toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2013 рік

2013 рік

Наукові дослідження на замовлення Міністерства доходів і зборів України

 Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2013 рік містив 5 науково-дослідних теми.

 Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

 1. „Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств ”.

Тема замовлена 25 грудня 2012 року Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПС України. Державний реєстраційний номер: 0113U002055. Державний обліковий номер: 0214U002142. Керівник –Д.М. Серебрянський. Термін виконання: 01.01.2013 р. –  31.12.2013 р.

Протягом 2013 року:створено наукову продукцію у вигляді аналітичної довідки  «Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток» ; створено наукову продукцію у вигляді аналітичної довідки «Оцінка фіскальних і методологічних аспектів гармонізації податкового та бухгалтерського обліку щодо податку на прибуток підприємств»; створено наукову продукцію у вигляді збірника наукових праць «Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток» ; створено наукову продукцію у вигляді монографії « Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні»; створено наукову продукцію у вигляді заключного звіту за темою дослідження  «Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств» (вих. № 322/01-26 від 02.12.2013 р.).

Виконані такі завдання: Підготовлено проект декларації з податку на прибуток підприємств та додатків до неї відповідно до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу”; Проведено юридичну експертизу нової редакції ІІІ Розділу Податкового кодексу України згідно з проектом Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України”; Проаналізовано взаємозалежність між сумою наданих пільг та обсягом освоєних (використаних) капітальних інвестицій, а також ресурсів, спрямованих на інноваційну діяльність у розрізі регіонів країни; Розраховано показники, які пов’язані з податковим навантаженням з податку на прибуток підприємств за 2008–2012 рр., а саме: рівень податкового навантаження, коефіцієнт податкового навантаження та еластичність фіскального навантаження.; Узагальнено очікування підприємств щодо покращання їх ділової активності у ІІІ кварталі 2013 року в абсолютних та відносних показниках, що підтвердило необхідність  у реформуванні системи прибуткового оподаткування; Оцінено можливі втрати бюджету внаслідок гармонізації податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств; Розроблено пропозиції щодо вдосконалення податкової звітності з податку на прибуток підприємств для забезпечення гармонізації податкового та бухгалтерського обліку; Сформовано практичні пропозиції щодо зміни методології визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств з метою реформування ІІІ Розділу ПКУ.

В межах теми фахівці Інституту брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:  Розроблений проект  Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення у сфері оподаткування” (виконавець – Огороднікова І. І.).; Підготовлений проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (виконавець – Смірнова О. М.).

Протягом звітного періоду відбулися засідання авторського колективу, на яких обговорювалися питання належного і своєчасного виконання досліджень у межах НДР (протоколи № 1 від 22.01.2013 р., № 2 від 01.02.2013 р., № 3 від 11.03.2013 р., № 4 від 21.03.2013 р., № 5 від 18.04.2013 р., № 6 від 13.05.2013 р., № 7 від 13.06.2013 р., № 8 від 20.06.2013 р., № 9 від 12.07.2013 р., № 10 від 20.08.2013 р., № 11 від 05.09.2013 р., № 12 від 20.09.2013 р., № 13 від 01.10.2013 р., № 14 від 28.10.2013 р., № 15 від 18.11.2013 р., № 16 від 25.11.2013 р., № 17 від 04.12.2013 р., № 18 від 27.12.203 р.).

Матеріали дослідження апробовано на таких науково-комунікативних заходах: 1)     науково-практичному круглому столі „Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток”, який відбувся 11 липня 2013 на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. 2)    науково-практичному семінарі „Оцінка фіскальних та методологічних аспектів гармонізації податкового та бухгалтерського обліку щодо податку на прибуток підприємств”, який відбувся 22 листопада 2013 року у Науково-дослідному інституті фінансового права; круглого столі щодо обговорення проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо переліку податкових різниць” та Концепції змін до положень ІІІ розділу Податкового кодексу, який відбувся 12 березня 2013 року на базі Українського союзу промисловців та підприємців (м. Київ) – Д. М. Серебрянський; 3). круглому столі „Нові підходи до розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток за даними бухгалтерського обліку з урахуванням податкових різниць”, який відбувся 13 березня 2013 року на базі Спілки податкових консультантів України (м. Київ) – Д. М. Серебрянський; 4). Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку”, яка відбулася 21 березня 2013 року на базі Рівненського інституту ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” (м. Рівне). 5). ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”, яка проходила 12–13 квітня 2013 року на базі Кам’янець-Подільської філії Національного університету ДПС України. 6). V Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми податкової політики”, яка відбулася 16 квітня 2013 року на базі Харківського національного економічного університету (м. Харків). Доповідач: Огороднікова І. І. (тема доповіді: „Міжнародний досвід гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в рамках реформування податкової системи”);

Результативність виконання роботи характеризується опублікованими статтями та участю у міжнародних та науково-практичних конференціях:  Огороднікова І. І. Оподаткування операцій з цінними паперами в світлі реформування підходів до оподаткування податком прибуток підприємств / І. І. Огороднікова // Порівняльно-аналітичне право (електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”). – 2013. – № 2. – С. 258–262.;  Огороднікова І. І. Порівняльна характеристика міжнародних та українських норм щодо застосування податкових коригувань / І. Огороднікова // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) – 2013. – № 3 (54). – С. 100–108.;  Огороднікова І. І. Особливості відповідальності за порушення порядку визначення об’єкта податку на прибуток підприємств / І. І. Огороднікова // Фінансове право. – 2013. − № 4. – С. 11–14.;  Смірнова О. М. Податкові різниці : перезавантаження / О. М. Смірнова // Податкова правда. – 2013. – № 5. – С. 16–19.;  Смірнова О. М. Нові підходи до визначення оподаткування податком прибуток підприємств / О. М. Смірнова // Податкова правда. – К. – 2013. – № 13–14 – С. 14–17. ; Стадник М. В. Аналіз податкових реформ України в контексті світового досвіду / М. В. Стадник // Економічний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 21/2 – С. 182–187.; Серебрянський Д. М. До питання спрощення процедури визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств / Д. М. Серебрянський // Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 21 березня 2013 року) / ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”. – Рівне : Алерта, 2013. – С. 319–323.;  Серебрянський Д. М. До питання спрощення процедури визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств / Д. М. Серебрянський // Волинські наукові студії. – Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”. – 2013. – № 2 (Електронна версія: http://www.univerua.rv.ua/VNS2-2013/Serebrianskyy.pdf).;   Серебрянський Д. М. Необхідність та передумови реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток / Д. М. Серебрянський // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 93–96.; Серебрянський Д. М. Оцінка фіскальних і методологічних аспектів гармонізації податкового та бухгалтерського обліку щодо податку на прибуток підприємств: науково-аналітична доповідь/ Д. М. Серебрянський, О. М. Смірнова, М. В. Стадник / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2013. – 60 с.; Смірнова О. М. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств як пріоритет у діяльності Міністерства доходів і зборів / О. М. Смірнова // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 12–13 квітня 2013 року : в 2 ч. / Держ. подат. служба України; Національний університет ДПС України. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр Національного університету ДПС України, 2013. – С. 166–167.;  Смірнова О. М. To the question of effectiveness of granting statutory tax benefits of income tax in Ukraine // Податки – теорія та практика : збірник матеріалів XVI Міжнародної наукової конференції (Чеська Республіка, м. Брно, 13–14 вересня 2013 року).; Смірнова О. М. Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств: переваги та недоліки / О. М. Смірнова // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 97–100.; Стадник М. В. Tax burden of income tax in Ukraine // Податки – теорія та практика : збірник матеріалів XVI Міжнародної наукової конференції (Чеська Республіка, м. Брно, 13–14 вересня 2013 року).;  Стадник М. В. Оцінка ролі податку на прибуток у фінансово-господарській діяльності підприємств // Економіка і управління : теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12–13 вересня 2013 року, – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 185–188.;  Стадник М. В. Податкова амністія: міжнародний досвід та вітчизняні реалії // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. Туган- Барановського, 2013. – Т. 2.– 219 с. – С. 120–124.

Склад авторського колективу :директор, к.н. Серебрянський Д. М. (керівник);  завідувач відділу № ,к.н. 1 Смірнова О. М. (відповідальний виконавець);  заступник директора з наукової роботи, д.н. Воронова Л. К.;  г.н.с., д.н. Монаєнко А. О.;  ст.н.с., к.н. Огороднікова І. І.; м.н.с. Шахматова Т. А.; м.н.с. Балан Р. О.;  м.н.с. Габорак Т. А.;  м.н.с. Стадник М. В.;  м.н.с. Катана О. С.; н.с., к.н. Раскалєй М. О.

2. „Економіко-правові передумови та оцінка ефективності пільгового оподаткування в умовах реалізації норм Податкового кодексу України ”.

Тема замовлена 25 грудня 2012 року Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПС України.Державний реєстраційний номер: 0113U002054. Державний обліковий номер: 0214U002142. Керівник –М. В. Кармаліта.Термін виконання: 02.01.2013 р. –  31.12.2013 р.

Протягом 2013 року: створено наукову продукцію у вигляді аналітичної довідки «Оцінка ефективності заходів податкового стимулювання: основні теоретичні підходи та їх реалізація щодо національної економіки»;  створено наукову продукцію у вигляді аналітичної довідки «Теоретико-прикладні аспекти інвентаризації податкових пільг, передбачених українським законодавством» (60 с.); створено наукову продукцію у вигляді збірника наукових праць «Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України»; створено наукову продукцію у вигляді заключного звіту за темою дослідження «Економіко-правові передумови та оцінка ефективності пільгового оподаткування в умовах реалізації норм Податкового кодексу України» (вих. № 323/01-26 від 02.12.2013 р.).

Виконані наступні завдання: Сформовано авторський підхід до визначення поняття „податкова пільга” та систематизовані її ознаки; Проаналізовано кількісні параметри застосування податкових пільг в Україні;  Досліджено зарубіжний досвід застосування концепції податкових витрат, яка передбачає зміну парадигми обліку втрат бюджету від надання податкових пільг у формі зіставлення таких витрат із прямими бюджетними витратами; Запропоновано оригінальний підхід до оцінки ефектів податкових пільг на основі динамічних панельних регресій; Розроблений проект Методичних рекомендацій щодо класифікації податкових пільг; Запропонований проект Концепції податкових витрат; Виокремлені результати інвентаризації Довідника податкових пільг наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів № 64; Проаналізовані  результати інвентаризації норм Податкового кодексу України на предмет виявлення податкових пільг, що не враховані в Довідника податкових пільг наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів № 64; Виокремлені результати застосування методики визначення впливу податкових пільг на поведінку господарюючих суб’єктів; Розроблений      проект Методичних рекомендацій з оцінки ефективності податкових пільг; Отримані       результати моделювання впливу податкових пільг на соціально-економічний розвиток України;

В межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме: Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до статей 14, 30 Податкового кодексу України” щодо формулювання термінів „податкова пільга” та „оцінка ефективності податкових пільг”, встановлення ознак податкової пільги, уточнення контрольних повноважень органів державної влади з оцінки ефективності податкових пільг (виконавці – Євсєєва І. О., Кармаліта М. В., Трубін І. О.)

Протягом звітного періоду відбулися засідання авторського колективу, на яких обговорювалися питання належного і своєчасного виконання досліджень у межах НДР (протоколи № 1 від 11.01.2013 р., № 2 від 22.01.2013 р., № 3 від 05.02.2013 р. (за участю представника замовника), № 4 від 05.02.2013 р., № 5 від 21.02.2013 р., № 6 від 04.03.2013 р., № 7 від 19.03.2013 р., № 8 від 23.04.2013 р., № 9 від 21.05.2013 р., № 10 від 27.06.2013 р., № 11 від 24.09.2013 р., № 12 від 21.10.2013 р., № 13 від 07.11.2013 р., № 14 від 25.11.2013 р.).

Матеріали дослідження апробовано на таких науково-комунікативних заходах: 1) науково-практичному круглому столі Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України”, який відбувся 5 березня 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. 2)    науково-практичному круглому столі “Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України”, який відбувся 12 листопада 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. 3)     науково-практичному круглому столі „Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”, який відбувся 24 квітня 2013 року на базі НДІ фінансового права (м. Ірпінь).  4)    науково-практичному круглому столі: „Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків”, який проходив 20–21 червня 2013 року у м. Сімферополь. Доповідач: Кармаліта М. В. (тема доповіді: „Доктрина „співвідношення податкових пільг і інвестицій” як механізм визначення ухилення від сплати податків”); 5). І Міжнародній науково-практичній конференції „Економіка і фінанси: теорія та практика”, що проходила 26–28 вересня року у м. Феодосія (організатор: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Результативність виконання НДР характеризується опублікованими статтями та участю у міжнародних та науково-практичних конференціях: Євсєєва І. О. Формування правових принципів концепції податкових витрат бюджету в Україні / І. О. Євсєєва // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2013. – № 4. – С. 75–81.; Кармаліта М. В. Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування / М. В. Кармаліта // Фінансове право. 2013. – № 3. – С. 27–31.;  Онуфрик М. С. Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст / М. С. Онуфрик // Фінансове право. –2013. – № 2. – С. 15–18.;Сарана С. В. Як бути з податковими пільгами / С. В. Сарана // Роботодавець. 2013. – № 3. – С. 14–15.; Трубін І. О. Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг / І. О. Трубін // Фінансове право. –2013. – № 2. – С. 24–27.;  Євсєєва І. О. Реалізація Концепції податкових витрат у зарубіжних країнах: досвід Німеччини / І. О. Євсєєва // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 53–59.;  Євсєєва І. О. Передумови та перспективи впровадження концепції податкових витрат в Україні / І. О. Євсєєва // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 46 – 48.;  Євсєєва І. О. Практика пільгового оподаткування акцизним податком в ЄС, перспективи застосування для України / І. О. Євсєєва // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу / Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ˗ Ірпінь : Видавничо-інформаційний центр Національного університету ДПС України, 2013.– С. 77–83.; Євсєєва І. О. Концепція податкових витрат як інструмент інвентаризації непрямих бюджетних видатків / І. О. Євсєєва // Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2013.; Кармаліта М. В. Доктрина „співвідношення податкових пільг і інвестицій” як механізм визначення ухилення від сплати податків / М. В. Кармаліта // Проблеми застосування відповідальності за ухилення від сплати податків : матеріали науково-практичного круглого столу / Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Сімферополь, 2013. – С. 81–83.; Кармаліта М. В. Податкові пільги в системі еколого–фінансових інструментів природокористування та природоохоронної діяльності / М. В. Кармаліта // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 42–44.;  Криницький І. Є. До питання про розмежування податкової пільги та податкової амністії / І. Є. Криницький // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 65–69.;  Криницкий И. Е. Специальные признаки налоговой льготы / И. Е. Криницкий // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 0–74.;  Неліпа А. В. Податкові пільги, їх недоліки та переваги використання в Україні / А. В. Неліпа // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 92–94.; Онуфрик М. С. Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні / М. С. Онуфрик // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 95–97.; Онуфрик М. С. Ефективність пільгового оподаткування в Україні: постановка проблемного питання / М. С. Онуфрик // Економіка і фінанси: теорія та практика: матеріали І Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Феодосія, 26-28 жовтня 2013 року – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 300–302.; Наукова доповідь: Сарана С. В. Податкові режими як основа для удосконалення податкової системи / С. В. Сарана // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення». – Полтава: Інтерграфіка, 2013. – С. 193–196.; Сарана С. В. Реформування екологічного оподаткування в контексті податкових режимів / С. В. Сарана // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 176–179.;  Сарана С. В. Поведінка господарюючих суб’єктів та вплив на неї податкових преференцій / С. В. Сарана // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 111–115.;  Трубін І. О. Сутність інвентаризації податкових пільг / І. О. Трубін // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 142–144.; Шевчук С. В. Податкові пільги: проблеми обліку та доцільність застосування / С. В. Шевчук // Реформування податкової cистеми України відповідно до європейських стандартів : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конференції, 31 жовтня 2013 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – С. 552–554. ;Шевчук С. В Податкова пільга: ескалація особливостей обліку / С. В. Шевчук // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 135–138.

Склад авторського колективу: завідувач лабораторії № 2, к.н. Кармаліта М. В. (керівник);  заступник завідувача лабораторії № 2, к.н. Трубін І. О. (відповідальний виконавець);  вчений секретар, к.н. Онуфрик М. С.;  г.н.с., д.н. Тарангул Л. Л.;  г.н.с., д.н. Кучерявенко М. П.;  г.н.с., к.н. Антипов В. І.;  ст.н.с., к.н. Шевчук С. В.;  н.с. Євсєєва І. О.;  н.с., к.н. Сарана С. В.;  м.н.с. Неліпа А. В.;  пров. фах., Корінецький П. А.;  н.с. Селіна А. В.;  Мискіна О. О.;  Тарангул В. І.;  Жовнер В. В.

3. „Розробка ключових індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби України”.

Тема замовлена 25 грудня 2012 року Департаментом координації діяльності податкової служби. Державний реєстраційний номер: 0113U006318. Державний обліковий номер: 0214 U002140. Керівник –  А.М. Вдовиченко. Термін виконання: 02.01.2013 р. – 31.12.2013 р.

Протягом 2013 року: створено наукову продукцію у вигляді науково- аналітичної довідки «Міжнародний досвід організації ключових індикаторів результативності діяльності податкових адміністрацій»; створено наукову продукцію у вигляді науково- аналітичної довідки «Система індикаторів результативності як механізм реалізації стратегії розвитку Міністерства доходів і зборів України»; створено наукову продукцію у вигляді науково- аналітичної довідки «Міжнародна практика оцінки тіньового сектору обігу піакцизних товарів»; створено наукову продукцію у вигляді збірника матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права; створено наукову продукцію у вигляді монографії «Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України»; створено наукову продукцію у вигляді заключного звіту за результатами виконання НДР „Розробка ключових індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби України ” у 2013 р. (вих. № 321/01-26  від 02.12.2013 р.).

В процесі дослідження  вирішено такі завдання: У процесі аналізу зарубіжного досвіду побудови системи ключових показників результативності діяльності податкових адміністрацій було систематизовано принципи, цілі та методи організації даних індикаторів; Авторським колективом було проведено ревізію систем КРІ (key performance indicators), що існують у світі на сьогодні з метою виявлення підходів, що можуть бути реалізовані в Україні і відповідають місії та стратегії розвитку вітчизняних податкових органів; Визначено критерії узгодження ключових показників результативності діяльності ДПС України з вітчизняними реаліями функціонування податкової системи; Складено список індикаторів, які будуть слугувати фундаментом для запровадження системи КРІ в Україні.; Розроблено пропозиції щодо розрахунку даного показника в Україні, оскільки він є одним із найважливіших індикаторів податкового адміністрування в країні; Сформовано Методичні рекомендації до розрахунку ключових індикаторів результативності у розрізі стратегічних ініціатив Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки.

Протягом звітного періоду відбулися засідання авторського колективу, на яких обговорювалися питання щодо належного і своєчасного виконання досліджень у межах НДР (протоколи № 1 від 21.01.2013 р., № 2 від 22.02.2013 р., № 3 від 22.03.2013 р., № 4 від 15.04.2013 р., № 5 від 24.05.2013 р., № 6 від 22.06.2013 р., № 7 від 24.07.2013 р., № 8 від 26.08.2013 р., № 9 від 25.09.2013 р., № 10 від 22.10.2013 р., № 11 від 04.11.2013 р.).

Матеріали дослідження апробовано на таких науково-комунікативних заходах: 1)            науково-практичному круглому столі „Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби”, що відбувся 29 березня 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету державної податкової служби України. 2)      науково-практичному семінарі „Система індикаторів результативності як механізм реалізації стратегії розвитку Міністерства доходів і зборів України”, що відбувся 8 листопада 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету державної податкової служби України. 3). Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку”, яка відбулася 21 березня 2013 року на базі Рівненського інституту ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” (м. Рівне). 4). V Міжнародній науково-практичній конференції молодих податкознавців „Актуальні проблеми податкової політики”, що відбулася на базі Уральського федерального університету імені першого Президента Росії Б. М. Єльцина (м. Єкатеринбург, Російська Федерація).; 6). П’ятому україно-російському симпозіумі „Теория и практика налоговых реформ”, що проходив 1–6 липня 2013 року на базі Національного університету ДПС України.

Результативність виконання НДР характеризується опублікованими науковими статтями та доповідями:   Зубрицкий А. И. Оценка эффективности администрирования налогов в контексте либерализации налоговой политики: актуальность для Украины / А. И. Зубрицкий // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 81–84.;  Вдовиченко А. М. Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 17–21.; Вдовиченко А. М. Оцінювання податкових розривів з акцизних подат-ків на алкогольні вироби/Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. // Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 29 листопада 2013 р. - Ірпінь: Видавничо-інформаційний цент Національного університету ДПС України, 2013. – 218 с. – С. 40-43.;

Склад авторського колективу:завідувач відділу № 2, к.н. Вдовиченко А. М. (керівник);  г.н.с., д.н. Козюк В. В.;  г.н.с., д.н. Мартинюк В. П.;  ст.н.с., д.н. Матвійчук А. В.;  ст..н.с., д.н. Андрущенко В. Л.;  н.с. Зубрицький А. І.; пров.фах. Мринська О. О.;  завідувач відділу № 1, к.н. Федчук С. І.;  ст.н.с., к.н. Музика-Стефанчук О. А.;  н.с. Ковтунович Н. Л.

4. „Підвищення адміністративної та фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні ”.

Тема замовлена 25 грудня 2012 року  Департаментом оподаткування юридичних осіб ДПС України. Державний реєстраційний номер: 0113U002052. Державний обліковий номер: 0214U002141. Керівник – Г.М. Білецька.Термін виконання: 02.01.2013 р. – 31.12.2013 р.

Протягом 2013 року: створено наукову продукцію у вигляді науково-аналітичної довідки «Нормотворчі напрями підвищення фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні»; створено наукову продукцію у вигляді науково-аналітичної довідки «Концептуальні підходи до вдосконалення екологічного оподаткування в Україні»; створено наукову продукцію у вигляді збірника матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права; створено наукову продукцію у вигляді заключного звіту за результатами виконання НДР „ Підвищення адміністративної та фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні ” у 2013 р. (вих. № 325/01-26  від 02.12.2013 р.).

В процесі дослідження виконано такі завдання: Проведено комплексний аналіз світового досвіду справляння екологічного податку та застосування фіскальних інструментів в екологічній політиці з метою визначення підходів, що можуть бути ефективно імплементовані у вітчизняну практику;  Обґрунтовано економічну доцільність підвищення ставок екологічного податку; Доведено, що сучасна система екологічного оподаткування в Україні характеризується низьким фіскальним значенням;  Аргументовано необхідність у прийнятті змін до Податкового кодексу України, що сприяли б удосконаленню правових та організаційних засад поводження з відходами, зокрема у вигляді упаковки з метою забезпечення екологічної безпеки та запобігання негативному впливу відходів на здоров’я людини й довкілля;   Запропоновано внесення змін до чинного законодавства стосовно оподаткування засобів побутової хімії;  Запропоновано нові підходи щодо фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств, внесення відповідних змін до чинного законодавства, зокрема до Податкового кодексу України, що спрямовані на ефективне використання коштів від сплати екологічного податку платниками податку;  Обґрунтовано доцільність підвищення фіскальної ефективності екологічного податку шляхом підвищення ставок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях.

В межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:  Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку”.; Розроблено проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування фіскального сільськогосподарського податку, розширення кола податкових агентів екологічного податку,  визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (виконавець – Рибачок Н. П.) ; Підготовлено законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію упаковки».

Протягом звітного періоду відбулися засідання авторського колективу, на яких обговорювалися питання належного і своєчасного виконання досліджень у межах НДР (протоколи № 1 від 23.01.2013 р., № 2 від 30.01.2013 р., № 3 від 05.02.2013 р. (за участю представника замовника), № 4 від 13.03.2013 р. (за участю представника замовника), № 5 від 18.03.2013 р., № 6 від 25.04.2013 р., № 7 від 13.05.2013 р., № 8 від 21.05.2013 р., № 9 від 23.05.2013 р. (спільно з представниками замовника), № 10 від 17.06.2013 р., № 11 від 03.09.2013 р., № 12 від 11.10.2013 р., № 13 від 05.11.2013 р., № 14 від 04.12.2013 р.).

Матеріали дослідження апробовано на таких науково-комунікативних заходах: 1)     науково-практичному круглому столі “Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”, який відбувся 24 квітня 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. 2).   Науково-практичному круглому столі „Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку”, який відбувся 24 жовтня 2013 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. 3). Міжнародній науково-практичній конференції „Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії”, що проходила 30–31 березня 2013 року на базі Ужгородського національного університету. 4). Всеукраїнській науково-практичній конференції „Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення”, що проходила 25–26 квітня 2013 року на базі Полтавського інституту економіки і права. Доповідач: Білецька Г. М. (тема доповіді: „Окремі аспекти удосконалення напрямів екологічного оподаткування як одного з чинників соціально-економічного розвитку”); 5). IV Міжнародній наукової конференції „Вклад молодых ученых  в развитие правовой науки Республики Беларусь”, яка відбулася 24 травня 2013 року на базі Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки Бєларусь. Доповідач: Білецька Г. М. (тема доповіді: „Экологический налог как элемент государственной стратегии: зарубежный опыт и реалии Украины”). 6). Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасне державотворення та право творення: питання теорії та практики”, яка проходила 4–5 жовтня 2013 року у м. Одеса. Доповідач: Рибачок Н. П. (тема доповіді: „Актуальні питання щодо заборони ввезення та реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів”).

Результативність виконання НДР характеризується опублікованими науковими працями: Рибачок Н. П. Нормативно-правовий аспект оподаткування засобів, що містять фосфати / Н. П. Рибачок // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. № 4–1. – C. 175–177.;  Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні / Н. П. Рибачок // Фінансове право. – 2013. – № 4. – C. 15–18.;   Романенко В. В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз / В. В. Романенко // Фінансове право. – 2013. – № 2. – С. 18–20.;  Трубіна М. В. Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2013. – № 2. – С. 27–29.;  Білецька Г. М. Екологічні податки як інструменти впливу на діяльність суб’єктів-забруднювачів / Г. М. Білецька // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 123–124.; Білецька Г. М. Щодо екологічно доцільних ставок екологічного податку у контексті підвищення фіскальної ефективності / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні : питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30–31 березня 2013 року. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2013. – С. 139–141.;  Рибачок Н. П. Проблеми застосування мийних засобів, що містять фосфати, та шляхи її розв’язання / Н. П. Рибачок // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 162–164.; Романенко В. В. Зарубіжний досвід екологічного оподаткування: ефективні підходи, доцільні в Україні / В. В. Романенко // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 87–90.;  Романенко В. В. Шляхи попередження екологічних правопорушень / В. В. Романенко // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 165–167.;  Трубіна М. В. Правове забезпечення ефективного використання надходжень від екологічного податку органами самоврядування / М. В. Трубіна // Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2013. – С. 183–185.

Склад авторського колективу:заступник завідувача лабораторії № 1 Білецька Г. М. (керівник); н.с. Трубіна М. В. (відповідальний виконавець); заступник директора з наукової роботи, к.н. Турянський Ю. І.; завідувач лабораторії № 1, д.н. Криницький І. Є.; ст.н.с., д.н. Ільяшенко В. А.; м.н.с. Романенко В. В.; м.н.с. Рибачок Н. П.; м.н.с. Єфіменко Л. Л.

5. Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС”.

Тема замовлена 17 березня 2011 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0111U004472. Термін виконання: 01.04.2011 р. – 31.12.2014 р.Керівник –В.Ф.Дейнека.

Протягом 2013 року:   створено наукову продукцію у вигляді аналітичної  довідки «Розробка механізму зарахування та обліку доходів бюджету в органах Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України»;  створено наукову продукцію у вигляді аналітичної довідки «Теоретико-методологічні засади реформування системи сплати податків і зборів в інформаційній системі міністерства доходів і зборів України»; створено наукову продукцію у вигляді збірника матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права; створено наукову продукцію у вигляді проміжного звіту за результатами виконання НДР у 2013 році (вих. № 324/01-26 від 02.12.2013 р.), у якому відповідно до основних етапів науково-дослідної роботи було розроблено спрощену модель сплати податків і зборів та їх обліку, а також альтернативні моделі функціонування та інформаційного забезпечення сучасної системи сплати податкових зобов’язань та обґрунтовано пропозиції щодо їх реалізації в органах державної влади;  

      В результаті дослідження виконано такі завдання: Проаналізовано загальну та спрощену системи оподаткування в Україні, розглянуто динаміку податкових надходжень у розрізі основних податкових платежів Зведеного бюджету України, а також сучасний рівень функціонування податкової системи.; Розглянуто механізм зарахування коштів до державного та місцевих бюджетів шляхом їх перерахунку на єдиний казначейський рахунок органів Державної казначейської служби України; Виокремлено позитивні та негативні сторони наявної системи сплати податків і зборів до бюджету та оцінено функціонування єдиного казначейського рахунку в Україні.; Виявлено дискусійні питання теоретичного та практичного змісту функціонування діючих кодів бюджетної класифікації.

В межах теми співробітники брали активну участь у реалізації законопроектної та нормотворчої роботи, а саме:  Розроблено проект Постанови Верховної Ради України „Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України „Про структуру бюджетної класифікації України” від 12.07.1996 р. № 327/96-ВР (виконавці – Дейнека В. Ф., Шавло І. А., Шкуренко Н. Г.); Підготовлено проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження змін до бюджетної класифікації” (виконавці – Шавло І. А., Шкуренко Н. Г.); Підготовлено проект наказу Міністерства доходів і зборів України “Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України” (виконавці – Шавло І. А., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.)

Протягом звітного періоду відбулися засідання авторського колективу, на яких обговорювалися питання належного і своєчасного виконання досліджень у межах НДР (протоколи № 16 від 15.01.2013 р., № 17 від 21.01.2013 р., № 18 від 18.02.2013 р., № 19 від 04.03.2013 р., № 20 від 20.03.2013 р., № 21 від 03.04.2013 р., № 22 від 18.04.2013 р., № 23 від 13.05.2013 р., № 24 від 27.05.2013 р., № 25 від 14.06.2013 р., № 27 від 15.08.2013 р., № 28 від 03.09.2013 р., № 29 від 23.09.2013 р., № 30 від 15.10.2013 р., № 31 від 07.11.2013 р., № 32 від 26.11.2013 р., № 33 від 09.12.2013 р.).

Членами авторського колективу НДР з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи взято участь у роботі таких науково-комунікативних заходів: 1). Міжнародній науково-практичній конференції “Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації  позитивного досвіду Європейського Союзу”, що відбулася 29 березня 2013 року на базі установи Донецького університету економіки та права; 2). V Науково-практичній конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”, яка відбулася 31 жовтня 2013 року на базі Національного університету ДПС України; 3). науково-практичному столі “Податкові ініціативи Міністерства доходів і зборів України в контексті виконання Національного плану дій на 2013 рік”, який відбувся на базі Класичного приватного університету в м. Запоріжжя.

Результативність виконання замовлення характеризується такими опублікованими працями:  Дейнека В. Ф. Механізм зарахування та обліку доходів бюджету органами Державної казначейської служби України: правовий аспект / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Фінансове право. – 2013. – № 4. – С. 26–29.;   Дейнека В. Ф. Современные тенденции и проблемы налоговой политики Украины / В. Ф. Дейнека // Белорусский экономический журнал. – 2013. – № 3.;  Дейнека В. Ф. Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в контексті спрощення системи обліку доходів бюджету /В. Ф. Дейнека, М. А. Корж // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2013. – № 3 (62).; Трубіна М. В. Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в управлінні бюджетними коштами / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2013. – № 1. – С. 34–36.; Шавло І. А. Аналіз функціонування бюджетної класифікації за доходами / І. А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Ефективна економіка. – 2013. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2420.;  Шевчук С. В. Спрощення системи сплати податків і зборів як новий вектор діалогу податкових органів з платниками податків / С. В. Шевчук // Ефективна економіка. – 2013. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2063.; Шевчук С. В. Правові засади функціонування єдиного казначейського рахунку у розрізі обліку доходів бюджетів / С. В. Шевчук // Фінансове право. – 2013. – № 4.;  Білецька Г. М. Удосконалення бюджетної класифікації України в контексті європейського досвіду / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, Україна, квітень 2013 року) – Донецьк: ДонУЕП, 2013. – С. 28–32.;  Дейнека В. Ф. Новітні тенденції податкової політики України / В. Ф. Дейнека // Матеріали науково-практичної конференції „Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”/ Міністерство доходів і зборів України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування – Ірпінь: Видавничо-інформаційний цент Національного університету ДПС України, 2013. – С. 151–154.;  Корж М. А. Функціонування єдиного казначейського рахунку в Європейських країнах / М.А. Корж, В. Ф. Дейнека // Матеріали науково-практичної конференції «Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів»/ Міністерство доходів і зборів України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування – Ірпінь: Видавничо-інформаційний цент Національного університету ДПС України, 2013. – С. 255-259.;  Шавло І. А. Щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів / І. А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Матеріали науково-практичної конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” / Міністерство доходів і зборів України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування – Ірпінь: Видавничо-інформаційний цент Національного університету ДПС України. – С. 544–547.; Шавло І. А. Деякі аспекти відкриття рахунків в органах державної казначейської служби України // І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта. 2013.;    Шевчук С. В. Діюча модель сплати податків і зборів: концептуальні засади та шляхи модернізації / С. В. Шевчук // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта. 2013.;  Шкуренко Н. Г. Удосконалення бюджетної класифікації України в контексті європейського досвіду /Н. Г. Шкуренко, Г. М. Білецька// Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, квітень 2013 року) – Донецьк: ДонУЕП, 2013.;    Шкуренко Н. Г. Спрощені моделі сплати податків і зборів та обліку платежів у розрізі територіального відкриття рахунків (Модель № 2 і Модель № 3) / Н. Г. Шкуренко // Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права/ НДІ фінансового права. – К. : Алерта. 2013.

Склад авторського колективу: заступник директора Дейнека В. Ф. (керівник);          н.с. Шкуренко Н. Г. (відповідальний виконавець);   ст.н.с., к.н. Тарангул В. Д.; ст.н.с., к.н. Шевчук С. В.; н.с. Шавло І. А.; м.н.с. Корж М. А.; м.н.с. Мельник Я. Р.;  м.н.с. Вовк В. І.; Терещенко В. В.; Мискін Ю. І.Завантажити Тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права на 2013 рік (формат PDF)