toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Номери за 2011 рік№ 1

№ 1№ 1, 2011 
ЗМІСТ

С. П. Білюга Адміністративне судочинство як інструмент протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість 

С. А. БуткевичПитання міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

О. В. Дьомін Санкції у структурі норм податкового права 

Н. Ю. Задирака Поняття „державне управління”: історія та сучасне розуміння 

О. М. Заєць Правопорушення у сфері страхування та напрями протидії 


Н. Н. Киселев, Г. И. Миняшева Проблемы выявления и раскрытия преступлений в сфере строительства 

Ю. М. Коваленко Зловживання у сфері рейтингових послуг на фінансовому ринку і можливості їх усунення 

В. В. Корнієнко Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків 

Е. Ф. Новиков К вопросу об оперативно-розыскном предупреждении хищений с объектов транспорта в Российской Федерации 

Н. В. Овсейчик Вопросы юридической ответственности по договору перевозки в российском законодательстве 

А. М. Путренко Деякі питання протидії фіктивному підприємництву 

Ю. О. Ровинський Фінансово-правова відповідальність: підстави та умови 

К. В. Сєргєєва Повноваження Державтоінспекції МВС України щодо протидії незаконній діяльності суб’єктів господарювання, уповноважених на перевірку технічного стану транспортних засобів 

К. В. Сєргєєва Повноваження Державтоінспекції МВС України щодо протидії незаконній діяльності суб’єктів господарювання, уповноважених на перевірку технічного стану транспортних засобів 

А. О. Сусловець Становлення та розвиток нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби 

М. Д. Твердовський Правові аспекти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 

С. І. Федчук Досвід пострадянських країн у сфері протидії суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності 

Р. М. Яппаров, В. А. Ульрих К вопросу о противодействии правонарушениям, совершаемым на потребительском рынке

 

АНОТАЦІЇ СТАТТЕЙ

26–27 листопада Науково-дослідний інститут фінансового права спільно з кафедрою організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України
провів Міжнародну науково-практичну конференцію
„Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності”.
У спецвипуску журналу „Фінансове право” опубліковано окремі статті учасників цього наукового ­заходу

УДК 657.1

В. А. Афицинский,

доцент кафедры антикризисного управления, финансов и кредита,

Читинский государственный университет

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

В статье рассмотрена экономическая безопасность как неотъемлемая часть общей системы национальной безопасности. Осуществлен анализ проблем, связанных с функционированием экономической системы государства, и предложены пути их решения.

У статті розглянуто економічну безпеку як невід’ємну частину загальної системи національної безпеки. Проаналізовано проблеми, пов’язані з функціонуванням економічної системи держави, та запропоновано шляхи їх вирішення.

Economic security as inalienable part of the general system of national safety is considered in the article. The analysis of problems, related to functioning of the economic system of the state is carried out, and the ways of their decision are offered.

Ключевые слова: государство, экономическая система, экономическая безопасность, объекты, право, субъекты, экономика, управление, национальные экономические интересы, риск и угроза.

УДК 342.92

В. В. Бєлєвцева,

к.ю.н., старший науковий співробітник наукової лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки, Інститут дослідження проблем державної безпеки СБ України

ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Статтю присвячено дослідженню питання виокремлення із законодавства України податкового режиму, його визначення та значення для забезпечення державної безпеки. Виділено статті щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог, правил та законодавства у сфері дії даного режиму, а також надано пропозиції з її вдосконалення.

Статья посвящена исследованию вопроса о выделении из законодательства Украины налогового режима, его определения и значения для обеспечения государственной безопасности. Поданы статьи, по которым наступает административная ответственность за нарушение требований, правил и законодательства в сфере действия данного режима, а также сформулированы предложения по ее усовершенствованию.

The article is devoted research of question about a selection from the legislation of Ukraine of tax treatment, its definition and importance for providing of state security. The author selected in relation to bringing in to administrative responsibility for violation of demands, rules and legislation in the field of action of this tax treatment, and also suggestions are given from its improvement.

Ключові слова: податковий режим, економічна безпека, спеціальний податковий режим, сфера справляння податків, державна безпека.

УДК 347.97/99

С. П. Білюга,

аспірантка Волинського національного університету ім. Лесі Українки

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВІДШКОДУВАННЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

У статті висвітлено проблемні питання, пов’язані з бюджетним відшкодуванням ПДВ на підставі рішення суду за результатами розглядів адміністративних спорів з органами державної податкової служби.

В статье освещены проблемные вопросы, касающиеся бюджетного возмещения НДС на основании решения суда по результатам рассмотрения административных споров с органами налоговой службы.

In the articles lighted up problem questions, related to the budgetary compensation of VAT on the basis of decreet as a result of considerations of administrative disputes with the organs of government tax service.

Ключові слова: податок на додану вартість, бюджетне відшкодування ПДВ, адміністративне судочинство, судова практика.

УДК 343.9.024:336.7

С. А. Буткевич,

к.ю.н., начальник науково-дослідної лабораторії проблем службової діяльності органів внутрішніх справ, Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

ПИТАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті розглянуто проблемні аспекти взаємодії Державного комітету фінансового моніторингу України з правоохоронними та іншими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також внесені пропозиції щодо її вдосконалення.

В статье рассмотрены проблемные аспекты взаимодействия Государственного комитета финансового мониторинга Украины с правоохранительными и другими государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также внесены предложения по её усовершенствованию.

In clause problem aspects of interaction of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine with law-enforcement and other state bodies on questions of the prevention and counteraction of legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way are considered, and also offers on its improvement in this direction are brought.

Ключові слова: взаємодія, запобігання, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, удосконалення.

УДК 347.73

О. В. Дьомін,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри комерційного, підприємницького та фінансового права, Юридичний інститут Сибірського федерального університету (Красноярськ, Росія)

САНКЦІЇ У СТРУКТУРІ НОРМ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Статтю присвячено санкціям як структурним елементам норм російського податкового права. Внесено пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства, спрямовані на підвищення ефективності відповідальності за податкові правопорушення.

Статья посвящена санкциям как структурным элементам норм российского налогового права. Внесены предложения по усовершенствованию налогового законодательства, направленные на повышение эффективности ответственности за налоговые правонарушения.

Within the article is devoted to sanctions as a structural element of the rules of the Russian tax law. The author makes suggestions on improving tax legislation aimed at improving the effectiveness of liability for tax offenses.

Ключові слова: податок, норма, оподаткування, право, елемент, структура, санкція, джерело, законодавець, відповідальність, примус.

УДК 342.92

Н. Ю. Задирака,

к.ю.н., асистент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СКЛАДНІСТЬ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ „ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

Досліджено розвиток поняття „державне управління” з дореволюційних часів до наших днів у контексті здійснення адміністративної реформи в Україні.

Исследовано развитие понятия „государственное управление” с дореволюционных времен до наших дней в контексте проведения административной реформы в Украине.

Evolution of the definition “state administration” has been research from ancient time till present in aspect of Administrative reform in Ukraine.

Ключові слова: предмет адміністративного права, державне управління, адміністративна реформа, управління державними справами.

УДК 368.4

О. М. Заєць,

викладач кафедри економічної безпеки,

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ

У статті розглянуто питання вдосконалення методів боротьби з правопорушеннями у сфері страхування.

В статье рассмотрены вопросы усовершенствования методов борьбы с правонарушениями в сфере страхования.

Speech goes in the article about perfection of methods of fight against offences in the field of insurance.

Ключові слова: страхування, страхове шахрайство, злочинність, страховий ринок, оподаткування.

УДК 343.985.7

Н. Н. Киселев,

к.ю.н., доцент, начальник кафедры ОРД ОВД,

Г. И. Миняшева,

старший преподаватель кафедры ОРД ОВД,

Уфимский юридический институт МВД России

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Рассмотрены способы совершения преступлений в сфере жилищного строительства, а также проблемы, наличие которых в современных условиях затрудняет работу по их выявлению.

Розглянуто способи здійснення злочинів у сфері житлового будівництва, а також проблеми, наявність яких у сучасних умовах утруднює роботу з їх виявлення.

In article it is said that housing construction, being one of priority national projects, the attention of criminal groups and communities scale financing, in impressive volumes of the money resources which are in a turn draws to itself. Ways of fulfilment of crimes, and also the problems which presence in modern conditions complicates work on revealing of crimes in the given sphere are considered.

Ключевые слова: жилищное строительство, преступления в сфере жилищного строительства, строительные пирамиды.

УДК 336.76

Ю. М. Коваленко,

к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків та фінансових послуг,

Національний університет ДПС України

ЗЛОВЖИВАННЯ У СФЕРІ РЕЙТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ УСУНЕННЯ

У статті подано загальну характеристику провідних рейтингових агентств світу. Висвітлено зловживання у сфері рейтингових послуг та їх роль у розгортанні світової фінансової кризи. Вироблено підходи до вдосконалення діяльності рейтингових агентств.

В статье подана общая характеристика рейтинговых агентств мира. Рассмотрены злоупотребления в сфере рейтинговых услуг и их роль в развертывании мирового финансового кризиса. Разработаны подходы к совершенствованию деятельности рейтинговых агентств.

The article gives the general characteristics of the world’s leading rating agencies. Deals with abuse in rating services and their role in the deployment of the global financial crisis. Made approaches to the improvement of the rating agencies.

Ключові слова. фінансова криза, рейтингові агентства, рейтинг, сек’юритизація, структуровані фінансові інструменти.

УДК 343. 98

В. В. Корнієнко,

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття злочинів,

Харківський національний університет внутрішніх справ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ПЕВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОГО ЗБАГАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВ

У статті надано криміналістичну характеристику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу звернено на функції банківських установ у структурі конвертаційних центрів з легалізації незаконних доходів.

В статье представлена криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание обращено на функции банковских учреждений в структуре конвертационных центров по легализации незаконных доходов.

The article gives criminalistics description of legalization the profits which have got in a criminal way. The special attention is spared to the function of bank institutions in the structure of “converting” centers for legalization of illegal profits.

Ключові слова: легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертаційний центр, фіктивне підприємництво, комерційний банк.

УДК 347.463

Е. Ф. Новиков,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,

Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права

К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ХИЩЕНИЙ С ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Работа посвящена проблемам оперативно-розыскного предупреждения хищений с объектов транспортного комплекса, предложены конкретные меры, направленные на активизацию профилактической деятельности оперативных подразделений, по предупреждению хищений с объектов транспорта.

Роботу присвячено проблемам оперативно-розшукового запобігання розкраданням з об’єктів транспортного комплексу. Запропоновано конкретні заходи, спрямовані на активізацію профілактичної діяльності оперативних підрозділів, із запобігання розкраданням з об’єктів транспорту.

This work is devoted problems operatively-search warnings of thefts from the objects of a transport complex. Concrete measures, directed on activation of prophylactic direction activity of operative subdivisions, are offered, on warning of thefts from the objects of transport.

Ключевые слова: хищения с объектов транспорта, оперативно-розыскное предупреждение, предупреждение преступлений на транспорте.

УДК 347.463

Н. В. Овсейчик,

к.социол.н., доцент кафедры гражданского права и процесса,

Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права

ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В статье рассмотрены вопросы ответственности по договору перевозки. Осуществлен обзор российского законодательства, регламентирующего правовые вопросы предоставления транспортных услуг, в частности по договору перевозки.

У статті розглянуто питання відповідальності за договором перевезення. Здійснено огляд російського законодавства, що регламентує правові питання надання транспортних послуг, зокрема за договором перевезення.

In this article the questions of responsibility are considered by agreement of transportation. A review over of the Russian legislation, regulating the legal questions of providing of transport services is in-process brought, in particular by agreement of transportation.

Ключевые слова: транспортные услуги, договор перевозки, защита прав потребителей, претензионный порядок рассмотрения споров, коммерческий акт.

УДК 343.72

А. М. Путренко,

к.ю.н., доцент кафедри організації ОРД,

Національний університет ДПС України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ ФІКТИВНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

У статті висвітлено проблеми боротьби правоохоронних органів із фіктивними підприємствами, а також встановлення фактів причетності до цих злочинів працівників нотаріату, адвокатських чи юридичних компаній, державних та банківських установ.

В статье освещены проблемы борьбы правоохранительных органов с фиктивными предприятиями, а также установления фактов причастности к этим преступлениям работников нотариата, адвокатских и юридических компаний, государственных и банковских учреждений.

In the article the problems of fight of law enforcement authorities light up with fictitious enterprises, and also establishment of facts of involvement to these crimes of workers of notariatu, advocate or legal companies, public and bank institutions.

Ключові слова: фіктивне підприємство, припинення державної реєстрації платників податків, податковий кредит, нікчемні угоди, банківські установи, нотаріат, юридичні фірми.

УДК 347. 73

Ю. О. Ровинський,

к.держ.упр., начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДСТАВИ ТА УМОВИ

У статті досліджено умови, з якими законодавець пов’язує настання фінансово-правової відповідальності; умови фінансового правопорушення; умови, які сприяють скоєнню правопорушень у бюджетній сфері, доведено необхідність у законодавчому закріпленні поняття „фінансове правопорушення”.

В статье исследованы условия, с которыми законодатель связывает наступление финансово-правовой ответственности; условия финансового правонарушения; условия, которые способствуют совершению правонарушений в бюджетной сфере, доказана необходимость законодательного закрепления понятия „финансовое правонарушение”.

The author examines in the article terms which the legislator links the offensive of financially legal responsibility; terms of financial offence; terms which are instrumental in the feasance of offences in a budgetary sphere, leads to the necessity of the legislative fixing of concept „financial offence”

Ключові слова: фінансово-правова відповідальність, фінансово-правова норма, фінансове правопорушення, податкове правопорушення, суб’єкт фінансових правовідносин, держава, контроль.

УДК 342.95

К. В. Сєргєєва,

аспірантка Волинського національного університету ім. Лесі Українки

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПЕРЕВІРКУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У статті досліджено процесуальні, правові та організаційні способи та методи здійснення контролю за незаконною діяльністю суб’єктів господарювання, уповноважених на перевірку технічного стану транспортних засобів, а також повноваження Державтоінспекції МВС України щодо протидії такій діяльності.

В статье исследованы процессуальные, правовые и организационные способы и методы осуществления контроля над незаконной деятельностью субъектов хозяйствования, уполномоченных проверять техническое состояние транспортных средств, а также полномочия Госавтоинспекции МВД Украины по противодействию данной деятельности.

In the article judicial, legal and organizational methods of realization of control after illegal activity of subjects of menage, authorises, are probed on verification of the technical state of transport vehicles, and also plenary powers of Derzhavtoinspekcii of MVS of Ukraine, in relation to counteraction such activity.

Ключові слова: Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, суб’єкт господарювання, уповноважений на перевірку технічного стану транспортних засобів, контроль, перевірка, незаконна діяльність.

УДК 340.13

А. О. Сусловець,

здобувач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності,

Національний університет ДПС України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Висвітлено питання нормативно-правового забезпечення проходження публічної служби в органах державної податкової служби України. Розглянуто питання вдосконалення структури органів державної податкової служби України.

Освещены вопросы нормативно-правового обеспечения прохождения публичной службы в органах государственной налоговой службы Украины. Рассмотрен вопрос усовершенствования структуры органов государственной налоговой службы Украины.

The issue of legal providing of passing of public service in the organs of government tax service of Ukraine are examined. The question of perfection of structure of organs of government tax service of Ukraine is examined lights up..

Ключові слова: публічна служба, нормативно-правове забезпечення, принципи, органи державної податкової служби.

УДК 343. 982.34

М. Д. Твердовський,

здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності,

Львівський державний університет внутрішніх справ

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Розглянуто правову характеристику ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Рассмотрена правовая характеристика признаков легализации доходов, полученных преступным путем.

Legal description jf signs of legalization of profits, got a criminal way is considered

Ключові слова: відмивання, легалізація, грошові засоби, матеріальні цінності, фінансові операції, угоди.

УДК 336.713

С. І. Федчук,

к.ю.н., завідувач науково-дослідного відділу Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет ДПС України

ДОСВІД ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРОТИДІЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ОЗНАКАМИ ФІКТИВНОСТІ

Статтю присвячено вивченню окремих аспектів протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності у пострадянських країнах. Особливу увагу приділено наслідкам спрощення і скорочення строків державної реєстрації суб’єктів господарювання.

Статья посвящена изучению отдельных аспектов противодействия деятельности субъектов хозяйствования с признаками фиктивности в постсоветских странах. Особенное внимание уделено последствиям упрощения и сокращения сроков государственной регистрации субъектов хозяйствования.

The article is devoted to the study of some aspects of counteraction the activities of economic entities with evidence of fictitious in post-Soviet countries. Particular attention is given to the implications of simplifying and shortening the state registration of economic entities.

Ключові слова: суб’єкти господарювання, фіктивне підприємництво, пострадянські країни, протидія.

УДК 343.985.7

Р. М. Яппаров,

к.ю.н., доцент кафедри ОРД ОВД,

В. А. Ульрих,

преподаватель кафедры ОРД ОВД,

Уфимский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

В статье рассматриваются направления совершенствования деятельности правоохранительных служб по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка. Рассматриваются способы совершения преступлений на потребительском рынке, а также проблемы, наличие которых в рыночных условиях затрудняет работу по выявлению и предупреждению преступлений.

У статті розглянуто напрями вдосконалення діяльності правоохоронних служб з протидії правопорушенням у сфері споживчого ринку. Розглянуто способи здійснення злочинів на споживчому ринку, а також проблеми, наявність яких у ринкових умовах утруднює роботу з виявлення й попередження злочинів.

The summary. In article directions of perfection of activity of law-enforcement services on counteraction to offences in sphere of the consumer market are considered. The modern condition, ways of fulfilment of crimes in the consumer market, and also the problems which presence in market conditions complicates work on revealing and the prevention of made crimes are considered.

Ключевые слова: рынок, продукты, товары, услуги, хищения, мошенничество, преступления, выявление, предупреждение, оперативно-разыскная деятельность.