниками податків [Електронний ресурс] / С. В. Шевчук // Ефективна економіка. – 2013. – №5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2063
70.Шевчук С. В. Стратегія та чинники підвищення інноваційної активності у промисловості України / С. В. Шевчук / Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5 (144). – С. 62–67
Статті у іноземних виданнях

Билецкая А. Н. Роль органов исполнительной власти в процессе регулирования платы за землю в Украине / А. Н. Билецкая // Закон и жизнь («Legea si Viata»). – 2013. – № 10. – С. 21 – 24.
Дейнека В. Ф. Современные тенденции и проблемы налоговой политики Украины / В. Ф. Дейнека // Белорусский экономический журнал. - 2013. № 3
Мартинюк В.П., Баранецька О.В., Клімчик В.М. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsi-cherheit des Staates // Osteuropa: Schwierig-keiten bei der Neuori-entierung. – Berlin. – 2013. Juli-September. – S. 48-53.
Мартинюк В.П., Баранецька О.В., Клімчик В.М. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства // Бюджетна політика збалансованого регіо-нального розвитку // Матеріали Міжнарод-ної науково-практичної конферен-ції. – Волгоград : Изд-во ВолГУ,  2013. – С. 49-54.
Мартынюк В.П., Вивчар О.И. Cодержательная дифференциация логистической стратегии финансово-экономической безопас-ности предприятий // Экономическая безо-пасность Росии: про-блемы и перспективы // Материалы Международной науково-практической конференции – г. Нижний Новгород, 2013 г. – С. 411-413.
Серебрянский Д.Н. Оценка влияния фискальной и монетарной политики на уровень общественных потерь в условиях финансовой стабилизации / Д.Н. Серебрянский, А.А. Капелюш // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2013. – № 6. – С. 141-153.
Трубина М. В. Правовые аспекты развития детско-юношеского спорта в Украине / М.  В. Трубина // Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – № 26. – С. 246– 254.
Трубина М. В. Теоретико-правовые основы фининсирования детско-юношеского спорта в Украине / М. В. Трубина // Актуальные проблемы науки XXI века. - 2013. - № 2. - С. 42-48

Статті в інших виданнях

Кармаліта М. В. Науковий потенціал, його роль у розвитку сучасної системи права / Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право), 2013. - Випуск 2. - С. 219-224.
Серебрянський Д.М. Інвентаризація пільг / Д.М. Серебрянський // Роботодавець. – 2013. – № 3 (112), березень 2013 року. – С. 5 // Електронна версія: http://robotodavets.org.ua/archives.htm.
Смірнова О.М. Податкові різниці: перезавантаження / О.М. Смірнова // Податкова правда: видання Асоціації платників податків України. - 2013 - № 5
Смірнова О.М. Небезпеки податкового боргу / О.М. Смірнова // Податкова правда. - №10 (травень 2013 р.). – С. 22-26.
Серебрянський Д.М., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Фіскальна девальвація для України: чи буде корисним допінг? «Дзеркало тижня. Україна» № 21, 14-21 червня 2013 року // Електронна версія: http://gazeta.dt.ua/finances/fiskalna-devalvaciya-dlya-ukrayini-chi-bude-korisnim-doping-_.html
Смірнова О. М. Виробництво та продаж он-лайн-періодики: чи є шанс на податкові пільги? / О. М. Смірнова // Податкова правда. – Київ. - №11 (червень 2013). – С. 44-49.
Серебрянський Д.М. Трансфертні вимоги часу / Інтернет-ресурс LB.ua, 3 липня 2013 року // http://economics.lb.ua/state/2013/07/03/210310_transfertni_vimogi_chasu.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=mainarticle
Смірнова О. М. Нові підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток / О. М. Смірнова // Податкова правда. – Київ. - №13-14 (липень 2013). – С. 14-17.
Серебрянський Д.М. До питання спрощення процедури визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств // Д. М. Серебрянський / Волинські наукові студії. – Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”. - 2013. - № 2 // Електронна версія: http://www.univerua.rv.ua/VNS2-2013/Serebrianskyy.pdf
Смірнова О. М. Звичайна ціна в дії: специфіка застосування і методи розрахунку / О. М. Смірнова // Податкова правда. – Київ. - №18 (вересень  2013). – С. 24-27.
Пасочник В. Перепланування бюджетного планування / В. Пасочник //  Дзеркало тижня. – 2013. –  №38. - 18 жовтня.
Пасочник В. Перепланування бюджетного планування / В. Пасочник // Дзеркало тижня. – 2013. – №38. - 18 жовтня. (частина статті, причетність до статті (авторство) зазначається)
Серебрянский Д.Н. Фискально-монетарная взаимосвязь в реалиях украины / Д.Н.Серебрянский, А.А. Капелюш // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы II Международной заочной научно-практической конференции (1 ноября 2013 года) [Электронный ресурс]. - Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. - 998 с.
Серебрянський Д.М. Фінансове право: дослідження та перспективи. - Віче. - № 23, 1-72, 2013. - С. 56-57