toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2012 рік

2012 рік

Статті у фахових виданнях

1. Білецька Г. М. Плата за землю в Україні: історичні та правові аспекти розвитку / Г. М. Білецька // Фінансове право. – № 4. – С. 23–25. - Завантажити у форматі PDF

2. Вдовиченко А. М. «Втеча» капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв’язок, макроекономічні ефекти / А. М. Вдовиченко, Д. М. Серебрянський // Вісник НБУ №1: – 2012.– С. 26–33.

3. Вдовиченко А. М. До проблем інтерпретації циклічно скоригованого бюджетного балансу країни [Електронний ресурс] / А. М. Вдовиченко // Ефективна економіка. – 2012. - №12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1618

4. Дейнека В. Ф. Особливості формування і реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації / В. Ф. Дейнека // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка), № 4 (59,) 2012. – С. 60−66.

5. Кармаліта М. В. / Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави // М. В. Кармаліта / Фінансове право, № 4: – 2012 – С. 5–8.

6. Кармаліта М. В. Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України // М. В. Кармаліта / Публічне право, № 2: –2012– С. 279–288.

7. Криницький І. Є. Актуальні питання протидії реєстрації фіктивних суб’єктів господарювання / І. Є. Криницький // Фінансове право, № 2. – 2012. – С. 19 – 22.

8. Криницький І. Є. Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу / І. Є. Криницький // Фінансове право, № 3. – 2012. − С.16 – 19.

9. Криницький І. Є. Податкова амністія та податкова пільга: проблема співвідношення / І. Є. Криницький // Право та управління, № 3. – 2012.

10. Криницький І. Є. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування / І. Є. Криницький // Право України, № 12. – 2012.

11. Монаєнко А.О. До питання про бюджетну відповідальність / А.О. Монаєнко // Право України. – 2012. – №6. – С. 218-226

12. Монаєнко А.О. Поняття бюджетно-процесуального права // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр./редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2012. – №4 (71). – С. 278-287.

13. Монаєнко А. О. Проблеми застосування бюджетного законодавства України // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література. – 2012. – Том ХІ, частина 2. – С. 27–36.

14. Серебрянський Д. М. Незаконна міграція фінансових потоків: сутність, оцінка та ризики для України / Д. М. Серебрянський, Д.Я. Семир’янов, А.І. Зубрицький // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] – 2011. – № 2. – С. 262-278. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_2/pdf/11sdmrfu.pdf.

15. Серебрянський Д. М. Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика / Д. М. Серебрянський, Н.В. Новицька // Наукові записки. Серія “Економіка” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 19. – 472 с. – C. 56-60.

16. Серебрянський Д. М. До питання впровадження інвестиційної податкової знижки в Україні / Д. М. Серебрянський, Г.С. Мельничук // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 45–60.

17. Серебрянський Д. М. Переваги та недоліки реалізації концепції податкових витрат в системі публічних фінансів: теоретичні основи та практичні можливості / Д. М. Серебрянський // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4 (25). – С. 97-108.

18.Тарангул В. Д. Історико-правовий аспект становлення міжбюджетних відносин в Україні / В. Д. Тарангул // Наше право. – 2012. – № 3 частина 1 – С. 92–98.

19. Тарангул В. Д. Поняття та правова природа фінансових ресурсів // Касьяненко Л.М., Тарангул В.Д // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 1(56). – С. 135–142.

20. Тарангул В. Д. Сучасний погляд на визначення поняття міжбюджетних правовідносин/ В. Д. Тарангул // Право та управління. [Електронне фахове видання] – 2012. – №2 – C. 896 – 906.

21.Тарангул В. Д. Правове регулювання міжбюджетних відносин між органами місцевого самоврядування в Україні / В. Д. Тарангул //  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 3 (58). – С. 140–146.

22. Тарангул В. Д. Принципи правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні / В. Д. Тарангул // Європейські перспективи. – 2012. – № 2 частина 2– С. 77–83.

 Статті в іноземних виданнях

 1.  Вдовиченко А. Н. Динамика ликвидности на рынке первичных публичных размещений (IPO) / А. Н. Вдовиченко // Экономический журнал ВШЭ №4: – 2012. – С. 1–20.

2. Зубрицкий А. И. Конкурентоспособность налоговой системы как фактор международной конкурентоспособности экономики Украины / А. И. Зубрицкий // Актуальные проблемы налоговой политики: сборник статей участников IV Международной научно-практической конференции молодых налоговедов. – Екатеринбург: УрФУ. – 2012. – С. 195–199.

3. Криницкий И. Е. Рецензия на книгу «Учитель, Ученый …» / И. Е. Криницкий // Финансовое право, № 3. – 2012. – С. 39–40.

4. Серебрянский Д. Н. Коррупция и мошенничество в бюджетном субсидировании экономики, как фактор уклонения от уплаты налогов / Д. Н. Серебрянский // Проблемы противодействия уклонению от уплаты налогов на современном этапе развития российской налоговой системы: матерниалы междунар. науч.-практ. конф., г. Иркутск, 20–21 сентября 2012 г. / под. науч. ред. А.П. Киреенко. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012.

5. Серебрянский Д. Н. Монетарная и фискальная политика: проблемы теории и методологии // Д. Н. Серебрянский, А. А. Галюта / Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику: сб. научн. статей Международной научно-практической конференции (30 октября 2012 года) / Тюменский государственный университет, Тюмень: ООО «ИПЦ «Экспресс». – 2012. – 671 с. [электронный ресурс].

6. Серебрянский Д. Н. Отдельные вопросы влияния налоговой политики на развитие малого и среднего бизнеса в Украине / Д. Н. Серебрянский // Актуальные проблемы налоговой политики: сборник ст. учасн. IV Международной научно-практической конференции молодых налоговедов. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – С. 363–368.

 Статті в інших виданнях

 1. Кармаліта М. В. Окремі аспекти використання системи правових засобів,  спрямованих на подолання мінімізації податкових зобов’язань / М. В. Кармаліта // Аудитор України  № 10: – 2012. – С. 32–43.

2. Матвійчук А. В. Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора) / А. В. Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці.– 2012.– № 1.– С. 7–36.

3. Онуфрик М. С. Напрями детінізації економічних процесів в Україні у сфері оподаткування / М. С. Онуфрик // Аудитор України. – 2012. − № 11. – С. 23−25.

4. Серебрянський Д. М. Раціоналізація енергетичних субсидій як напрямок фіскальної консолідації / Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Економіка. Екологія. Управління. – Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – С. 81–89.

5.  Серебрянський Д. М. Реформування системи оподаткування України: pro & contra «Дзеркало тижня. Україна» № 26, 03 серпня 2012 // Електронна версія: http://dt.ua/ECONOMICS/reformuvannya_sistemi_opodatkuvannya_ukrayini__pro__contra-106447.html.

6. Серебрянський Д. М. Четыре мифа о налоговой реформе // Информационное агентство УНИАН, 21.08.2012 13:50. – Электронная версия: http://economics.unian.net/rus/detail/137588.

7. Серебрянський Д. М. Час для перших підсумків / Д. М. Серебрянський // Роботодавець. – 2012. – №8 (105), серпень 2012 року. – С. 5–7.

8. Серебрянський Д. М. Передумови та напрями реформування системи сплати податків та зборів в Україні / Д. М. Серебрянський // Роботодавець. – 2012. – №10 (107), жовтень 2012 року. – С. 4–5.

9. Серебрянський Д. М. Взаємозв᾿язок втечі капіталу і тіньової міжнародної торгівлі в Україні / Д. М. Серебрянський // Аудитор України. – 2012. − № 11. – С. 25−32.