toc Рубрики
homeПублікаціїТези доповідей2006 - 2010 роки

2006 - 2010 роки

2010 рік

Білецька Г. М. Деякі аспекти оподаткування земельних правовідносин / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко / Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 квітня 2010 року. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2010. – С. 96–98. 

Білецька Г. М. Щодо питання розгляду надходжень податку з фізичних осіб до бюджету / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010 : матеріали Інтернет-конференції [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua. 

Дюрядін В. П. Податкові спори та їх вирішення в Російській Федерації / В. П. Дюрядін // Взаємовідносини платників податків і податкових органів в Україні : сучасний стан таперспективи розвитку : матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 107–111. 

Ковальчук М. К. Адаптація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування щодо нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у законодавство України / М. К.Ковальчук // Матеріали науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2010. – С. 273–278. 

Ковальчук М. К. Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання у ПЕК / М. К. Ковальчук // Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні : збірник матеріалівнауково-практичного круглого столу, 4 червня 2010 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 84–87. 

Ковальчук М. К. Стан системи податкового контролю та шляхи її реформування / М. К. Ковальчук // Мінімізація сплати податків : збірник тез. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 37–40. 

Ковтунович Н. Л. Стан та перспективи використання математичного моделювання для прогнозування податкових надходжень / Н. Л. Ковтунович // Актуальні проблемиекономічного та соціального розвитку виробничої сфери : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 20–21 травня 2010 року : 2 томах. –Донецьк : ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, 2010. – Т. І. – 286–287. 

Криницький І. Є. Санкціонування як спосіб творення процесуальних норм податкового права / І. Є. Криницький // Матеріали науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2010. – С. 318–321. 

Криницкий И. Е. Налоговая льгота : современные проблемы формирования правовой категории / И. Е. Криницкий // Системообразующие категории в финансовом праве : состояние и перспективы трансформации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 квітня 2010 року / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова та ін. – Х : НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, 2010. – С. 82–84. 

Монаєнко А. О. Законодавча правотворчість у галузі видатків / А. О. Монаєнко // Системообразующие категории в финансовом праве : состояние и перспективы трансформации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 квітня 2010 року / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова та ін. – Х : НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, 2010. – С. 110–112. 

Нечай А. А. Публичные фонды как категория финансового права / А. А. Нечай // Системообразующие категории в финансовом праве : состояние и перспективы трансформации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 квітня 2010 року / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова та ін. – Х : НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, 2010. – С. 121–122. 

Онуфрик М. С. Напрями реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / М. С. Онуфрик, Н. Л. Ковтунович // Матеріали науково-практичної конференції„Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів” Ч. 2. – Ірпінь, 2010. – С. 93–97. 

Радишевська О. Р. Поняття податкової системи в польській науці фінансового права / О. Р. Радишевська // Системообразующие категории в финансовом праве : состояние и перспективы трансформации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 квітня 2010 року / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова та ін. – Х : НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, 2010. – С. 142–143. 

Раскалєй М. В. Міжнародне та національне право у галузі оподаткування : колізії та взаємодія / М. В. Раскалєй, Н. П. Рибачок // Матеріали науково-практичної конференції„Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2010. – Ч. 2. – С. 179–182. 

Раскалєй М. О. Особливості багатостороннього регулювання авіаційної діяльності / М. О. Раскалєй // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Том. 14 : Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 3–7. 

Раскалєй М. О. Особливості застосування поняття „відкрите небо” в умовах імплементації норм міжнародного повітряного права у внутрішнє законодавство України / М.О. Раскалєй // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні” : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 року : у 2 ч. –Запоріжжя : Юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2010. – Ч. І. – С. 133–136. 

Раскалєй М. О. Загальновизнані норми міжнародного повітряного права як частина національної правової системи / М. О. Раскалєй // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15–28 марта 2010 года. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 56–60. 

Раскалєй М. О. Духовні засади виховного процесу / М. О. Раскалєй // Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи : матеріали Ірпінських міжнароднихнауково-педагогічних читань : в 2 ч. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – Ч. І. – С. 148–152. 

Рибачок Н. П. Деякі підходи до прогнозування бюджетних надходжень / Н. П. Рибачок // Взаємовідносини платників податків і податкових органів в Україні : сучасний стан таперспективи розвитку : матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 200–202. 

Рибачок Н. П. Нейронні мережі зустрічного розповсюдження податкових надходжень / Рибачок Н.П. // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції молодих вчених "Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад". – Чернівці:2011. - С. 388-390. 

Рибачок Н.П. Цілі та завдання гармонізації податкових систем / Рибачок Н.П. Рибачок В.В. // Матеріали виїзного круглого столу “Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства”. – Кам’янець-Подільський: 2010. – С. 69–73. 

Рибачок Н.П. Деякі підходи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні / Рибачок Н.П. Раскалєй М.О. // Матеріали круглого столу “Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні”. – Ірпінь: 2010. – С. 130–133. 

Рибачок Н.П. Факторний аналіз податкових надходжень до бюджету з податку на доходи фізичних осіб / Рибачок Н.П. // Матеріали круглого столу “Економіко-математичні моделі та можливості їх використання в діяльності органів ДПС України”. – Ірпінь: 2010. – С. 183–186. 

Рибачок Н.П. Деякі питання інформаційної безпеки в умовах адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / Рибачок Н.П. Раскалєй М.О. // Матеріали виїзного круглого столу “Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку”. – Асканія-Нова: 2010. – С. 241–244. 

Рибачок Н.П. Міжнародне та національне право у галузі оподаткування: колізії та взаємодія / Рибачок Н.П. Раскалєй М.О. // Матеріали науково-практичної конференції “Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь: 2010. – С. 179–183. 

Солдатенко О. В. Вдосконалення фінансового та податкового законодавства України / О. В. Солдатенко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 листопада 2010 року, м. Донецьк : у 2-х частинах. – Донецьк : ТОВ „Цифрова типографія”. – 2010. – Ч. 1. – С. 232–234. 

Солдатенко О. В. Перспективи нормативного забезпечення обов’язкового соціального медичного страхування в Україні / О. В. Солдатенко // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції : в 2 частинах. – Ірпінь : Національний університет ДПС України. – 2010. – С. 309–312. 

Солдатенко О. В. Реімбурсація у системі забезпечення добробуту населення України / О. В. Солдатенко // Дні фінансової науки : матеріали міжнародної науково-практичноїконференції, 12–14 травня 2010 р. – Сімферополь – Коктебель : Кримський інститут економіки та господарського права, 2010. – С. 75–78. 

Солдатенко О. В. Удосконалення системи місцевих податків і зборів як фактор зміцнення місцевого самоврядування / О. В. Солдатенко // Стан і проблеми оподаткування вумовах світової фінансової кризи : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2010. – С. 160–162. 

Солдатенко О. В. Фонд обов’язкового медичного страхування як один із публічних грошових фондів / О. В. Солдатенко // Системообразующие категории в финансовом праве : состояние и перспективы трансформации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 15–16 квітня 2010 року / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова та ін. – Х : НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, 2010. – С. 159–160. 

Солдатенко О. В. Информационное хранилище данных в системе налоговой службы Украины / О. В. Солдатенко // Управление в социальных и экономических системах : материлы XIХ Международной научно-практической конференции, 18 мая 2010 года, г. Минск / редкол. : Н. В. Суша и др. / Минский институт управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2010. –C. 81–83. 

Солдатенко О. В. Управление системой обязательного медицинского страхования : перспективы для Украины / О. В. Солдатенко / Управление в социальных и экономических системах : материлы XIХ Международной научно-практической конференции, 18 мая 2010 года, г. Минск / редкол. : Н. В. Суша и др. / Минский институт управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2010. – C. 276–277. 

Солдатенко О. В. Нові у науці фінансового права методи фінансування видатків на охорону здоров’я /О. В. Солдатенко // Запорізькі правові читання : матеріали Щорічноїнауково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 травня 2010 року : у 2 томах. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Т. І. – С. 122–123.

Трубін І. О. Окремі питання розгляду судових справ про визнання установчих документів недійсними / І. О. Трубін // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15–28 марта 2010 года. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 23–26. 

Трубін І. О. Вплив корупції на розвиток господарської комерційної діяльності в умовах фінансової кризи / І. О. Трубін // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010 : матеріали Інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua. 

Трубіна М. В. Місцеві податки і збори в умовах реформування системи оподаткування в Україні / М. В. Трубіна // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15–28 марта 2010 года. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 16–18. 

Трубіна М. В. Окремі аспекти адаптації законодавства України з законодавством Європейських співтовариств / М. В. Трубіна // Розвиток України в ХХІ столітті : економічні,соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 квітня 2010 року. – Тернопіль : Тернопільський національнийекономічний університет, 2010. – С. 189–191. 

Трубіна М. В. Прогнозування податкових надходжень : проблеми методології / М. В. Трубіна // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010 : матеріали Інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua. 

Трубіна М. В. Реформування податкової служби України в контексті Європейської інтеграції / М. В. Трубіна // Матеріали науково-практичної конференції „Реформування податковоїслужби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь : 2010. – Ч. 2. – С. 331–334. 

Федчук С. І. Досвід Республіки Білорусь у сфері протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності / С. І. Федчук // Матеріали науково-практичноїконференції „Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2010. – Ч. 2. – С. 357–359. 

Шевчук С. В. Державне регулювання інноваційної діяльності / С. В. Шевчук // Взаємовідносини платників податків і податкових органів в Україні : сучасний стан та перспективирозвитку : матеріали науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 208–210. 

Шкуренко Н. Г. До питання розгляду судових справ про визнання боржників банкрутами за участю органів ДПС / Н. Г. Шкуренко // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15–28 марта 2010 года. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 26–28. 

2009 рік

Щодо проблемних питань правого регулювання нарахування та сплати ПДВ / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 18–20 травня 2009 р. Т. 3 – С. 15–17. 

Білецька Г. М. Щодо питання вирішення податкових спорів / Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко // Актуальні питання реформування правової системи України : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 травня 2009 року / уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 147–149. 

Білецька Г. М. Плата за землю : історичний розвиток та сьогодення / Білецька Г. М. // Актуальні питання реформування правової системи України : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 травня 2009 року / уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 365–366. 

Білецька Г. М. Щодо удосконалення процесів оподаткування в Україні / Г. М. Білецька, І. О. Трубін // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 23 жовтня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 32–34. 

Долгий О. О. Державний механізм регулювання процесу вирішення податкових спорів : сутність та напрями вдосконалення / О. О. Долгий, О. А. Долгий, О. А. Журавський // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 23 жовтня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України , 2009. – С. 88–91. 

Ільяшенко В. А. Форми та методи контрольної діяльності державних інспекцій / В. А. Ільяшенко // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 року, Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2009. – Ч. 1. – С. 91–93. 

Ковальчук М. К. Особливості впровадження екологічного оподаткування у природокористуванні / М. К. Ковальчук // Фіскальна політика України в умовах фінансової та економічної кризи : матеріали науково-практичного круглого столу 29 травня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 78–80. 

Ковальчук М. К. Фінансовий контроль – складова управління фінансовою сферою / М. К. Ковальчук, О. О. Петриченко // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : матеріали науково-практичної конференції, 12–13 березня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 636–640. 

Ковальчук М. К. Особливості впровадження інформаційних технологій у надрокористуванні / М. К. Ковальчук // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали VII Міднародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 40–42. 

Ковтунович Н. Л. Технічне забезпечення процесу розробки моделі прогнозування річних бюджетних призначень / Н. Л. Ковтунович // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери : матеріали VI Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів : ву 2 томах. – Т. 1. – Донецьк : ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2009. – С. 261–262. 

Ковтунович Н. Л. Зарубіжний досвід методології оцінки податкового потенціалу / Н. Л. Ковтунович, Н. П. Рибачок // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 23 жовтня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 114–117. 

Криницький І. Є. До питання класифікації податково-процесуальних правових норм / І. Є. Криницький // Система фінансового права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 травня 2009 року. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 317–320. 

Криницький І. Є. Побудова системи принципів національного податково-процесуального права – визначальний канал впровадження міжнародного досвіду публічно-правового регулювання / І. Є. Криницький / Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 23 жовтня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 146–150. 

Монаєнко А. О. Поняття місцевих фінансових ресурсів як категорія фінансово-правових відносин / А. О. Монаєнко // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 року, Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2009. – Ч. 1. – С. 103–105. 

Раскалєй М. О. Застосування векселя в експертно-імпортних операціях / М. О. Раскалєй // Система фінансового права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 травня 2009 року. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 220–222. 

Раскалєй М. О. Міжнародне повітряне право в умовах сьогодення / Раскалєй М. О. // Всеукраїнська науково-практична конференція „Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні” : збірник тез. – Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2009. Ч. ІІ. – С. 88–92. 

Раскалєй М. О. Питання повітряних перевезень в умовах сьогодення / Раскалєй М. О. // ІХ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених „ПОЛІТ” : збірник тез. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету „НАУ-друк”, 2009. – 520 с. 

Раскалєй М. О. „Відкрите небо” України / Раскалєй М. О. // Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 20–21 березня 209 року. – Луцьк : РВВ „Вежа”, 2009. – С. 154–156. 

Рибачок Н. П. Економічна криза в США – загроза для України / Рибачок Н. П., Ковтунович Н. Л. // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : матеріали науково-практичної конференції, 12–13 березня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 210–212. 

Рибачок Н. П. Інформаційне забезпечення процесу розробки моделі прогнозування річних бюджетних призначень / Н. П. Рибачок // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери : матеріали VI Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів : у 2 томах. – Т. 2. – Донецьк : ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2009. – С. 205–207. 

Солдатенко О. В. Європейський досвід справляння окремих соціальних платежів / О. В. Солдатенко // Сучасний стан та перспективи розвитку оподаткування в країнах ЄС : збірник матеріалів науково-методологічного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 94–96. 

Солдатенко О. В. Проблеми адаптації нормативно-правового забезпечення фінансування охорони здоров’я до світових стандартів / О. В. Солдатенко // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : матеріали науково-практичної конференції, 12–13 березня 2009 року. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – С. 399–400. 

Солдатенко О. В. Перспективи впровадження в Україні медичного страхування / О. В. Солдатенко // Медичне право України : проблеми управління та фінансування охорони здоров’я : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2009 року. – Львів : ЛОБФ “Медицина і право”, 2009. – С. 264–268. 

Солдатенко О. В. Стан та перспективи охорони здоров’я в Україні, основні умови запровадження соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. – № 2. – С. 156. 

Солдатенко О. В. Сучасні проблеми вдосконалення бюджетного законодавства / О. В. Солдатенко // Система фінансового права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 травня 2009 року. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 220–222. 

Трубін І. О. Щодо застосування окремих положень законодавства в сфері грального бізнесу / І. О. Трубін, Н. Г. Шкуренко // Актуальні питання реформування правової системи України : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 травня 2009 року / уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 255–256. 

2008 рік

Билецкая А. Урегулирование земельных правоотношений как фактор улучшения социально-экономических процессов в Украине / А. Билецкая // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 111–115. 

Білецька Г. М. Окремі питання вирішення податкових спорів: сучасний аналіз та шляхи покращання / Г. М. Білецька, Н. Г. Кондратенко // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді: збірник наукових праць / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 31–34 

Білецька Г. М. Окремі аспекти застосування податкового компромісу / Г. М. Білецька, Н. Г. Кондратенко, І. О. Трубін // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 136–138 

Білецька Г. М. Проблемні аспекти виникнення та вирішення спорів між платниками податків та органами ДПС України / Г. М. Білецька, Н. Г. Кондратенко, І. О. Трубін // Наукові дослідження: теорія та експеримент – 2008: збірник наукових праць – Полтава: Інтерграфіка, 2008. – С. 12–15 

Білецька Г. М. Щодо питання вдосконалення земельного законодавства України / Г. М. Білецька // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 459–461 

Білецька Г. М. Орендні земельні правовідносини: поняття та особливості / Г. М. Білецька // Актуальні проблеми реформування правової системи України: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 30–31 травня. 2008 р. / уклад. Т. Д. Климчик. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 319–320 

Бодюк А. В. Матеріальний аспект фінансових послуг / А. В. Бодюк // Бюджетно-податкові чинники активізації фінансових ринків та фінансових послуг: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 48–49 

Бодюк А. В. Формування ресурсної і екологічної грамотності при підготовці спеціалістів / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук, М. М. Пискун // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: матеріали Шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань, 22–23 травня 2008 р. – Ірпінь, 2008. – С. 266–269 

Бодюк А. В. Розвиток інформаційних технологій в економіці країни / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук // Новітні інформаційні технології і системи в економіці: матеріали науково-практичної конференції до дня науки. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – nusta.com.ua/new/teza 

Долгий О. О. Удосконалення обліково-інформаційної роботи щодо адміністративних правопорушень у сфері оподаткування / О. О. Долгий // Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: матеріали науково-практичної конференції, 19 вересня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 604–608 

Долгий О. О. Завдання податкової служби в процесі забезпечення скорочення податкового боргу вугледобувних підприємств / О. О. Долгий // Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 34–36 

Дюрядин В. Зарубежный опыт оценки и прогнозирования налогового потенциала административно-территориальных единиц / В. Дюрядин // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 120–125. 

Заруба П. Минимизация коррупционных проявлений в деятельности органов государственной налоговой службы Украины : практико-правовые проблемы / П. Заруба // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 136–141. 

Заруба П. І. Корупція та корупційні ризики у діяльності органів державної податкової служби України: окремі аспекти / П. І. Заруба, С. І. Федчук // Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: матеріали науково-практичної конференції, 19 вересня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 489–492 

Ковальчук М. К. Економічний зміст поняття “фінансовий ринок” / М. К. Ковальчук // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції, 27–28 березня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 99–100 

Ковтунович Н. Л. Поняття моделювання та його значення в прогнозуванні економіки / Н. Л. Ковтунович // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: збірник наукових праць. – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 5–6 червня 2008 р. – С. 77–79 

Ковтунович Н. Л. Предмет фінансового права: дискусійні питання / Н. Л. Ковтунович // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – С. 164–167 

Ковтунович Н. Реформирование налоговой системы как один из факторов улучшения инвестиционного климата в Украине / Н. Ковтунович // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 103–110. 

Кондратенко Н. Г. Окремі аспекти розвитку фінансового ринку в Україні / Н. Г. Кондратенко, І. О. Трубін // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 107–108 

Мельник Я. Р. Актуальні питання визначення податкового потенціалу регіону на сучасному етапі розвитку економіки / Я. Р. Мельник, М. О. Раскалєй // Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: матеріали науково-практичної конференції, 19 вересня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 135–138 

Мельник Я. Р. Деякі особливості розгляду податкових спорів / Я. Р. Мельник, М. О. Раскалей // Наукові дослідження: теорія та експеримент – 2008: збірник наукових праць. – Полтава: Інтерграфіка, 2008. – С. 88–90 

Мельник Я. Р. Деякі питання, що виникають у процесі розв’язання податкових конфліктів / Я. Р. Мельник, М. О. Раскалєй // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНЦ ОРЮА, 2008. – С. 57–61 

Монаєнко А. О. Поняття фінансової системи України / А. О. Монаєнко // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: матеріали IV (X) Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2008 р. – Сімферополь: „Центр Стабілізації”. – Сімферополь, 2008. – С. 91–92 

Монаєнко А. О. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства / А. О. Монає¬нко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – С. 92–95 

Онуфрик М. Категория “налоговая нагрузка” и особенности ее применения / М. Онуфрик // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 70–76. 

Раскалєй М. О. Неузгодженості, що виникають при справлянні ПДВ, – стимулюючий фактор у процесі інтеграції України у світове господарство / М. О. Раскалєй // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2008. – С. 37–39 

Рибачок Н. П. Шляхи удосконалення системи кодифікації податкового законодавства / Н. П. Рибачок // Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: матеріали науково-практичної конференції, 19 вересня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 173–175 

Рибачок Н. П. Податкова реформа як елемент вдосконалення бюджетно-податкової політики / Н. П. Рибачок // Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 75–77 

Рибачок Н. П. Фінансові посередники у банківській стратегії України / Н. П. Рибачок // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції, 27–28 березня 2008 р. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 301–303 

Солдатенко О. О некоторых проблемах финансирования системы здравоохранения Украины / О. Солдатенко // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы Международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 34–38. 

Солдатенко О. В. Проблемы реализации в Украине конституционного права граждан на охрану здоровья / О. В. Солдатенко // Управление в социальных и экономических системах: материалы XVII Международной научно-практической конференции (2–6 июня 2008 г., г. Минск) / редкол.: Н.В. Суша (пред.) и др./ Минский ин-т управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2008. – C. 23–24 

Солдатенко О. В. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері місцевих фінансів / О. В. Солдатенко // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 501–502 

Солдатенко О. В. Нормативно-правове забезпечення адміністрування податків, зборів, обов’язкових платежів / О. В. Солдатенко // Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 301–305 

Трубин И. Внедрение налога на недвижимость в Украине в условиях экономико-правовых преобразований / И. Трубин // Проблемы эффективного функционирования общества и государства : материалы международной научной конференции. – Тбилиси : Прогресс, 2008. – С. 142–145. 

Федчук С. І. Зарубіжний досвід підтримки інно¬ваційних структур шляхом здійснення видатків з коштів публічних фондів / С. І. Федчук // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. – К.: СПД Цудзинович Т. И., 2008. – С. 339–342 

Шевчук С. В. Фіскальна політика держави як ефективний механізм стимулювання інноваційної діяльності / С. В. Шевчук // Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 472–473 

2007 рік

Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л. Інноваційний розвиток у державі як ключовий фактор у зростанні економіки // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. У 2 ч. – Ч 2. – Суми: СОІППО, 2007. – С. 162–164.


Білецька Г.М. Ковтунович Н.Л. Деякі аспекти гармонізації податкового законодавства України із законодавством європейських країн // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. 13-14 листопада 2007 р. – Полтава. – С. 6–7. 

Білецька Г.М., Кондратенко Н.Г. Деякі питання фінансування інноваційної діяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону”. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – С. 102–105. 

Білецька Г.М., Кондратенко Н.Г. Інноваційна політика: сьогодення та шляхи поліпшення // Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин” 18 квітня 2007 року. – К.: УАЗТ, 2007. – С. 205–207. 

Білецька Г.М., Кондратенко Н.Г. „Регіоналізація” – перспективи ЄС // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 17-18 трав. 2007 р. / За ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 335–338. 

Заруба П.І. Декриміналізація діянь, відповідальність за які передбачена ст. 235 КК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: Тези доп. Міжвідом. Наук. –практ. конф. (Київ, 25 травня 2007 р.) / Ред. кол. Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, О.М. Костенко та ін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 116–119. 

Заруба П.І. До питання підстави криміналізації діянь, що вчиняються в процесі приватизації // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р. У 2-х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 2. – С. 56–58. 

Заруба П.И. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере приватизации в Украине // Междурадные юридические чтения: материалы ежегодной научно-практической конференции. – Омск: Омский юридический институт, 2007. – Ч. 4. – С. 47–51. 

Ковтунович Н.Л. Трансформація податкової системи України в контексті вступу до СОТ // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 17-18 трав. 2007 р. / За ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 199–201. 

Корж М.А. Фінансові фактори міжнародних потоків прямих іноземних інвестицій // Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 22-23 лютого 2007 р.) Частина 1. – С. 78–81. 

Корж М.А. Регулювання руху прямих іноземних інвестицій в мовах фінансової глобалізації // Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах: Наук.-практ. конф., Київ, 23–24 березня 2007 р. / Редкол.: І.Я. Чугунок та ін. – К.: НДФІ, 2007. – С. 243–247 

Корж М.А. Розвиток податкових методів регулювання інвестицій у глобальному конкурентному середовищі // Фінансове забезпечення економічного розвитку держави в умовах інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції до 10 – річчя економічних факультетів НАДПСУ, 11–12 квітня 2007 р. – С. 67–71. 

Макарчук І.О. Конкурентоспроможність української та європейської економік: перспективи розвитку // Україна – ЄС - Європа: нові виклики та модернізація відносин // Збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців. – Київ, 2007. – С. 68–71. 

Макарчук И.А. Право убежища в европейском союзе // Сборник материалов международной научно-практической конференции „Защита прав человека на современном этапе”. – К., 2007. – С. 90–95. 

Макарчук І.О., Леміш А.М. Державна інноваційна політика в контексті сталого розвитку регіонів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону”. - Полтава: ПолтНТУ, 2007. – С. 149–151. 

Монаєнко А.О. Правотворчість держави в галузі видатків на освіту // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні дослідження правознавчих проблем”. – Том 2. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2007. – С. 189–190. 

Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання реформування правової системи України”. – Том 1. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 241–242. 

Онуфрик М.С. Визначення об’єкта податкового регулювання на сучасному етапі розвитку економіки України // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / материалы VI Международной научно-практической конференции. Алушта, 4-6 октября 2007 года. – Симферополь, 2007. – С. 242. 

Онуфрик М.С. Щодо податкового регулювання економічної діяльності фізичних осіб в Україні // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2007”. – Том 6. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 75–77. 

Раскалєй М.О. Інформаційна глобалізація у галузі повітряного права // Інформаційна глобалізація міжнародних відносин: Тези доповіді міжнародної наукової конференції, 16-18 травня 2007 р. – Київ: Національний авіаційний університет. Інститут міжнародних відносин. – 2007. – С. 29–32. 

Раскалей М.А. Проблемы глобализации воздушной отрасли в Украине // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Тези доповіді ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 6 листопада 2007 р. – Київ6 Національний авіаційний університет. Інститут економіки та менеджменту. – К.: НАУ, 2007. – С. 107–109. 

Солдатенко О.В. Налоговый контроль в системе налогового права // Современные проблемы теории налогового права (The Modern Problems of Tax Law Theory): материалы международной научной конференции. Воронеж, 4-6 сентября 2007 г. / под ред. М.В. Карасёвой. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2007. – С. 315–319. 

Трубін І.О. Окремі аспекти адаптації національного законодавства в контексті європейської інтеграції // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 17-18 трав. 2007 р. / За ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 122–124. 

Трубін І.О. Теоретико-прикладні аспекти протидії порушенням законодавства про бюджетну систему України // Сборник науч. труд. междунар. научно-практ. конфер. „Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2007”. Том 8. Юридические и политические науки. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 32–36. 

Трубін І.О. Характеристика основних функцій електронних грошей на прикладі системи здійснення розрахунків у мережі Інтернет – Інтернет. Гроші // Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 22-23 лютого 2007 р.) Частина 1. – С. 141–143. 

Федчук С.І. Окремі питання державного регулювання діяльності інноваційних структур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону”. - Полтава: ПолтНТУ, 2007. – С. 83–85. 

Федчук С.І. Правове регулювання фінансової підтримки інноваційної діяльності: досвід ЄС та перспективи України // Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин” 18 квітня 2007 року. – К.: УАЗТ, 2007. – С. 203–205. 

Федчук С.І. Роль публічних видатків у забезпеченні інноваційного розвитку держави // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Державна політика та стратегія реформування економіки України в XXI сторіччі”. – Полтава.: ПДДАА, 2007. – С. 273–274. 

Федчук С.І. Підходи до визначення публічних видатків у сучасній державі // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17–18 травня 2007 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 181–183. 

Федчук С.І. Правове регулювання стимулювання інноваційної діяльності в Європейському Співтоваристві // Реформування держави і права України у контексті євроінтеграції: круглий стіл, присвячений 10-річчю юридичного факультету: тези виступів (19 травня 2006 року). – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. – С. 187–190. 

Федчук С.І. Фінансово-правове забезпечення інноваційної діяльності // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 27–28 жовтня 2006 р. / Упорядники: Петришин О.В., Кизим М.О. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – С. 508–510. 

Федчук С.И. Публичные расходы в современном государстве // Междурадные юридические чтения: материалы ежегодной научно-практической конференции. – Омск: Омский юридический институт, 2007. – Ч. 2. – C. 224–227. 

Федчук С.І. Зарубіжний досвід підтримки діяльності інноваційних структур шляхом здійснення видатків з публічних фондів коштів // Материалы XII Международной научно-практической конференции “Проблемы и перспективы инновационного развития экономики” г. Скадовск. – 10-15 сентября 2007 года: http://www.incon-conference.org.ua/download/files/Fedchuk_Svitlana_dok1.pdf 

Яроцька Т.Р. Податкова соціальна пільга: фіскальні та перерозподільні недоліки // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007 року). – Полтава: ПДАА, 2007. – С. 303–305. 

Яроцька Т.Р. Податковий кредит податку з доходів фізичних осіб: аспекти удосконалення // „Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2007”. Том 4. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 77–78. 

2006 рік

Onufryk M. Tax burden on the economy in Ukraine: problems of methodology / Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Зб. Матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 березня 2006 р. У 2-х т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. - К.: Вид-во Європ. У-ту, 2006. – Т. 2. – С. 108-110. 

Білецька Г.М. Удосконалення процесу обслуговування платників податків: світовий досвід та реалії України // Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – С. 25-29. 

Білецька Г.М. Світовий досвід регулювання земельних правовідносин та можливості його використання у вітчизняній практиці // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 травня 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т 1. – С. 137-139. 

Білецька Г.М. Проблемні аспекти формування ринку землі в Україні // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в XXI ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Біла Церква, 2006. – С. 83-85. 

Бодюк А.В. Економічні аспекти професійної етики // Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – С. 42-46. 

Заруба П.І. Організована злочинність у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». – Львівський університет МВС України, 2005. – С.139-143. 

Кондратенко Н.Г. Деякі аспекти правового регулювання суспільних відносин в сфері користування землею // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в XXI ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Біла Церква, 2006. – С. 85-87. 

Корж М.А. Фінансовий механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Труды II Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов «Проблемы развития финансовой системы Украины». – Севастополь: ТНУ им. Вернадского. – 2006. – С. 127-128. 

Корж М.А. Напрями податкового регулювання руху інвестицій в умовах міжнародних інтеграційних процесів // Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 листопада 2006 року). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 25-27. 

Музика О.А. Адміністративно-господарські санкції і податкові правовідносини // Збірник матеріалів конференції // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 165 – 167. 

Онуфрик М.С. Демократизація системи оподаткування в Україні // Збірник матеріалів Третьої міжнародної конференції “Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними”. – 22-24 червня 2006 року. – м. Суми: Сумський державний університет, 2006. – С. 58-61. 

Онуфрик М. Податкова політика держави щодо населення України у 2006 році в контексті соціально-економічного розвитку / Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці (Ч.1 – економічна секція): Матеріали всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 23 травня 2006 р., м. Хмельницький / Кол. авт. – Хмельницький: ХІЕП, 2006. – С. 167-169. 

Савлук Н.Л. Бюджетування як інструмент управління роботи розвитком підприємств / Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці (Ч.1 – економічна секція): Матеріали всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 23 травня 2006 р., м. Хмельницький / Кол. авт. – Хмельницький: ХІЕП, 2006. – С. 212-214. 

Савлук Н.Л. Проблеми впровадження Болонського процесу в Україні // Збірник матеріалів Третьої міжнародної конференції “Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними”. – 22-24 червня 2006 року. – м. Суми: Сумський державний університет, 2006. – С. 155-158. 

Селіна І.А., Корж М.А. Теоретичні основи управління трансакційними витратами підприємств, що здійснюють міжнародну діяльність // Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами: Матеріали всеукр. наук.-метод. конф., м. Севастополь, 6-9 вересня 2005р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005. – С. 93-95. 

Солдатенко О.В. Проблеми діяльності наукових установ в Україні та окремі напрями їх вирішення / Економіка підприємства: теорія та практика: ЗБ. Мат. Між нар. Наук.-практ. Конф. 23-24 березня 2006 р. / Відп. за вип. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 138-139. 

Солдатенко О.В. Окремі проблеми розвитку податкової системи в Україні та напрями їх вирішення // Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 листопада 2006 року). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 48-51. 

Трубін І.О. Вплив сучасних інтеграційних процесів на розвиток електронної комерції в Україні // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 травня 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т 2. – С. 138-140. 

Трубіна М.В. Загальна характеристика адаптації податкового законодавства України про непряме оподаткування до законодавства Європейського Союзу // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», 23-24 лютого 2006 р. – Частина 2. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – С. 290-291. 

Трубіна М.В. Загальні положення адаптації податкового законодавства до ЄС // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 травня 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т 1. – С. 132-134. 

Федчук С.І. Удосконалення обслуговування платників податків як необхідна умова забезпечення етики податківця // Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – С. 335-337. 

Федчук С.І. Проблеми правового регулювання земельних відносин у контексті створення та функціонування земельного ринку в Україні // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в XXI ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Біла Церква, 2006. – С. 87-89. 

Яроцька Т.Р. Вдосконалення податкової соціальної пільги по податку з доходів фізичних осіб в Україні / Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. Алушта, 11-13 мая 2006 года. – Симферополь, 2006. – С. 120-121.