toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2008 рік

2008 рік

   Тематичний план науково-дослідної роботи Інституту на 2008 рік включає 4 теми. Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

„Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема замовлена 15 жовтня 2007 року Департаментом податку на прибуток та інших податків та зборів (обов’язкових платежів) ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0108U000321. Керівник – А.В. Бодюк.
Протягом 2008 року:
– проведено аналіз нормативно-правової бази з досліджуваної проблеми;
– встановлено, що менеджмент лісівництва в усіх областях України здійснюється без урахування регіональних особливостей;
– доведено необхідність у запровадженні земельного податку залежно від типу лісу і класів бонітету за корінними лісоутворюючими породами, а також обґрунтовано методи відповідних технічних обчислень;
– обґрунтовано з фіскальних позицій доцільність розгляду наземних природних ресурсів як біосистеми у комплексі з біорозмаїттям;
– розроблено новий механізм справляння платежів за лісові ресурси;
– розроблено проект наказу „Про додаткові заходи з мобілізації збору за геологорозвідувальні роботи”;
– розроблено проект стандарту бухгалтерського обліку „Облік природних ресурсів”;
– розроблено проект Рекомендацій з методики здійснення контролю за обчисленням і справлянням фіскальних платежів за користування землями лісогосподарського призначення;
– підготовлено до друку довідник „Державне регулювання землекористування”;
– направлено на розгляд до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України проект наказу „Про додаткові заходи з мобілізації збору за геологорозвідувальні роботи”;
– сформовано проміжний звіт за результатами виконання НДР у 2008 році „Про вдосконалення нормативно-правових засад щодо обчислення та справляння фіскальних платежів у галузі природокористування” та отримано від замовника позитивну рецензію на нього;
– направлено Рекомендації з методики здійснення контролю за обчисленням і справлянням фіскальних платежів за користування землями лісогосподарського призначення до Національного аграрного університету та Сарнинської МДПІ Рівненської області (вих. № 146 від 31.10.2008 р.);
– проводиться дослідження стану надання пільг на фіскальні платежі в Україні та країнах Євросоюзу (вуглеводні та вугілля), а також пошук, аналіз і систематизація нормативно-правових актів, літературних джерел з даних питань.
У межах виконання НДР 16 квітня 2008 року відбулося засідання круглого столу „Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях” за участю практичних працівників ДПА України.
„Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС”. Тема замовлена 20 червня 2007 року Юридичним департаментом ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0108U000072. Керівник – Г. М. Білецька.
Протягом 2008 року:
– здійснено аналіз нормативно-правової бази, періодичних та інших друкованих видань, судової практики за темою дослідження;
– окреслено коло найбільш проблемних питань, а саме:
· колізійність законодавства та неоднакове застосування норм Закону України „Про податок на додану вартість”;
· збільшення кількості справ, пов’язаних із визнанням недійсними податкових повідомлень-рішень, які були вирішені не на користь органів державної податкової служби;
· оформлення результатів перевірок з порушенням вимог Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства;
· відсутність належного забезпечення та якісної доказової бази;
– здійснено аналіз зарубіжного досвіду щодо справ у судах за участю органів державної податкової служби України; встановлено, що у більшості розвинених країн світу при виникненні конфліктів з податковими органами акцент робиться на досудовому врегулюванні спорів; доведено, що система розгляду спорів платників податків і податкових органів в Україні перебуває у задовільному стані, а проблеми, що виникають, здебільшого пов’язані із суб’єктивними факторами;
– до Юридичного департаменту ДПА України направлено проміжний звіт за результатами виконання другого етапу НДР „Узагальнення зарубіжного досвіду щодо судових справ у судах за участю органів ДПС)” (вих. № 70 від 11.04.2008 р.);
– здійснено аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами державної податкової служби України справ у судах за позовами платників податків з питань відшкодування ПДВ;
– доведено існування у вітчизняному законодавстві значної кількості положень нормативно-правових актів з питань відшкодування ПДВ, що суперечать один одному; помилкового ототожнення бюджетного відшкодування та переплати;
– проаналізовано матеріали судової практики (ухвали, постанови та рішення суду), пов’язані з проблемними питаннями відшкодування ПДВ (надані замовником вх. № 48 від 03.09.2008 р);
– відповідно до напрямів дослідження сформовано аналітичні довідки про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій або донарахування:
· податку на додану вартість;
· податку на прибуток;
· плати за землю;
· податку з доходів фізичних осіб;
· пов’язані з застосуванням спрощеної системи оподаткування;
· інших податків, зборів (обов’язкових платежів);
– підготовлено проміжний звіт за підсумками виконання третього етапу НДР „Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах за позовами платників податків, пов’язані з відшкодуванням ПДВ”;
– здійснюються дослідження відповідно до четвертого етапу наукової роботи „Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при супроводженні органами ДПС справ у судах за позовами платників податків про визнання недійсними актів ненормативного характеру щодо податків і зборів (неподаткових платежів)”.
У межах виконання НДР 24 червня 2008 року організовано та проведено засідання круглого столу „Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС”, учасниками якого були співробітники НДІ фінансового права, Національного університету ДПС України, Державної податкової адміністрації України, Вищого адміністративного та Вищого господарського судів України, Київського апеляційного адміністративного суду, адвокати.
„Розробка моделі оптимізації податкового навантаження”. Тема замовлена 14 квітня 2006 року Департаментом економічного аналізу ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0107U000236. Керівник – М.С. Онуфрик.
Протягом 2008 року:
– розроблено моделі розподілу бюджетних призначень податку на додану вартість у розрізі регіонів з урахуванням галузевої спеціалізації на основі лінійної економетричної моделі, нечіткої логіки, нейронних мереж;
– висвітлено результати моделювання у проміжному звіті за темою „Розробка моделі оптимізації податкового навантаження” і направлено до Департаменту економічного аналізу ДПА України (вих. № 26 від 22.02.2008 р.);
– розроблено моделі прогнозування податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у розрізі регіонів з урахуванням галузевої спеціалізації на основі нейронних мереж. Результати моделювання направлено до Департаменту економічного аналізу ДПА України (вих. № 47 від 25.03.2008 р.);
– направлено замовнику проміжний звіт „Методичне супроводження комп’ютерної версії Моделей прогнозування податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств при розподілі бюджетних призначень у часовому та територіальному розрізі з урахуванням галузевих особливостей” (вих. № 87 від 12.05.2008 р.);
– проведено аналіз документів щодо розподілу бюджетних призначень, прогнозування податкових надходжень податку на прибуток та податку на додану вартість у територіальному, галузевому та часовому розрізах, який було зроблено на базі ознайомлення з практикою роботи Управління економічного аналізу ДПА Запорізької області;
– надіслано замовнику підсумковий звіт за темою НДР „Розробка моделі оптимізації податкового навантаження” (вих. № 156 від 28.11.2008 р.).
У межах виконання НДР 23 жовтня 2008 року проведено засідання круглого столу „Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДПС України”, учасниками якого були співробітники НДІ фінансового права, Національного університету ДПС України, Департаменту економічного аналізу ДПА України, Міністерства економіки України.
„Визначення корупційних ризиків у діяльності органів Державної податкової служби України, у тому числі в ході адміністрування та відшкодування податку на додану вартість”. Тема замовлена 21 жовтня 2007 року Управлінням по боротьбі з корупцією в органах ДПС ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0108U000049. Керівник – В. В. Лисенко.
Протягом 2008 року:
– здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій виникнення корупційних проявів у діяльності органів державної податкової служби України та податкових органів зарубіжних країн, дано характеристику та зроблено класифікацію корупційних діянь, які виникають у діяльності органів ДПС у ході адміністрування та відшкодування податку на додану вартість;
– досліджено теоретичні та практичні підходи до визначення поняття „корупція” у науковій літературі, наведено науково обґрунтоване визначення корупційних дій у діяльності органів державної податкової служби;
– проаналізовано досвід Республіки Казахстан, Латвійської Республіки, Російської Федерації щодо методики визначення корупційних ризиків у діяльності податкових органів та їхній протидії;
– розглянуто можливості використання аналітичних інформаційних систем в органах державної податкової служби щодо визначення корупційних ризиків та запобігання їхньому виникненню;
– здійснено аналіз основних засад проведення документальних перевірок платників податків органами ДПС України;
– вивчено діяльність органів ДПС щодо відбору платників податків для здійснення документальних перевірок;
– узагальнено досвід податкових органів Російської Федерації щодо здійснення документальних перевірок платників податків;
– досліджено результати проведених перевірок суб’єктів підприємництва органами державної податкової служби України;
– визначено причини виникнення ризику зловживань службовим становищем під час оперативної перевірки працівниками органів державної податкової служби України;
– запропоновано напрями мінімізації ризиків виникнення корупційних діянь під час проведення перевірок діяльності суб’єктів підприємництва та оперативної діяльності щодо безпосереднього проведення перевірок;
– розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційної побудови та нормативно-правового забезпечення підрозділів Управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС;
– складено аналітичну довідку щодо чинних нормативно-правових актів України, які визначають зміст корупційних проявів та систему заходів протидії таким проявам;
– проведено аналіз існуючих методик визначення корупційних ризиків та розроблено напрями їх використання у протидії корупції в органах державної податкової служби України;
– розроблено методику виявлення фактів корупції в органах ДПС під час проведення аудиторських перевірок, стягнення податкової заборгованості, адміністрування та відшкодування ПДВ;
– підготовлено аналітичні довідки щодо:
· методики аналізу законодавства на корупційність;
· аналізу чинного законодавства на предмет виявлення ризиків (причин та умов), які сприяють проявам корупції в органах ДПС України;
· вдосконалення організаційної побудови та нормативно-правового забезпечення підрозділів управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби України;
· заходів підвищення ефективності протидії корупції в органах ДПС України;
· аналізу та характеристики існуючих методик визначення корупційних ризиків та можливості їх використання у протидії корупції в органах державної податкової служби (за договором субпідряду з Інститутом вивчення проблем злочинності Академії правових наук України);
– надіслано замовнику заключний звіт за темою НДР “Визначення корупційних ризиків у діяльності органів державної податкової служби, у тому числі в ході адміністрування та відшкодування податку на додану вартість” (вих. № 155 від 28.11.2008 р.).