toc Рубрики
homeНаукова діяльністьГоспрозрахункові дослідження2012 рік

2012 рік

 У 2012 році НДІ фінансового права укладено та успішно виконано договори на виконання 4 науково-дослідних робіт на госпрозрахункових засадах:

1. НДР „Напрями підвищення фіскальної та екологічної ефективності природно-ресурсних платежів (оподаткування природно-ресурсного потенціалу України)” (№ держ. реєстрації 0112U005557). Термін виконання: 2012 рік. Науковий керівник – Серебрянський Д. М., к.е.н., с.н.с. Вихідний документ: проміжний звіт, заключний звіт, аналітичні записки, матеріали для підготовки науково-організаційних заходів. Дослідження здійснювалось згідно з укладеним договором з Державною навчально-науковою установою „Академія фінансового управління” (договір № 71 від 17.07.2012 р.).

В роботі досліджено еволюцію наукових поглядів стосовно оподаткування використання природно-ресурсного потенціалу. Проведено характеристику оподаткування природних ресурсів в Україні. Розглянуто світові тенденції в оподаткуванні видобувної промисловості, а також оподаткування споживання енергоресурсів. Описано взаємозв’язок бюджетної прозорості та залежності країни від експорту природних ресурсів. Проведено аналіз факторів антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та екологічні податки як інструмент впливу на них. Проаналізовані динаміка та структура природо-ресурсних платежів, проведена оцінка їх фіскальної та екологічної ефективності в податковій системі України, розглянуті тенденції в сфері енергетичних субсидій в Україні. Описано ризики виникнення незаконних фінансових потоків у видобувній промисловості, оцінено страти частки держави в економічній ренті.

Матеріали дослідження апробовано на 5 науково-практичних конференціях, 1 науково-практичному семінарі та 6 засіданнях науково-практичних круглих столів.

За темою дослідження опубліковано 20 наукових праць, з них 3 наукові статей, 17 тез доповідей.

2. НДР „Вдосконалення системи оцінки ризиків, пов᾿язаних з держаним боргом”(№ держ. реєстрації 0112U005558). Термін виконання: 2012 рік. Науковий керівник – Вдовиченко А. М., к.е.н. Вихідний документ: заключний звіт, аналітична записка, матеріали для підготовки науково-організаційних заходів, пропозиції щодо шкали індикаторів, що характеризують ризики невиконання зобов’язань держави за державним боргом, методика оцінки ризиків, пов’язаних з державним боргом. Дослідження здійснювалось згідно з укладеним договором з Державною навчально-науковою установою „Академія фінансового управління”  (договір № 88 від 24.07.2012 р.).

Основні результати дослідження повною мірою розкриті у новизні. Зокрема:

уперше: аргументовано необхідність диверсифікації аналітичного інструментарію оцінки боргових ризиків;

удосконалено: класифікацію сукупності внутрішніх чинників, які впливають на дохідність та рівень спреду державних боргових зобов’язань; інструментарій застосування рейтингового та ринкового (спредового) методів оцінки кредитних ризиків державних єврооблігаційних запозичень; характеристику залежності вартості державних єврооблігацій України від оцінки кон’юнктури ринку облігацій Казначейства США та інших чинників міжнародного ринку капіталу (взаємозалежність ринків, що розвиваються;

дістали подальшого розвитку:

−    обґрунтування доцільності удосконалення системи управління ризиками та покращання організаційної структури управління державними запозиченнями на ринку капіталу;

−    визначення сутності державних запозичень як економічної категорії, що ґрунтується на системі економічних відносин стосовно використання єврооблігацій як базового інструменту запозичень, що надає можливість підвищити рівень бюджетної збалансованості.

3. НДР „Науково-методичні засади оцінки податкового потенціалу” (№ держ. реєстрації 0112U005559). Термін виконання: 2012 рік. Науковий керівник – Тарангул Л, Л., д.е.н., професор. Вихідний документ: заключний звіт, аналітична записка, матеріали для підготовки науково-організаційних заходів. Дослідження здійснювалось згідно з укладеним договором з Державною навчально-науковою установою „Академія фінансового управління” (договір № 95 від 13.08.2012 р.).

Метою науково-дослідної роботи стала розробка науково-методичних засад оцінки податкового потенціалу та практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань дослідження::

–     здійснено аналіз та систематизовано наукові підходи щодо визначення змісту поняття „податковий потенціал”, його структури та взаємозв’язку між складовими;

–     досліджено взаємозв’язок факторів, що впливають на його формування;

–     визначено критерії оцінки податкового потенціалу та їх взаємозв’язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону;

–     досліджено динаміку та структуру податкового потенціалу в Україні та її регіонах;

–     вивчено зарубіжний досвід оцінки податкового потенціалу;

–     систематизовано та здійснено аналіз існуючих методик оцінки податкового потенціалу в Україні;

–     досліджено вплив податкових пільг на формування податкового потенціалу;

–     обґрунтовано напрями удосконалення системи оподаткування з урахуванням фіскальних, економічних, соціальних наслідків оцінки податкового потенціалу.

4. НДР „Бюджетна консолідація в умовах економічних реформ” (№ держ. реєстрації 0112U005560). Термін виконання: 2012 рік. Науковий керівник – Серебрянський Д. М., к.е.н., с.н.с. Вихідний документ: заключний звіт, аналітична записка, матеріали для підготовки науково-організаційних заходів. Дослідження здійснювалось згідно з укладеним договором з Державною навчально-науковою установою „Академія фінансового управління” (договір № 97 від 13.08.2012 р.).

Метою дослідження стало обґрунтування теоретико-методологічних засад та розроблення пропозицій щодо заходів бюджетної та податкової політики з метою здійснення фіскальної консолідації в умовах економічних реформ.

Для реалізації даної мети в роботі вирішено такі теоретичні і практичні завдання:

-          розглянуто теоретичні основи фіскальної консолідації в умовах економічної нестабільності;

-          визначено передумови та ключові фактори ефективної фіскальної консолідації;

-          розглянуто інструментарій фіскальної консолідації;

-          висвітлено макротеоретичні засади фіскальної консолідації в умовах сучасної боргової політики;

-          досліджено соціально-економічні та політичні фактори фіскальної консолідації;

-          проведено аналітичну оцінку загального стану системи державних фінансів України в умовах посткризового розвитку світової економіки;

-          проаналізовано можливості використання бюджетно-податкових інструментів фіскальної консолідації;

-          виявлено проблемні аспекти впливу фіскальної консолідації на функціонування держави добробуту у вітчизняному контексті;

-          розглянуто особливості правового регулювання реалізації фіскальної консолідації в Україні;

-          проаналізовано світовий досвід проведення заходів фіскальної консолідації;

-          висвітлено значення інституційних та структурних реформ у проведенні фіскальної консолідації;

-          розглянуто переваги та ризики реалізації скорочення дефіциту державного бюджету в умовах бюджетної децентралізації;

-          розроблено стратегічні напрями фіскальної консолідації в умовах реформування системи державних фінансів України.

Крім того, співробітники НДІ фінансового права приймали участь у виконанні наукових досліджень за господарськими договорами:

−    „Удосконалення норм Податкового кодексу України в контексті уніфікованого підходу до визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток та фінансового результату діяльності підприємств” (виконавець – ДННУ „Академія фінансового управління”) – Серебрянський Д. М.;

−    „Оцінка ефективності застосування податкових пільг в умовах циклічності розвитку економіки України” (виконавець – Національний університет ДПС України) – Вдовиченко А. М., Серебрянський Д. М.