toc Рубрики
homeПублікаціїТези доповідей2001 - 2005 роки

2001 - 2005 роки

2005 рік

Г.М. Білецька, Н.Л. Савлук Податковий механізм – як важливий чинник стимулювання інвестиційної діяльності // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті. [У 2-х частинах]. Ч. І. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 326-330.

Кучерявенко М.П. Проблеми узгодженості норм, що регулюють фінансову діяльність // Зб. Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (М. Харків, 24-25 травня 2005 р.) Відп. за випуск: Ю.М. Грошевий, М.І. Панов. – Х.: Нац. юрид акад. України. 2005. С. 137-142.

Смелік В.Б. Міжнародно-правове регулювання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Формування правової системи України на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет Інституту держави та права ім.. В.М. Корецького, 2005.

Муртазаева Г.Н., Смелик В.Б. Моральные основания государственной власти в Украине // Нравственные основания теории государства и права: Материалы международной научно-практической конференции. – Москва: Московская государственная юридическая академия, 2005.

С.І. Федчук Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку у регіонах // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті. [У 2-х частинах]. Ч. 2. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 431-434.

Шамрай В.О., Заруба П.І. Деякі питання інформаційного забезпечення державного бюджету України // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці». Ірпінь. – 2004. – С. 188-189.

Музыка О., Билыч И. Правовые проблемы и перспективы развития рынка местных заимствований в Украине // Materialės Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Aktualios Šiuolaikinės Finansų ir Mokesčių Teisės Problemos”. – Vilnius, 2005. – С. 92 – 95.

Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: проблеми застосування кримінально-правових норм // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. – К.: НПУ імені Драгоманова. – 2005. – С. 204-207.

Казакова М.В. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання матеріальної відповідальності // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. – К.: НПУ імені Драгоманова. – 2005. – С. 341-343.

Федчук С.І. Проблеми визначення центральних категорій інноваційної діяльності в українському законодавстві // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. – К.: НПУ імені Драгоманова. – 2005. – С. 548-551.

Заруба П.І. Приватизація в Україні: окремі проблеми кримінально-правової охорони // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2005. - №2. – С. 168-172.

Бех Г.В. Особливості фінансово-правової норми. // Сучасні проблеми юридичної науки: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2005 року / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 89-91

Дюрядін В.П. Податкові важелі регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IV Международной научно-практической конференции. Алушта, 28-30 сентября 2005 года. – Симферополь, 2005. – С. 73-74.

Корж М.А. Управління трансакційними витратами в контексті виходу підприємств на зарубіжні ринки // Матеріали науково-практичної конференції «Економічний розвиток: проблеми та шляхи їх вирішення».– К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2005. - С. 37-38.

2004 рік

Бех Г.В. Місце акцизного збору серед доходів місцевих бюджетів // Міжнародна науково-практична конференцію “Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні”, м. Харків, 22 квітня 2004 року.

Бех Г.В. Ухилення від сплати податків: стан та перспективи подолання // Науково-практична конференція “Регіональні проблеми економічної безпеки”. м. Донецьк. травень 2004 року.

Дмитрик О.О. Деякі питання реформування бюджетної системи України // Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали наук.- практ. конференції. Донецьк, 19 травня 2004 року. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2004. – С. 130-133

Дмитрик О.О. Законодательство, регулирующее осуществление финансового контроля в Украине: состояние, противоречия, перспективы // Проблемы развития аудита в странах с переходной экономикой / Материалы международной научно-практической конференции: Баку, 15 сентября 2004 г. – Баку, 2004. – 284 с. (С. 172-175).

Дмитрик О.О. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004 р. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х: Ін-т державного будівництва, 2004. – С. 329-332.

Дмитрик О.О. Роль рішень Конституційного Суду України у подоланні колізій податкового законодавства // Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов’язаних з державним регулюванням економічних відносин: Матеріали наук. – практ. конф., 20-21 жовтня 2004 р., м. Харків. – Х.: ТОВ “Золоті ворота”, 2004. – с. 190 – 192. (0,3 д.а.)

Заруба П.І. Конституційні основи місцевого самоврядування // Наука і вища освіта: Тези доповідей – Запоріжжя 20 травня 2004 р. Ч.2. – С.18-19.

Заруба П.І. Реформування податкової системи України в процесі інтеграції до ЄС // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України,2004.-С.162-163.

Кучерявенко М.П. Правовое регулирование аудиторского контроля в Украине // В сборнике: Проблемы развития аудита в странах с переходной экономикой. Материалы международной научно-практической конференции. Баку, 2004. С. 65-69.

Леміш А.М., Дюрядін В.П. Роль податкового механізму в фінансовому оздоровленні підприємств // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины (в контексте глобализации) / Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. Алушта, 29 сентября – 1 октября 2004 года. Симферополь, 2004. – С.96-97.

Лукашев О.А. Аудит в системе финансового контроля: некоторые проблемы правового регулирования в Украине // Проблемы развития аудита в странах с переходной экономикой: Материалы международной научно-практической конференции. – Баку, 2004. – С.242-245. (0,2 д.а.)

Лукашев О.А. Проблеми співвідношення цивільного та податкового законодавства при вирішенні податкових спорів // Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов’язаних із державним регулюванням економічних відносин: Матеріали науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2004 р., м. Харків. – Харків, 2004. – С.202-204. (0,2 д.а.)

Перепелиця М.О. Система государственных органов, осуществляющих деятельность по финансовому контролю // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблемы развития аудита в странах с переходной экономикой”. Баку., 15 вересня 2004 р. (0,5 д.а.)

Смелик В.Б. Проблемы юридической природы и систематизации правовых норм, действующих в Европейском Союзе // Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Материалы международной научно-теоретической конференции. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. – С. 36-40.

Смелік В.Б. Інтерпол та Європол: організаційно-правові засади співробітництва // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 404-405.

Федчук С.І. Проблеми податкового стимулювання інноваційної діяльності // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины (в контексте глобализации)./Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. Алушта, 29 сентября – 1 октября 2004 года. Симферополь, 2004. – С.69.

2002 рік

Антипов В.І., Єгоров С.О. Зародження та шляхи розвитку інноваційного права в Україні // Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ. - 2002. -С.10-11.

Дмитрик О.O. Питання правового регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002.

Дмитрик О.О. Розвиток фінансової системи України на сучасному етапі // Сучасні проблеми права, державної безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства: Матеріали конф. молодих науковців. -Харків: НЮАУ, 2002.

Єгоров С.О., Черненко Ю.М. Комплексна фінансово-економічна експертиза інвестиційних і інноваційних проектів та програм // Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ. - 2002. - С.46-48.

Леміш A.M. Фінансове оздоровлення підприємств як фактор макроекономічного зростання // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15 травня 2003 року у Хмельницькому інституті бізнесу): - Хмельницький, НВП "Евріка" ТОВ, 2003. - 384 с.

Леміш A.M. Податкові пільги як інструмент державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання // Крок у майбутнє: Тези доповідей учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22 - 24 травня 2002 p., м. Київ) / Уклад. Є.А. Дрок. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2002. - 300 с.

Леміш A.M. Вдосконалення бюджетно-податкового законодавства як фактор економічного зростання транзитивної економіки // Ірпінь: АДПСУ.-2002. Леміш A.M. Брикун Н.Д. Інформаційні технології як фактор розвитку світової економіки // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. - Ірпінь: АДПСУ. - 2003.

Лукашев О.А. Становлення грошової системи України // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: Тези наук. доп. і повідом. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. - Харків: НЮАУ, 2002.

Лукашев О.А. Правові проблеми формування місцевих бюджетів в Україні // Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування: Матеріали наук-практ.конф. - Харків: НЮАУ, 2002.

Лукашев О.А. Співвідношення фіскальних і монетарних інтересів: проблеми правового регулювання в Україні // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності: Тези наук. доп. і повідом, учасників наук.конф. молодих учених. - Харків: НЮАУ, 2002.

Лукашев О.А. Правові проблеми фінансування дефіциту Державного бюджету України // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

Лукашев О.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення стабільності національної валюти в Україні // Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. — Харків: ПФ Поіск, 2002.

Лукашев О.А. Формування національної грошової системи України як елемент державотворення // Сучасні проблеми права, державної безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства: Матеріали конф. молодих науковців. - Харків: НЮАУ, 2002.

Нікітіна Л:О. Принцип самостійності в бюджетній діяльності органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.-Київ- 2002,-Випуск 33.Частина І.-С. 164-169.

Нікітіна Л.О. Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.-Київ- 2002,-Випуск Зб.Частина И.-С.145-148.

Нікітіна Л.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в процесі формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.- Київ- 2002.-Випуск 38.Частина IL-C.211-213.

Онуфрик М.С. Концепція моделювання податкових надходжень на базі єдиної групи економічних показників // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. - Ірпінь: АДПСУ, 2003. Солдатенко О.В. Про основні напрями стратегії розвитку України на довгостроковий період // Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ. - 2002. -С. 122-124.

Солдатенко О.В. Правове регулювання інвестиційних процесів в Україні // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. Алушта, 2-6 октября 2002. - Симферополь, 2002. - 128 с. Солдатенко О.В. Правове регулювання інвестиційних процесів в Україні //Актуальные проблемы и переспективы развития Украины. - Симферополь, 2002. -С.97-98.

2001 рік

Антипов В.І. Використання інформаційних технологій для забезпечення обліку в сфері обігу та руху товарно-матеріальних цінностей // проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі: тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь. - 2001. - С.91-98.