toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2010 рік№ 3

№ 3

№ 3 2010

Теорія фінансового права

УДК 347.73

С. Т. Кадькаленко,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ПРЕДМЕТНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Статтю присвячено проблемним питанням системи фінансового права, впливу предмета і методу правового регулювання на її формування. Надано пропозиції щодо вдосконалення системи інститутів фінансового права, його Загальної та Особливої частин.

Статья посвящена проблемным вопросам системы финансового права, влиянию предмета и метода правового регулирования на её формирование. Внесены предложения, направленные на совершенствование системы институтов финансового права, его Общей и Особенной частей.

The article is devoted to problems of financial law system, to the influence object and method of law regulation on it’s forming. There are made few suggestions concerning an improving the financial law system of institutions, especially its Common and Special parts.

Ключові слова: система фінансового права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання.

  

Податкове право

УДК 336.225.3 (477)

Ю. В. Оніщик,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансових розслідувань Національного університету ДПС України

ПРОБЛЕМА КОНСТРУКЦІЇ „ЮРИДИЧНА ОСОБА” У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У статті досліджено сутність юридичної особи у податковому праві. Звернено увагу на різний зміст поняття „юридична особа” у цивільному та податковому праві. Автором запропоновано у податковому законодавстві України, замість такого терміна платника, як „юридична особа”, використовувати термін „організація”.

В статье исследована сущность юридического лица в налоговом праве. Обращено внимание на разное содержание понятия „юридическое лицо” в гражданском и налоговом праве. Автор предложил в налоговом законодательстве Украины, вместо такого термина плательщика, как „юридическое лицо”, использовать термин „организация”.

The essence of legal person in tax law was investigated in the article. The author states that there is a difference between the concepts of legal person in civil law and in tax law. These concepts differ. In connection with this it was suggested to use the term „organization” instead of such term as „legal person” in tax law.

Ключові слова: юридична особа, платник податків, колективний суб’єкт податкового права, ві-докремлені підрозділи юридичної особи.

  

УДК 347.73

О. Р. Радишевська,

молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України

ЛІСОВИЙ ПОДАТОК ПОЛЬЩІ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті здійснено порівняльний аналіз правового регулювання використання лісових ресурсів і земель лісового фонду в Республіці Польща та в Україні. Окреслено особливості лісового податку Польщі та основні напрями вдосконалення української нормативно-правової бази, що діє у сфері охорони та розвитку лісництва.

В статье осуществлён сравнительный анализ правового регулирования использования лесных ресурсов и земель лесного фонда в Республике Польша и в Украине. Очерчены особенности лесного налога Польши, основные направления совершенствования украинской нормативно-правовой базы, действующей в сфере охраны и развития лесничества.

The article is a comparative analysis of legal regulation of forest resources and forest land fund in Poland and Ukraine. Outlines features of forest tax in Poland and the basic direction of improving the ukrainian legal framework that operates in the protection and development of forestry.

Ключові слова: податкова система, лісовий податок Польщі, збір за використання лісових ресурсів в Україні, лісові ресурси, земельні ділянки лісового фонду, екотрудова податкова реформа.

  

УДК 347.73

Л. В. Трофімова,

кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету ДПС України

ПРО КОМУНІКАЦІЇ У ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Grata, rata et accepta (бажано, законно і прийнятно) [7, с. 279].

У статті розглянуто основні напрями використання різних видів комунікацій у проведенні реформ та роль суб’єктів податкової політики у регулюванні суспільних процесів, де місце відведене об’єднанням громадян.

В статье рассмотрены основные направления использования различных видов коммуникации в проведении реформ и роль субъектов налоговой политики в регулировании общественных процессов, где место отведено объединениям граждан.

The artikle deskribes the main directions of using varity types of communications in the reform and the role of subjects in the taxation polisy in the regulation of social processes, where the space is devoted union of sitizens.

Ключові слова: громадськість, інституції, податкова політика, комунікації, міжнародні угоди, модернізація.

  

УДК 346.91; 342.5

І. О. Трубін,

науковий співробітник,

М. В. Трубіна,

молодший науковий співробітник

Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання неоднакового застосування законодавства учасниками податково-процесуальних відносин. Запропоновано заходи щодо усунення існуючих суперечностей у законодавстві, зокрема при зверненні учасників відносин до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

В статье рассмотрены вопросы применения законодательства участниками нологово-процессуальных отношений. Предложены способы для устранения существующих противоречий законодательства, в частности при обращении участников в судебные органы с иском об отмене государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности.

 

In the article the question of use of legislation by the participants of tax-judicial relations is considered. Measures are offered on the removal of existent contradictions of legislation, in particular at the appeal of participants of relations; to the judicial bodies with a statement (by the point of claim) about abolition of state registration of subjects of entrepreneurial activity. 

Ключові слова: податкові органи, суд, державна реєстрація, припинення юридичної особи.

  

Бюджетне право

УДК 347.73

В. В. Білик,

начальник територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області

КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЯ

Статтю присвячено теоретичним питанням бюджетного права. Розглянуто категорії та поняття бюджетного права у системі категорій і понять фінансового права, звернено увагу на їх модифікацію.

Статья посвящена теоретическим вопросам бюджетного права. Рассмотрены категории и понятия бюджетного права в системе категорий и понятий финансового права, обращено внимание на их модификацию.

The article is devoted to the theoretical matters of budgetary law. Categories and concepts of budgetary law are examined in the system of categories and concepts of financial law. Attention to their modification is spared.

Ключові слова: поняття, категорії, бюджетне право, модифікація.

  

УДК 347.73

О. П. Литвин,

викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ЩОДО НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ПРАВОВИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання реформування та вдосконалення організаційних і правових основ управління місцевими фінансами в Україні. Проаналізовано Концепцію реформування місцевих бюджетів. Досліджено контроль у сфері управління місцевими фінансами.

В статье рассматриваются вопросы реформирования и совершенствования организационных и правовых основ управления местными финансами в Украине. Осуществлён анализ Концепции реформирования местных бюджетов. Исследуется контроль в сфере управления местными финансами.

In the article the questions of reformation and perfection of organizational and legal frameworks of management of local finances in Ukraine are examined. Conception of reformation of local budgets is analysed. Control is probed in the field of local financial management.

Ключові слова: місцеві фінанси, бюджет, місцевий бюджет, управління.

  

УДК 347.73

О. В. Солдатенко,

кандидат економічних наук, доцент, директор НДІ фінансового права Національного університету ДПС України та Національної АПрН України

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У ФІНАНСУВАННІ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

У статті звернено увагу на застосування міжбюджетних трансфертів при фінансуванні видатків на охорону здоров’я та окреслено основні напрями його вдосконалення в Україні.

В статье обращено внимание на использование межбюджетных трансфертов для финансирования расходов на здравоохранение, а также предложены отдельные направления его усовершенствования в Украине.

In the article paid attention to process of application of interbudgetary transfers at financing of charges on a health protection and basic directions of his improvement in Ukraine.

Ключові слова: бюджетні видатки, фінансування охорони здоров’я, міжбюджетні трансферти.

  

УДК 347.73

С. И. Федчук,

кандидат юридических наук, заведующий научно-исследовательским отделом НИИ финансового права Национального университета ГНС Украины

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена изучению доктринальных подходов к вопросу бюджетного финансирования, рассмотрены особенности правового регулирования бюджетного финансирования в Украине.

Стаття присвячена вивченню доктринальних підходів до питання бюджетного фінансування, розглянуто особливості правового регулювання бюджетного фінансування в Україні.

The article is devoted to the study of doctrinal approaches to the problem of public expenditures. It shed the lights on the peculiarities of legal regulation of budget funding with an example of legislation of Ukraine.

Ключевые слова: финансирование, бюджетные расходы, бюджетное кредитование, бюджетное инвестирование.

  

Фінансовий контроль

УДК 347.73: 336.743 (477)

А. В. Гарбінська,

асистент кафедри фінансового права Національного університету ДПС України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

У статті висвітлено повноваження органів державної податкової служби при проведенні валютних перевірок. Проаналізовано стан вітчизняного законодавства, що врегульовує сферу здійснення валютного контролю податковими органами. Наведено ряд законодавчих неточностей у сфері валютного контролю, які потребують усунення.

В статье освещены полномочия органов государственной налоговой службы при проведении валютных проверок. Осуществлён анализ состояния отечественного законодательства, регулирующего сферу валютного контроля, который проводится налоговыми органами. Представлен ряд законодательных неточностей в сфере валютного контроля, которые требуют устранения.

In publication plenary powers of organs of government tax service are reflected in the field of leadthrough of currency verifications. The state of domestic legislation which regulates the sphere of realization of currency control tax organs is analysed. The row of legislative inaccuracies in the field of currency control, which need the proper settlement, is resulted.

Ключові слова: податковий контроль, валютні перевірки, податкові органи, валютний контроль.

 

УДК 347.73

М. І. Саєнко,

старший викладач Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті розглянуто систему спеціальних суб’єктів державного контролю у сфері фінансових послуг, зокрема в розрізі фінансово-правових особливостей їх діяльності. На підставі аналізу чинного законодавства у вказаній сфері запропоновано проведення систематизації основних контрольних завдань і повноважень таких суб’єктів і розробки на цій основі узагальненого юридичного визначення.

В статье рассматривается система специальных субъектов государственного контроля в сфере финансовых услуг, в частности в разрезе финансово-правовых особенностей их деятельности. На основе анализа действующего законодательства в указанной сфере предлагается проведение систематизации главных контрольных задач и полномочий данных субъектов и разработка их обобщающего юридического определения.

The article describes a system of the state control special subjects in the sphere of financial services, in particular through the financial-law features of their activity. In addition, based on the current legislation analysis in the indicated sphere it is proposed to systematize the main control aims and authorities of these subjects and elaborate their general legal definition on this base.

Ключові слова: фінансові послуги, суб’єкти, державний контроль.