toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2010 рік№ 2

№ 2

10 грудня 2009 року на базі Національного університету державної податкової служби України відбувся Міжнародний науково-практичний семінар „Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності”. Співорганізаторами науково-практичного заходу виступили Науково-дослідний інститут фінансового права та кафедра організації оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів податкової міліції Національного університету державної податкової служби України.

Вашій увазі пропонуються окремі статті учасників семінару. 

 

УДК 343.138:343.132(477)

О. Ю. Амеліна,

старший викладач кафедри кримінального права і кримінології Херсонського юридичного інституту ХНУВС, судовий експерт-економіст

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТА-ЕКОНОМІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті на основі експертної практики та чинного законодавства запропоновано розв’язання судово-економічною експертизою завдань, пов’язаних із розслідуванням фіктивного підприємництва.

В статье на основе экспертной практики и действующего законодательства предложено решение судебно-экономической экспертизой задач, связанных с расследованием фиктивного предпринимательства.

In this article on the basis of expert practice and the current legislation the decision judicial-economic examination of the problems connected with investigation of fictitious business is offered.

Ключові слова: розслідування, експерт-економіст, висновок експертного дослідження, фіктивне підприємництво, бухгалтерський облік, податковий облік, фінансова звітність. 

  

УДК 347.73

П. І. Заруба,

кандидат юридичних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії, Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету ДПС України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

У статті розглянуто питання правового регулювання реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Здійснено огляд зарубіжного досвіду, наведено пропозиції щодо вдосконалення процесу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования регистрации субъектов предпринимательской деятельности. Осуществлён анализ зарубежного опыта, внесены предложения по совершенствованию процесса регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

The article is devoted to the question of the legal adjusting of registration of subjects of entrepreneurial activity. Analyzed, the review of foreign experience is conducted, suggestions are resulted in relation to the improvement of process of registration of subjects of entrepreneurial activity.

Ключові слова: підприємницька діяльність, державна реєстрація, суб’єкт підприємницької ­діяльності. 

  

УДК 336 (075.8)

Л. М. Касьяненко,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фінансового права,

І. Г. Бірюкова,

викладач юридичних дисциплін Київського фінансово-економічного коледжу, Національний університет ДПС України

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті визначено основні проблеми фінансового моніторингу щодо протидії легалізації (відмиванню) брудних коштів, зокрема питання недосконалості законодавства, організації взаємодії між органами загального державного фінансового контролю та спеціальними органами, які його здійснюють.

В статье обозначены основные проблемы финансового мониторинга по противодействию легализации (отмыванию) грязных денег, в частности вопросы несовершенства законодательства, организации и взаимодейтвия между органами общего государственного финансового контроля и специальными органами, которые его осуществляют.

The article defines some main problems of the financial monitoring concerning the counteraction of “dirties” laundering legalization among them – legislation imperfection, organization of correlation between the government bodies which carry out it.

Ключові слова: фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, державне регулювання, взаємодія, конфлікт інтересів, офшорні зони. 

  

УДК 343.37: 334.72

В. В. Лисенко,

доктор юридичних наук, професор, перший заступник начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України;

О. В. Лисенко,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕЄСТРАЦІЮ ФІКТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з визначенням поняття фіктивного суб’єкта підприємницької діяльності, та запропоновано авторське визначення фіктивного підприємства. Наведено найбільш поширені способи державної реєстрації фіктивних суб’єктів підприємництва.

В статье рассмотрены проблемы, связанные с определением понятия фиктивного субъекта предпринимательской деятельности и предложено авторское определение фиктивного предприятия. Рассмотрены наиболее распространенные способы государственной регистрации фиктивных субъектов предпринимательства.

In the article the problems of defining the term „fictitious subject of entrepreneurial activity” are considered. The author proposes his own definirion of sham business and describes the most popular methods of state registration of fictitious subject of entrepreneurial activity.

Ключові слова: фіктивний суб’єкт підприємницької діяльності, фіктивне підприємство, державна реєстрація суб’єктів підприємництва, заходи протидії реєстрації фіктивних підприємств, ухилення від сплати податків. 

  

УДК 343.1(477)

М. С. Мазуренко,

в.о. професора кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України

ОПЕРАТИВНИЙ ПОШУК ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

У статті висвітлено питання ефективності діяльності податкової міліції по боротьбі з податковими правопорушеннями. Розглянуто оперативний пошук як напрям діяльності з виявлення ознак вчинення податкових злочинів.

В статье исследуется вопрос эффективности деятельности налоговой милиции в борьбе с налоговыми правонарушениями. Рассмотрен оперативный поиск как направление деятельности по выявлению налоговых преступлений.

In the article a question is examined about efficiency of activity of tax militia as the special subdivision of government tax service of Ukraine in a fight against tax offences. The main task of tax militia is realization of operative-search activity on warning, timely stopping and exposes а crimes by the operative search of their signs.

Ключові слова: податки, бюджет, правопорушення, злочинність, інформація, оперативний пошук, оперативно-розшукова діяльність, інформаційно-аналітична робота. 

  

УДК 351.713 (477)

Д. Г. Мулявка,

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України

ДО ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто актуальні проблеми боротьби з фіктивними підприємствами в Україні, завдання, які стоять перед правоохоронними органами щодо протидії фіктивному підприємництву. Автором проаналізовано основні методи протидії правоохоронних органів України використанню фіктивних підприємств, виділено причини, за яких можливе функціонування фіктивних СПД.

В статье рассмотрены актуальные вопросы борьбы с фиктивными предприятиями в Украине, задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по противодействию фиктивному предпринимательству. Автором проанализированы основные методы правоохранительных органов Украины по противодействию использованию фиктивных предприятий, указаны причины, которые способствуют функционированию фиктивных СПД.

In the article the issues of the day are considered on a fight against fictitious enterprises in Ukraine, which cost tasks before law enforcement authorities on counteraction a fictitious enterprise. An author is analyze the basic methods of law enforcement authorities of Ukraine on counteraction of the use of fictitious enterprises, reasons are indicated which are instrumental in functioning of fictitious SEA.

Ключові слова: фіктивні підприємства, протидія фіктивному підприємництву, суб’єкт підприємницької діяльності, взаємодія. 

 

 

УДК 332.72:349.4

П. І. Пушкаренко,

доктор філософії у галузі політичної економії, доцент, професор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ Й ПРОБЛЕМИ ЙОГО ДЕТІНІЗАЦІЇ

У статті розглянуто економіко-правові основи становлення та особливості функціонуванння ринку землі. Проаналізовано економічні, політичні, правові, ідеологічні, наукові, соціальні проблеми відродження ринкових земельних відносин в Україні, процеси їх корупційної тінізації. Запропоновано рекомендації з детінізації та вдосконалення господарсько-правового механізму формування цивілізованого ринку землі.

В статье рассмотрены экономико-правовые основы становления и особенности функционирования рынка земли. Осуществлён анализ экономических, политических, правовых, идеологических, научных отношений в Украине, процессы их коррупционной тенизации. Предложены рекомендации по детенизации и усовершенствованию хозяйственно-правового механизма формирования цивилизованного рынка земли.

The artical deals rwith the essence, with the economic-legal bases, the development and the function of the land market. Economical, political, legal, ideological, scientific and social difficulties of the rebirth of the land marketing relations in Ukraine, the processes of their up-to-date corruptible shadowing are analyside. The improving recomendations of the deshadowing and economic-legislalive basis and formation of the civilized land market and its social oriented state regulation suggested.

Ключові слова: ринок землі, земельна рента, ціна землі, корупційна тінізація ринкових земельних відносин, цивілізований ринок землі. 

УДК 346.003.5

І. А. Селіванова,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ РІВНОСТІ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті досліджено особливості правового режиму державної власності, що свідчать про існування преференційного режиму для суб’єктів цього сектора.

В статье исследованы особенности правового режима государственной собственности, что свидетельствует о существовании преференциального режима для субьектов этого сектора.

The characteristics of a legal regime of a state ownership that testifies to existence of a preferential mode for subjects of this sector are investigated in this article.

Ключові слова: державна власність, чинне законодавство, мораторій на примусову реалізацію ­майна.

УДК 347.759(477)

В. В. Спіжов,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Херсонського юридичного інституту

БАНК ЯК СТОРОНА ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

У статті розглянуто банк як сторону договору банківського вкладу (депозиту). Автором запропоновано вдосконалити визначення поняття „банк” з урахуванням ознак підприємницької діяльності.

В статье рассмотрен банк как сторона договора банковского вклада (депозита). Автор предлагает усовершенствовать определение понятия „банк” с учётом особенностей предпринимательской деятельности.

Bank as side of agreement of bank investment (deposit) is considered n the article. The author proposed to improve the decision of concept an „bank” through the characteristic features of entrepreneurial activity.

Ключові слова: банк, договір банківського вкладу (депозиту), банківська діяльність, банківська ліцензія, підприємницька діяльність.

316.42 (477)

О. Г. Ткаченко,

здобувач Національного університету ДПС України;

Д. Г. Мулявка,

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри організації ОРД Національного університету ДПС України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ В УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧІ ІЗОЛЯТОРИ

Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду країн пострадянського простору у питанні адміністративної відповідальності за незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань.

Статья посвящена исследованию международного опыта стран постсоветского пространства в вопросе административной ответственности за незаконную передачу запрещенных предметов лицам, которые содержатся в следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний.

The work is devoted to studies of international experience in the post-Soviet-countries in the area of administrative responsibility for illegal transmission of the forbidden things to the confined person.

Ключові слова: міжнародний досвід, відповідальність за незаконну передачу заборонених предметів, адміністративні правопорушення.

УДК 343.533

В. Б. Харченко,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Сумського державного університету

ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ НАУКОВОГО ВІДКРИТТЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

У статті розглянуто елементи складу суспільних відносин права щодо наукового відкриття, проаналізовано зміст прав інтелектуальної власності та обґрунтовано висновок про відсутність у авторів нау-кового відкриття будь-яких майнових прав і неможливість визначення цих прав предметом кримінально-правової охорони.

В статье рассмотрены элементы состава общественных отношений права относительно научного открытия, осуществлён анализ содержания прав интеллектуальной собственности и обоснован вывод об отсутствии в авторов научного открытия каких-либо имущественных прав и невозможности опреде-ления этих прав предметом криминально-правовой охраны.

The elements of composition of public relations of right are considered on the scientific opening; maintenance of right of intellectual ownership is analysed and a conclusion about absence for the authors of the scientific opening of some property rights and impossibility of confession of the indicated rights the article of penal protective is grounded.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, криміналізація та декриміналізація, предмет кримінально-правової охорони, наукове відкриття.