toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2009 рік№ 1

№ 1

№1 2009

Теорія фінансового права

УДК 347.73

С. О. Ніщимна,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного і господарського права Чернігівського державного інституту економіки і управління

 Фінансова діяльність держави – базова категорія фінансового права

 Статтю присвячено характеристиці категорії „фінансова діяльність держави”, яку здійснено на підставі аналізу різних підходів щодо визначення її місця і ролі у фінансово-правовій науці, обґрунтування провідної позиції зазначеної категорії у сучасному фінансовому праві. Указано, що категорія „фінансова діяльність держави” є різновидом управлінської діяльності та виступає базовою для науки фінансового права.

 Статья посвящена характеристике категории „финансовая деятельность государства”, которая дана на основании анализа различных подходов к определению ее места и роли в финансово-правовой науке, обоснования ведущей позиции указанной категории в современном финансовом праве. Указывается на то, что категория „финансовая деятельность государства” является одним из видов управленческой деятельности и выступает базовой для науки финансового права.

 The article deals with the deskription of „the state financial activity” on the basis of different approaches’ analisis as for its location and rple in financial-law science determinayion, proving of given category in a modern financial law leading position. It’s indicates that the state financial acyivity category is one of the administrative activity types and is basical for the financial-laq science.

 Ключові слова: фінанси, фінансова діяльність держави, фінансова система, централізовані фонди коштів, децентралізовані фонди коштів.

 Податкове право

 УДК 347.73

І. Є. Криницький,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач науково-дослідної лабораторії

Науково-дослідного інституту фінансового права

 шляхи реалізації податково-процесуальних правових норм

 У статті розглянуто основні аспекти реалізації податково-процесуальних норм. Запропоновано авторський погляд на розуміння правових категорій „реалізація права”, „реалізація правової норми”. Доведено, що податково-процесуальні норми виступають засобом реалізації матеріальних норм податкового права.

 В статье рассмотрены основные аспекты реализации налогово-процессуальных норм. Предложен авторский взгляд на понимание правовых категорий „реализация права”, „реализация правовой нормы”. Доказано, что налогово-процессуальные нормы выступают способом реализации материальных норм налогового права.

 The basic aspects of realization of tax-judicial legal norms are considered in the article. An author look is offered to understanding of legal categories „realization of right”, „realization of legal norm”. It is well-proven that tax-judicial norms come forward the mean of realization of financial norms of tax law.

Ключові слова: податково-процесуальні норми, податково-процесуальні правовідносини, матеріальні норми податкового права.

 

УДК 343.138:343.37(477)

Д. Г. Мулявка,

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансових розслідувань Національного університету ДПС України

 Взаємодія податкової міліції з іншими правоохоронними органами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

 У статті розглянуто актуальні проблеми взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними органами, виділено фактори, які негативно впливають на ефективність взаємодії підрозділів податкової міліції. Автором проаналізовано основні форми взаємодії, на яких ґрунтуються оперативно-розшукові і кримінально-процесуальні відносини слідчих та оперативних працівників правоохоронних органів.

 В статье рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия налоговой милиции с другими правоохранительными органами, выделены факторы, негативно влияющие на эффективность взаимодействия подразделений налоговой милиции. Автором осуществлён анализ основных форм взаимодействия, на которых основываются оперативно-розыскные и криминально-процессуальные отношения следователей и оперативных работников правоохранительных органов.

 In the article the issues of the day of co-operation of tax militia are considered with other law enforcement authorities, factors which negatively influence on efficiency of co-operation are selected. An author is analyzing basic forms of co-operations which the operative-searching and criminal-procedural relations of investigators and operative workers of law enforcement authorities are based on.

 Ключові слова: взаємодія, правоохоронні органи, податкова міліція, оперативні підрозділи, оперативно-розшукова діяльність.

 УДК 342.95:336.225.3

О. В. Онишко,

ад’юнкт Національного університету

ДПС України

 Правові засади взаємодії підрозділів податкових органів у сфері регулювання податкових відносин

 У статті розглянуто особливості правового регулювання діяльності і взаємодії підрозділів податкових органів. Запропоновано шляхи поглиблення такої взаємодії при розв’язанні проблеми податкового боргу.

 В статье исследуются особенности правового регулирования деятельности и взаимодействия подразделений налоговых органов. Предлагаются пути углубления такого взаимодействия при решении проблемы налоговой задолженности.

 In the article is researched the peculiarities of legal regulation of tax authorities activity and their interrelations. We propose the way of increasing efficiency of this process while getting decision of tax debt problem.

 Ключові слова: податкові органи, взаємодія, податковий обов’язок, податкове зобов’язання, податковий борг.

 УДК 336.02

І. М. Мусійчук,

пошукач кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

керівник юридичного департаменту ТОВ „ОБІ Україна Франчайзинговий Центр”

 

Історичні аспекти появи та укладення податкових угод

 Статтю присвячено аналізу історичного розвитку врегулювання спірних питань щодо подвійного оподаткування, а саме: розгляду процесу появи та укладення міждержавних податкових угод, окресленню проблемних питань, що існують у сфері укладення податкових угод у сучасних умовах, та розробці пропозицій щодо більш ефективного використання інструментів усунення подвійного оподаткування в законодавстві України.

 Статья посвящена анализу исторического развития урегулирования спорных вопросов двойного налогообложения, а именно: рассмотрению процесса возникновения и заключения межгосударственных налоговых соглашений, определению проблемных вопросов, существующих в сфере заключения налоговых соглашений в современных условиях, и разработке предложений относительно более эффективного использования инструментов устранения двойного налогообложения в законодательстве Украины.

 The present article refers to the analysis of the historical development of settlement of the double taxation disputable issues, namely, analysis of the process of emerging and conclusion of the international tax treaties, outlining of the issues in the sphere of conclusion of the tax treaties in contemporary conditions and development of the approaches for effective usage of the instruments of elimination of double taxation in the legislation of Ukraine.

 Ключові слова: подвійне оподаткування, угоди про усунення подвійного оподаткування, типові конвенції ОЕСР, міжнародні податкові відносини.

 Бюджетне право 

 УДК 347.73

А. О. Монаєнко,

кандидат наук з державного управління, доцент, Науково-дослідний інститут фінансового права

 Проекти видатків Державного бюджету України

 У статті досліджено сутність видатків бюджету, їх фінансування, розглянуто особливості планування бюджетних видатків, порядок формування проектів видатків бюджету, наведено приклади розрахунків потреб у фінансуванні бюджетних установ.

 В статье исследуется суть расходов бюджета, их финансирование, рассматриваются особенности планирования бюджетных расходов, порядок формирования проектов расходов бюджета, приведены примеры расчетов потребностей в финансировании бюджетных учреждений.

 The author researched an essence of charges of budget, their financing, considered the features of planning of budgetary charges, an order of forming of projects of charges of budget, showed examples of calculations of necessities in financing of budgetary establishments in the article

 Ключові слова: видатки, державний бюджет, фінансування, показники, бюджетні асигнування, планування, бюджетні кошти, дефіцит, бюджетна установа.

 УДК 347.73

В. Д. Чернадчук,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і банківського права Української академії банківської справи Національного банку України

 Теоретичні аспекти розвитку бюджетних правовідносин

 Статтю присвячено теоретико-прикладним аспектам розвитку бюджетних правовідносин. Проаналізовано лінгвістично-правові проблеми термінології та запропоновано модель розвитку бюджетних правовідносин.

 Статья посвящена теоретико-прикладным аспектам развития бюджетных правоотношений. Осуществлён анализ лингвистико-правовых проблем терминологии, предложена модель развития бюджетных правоотношений.

 The article is devoted to theoretic and applied problems of the development to budget legal relations; it is carried out an analysis of linguistic and legal problems of terminology and suggested the model of the development of legal relations.

 Ключові слова: бюджетно-правові норми, бюджетні правовідносини, динаміка, передумови, підстави, розвиток, рух, юридичний склад, юридичний факт.

 Правові засади банківської діяльності та грошового обігу 

 УДК 336.71:681.302

Р. О. Балан,

молодший науковий співробітник

Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України

 Регулювання діяльності небанківських електронних платіжних систем в Україні

 У статті досліджено проблеми правового регулювання функціонування небанківських електронних платіжних систем в Україні, емісії та обігу електронних грошей. Проведено аналіз міжнародного досвіду та запропоновано шляхи нормативно-правового врегулювання даної проблеми в Україні.

В статье исследуются проблемы правового регулирования функционирования внебанковских электронных платежных систем в Украине, эмиссии, а также электронного денежного оборота. Осуществлён анализ международного опыта, предлагаются пути нормативно-правового урегулирования данной проблемы в Украине.

The core research questions of article are: normative regulation’s problem in the sphere of non-banking electronical payment system functioniing, emissions and e-money circulations. With this aim detailed analisis of international experience were conducted. The ways of effective legal regulation and control of this sphere in Ukraine are presented.

Ключові слова: небанківські електронні платіжні системи, електронні гроші, інтернет-гроші, переказ коштів.