toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2004 рік

2004 рік

Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2004 роки включав 5 тем. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

“Правове регулювання та практика виявлення, обліку, зберігання, оцінки безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави” (керівник – Л.О. Нікітіна). 
Мета дослідження полягала в розробці напрямів удосконалення чинного законодавства в частині забезпечення правового регулювання процесу виявлення, обліку, зберігання, оцінки безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави.
Науково-дослідна робота за даною темою дослідження містить в собі:
- структурований аналіз інформаційного масиву з даної проблеми, розкриває поняття та суть здійснення діяльності, пов’язаної з практикою виявлення безхазяйного майна;
- положення зарубіжного законодавства щодо даного питання;
- Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України з Державною податковою службою України з метою покращення роботи з реалізації безхазяйного майна та зарахування коштів до державного бюджету України.
В роботі, також відображенні неузгодженості нормативно-правових актів, якими врегульовано питання розпорядження безхазяйним майном розроблено методику виявлення, обліку, зберігання, оцінки та реалізації безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави.
Основні виконавці: к.ю.н. Л.О. Нікітіна (науковий керівник), Г.М. Білецька, Н.Г. Кондратенко, А.М. Леміш, С.І. Федчук, О.Я. Шевченко.
“Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами” (керівник – А.В. Бодюк).
Роботу за темою розпочато у 2 кварталі 2003 р. Метою дослідження є комплексний аналіз та розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами.
За результатами здійснених досліджень проведено в звітному році "круглий стіл" на тему "Фінансовий контроль та його особливості в надрокористуванні", а також Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Нормативно-правові засади справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами".
Підготовлено рукопис монографії "Теорія і практика фіскальних зобов’язань природокористувачів, їх регулювання і контроль".
Видано: Бодюк А.В. Фіскальні аспекти економічного природокористування: Монографія – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 570 с.
Основні виконавці: к.е.н. А.В. Бодюк (науковий керівник), М.К. Ковальчук.
“Визначення базового переліку результативних показників бюджетних програм КПКВ 6141010 та 6141020” (керівник – В.І. Антипов).
Метою даного дослідження був аналіз бюджетних програм та інших документів, що використовуються при застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі, виявленні та визначенні базового переліку результативних показників бюджетних програм з метою впровадження їх у практику для ефективного контролю за виконанням бюджету та досягнення поставлених завдань.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що це перша робота, спеціально присвячена розгляду проблем визначення базового переліку результативних показників бюджетних програм. В роботі вперше:
- систематизовано всі наукові дослідження та практичні розробки у сфері застосування програмно-цільового методу в контексті створення бюджетних програм і їх паспортів;
- проаналізовані нормативно-правові акти Європейського Союзу щодо показників бюджетного контролю;
- проведено комплексне дослідження щодо наповнення бюджетних програм 6141010 і 6141020 показниками результативності, яке раніше не здійснювалось, у тому числі і щодо інших бюджетних програм;
- запропоновано розширений та обґрунтований перелік показників результативності, наведено їх основні характеристики, причому деякі показники носять авторське формулювання та визначення;
- удосконалено та доповнено перелік результативних показників затрат та продукту, що доповнився кількома новими, більш деталізованими.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застосування запропонованої системи показників результативності у процесі складання паспорту бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства", а також розроблені показники дозволяють удосконалити порядок фінансування органів, що працюють у цій сфері, дають можливість встановлювати пріоритетні напрями діяльності та здійснювати контроль за належним виконанням поставлених завдань. Практичне значення отриманих результатів також полягає у можливості застосування запропонованої системи показників результативності у процесі складання паспорту бюджетної програми "Прикладні розробки в сфері оподаткування, фінансового права, та діяльності податкової служби".
Основні виконавці: к.ю.н. В.І. Антипов (науковий керівник), Г.М. Білецька, В.П. Дюрядін, С.О. Єгоров, Н.Л. Ковтунович, М.С. Онуфрик, В.Б. Смелік, І.О. Трубін.
“Розробка моделі ситуаційного центру з планування податкових надходжень” (керівник – В.П. Ніколаєв).
Авторським колективом в рамках даної НДР здійснено аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду роботи ситуаційних аналітичних центрів; запропоновано організаційно-правову модель ситуаційного центру з планування податкових надходжень; інформаційне, технічне та кадрове забезпечення функціонування такого центру; розроблено модель аналізу, прогнозування і планування податкових надходжень на базі ситуаційного центру на прикладі житлово-комунального господарства.
Проведені дослідження дозволили зробити висновок що типовий ситуаційний центр повинен розроблятися як ситуаційний центр оперативно-стратегічного рівня, а особливості конкретних ситуаційних центрів залежать від покладених на них функціональних завдань.
У науковому звіті запропоновані види забезпечення процесів планування податкових надходжень та загальні положення щодо регламенту виконання проекту зі створення і впровадження ситуаційних центрів в діяльність органів ДПС України.
За результатами роботи складено науковий звіт "Розробка моделі аналізу, прогнозування і планування податкових надходжень на базі ситуаційного центру на прикладі житлово-комунального господарства".
Основні виконавці: д.е.н. В.П. Ніколаєв (науковий керівник), А.М. Леміш.
“Тіньова економіка: структура, масштаби, фінансово-правові засоби протидії” (керівник – В.І. Антипов).
У процесі виконання наукового дослідження:
– проведено аналіз практики використання для боротьби з економічною злочинністю інформаційно-довідкової системи (ІДС "Бланки") контролю руху бланків суворого обліку і звітності;
- у червні 2004 року затверджено до використання в роботі та проведення занять в системі службової підготовки працівників податкової міліції "Довідку щодо можливостей Інформаційно-довідкової системи "Бланки" та організації запитів до неї";
- 31.12.2004 р. до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, направлено звіт про виконану роботу "Тіньова економіка: структура, механізми відтворення, фінансово-правові засоби протидії" (936 с.);
– підготовлено рукопис монографії за результатами дослідження.
Метою дослідження була розробка загальнотеоретичних засад виявлення чинників та закономірностей загального процесу, що починається як тінізація економіки, поглиблюється через її криміналізацію, набуває довершеного вигляду транснаціональної злочинності з особливо кваліфікованими злочинними діями у вигляді відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом; виявлення основних особливостей прояву загальносвітових тенденцій щодо тінізації та криміналізації економіки в економічних та правових умовах українського суспільства перехідного етапу; розробка концепції комплексного контролю над тіньовою економікою та економічною злочинністю, вироблення конкретних рекомендацій щодо фінансово-правових, кримінально-правових та інших засобів протидії економічній злочинності, перш за все – злочинам у сфері оподаткування та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що воно є першим в Україні монографічним дослідженням комплексу проблем утворення, існування, розвитку та протидії тіньової економіки, податкової злочинності та інших форм проявів кримінальної економіки, процесів утворення транснаціональних економічних злочинних угруповань та відмивання доходів злочинного походження. У монографії висунуто і обґрунтовано низку положень, нових у концептуальному плані та важливих для юридичної практики, зокрема:
Уперше визначені загальнотеоретичні засади виявлення чинників та закономірностей процесів, що починаються як тінізація економіки, поглиблюється через її криміналізацію, набувають довершеного вигляду транснаціональної злочинності з особливо небезпечними проявами у вигляді відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
По-новому представлено зміст економічної злочинності як прояв та наслідок тіньової економіки, а також основний вектор та особливості еволюції законодавства про протидію тінізації економіки та про відповідальність за злочини в сфері економіки.
Уперше піддано комплексному аналізу зміст відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема виявлені історичні та компаративні аспекти цього явища; показані як спільні ознаки, так і відмінність відмивання злочинних коштів, у т.ч. – з використанням офшорних схем, від ухилення від сплати податків, а також від офшорних та інших схем незаконного переведення коштів в готівкову форму; визначенні відмінні риси операцій, які подібні відмиванню злочинних коштів хоча і не містять складу відповідного злочину; запропоновані основні підходи щодо забезпечення контролю діяльності по відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема визначені ознаки потенційних фінансових порушень, пов'язаних з відмиванням грошей, а також ви-явлені чинники та тенденції, що ускладнюють контроль над відмиванням брудних коштів.
В інтегрованому вигляді представлені характерні риси криміналізації різних сфер економіки України. Аналізу піддано широкий спектр суспільно небезпечних діянь в економіці – від традиційних розкрадань через шахрайства, привласнення і розтрату, до нових тенденцій у цій сфері (торгівля людськими органами, крадіжки творів мистецтва і антикваріату, шахрайство з телефонним трафіком, гральний бізнес в он-лайновому середовищі тощо).
По-новому представлено зміст злочинів у фінансовій та фінансово-кредитній сфері, зокрема визначені спільні риси та відмінності податкового планування та ухилення від сплати податків.
Представлена система способів (схем) відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені деякі нові тенденції у відмиванні брудних коштів, зокрема: зменшення ролі офшорних схем, використання новітніх тех-нологій фінансових розрахунків, можливий вплив деяких прогалин у законодавстві.
Основні виконавці: В.І. Антипов (науковий керівник), Т.О. Проценко, І.О.Трубін, В.В.Козлюк, Н.Л. Савлук, О.Р.Радишевська, В.П. Дюрядін, В.Б. Смелік, В.Д. Тарангул.