toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2008 рік№ 4

№ 4

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

УДК 347.73

Л. М. Касьяненко,

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансового права

Національного університету ДПС України

 Правова природа процесуальних норм фінансового права

 У статті аналізуються різні думки щодо поняття правових норм, історія зародження процесуальних норм, питання співвідношення між процесуальними і матеріальними нормами, особливості фінансово-правових норм та процесуальних фінансово-правових норм.

 В статье анализируются разные взгляды на понятие правовых норм, история возникновения процессуальных норм, вопросы соотношения процессуальных и материальных норм, особенности финансово-правовых норм и процессуальных финансово-правовых норм.

 In the article had been analyzed the different ideas about the concept of legal norms, history of origin of judicial norms, the aspects of correlation between judicial and financial norms, features of the norms of financial law and judicial financial law.

 Ключові слова: норма права, процесуальні норми, матеріальні норми, фінансово-правові норми та процесуальні фінансово-правові норми.

 УДК 347.734

О. Є. Картамишева,

викладач кафедри кримінального та адміністративного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу, пошукувач кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету державної податкової служби України

 До визначення категорії „фінансова послуга” як правової, її співвідношення з інвестиційною діяльністю

 Стаття є науковим дослідженням економічної і правової категорії „фінансова послуга”, її співвідношення з поняттям “інвестиційна діяльність”. У ній аналізуються наукові праці попередніх дослідників цього економічного і правового явища, здобутки сучасних дослідників – фахівців у галузі фінансового і банківського права. На підставі аналізу наукових джерел і чинного законодавства автор робить свої власні висновки стосовно категорії „фінансова послуга”, її співвідношення з поняттям „інвестиційна діяльність”.

 Статья является научным исследованием экономической и правовой категории „финансовая услуга”, ее соотношения с понятием „инвестиционная деятельность”. В ней осуществлен анализ научных трудов предыдущих исследований данного экономического и правового явления, достижения современных исследователей – специалистов в области финансового и банковского права. На основании анализа научных источников и действующего законодательства автор делает собственные выводы относительно категории „финансовая услуга”, ее соотношения с понятием „инвестиционная деятельность”.

 The article is scientific research of economic and legal category „financial service”, its correlation with a concept „investment activity”. Scientific works of previous researchers of this economic and legal phenomenon are analysed in it and also the achievements of modern researchers – specialists in the field of financial and bank law. On the basis of analysis of scientific sources and current legislation, the author makes his own conclusions in relatively to a category „financial service”, its correlation with a concept „investment activity”.

 Ключові слова: фінансова послуга, грошовий капітал, інвестиційна діяльність.

 ПОДАТКОВЕ ПРАВО

УДК 347.73

Л. В. Трофімова,

кандидат юридичних наук,

директор юридичного департаменту
ДПА України

 Вплив категорії „звичайна ціна” на податковий контроль: теоретичні питання

  Jus est ars boni et aequi – право є наука про те, що добре і справедливо

 У статті надано огляд підходів до розуміння співвідношення приватного і публічного інтересу у фінансовому праві. Розглянуто недосконалість формулювання норм права в різних за чинністю нормативно-правових актах як чинник зловживання правом у процесі правозастосування. На підставі аналізу категорії „звичайна ціна” окреслено проблеми податкового контролю. Звернуто увагу на роль термінології у формуванні правосвідомості. Дається авторське визначення податкової культури.

 В статье предоставлен обзор подходов к пониманию соотношения частного и публичного интереса в финансовом праве. Рассмотрено несовершенство формулировки норм права в разных по юридической силе нормативно-правовых актов как фактор злоупотребления правом в процессе правоприменения. На основании анализа категории „обычная цена” очерчена проблема налогового контроля. Обращено внимание на роль терминологии в формировании правосознания. Дается авторское определение налоговой культуры.

 In the article an author gives the review of going near understanding of correlation of private and public interest in a financial right Imperfection of formulation of norms of right is considered in different after legal force normative acts as a factor of abuse of law in the process of application of law.On the basis of analysis of category „ordinary price” outlined problems of tax control. Paid attention to the role of terminology in forming legal conscience. Author determination of tax culture is given.

 Ключові слова: податкова культура, зловживання правом, звичайна ціна, публічний інтерес, 

податковий контроль, платник податку.

 

УДК 351.713 (477)

С. М. Боярчук,

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету державної податкової служби України

 Модернізація державної податкової служби України як один із напрямів поліпшення її фінансування

 У статті звернено увагу на потребу у підвищенні ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування діяльності податкової служби у межах її модернізації. Запропоновано механізм трансформації державної податкової служби України у провідний, підзвітний суспільству, високоефективний державний орган виконавчої влади.

 В статье обращено внимание на необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств, направленных на финансирование деятельности налоговой службы в рамках ее модернизации. Предложен механизм трансформации государственной налоговой службы Украины в ведущий, подотчетный обществу, высокоэффективный государственный орган исполнительной власти.

 The article pays much attention to the necessity of effectiveness increase of the use of budgetary funds, directed on financing of Tax Service activity within the framework of its modernization. There offered a mechanism of transformation of present State Tax Service of Ukraine to the leading, accountable to society and high-efficient public organ of executive power.

 Ключові слова: модернізація, податкова служба, фінансування, законодавство, реформування, податки, проект.

 БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

УДК 347.73

О. В. Солдатенко,

кандидат економічних наук, доцент,

директор Науково-дослідного інституту

фінансового права

 Теоретичні засади фінансування охорони здоров’я

 У статті здійснено аналіз понять „фінансування”, „бюджетне фінансування”, „кошторисно-бюджетне фінансування”, що дозволило дати їх уточнене визначення та класифікувати фінансові ресурси, задіяні у процесі фінансування, у т. ч. у сфері охорони здоров’я.

 В статье проведён анализ понятий „финансирование”, „бюджетное финансирование”, „сметно-бюджетное финансирование”, что позволило дать их уточнённое определение и классифицировать финансовые ресурсы, принимающие участие в процессе финансирования, в т. ч. в сфере охраны здоровья.

 The analysis of concepts is conducted in the article „financing”, „budgetary financing”, „estimate-budgetary financing”, that allowed to give their specified determination and classify financial resources, taking part in the process of financing, including in the field of health protection.

 Ключові слова: фінансування, бюджетне фінансування, кошторисно-бюджетне фінансування, джерела фінансування, сфера охорони здоров’я.

 УДК 347.73

А. І. Сирота,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 Поняття, призначення та основні елементи кредитної системи

 Стаття є науковим дослідженням кредитної системи як системного явища. У ній проаналізовано поняття, призначення та основні елементи кредитної системи як структурного елемента фінансової системи. На підставі аналізу визначень кредитної системи, розроблених вченими-економістами, автор, з урахуванням чинного цивільного, фінансового й банківського законодавства, наводить власне бачення поняття, призначення і основних елементів цього економічного й правового явища. 

 Статья является научным исследованием кредитной системы как системного явления. В ней проанализированы понятия, назначение и основные элементы кредитной системы как структурного элемента финансовой системы. На основании анализа определений кредитной системы, разработанными учеными-экономистами, автор, с учетом действующего гражданского, финансового и банковского законодательства, представляет свое видение понятия, назначения и основных элементов этого экономического и правового явления.

The article is scientific research of the credit system as the system phenomenon. Concepts, settings and basic elements of the credit system, are analysed in it, as a structural element of the financial system. Taking into account a current civil, financial and bank legislation. The author presents the own vision of concept, setting, and basic elements of this economic and legal phenomenon which is based on analysis of determinations of the credit sistem, developed by economist and scientists.

Ключові слова: кредитна система, елементи кредитної системи, кредитні зобов’язання.