toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2002 - 2005 роки

2002 - 2005 роки

2005 рік

Бех Г.В. Обьект финансового правоотношения // Проблеми законності: Респ. Міжвідом. Наук. Зб. / Відп. Ред.. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. Юрид. Акад.. України, 2005. – Вип.. 72. – С. 92-98.

Бодюк А.В. Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – 2005. - № 4. – С. 21-28.

Бодюк А.В. Платежі за господарське використання природних ресурсів // Фінанси України. – 2005. - №7. – с. 91-97.

Готін О., Музика О., Кушнарьова Н. Цільове фінансування і поворотна фінансова допомога // Юридичний вісник України. – 2005. - №39 (535). – С.9

Готін О., Музика О. Право на податкову пільгу, встановлену “неподатковим” законом // Юридичний вісник України. – 2005. - №32 (528) . – С.6

Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: сутність, співвідношення та перспективи розвитку // Проблеми законності: Респ. Міжвідом. Наук. Зб. / Відп. Ред.. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. Юрид. Акад.. України, 2005. – Вип.. 72. – С. 114-119.

Дмитрик О.О. Місце актів Конституційного Суду України в системі джерел фінансового права // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. укад. України, 2005. – Вип. 76. – С. 96-101

Заруба П. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії //Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №6. – С. 89-93

Заруба П.І. Кримінально-правова характеристика ст. 306 КК України // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2005. – Спецвипуск №2. – С. 163-168.

Заруба П. Злочини у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Прокуратура Людина Держава. – 2005. - №8. – С. 116-120.

Заруба П. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері приватизації: зарубіжний досвід // Юридична Україна. – 2005. - №7. – С. 71-77.

Заруба П. Злочин як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №10. – С.137-140.

Заруба П. Об’єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна. – 2005. - №11. – С. 62-71.

Корж М.А. Міжнародне кредитування як інструмент здійснення бюджетної політики // Материалы всеукраинской научно-методической конференции «Современные аспекты финансового управления экономическими процессами». – Севастопольський национальный технический университет, 2005. – С.38-41.

Корж М.А. Управління міжнародними трансакціями транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Київського національного університету технологій та дизайну. - К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2005. - С. 54-60.

Кучерявенко Н.П. Место финансового права в системе финансово-правовой отрасли // Финансовое право. – 2005. - №2. – С. 8-12.

Кучерявенко Н.П. Налоговое право в системе финансово-правовой отрасли // Государство и право. – 2005. - №4. – С. 113-114.

Леміш А. М. Зарубіжний досвід державного регулювання фінансового оздоровлення підприємств // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 11 (54) / Наук. Ред. І.К. Бондар. - К., 2005. - С. 118-125.

Леміш А. М. До питання про визначення сутності поняття "фінансове оздоровлення" підприємств // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 12 (55) / Наук. Ред. І.К. Бондар. - К., 2005. С. 71-77.

Леміш А.М. Фінансове оздоровлення підприємств житлово-комунального господарства // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2005. - №4. – С. 57-65.

Лукашев О.А. Праовая природа наличных денег // Финансовое право. – 2005. - №6. – С. 65-69.

Лукашев О.А. Теоретические проблемы ответственности в финансовом праве // Финансовое право. – 2005. - №1. – С. 45-47.

Лукашев О.А. Система фінансового права як критерій розмежування видів відповідальності суб’єктів фінансових правовідносин // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Вип.9 – Х.: Право, 2005. – С.113-120

Мамонова Г.В., Корж М.А. Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2005. - №4. – С. 91-97.

Музика О.А. Місцеві запозичення: Україна і зарубіжний досвід // Інформаційно-правовий банк // Юридичний вісник України. – 2005. - №9 (505). – С. 30-32.

Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів: деякі фінансово-правові проблеми // Адвокат. – 2005. - №2. – С. 7-10.

Музика О.А. Держбюджет – 2005 і чергове перевтілення податкового законодавства // Юридичний вісник України. – 2005. - №15 (511). – С. 6.

Музика О.А. Законные и противозаконные «схематические» пути уклонения от уплаты налогов (значение категорий «добросовестность» и «недобросовестность» налогоплательщика в налоговом праве) // Юридическая практика. – 2005. - №22.

Музика О.А. Проблеми співвідношення фінансових, економічних та адміністративних санкцій // Вісник Запорізького національного університету. – 2005. – № 2. – С. 56 – 61.

Музика О. Сплата податків через неплатоспроможні банки // Юридичний вісник України. – 2005. – № 43 (539). – С. 7.

Музика О. Категорії „сумлінність” і „несумлінність” платника податків // Юридичний вісник України. – 2005. – № 46 (542). – С. 15.

Музика О. Коментар до розділу IV Закону України “Про третейські суди” // Юридичний вісник України // Інформаційно-правовий банк. – 2005. - №33 (529). – С.28-32.

Перепелиця М.О. Соотношение понятий “субъект финансового права” и “субъект финансового правоотношения” // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. Вип. 74. С. 92-98.

Селіна І.А., Корж М.А. Управління міжнародними трансакціями транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. - №4. – С. 147-151.

Тимченко Л.Д. Конвенционная практика ООН по регулированию проблем правопреемства государств // Международное право и проблемы интеграции. – 2005. - №3. – С. 19-27.

Антипов В.И. Види та розміри покарання за злочини у сфері господарської діяльності: системно-логічний аналіз. // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). – 2004. - №1(23). – С. 252-258.

 
2004 рік

Бех Г.В. Соотношение бюджетного возмещения и налогового кредита в режиме исполнения налоговой обязанности при уплате налога на добавленную стоимость // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред В.Я.Тацій.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2004.- Вип.67.- С.84-90.

Бех Г.В. Правовое регулирование косвенного налогообложения в Украине // Финансовое право. – 2004. - №6. – С. 36-40.

Білецька А., Федчук С. Бюджетно-правова політики: теорія, практика, проблеми // Бюджетно-податкова політика: Матеріали науково-практичної конференції (частина ІІ). ). – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 26-28.

Бодюк А. Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація. // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). – 2004. - №2(24). – С. 18-24.

Дмитрик О.О. Централизованные и децентрализованные фонды как обьекты финансовых правоотношений // Финансовое право. – 2004. - №6. – С. 44-50.

Дюрядін В.П., Ковтунович Н.Л. Незаконні методи та схеми відшкодування ПДВ // Бюджетно-податкова політика: Матеріали науково-практичної конференції Ч.2 – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 140-143.

Кучерявенко Н.П. Понятие и структура налогово-правовой нормы // Финансовое право. – 2004. - №6. – С. 4-17.

Кобильнік Д.А. Система елементів правового механізму податку, як похідна форма визначення податкового обов’язку. // Збірник наукових праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2004. – 282 с.

Кобильнік Д.А. Співвідношення загальнодержавних та місцевих територіальних податкових пільг, як напрямок залучення інвестицій. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2004. – 110 с.

Кучерявенко Н.П. Тенденции и изменения в налогообложении физических лиц в связи с принятием Закона Украины «О налоге на доходы физических лиц» / Мала енциклопедія нотаріуса, № 1, лютий 2004, с. 103-107.

Кучерявенко Н.П. К вопросу о согласовании норм, регулирующих финансовую деятельность / Финансовое право, 2004, № 1. С. 10-13.

Кучерявенко Н.П. Принцип консолидации в налоговом праве // Финансовое право. 2003. № 2. Лукашев О.А. Принцип независимости центрального банка и конкуренция интересов субъектов финансовой деятельности // Финансовое право. – 2004. – № 4. – С.62-65.

Лукашев О.А. Проблеми виконання нотаріусами функцій податкових агентів // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. – № 1. – С.108-111.

Музика О.А. Надходження до місцевих бюджетів від фінансових штрафів: проблеми законодавства" // Адвокат. – 2004. - №5. – С.18-21.

Музика О. А. Пеня за порушення строків зарахування виручки в іноземній валюті: хто має право стягувати? // Юридичний вісник України. – 2004. - №15. – С.12.

Музика О.А. Публічний і приватно-правовий аспект розрахунків в іноземній валюті. // Юридичний вісник України. – 2004. - №19. – С.12.

Музика О.А. Правовий статус місцевих валютних фондів. // Юридичний вісник України. – 2004. - №42. – С.31.

Музика О.А. Ухилення та мінімізація. // Юридичний вісник України. – 2004. - №41. – С.10.

Музика О.А. Сплата ПДВ при спрощеній системі оподаткування. // Юридичний вісник України. – 2004. - №44. – С. 10.

Нечай А.А. Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні. // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). – 2004. - №1(23). – С. 208-214.

Перепелиця М.А. Понятие и особенности субьекта финансового права // Финансовое право. – 2004. - №6. – С. 20-24.

Перепелиця М.О. Понятие и особенности финансовой правосубьектности // Проблеми законності: Респ. Міжвідом. Наук. Зб. / Відп. Ред.. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. Юрид. Акад.. України, 2005. – Вип.. 72. – С. 98-104.
 
2003 рік

Combating Transnational Crime: The View from Ukraine. Daniil Klyuchnikov, Vladyslav Smelik, and Volodymyr Smelik //Crime & Justice International. May/June 2004. P. 9-13.

Бодюк А.В. "Облік і контроль виконання грошових зобов'язань суб'єктів господарювання перед державою" // Статистика України. - №2. - 2003 (0,6 д.а.).

Бодюк А.В. Удосконалення методики розрахунку плати за спеціальне використання водних ресурсів // Водне господарство України. № 3-4. - 2003.

Бодюк А.В. Вдосконалення системи оподаткування в Україні // Посредник. №№ 24-25, 26-27. - 2003.

Дмитрик О.О. Целевые фонды как объект финансовых правоотношений // Финансовое право. 2003. № 4.

Солдатенко О.В. Прямі інвестиції за кордон: тенденції та напрями удосконалення нормативного забезпечення. // Экономика Крыма. - №6. - 2003. - С. 49-52.
 
2002 рік

Антипов В.І. Кримінально-правові аспекти виникнення відмивання та легалізації тіньових капіталів // Економічний часопис. - 2002. - № 5. - С. 8 - 11.

Дмитрик О.О. До питання про зміст фінансових правовідносин. Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: НЮАУ, 2002. Вип. 56. С. 129-134

Кучерявеко Н.П. Правовая природа налога // Финансовое право. 2002. № 2.

Кучерявеко Н.П. Зміст і класифікація принципів в податковому праві // Право України. 2002. № 2.

Кучерявеко Н.П. Податкове представництво: зміст і види // Вісник Академії правових наук України. 2002. №1.

Кучерявенко М.П. Правова природа податку // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 131: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2002.

Кучерявенко Н.П. Правовое регулирование налоговой системы // Проблеми законності, 2002, № 55

Кучерявенко М.П. Зміст і класифікація принципів у податковому праві // "Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)" 20-22 грудня 2001 р. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

Кучерявенко Н.П Содержание института налогового права // Проблеми законності. 2002. № 57.

Кучерявенко М.П. Правове регулювання податкового контролю // Вісник Академії правових наук України. 2002. №2.

Кучерявенко М.П. Типи бюджетно-податкових систем: перспективи правового регулювання в Україні // "Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування". Харків, 2002.

Кучерявенко М.П. Співвідношення фінансового, податкового, банківського права у процесі викладання фінансово-правових дисциплін // Проблеми вищої юридичної освіти. - Харків. 2002.

Кучерявенко Н.П Роль дефиниции "налог" в содержании института налогового права // Финансовое право. 2002. № 3.

Кучерявенко М.П. Податок як правова категорія: проблеми дефініції // Право України. 2002. № 12.

Кучерявенко М.П. Правовий механізм податку // Вісник Академії правових наук України. 2002. №4.

Кучерявенко М.П. Податок і збір: спільність і відмінності правового режиму // "Державне будівництво та місцеве самоврядування". - Харків: Право, 2002.

Кобильнік Д.А. Підстави класифікації податкових пільг // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - Харків: Нац. юрид. акад. України. - 2002. -Вип. 54.

Солдатенко О.В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення податкових відносин в Україні // Науковий вісник. Збірник Академії ДПС України. - 2002. - № 4. - С. 440-442

Тимченко -Л.Д. Долгожданный, нужный и очень полезный труд // Держава і право. 2002. №16. С.515-517.

Тимченко Л.Д. Проблеми матеріальних збитків страхових компаній від актів міжнародного тероризму (у співавторстві з В.Т. Білоусом) // Держава І право. 2002. № 17. С. 439-443.

Тимченко Л.Д. Нейтралізація територіі У // Юридична енциклопедія. Т. 4. К.. 2002. С. 131.

Тимченко Л.Д. Односторонній акт держави // Юридична енциклопедія. Т. 4. К.. 2002. С. 247-248.

Тимченко Л.Д. Охорона людського життя на морі // Юридична енциклопедія. Т. 4. К., 2002. С. 386.

Тимченко Л.Д. Панамський канал // Юридична енциклопедія. Т. 4. К., 2002. С. 417-418.

Тимченко Л.Д. Международное право как учебная дисциплина: тенденции развития // Український часопис міжнародного права. № 2. 2002. С. 5 - 11.