toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2009 рік№ 3

№ 3

№ 3 (9) 2009

Теорія фінансового права

 УДК 347.73

Э. Д. Соколова,

доктор юридических наук,

доцент кафедры ОФЭ и ТО Академии управления МВД России

 К вопросу о системе финансового права

 В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся системы финансового права. В частности, автором предложено собственное видение структуры Общей и Особенной частей финансового права.

 У статті розглянуто актуальні питання системи фінансового права. Зокрема, автор запропонував власне бачення структури Загальної та Особливої частин фінансового права.

 Actual questions, touching the system of financial law, are considered in the article. In particular, an author offers own vision of structure of General and Special parts of financial law.

 Ключевые слова: система финансового права, Общая и Особенная части финансового права.

 

УДК 347.73

С. О. Ніщимна,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного і господарського права Чернігівського державного інституту економіки і управління

 Еволюція наукової думки щодо фінансів

Статтю присвячено висвітленню еволюційного розвитку наукових підходів щодо фінансів. Розкрито зміст фінансів як особливої категорії, що однаковою мірою викликає інтерес як дослідників-правників, так і економістів. Акцент зроблено на тому, що за допомогою фінансів держава виконує покладені на неї завдання та функції, які зумовлюють їх провідну роль у суспільстві.

Статья посвящена характеристике эволюционного развития научных подходов к финансам. Раскрыто содержание финансов как особой категории, которая в одинаковой степени вызывает интерес как исследователей-юристов, так и экономистов. Акцент сделан на том, что при помощи финансов государство выполняет возложенные на него задачи и функции, обуславливающие их ведущую роль в обществе.

The article deals with the financial science approaches evolutionary development presentation. The financial concept as a special category is revealed that stimulates equal interest of both law researchers and economists. Attention is accented on the problem that the state fulfils the tasks and functions charged with, which assume their leading role in society.

Ключові слова: фінанси, державні фінанси, фінансова система, грошові ресурси, фонди коштів.

Податкове право 

УДК 342.721

А. М. Новицький,

кандидат юридичних наук, с.н.с., начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України

 Концептуальні підходи організаційно-правового забезпечення розвитку електронного оподаткування в Україні

У статті досліджено концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку інституту електронного оподаткування.

В статье исследуются концептуальные аспекты правового обеспечения развития института электронного налогообложения.

In the article is researched the conceptual aspects of legal provision of development of e-taxation institute.

Ключові слова: електронне оподаткування, електронна звітність, електронна комерція, оподаткування електронної комерції.

Бюджетне право 

УДК 347.73

В. Д. Чернадчук,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і банківського права Української академії банківської справи Національного банку України

До питання розвитку бюджетних правовідносин

Статтю присвячено теоретико-прикладним аспектам розвитку бюджетних правовідносин; проаналізовано модель виникнення, зміни та припинення бюджетних правовідносин.

Статья посвящена теоретико-прикладным аспектам развития бюджетных правоотношений; проанализирована модель возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений.

The article is devoted to theoretic and applied problems of the development to budget legal relations; it is an analysis of the arising, failing and breaking off to budget legal relations.

Ключові слова: бюджет, бюджетні правовідносини, виникнення, зміна та припинення бюджетних правовідносин, розвиток бюджетних правовідносин, суб’єкт, юридичний факт.

УДК 347.73

Н. В. Теремцова,

здобувач юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні питання правового регулювання бюджетних відносин

У статті розглянуто проблеми, що існують у бюджетній системі. Розкрито важливість правового регулювання бюджетних відносин.

В статье рассмотрены проблемы, существующие в бюджетной системе. Раскрыта значимость правового регулирования бюджетных отношений.

Problems which exist in the budgetary system are considered in the article. Importance of the legal adjusting of budgetary relations is exposed.

Ключові слова: бюджетні правовідносини, механізм державного регулювання, імперативний метод правового регулювання.

 Регулювання публічних видатків 

 

УДК 347.73

О. В. Сударенко,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри комерційного права Київського національного торгово-економічного університету

Поняття та принципи державного кредитування будівництва житла

Статтю присвячено дослідженню нового правового режиму фінансування – державного кредитування будівництва житла як складової інституту державного кредитування. Автором досліджено загальні та спеціальні принципи фінансування публічних видатків. Визначено поняття і принципи державного кредитування будівництва житла.

Статья посвящена исследованию нового правового режима финансирования – государственного кредитования строительства жилья как составной части института государственного кредитования. Автором рассмотрены общие и специальные принципы финансирования публичных расходов. Определены понятия государственного кредитования строительства жилья и его принципы.

The article is dedicated to study of the new legal mode of the financing the state crediting of residential housing as forming institute of the state crediting. The author explored general and special principles of the financing the public expenses. It has been defined notion and principles of the state crediting of residential housing.

Ключові слова: державне кредитування, фінансування, бюджетне фінансування, принципи фінансування.

 Кредитні відносини 

УДК 337.735

А. В. Духневич,

кандидат юридичних наук,

Волинський національний університет
ім. Лесі Українки

 Правове регулювання майнових відносин у кредитних спілках

У статті розглянуто законодавство, яке регулює майнові відносини у кредитних спілках. Проаналізовано фінансову діяльність, принципи, за якими проводиться оподаткування в даних фінансових інститутах.

В статье рассмотрено законодательство, регулирующее имущественные отношения в кредитных союзах. Произведён анализ финансовой деятельности, принципов за которыми осуществляется налогообложение в данных финансовых институтах.

A legislation which regulates property relations in credit unions is considered in the article. Finansial activity, principles after which taxation is conducted in such financial institutes, is analysed.

 Ключові слова: кредитна спілка, кредит, кредитні правовідносини, членство у кредитних спілках.

 Адміністративне право

УДК 343.901.7

А. О. Яфонкін,

заступник завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету ДПС України

 Протидія корупції: поняття, зміст та напрями

 

У статті досліджено сутність поняття „протидія корупції”. Розглянуто основні напрями запобігання корупції.

В статье исследуется содержание понятия „противодействие коррупции”. Рассмотрены основные направления предотвращения коррупции.

Essence of concept „counteraction a corruption” is investigatet in the article. Basic directions of prevention of corruption are considered.

Ключові слова: корупція, боротьба з корупцією, протидія корупції, запобігання корупції, розмежування, суспільна небезпечність, корупційні діяння, адміністративний проступок, кримінальний злочин.