toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2010 рік№ 4

№ 4

№ 4 2010

Теорія фінансового права

УДК 347.73

Л. М. Касьяненко,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фінансового права Національного університету ДПС України

ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті досліджено поняття об’єкта і суб’єкта фінансово-процесуальних правовідносин, проаналізовано теоретико-правові основи цих категорій.

В статье исследованы понятия объекта и субъекта финансово-процессуальных отношений, осуществлён анализ теоретико-правовых основ данных категорий.

In the article investigational concept of object and subject of financially judicial legal relationships, theoretical and legal bases of these categories are analysed.

Ключові слова: об’єкт, суб’єкт, правовідносини, процесуальні правовідносини.

 

УДК 347.73

І. О. Трубін,

науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ”

У статті досліджено поняття електронних грошей, проаналізовано погляди окремих учених щодо його формулювання. Запропоновано власне визначення поняття „електронні гроші”.

В статье исследовано понятие электронных денег, осуществлён анализ взглядов отдельных учёных на его формулирование. Предложено собственное определение понятия „электронные деньги”.

The concept of e-cashs is investigational in the article, the analysis of looks of separate scientists is carried out on his formulation. Own determination of concept „е-cashs” is offered.

Ключові слова: електронні гроші, кошти, електронний пристрій, електронний носій. 

 

УДК 347.73

С. І. Федчук,

кандидат юридичних наук, завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції, Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету ДПС України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ „ВИДИ СТРАХУВАННЯ” ТА „ВИДИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ”

Статтю присвячено дослідженню понять „види страхування” та „види страхових послуг” як економічних та юридичних категорій. Проаналізовано їхнє законодавче закріплення та співвідношення.

Статья посвящена исследованию понятий „виды страхования” и „виды страховых услуг” как экономических и юридических категорий. Осуществлён анализ их законодательного закрепления и соотношения.

The article is devoted to research of notions „types of insurance” and „types of insurance services” as economic and legal categories. The analysis of their legislative fixing and correlation is conducted.

Ключові слова: фінансові послуги, страхова діяльність, види страхування, види страхових послуг.  

 Податкове, адміністративне  право

УДК 342.721

Є. О. Кокарева,

здобувач Національного університету ДПС України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГРОМАДЯН ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано окремі проблеми законодавства, що регулює взаємовідносини громадян України із суб’єктами владних повноважень, обґрунтовано потребу у його вдосконаленні та надано пропозиції щодо можливих шляхів подолання проблем з реалізації та захисту прав громадян.

В статье осуществлён анализ отдельных проблем законодательства, которое регулирует взаимоотношения граждан Украины с субъектами властных полномочий, обоснована необходимость его усовершенствования, а также внесены предложения относительно возможных путей преодоления проблем по реализации и защите прав граждан.

The author analyzes separate problems of the legislation which regulates mutual relations of citizens of Ukraine with subjects of imperious powers. In article necessity of improvement of the legislation is proved, and also offers concerning possible ways of overcoming of problems on realisation and protection of the rights of citizens are made.

Ключові слова: органи державної та виконавчої влади, захист прав громадян, адміністративна реформа, адміністративні суди, суб’єкти владних повноважень.

 

УДК 347.73

Ю. О. Ровинський,

кандидат з державного управління, начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ

У статті досліджено компетенцію органів державної податкової служби у сфері застосування ними заходів державного примусу в системі податкового права.

В статье исследуется компетенция органов государственной налоговой службы в области применения ими мер государственного принуждения в системе налогового права.

The author probes in the article jurisdiction of organs of government tax service in an application domain by them measures of state compulsion in the tax law system.

Ключові слова: органи державної податкової служби України, державний примус, компетенція, повноваження, контроль, примусові заходи, орган державної влади.

 

УДК 347.73

Л. В. Трофімова,

кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету ДПС України

ДЕФЕКТИ НОРМОТВОРЧОСТІ ЯК ПРИЧИНА ПОДАТКОВИХ КОНФЛІКТІВ

У статті здійснено аналіз основних причин податкових конфліктів у контексті завдань, пов’язаних із удосконаленням податкового законодавства. Стверджується, що актуальним залишається завдання розробки теоретичних моделей юридичної конструкції правил поведінки і системи критеріїв (показників), що характеризують ступінь підготовленості проектів нормативних актів.

В статье осуществлён анализ основных причин налоговых конфликтов в контексте задач, связанных с совершенствованием налогового законодательства. Утверждается, что актуальной остаётся задача разработки теоретических моделей юридической конструкции правил поведения и системы критериев (показателей), что характеризуют степень подготовленности проектов нормативных актов.

The article analyzed the main causes of conflict in the context of the tax problems related with the improvement of tax legislation. It is alleged, that the actual task is the development of theoretical models of the legal structure of the rules of conduct and a system of criteria (indicators), characterizing the degree of preparedness projects of normative acts.

Ключові слова: дефект, закон, конструкція, конфлікт, норма права, нормотворення, податкова культура, принцип, суд, юридичний зміст, юридичний факт.

 

УДК 336.221.2

О. С. Ярмоленко,

аспірант кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету ДПС України

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню особливостей законодавчого закріплення та доктринального тлумачення понять посадових та службових осіб, зокрема органів ДПС України. Розглянуто їхнє співвідношення та ознаки.

Статья посвящена исследованию особенностей закрепления в законодательстве и доктринального толкования понятий должностных и служебных лиц, в частности органов ГНС Украины. Рассмотрено их соотношение и признаки.

The article is devoted to the research of features of the legislative fixing and doctrine interpretation of notions of public and official servants, in particular organs of State Tax Administration of Ukraine. Their correlation and signs is considered.

Ключові слова: правове регулювання, посадова особа, службова особа, податкова служба.

 

Бюджетне право

УДК 351.72

О. А. Музика-Стефанчук,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

У статті розглянуто принципи бюджетної діяльності, проаналізовано зміст спеціальних принципів та досліджено їхню реалізацію на практиці. Окреслено окремі проблеми, пов’язані із реалізацією принципів бюджетної діяльності.

В статье рассматриваются принципы бюджетной деятельности. Анализируется содержание специальных принципов, а также исследуется их реализация на практике. Обозначены отдельные проблемы, связанные с реализацией принципов бюджетной деятельности.

Principles of budgetary activity are examined in the article. Maintenance of the special principles is analyses. Their realization is probed in practice. Separate problems of the principles of budgetary activity related to realization are outlined.

Ключові слова: принцип, бюджетна діяльність, органи публічної влади.

Банківське право

УДК 347.73

А. І. Сирота,

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

КООРДИНАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УРЯДУ І НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У статті проаналізовано окремі аспекти взаємовідносин Уряду і Національного банку України при виконанні фінансової та монетарної політики в період економічної кризи 2008–2009 років, висловлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює ці відносини.

В статье осуществлён анализ отдельных аспектов взаимоотношений правительства Украины и Национального банка при проведении финансовой и монетарной политики в период экономического кризиса 2008–2009 годов, высказаны предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего эти отношения.

In the article the separate aspects of mutual relations of government of Ukraine and National bank are analysed during the leadthrough of financial and monetarnoy policy in the period of economic crisis 2008-2009 years, speak out suggestion in relation to perfection of legislation which regulates it relations.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, фінансова політика, стабільність грошової одиниці України, інфляція, дефіцит державного бюджету.

 Фінансовий моніторинг

УДК 342.6:347.73

С. А. Буткевич,

кандидат юридичних наук, начальник науково-дослідної лабораторії проблем службової діяльності органів внутрішніх справ Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

У статті розглянуто діяльність Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, а також нормативне забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на ринку фінансових послуг.

В статье рассмотрена деятельность Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины как субъекта государственного финансового мониторинга, а также нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на рынке финансовых услуг.

In the article activity of the State Commission on Regulation of the Markets of Financial Services of Ukraine as subject of the state financial monitoring, and also normative maintenance of actions for prevention and counteraction of legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way, and to financing of terrorism in the market of financial services are considered.

Ключові слова: запобігання, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, ринок фінансових послуг, фінансовий моніторинг.

УДК 336.71

Н. В. Москаленко,

старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Національного університету ДПС України

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

У статті досліджено основні причини, які гальмують процес виходу економіки України з тіні, а також наведено ряд заходів, які сприятимуть детінізації. Визначено, що реальний рівень тіньової економіки в Україні перевищує допустиме значення і становить загрозу національній безпеці держави. Автором надано пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового моніторингу.

В статье исследуются основные причины, тормозящие процесс выхода экономики Украины из тени, а также приведён ряд мер, способствующих детенизации. Установлено, что реальный уровень теневой экономики в Украине превышает допустимое значение и представляет угрозу национальной безопасности государства. Автором внесены предложения по повышению эффективности финансового мониторинга.

This article investigates the main reasons that impede the process out of the shadow economy of Ukraine, and also provides a number of measures that promote legalization. Established that the real level of shadow economy in Ukraine exceeds the permissible value and a threat to national security. With this in mind given the proposals for improving the efficiency of financial monitoring.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, національна безпека, тіньова економіка, відмивання коштів, детінізація, рівень тінізації.