toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2010 рік

2010 рік


    Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2010 рік містив 6 тем.

Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

1. „Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. Тема замовлена 15 жовтня 2007 року Департаментом податку на прибуток та інших податків та зборів (обов’язкових платежів) ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0108U000321.

Керівник – к.е.н. А. В. Бодюк.

Термін виконання: 01.01.2008 р. – 31.12.2010 р.

Протягом 2010 року:

–      затверджено календарний план виконання науково-дослідної роботи на 2010 рік (вх. № 25 від 22.02.2010 р.);

–       підготовлено та надіслано до Державного комітету України із земельних ресурсів пропозиції до проекту Стандарту „Землеустрій. Класифікація видів цільового призначення земель” (вих. № 42 від 15.03.2010 р.); 

–       підготовлено підсумковий звіт за темою дослідження; 

–       проведено засідання авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо здійснення наукового дослідження (протоколи № 1 від 19.01.2010 р., № 2 від 16.02.2010 р., № 3 від 16.03.2010 р., № 4 від 13.04.2010 р., № 5 від 11.05.2010 р., № 6 від 08.06.2010 р., № 7 від 07.09.2010 р. і № 8 від 21.09.2010 р., № 9 від 05.10.2010 р., № 10 від 19.10.2010 р., № 11 від 02.11.2010 р., № 12 від 16.11.2010 р., № 13 від 30.11.2010 р.);

–       отримано від співвиконавця ТзОВ „Фордінвестплюс” науковий звіт „Надрокористування та геологорозвідувальні роботи як економіко-правові категорії”.

У межах виконання НДР 8 червня 2010 року відбулося засідання круглого столу „Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні” за участю практичних працівників ДПА України, Міністерства економіки України, Державного комітету лісового господарства України, Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, Національної акціонерної компанії „Надра України”, співробітників Національного університету ДПС України тощо.

Матеріали дослідження апробовано членами авторського колективу під час участі у роботі:

-         Міжнародної науково-практичної конференції „Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів” (17–21 лютого 2010 року, Ритро-Суха Струга, Республіка Польща);

-         Міжнародної науково-практичної конференції „Unia Europejska po Traktagie z Lisbony – zmiany i wyzwania” (11–12 березня 2010 року, Варшава, Польща);

-         науково-практичного круглого столу „Мінімізація сплати податків” (29 квітня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

-         науково-практичного круглого столу „Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні” (4 червня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів” (22 жовтня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

-          науково-практичного круглого столу „Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України” (19 листопада 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь).

Основні виконавці: к.с.-г.н. Бобко А. М.; Євсєєва І. О.; к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; Ковальчук М. К.; Мельник Я. Р., д.ю.н., професор Пришва Н. Ю.; Радишевська О. Р.; Рибачок В. В.; Шевчук С. В.; Янцух О. В.; ТзОВ „Фордінвестплюс”.

З метою апробації результатів, отриманих під час дослідження, членами авторського колективу опубліковано наукові статті і тези доповідей загальним обсягом 3,1 друк. арк.

2. „Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податкового законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення”. Тема замовлена 9 жовтня 2010 року Юридичним департаментом ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0110U000297.

Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2013 р.

Керівник – Г. М. Білецька.

Протягом 2010 року:

-           затверджено замовником програму дослідження, технічне завдання та календарний план на проведення науково-дослідної роботи;

-           сформовано базу нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері імплементації (адаптації) податкового законодавства до вимог Європейського Союзу;

-           на виконання п. 1 календарного плану членами авторського колективу підготовлено аналітичні довідки„Огляд та аналіз нормативно-правової бази щодо наданих замовником проблемних питань, періодичних та інших друкованих видань стосовно тематики дослідження”; „Узагальнення зарубіжного досвіду країн-членів ЄС щодо гармонізації законодавства”; „Гармонізація та уніфікація аналіз та розкриття змісту зазначених понять. Дослідження механізмів та способів імплементації (суміжних понять) норм податкового законодавства в інших державах. Аналіз конституційного механізму імплементації норм податкового законодавства ЄС. Огляд та аналіз теоретико-практичних аспектів імплементації податкового законодавства України згідно з законодавством Європейського Співтовариства”;

-           на виконання п. 3 календарного плану членами авторського колективу підготовлено аналітичні довідки: „Вимоги директив ЄС щодо гармонізації податку на додану вартість”; „Вимоги директив ЄС щодо гармонізації акцизних зборів”;

-         на виконання завдання Міністерства фінансів України щодо забезпечення наукового супроводження Податкового кодексу України в контексті аналізу чинного податкового законодавства, а також аналізу доцільності змін чинних норм (лист від 23.06.2010 р. № 31-01050-04-17/15416 і Технічне завдання від 23.06.2010 р.) та на виконання завдання ДПА України (лист від 18.06.2010 р. № 5842/6/11-0116) підготовлено наукові звіти загальним обсягом 58 друк. арк. (акти виконаних робіт від 27.07.2010 р., 25.08.2010 р., 29.09.2010 р., 25.10.2010 р.);

-           на виконання п. 4 календарного плану підготовлено аналітичні довідку „Огляд та аналіз проблемних питань, що виникають при імплементації законодавства щодо прямого оподаткування”;

-         підготовлено аналітичну довідку „Ступінь врахування положень acquis communautaire в національному законодавстві України”;

-         підготовлено проміжний звіт за темою дослідження;

-         проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 19.01.2010 р., № 2 від 16.02.2010 р., № 3 від 16.03.2010 р., № 4 від 13.04.2010 р., № 5 від 11.05.2010 р., № 6 від 08.06.2010 р., № 7 від 07.09.2010 р., № 8 від 21.09.2010 р., № 9 від 05.10.2010 р., № 10 від 19.10.2010 р., № 11 від 02.11.2010 р., № 12 від 16.11.2010 р., № 13 від 30.11.2010 р.).

Матеріали дослідження членами авторського колективу апробовано під час участі у роботі:

–         VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Розвиток України у ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми” (15 квітня 2010 року, Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль);

–         круглого столу „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, Кам’янець-Подільська філія Національного університету ДПС України, м. Кам’янець-Подільський);

–         науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів” (22 жовтня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

–         науково-практичного круглого столу „Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України” (19 листопада 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь).

Члени авторського колективу: Андрійченко В. А.; к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; Куц М. О.; к.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; Неліпа А. В.; Новицький С. В.; Поповіченко О. М., Раскалєй М. О.; Рожкова Л. М; Слюсар Ю. В.; к.ю.н. Смелік В. Б.; д.ю.н., професор Тимченко Л. Д.; к.ю.н. Трофімова Л. В.; Трубін І. О.; Трубіна М. В.; Шашенкова Я. О.

Відповідно до технічного завдання Міністерства фінансів України від 23.06.2010 р. у межах планової теми щодо імплементації чинного законодавства України до норм проекту Податкового кодексу до виконання завдання залучено: к.ю.н. Антипова В. В.; к.е.н. Богдана І. В.; д.е.н. Богдан Т. П.; д.е.н., професора Варналія З. С.; д.е.н., професора Горленко І. О.; к.е.н., доцента Даниленко О. А.; д.е.н., професора Двігун А. О.; Іванишину О. С.; Катаєвську Ю. Є.; д.е.н. Лісовського С. А.; д.е.н., доцента Мельника В. М.; к.е.н. Недашківського М. М.; Неліпу А. В.; к.п.н. Онучак Л. В.; Осипенко М. В.; к.е.н. Прокопенко І. А.; д.е.н., доцента Прокопенко Н. С.; Прокопець Н. А.; к.е.н. Серебрянського Д. О.; к.г.н., доцента, с.н.с. Тарангула Д. О.; к.е.н., доцента Чеберяко О. В.; к.е.н. Черевикова Є. Л.; к.ю.н. Чеховську І. В.; Шморгун О. Я.

Підготовлено до видання довідник „Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері оподаткування”; опубліковано наукову продукцію загальним обсягом 2,1 друк. арк.

3. „Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду”. Тема замовлена 31 березня 2008 року Департаментом обліку та звітності ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0109U002207.

Термін виконання: 01.01.2009 р. –31.12.2011 р.

Керівник – к.е.н., доцент, с.н.с. О. В. Солдатенко.

Протягом 2010 року:

–        розроблено структуру та 4 розділи Методики наповнення інформаційного сховища даних ДПС України, які передано замовнику на розгляд та рецензування;

–        на виконання п. 7 Календарного плану членами авторського колективу підготовлено проміжний звіт за результатами роботи протягом І півріччя 2010 року „Визначення джерел та регламенту наповнення сховища”, який направлено замовнику (вих. № 165 від 18.06.2010 р.);

–        на виконання п. 8 Технічного завдання підготовлено проміжний звіт „Проведення розрахунків чисельності працівників, які будуть здійснювати методологічне та технічне супроводження наповнення сховища показниками”;

–        на виконання п. 8 Технічного завдання підготовлено проміжний звіт „Розрахунок чисельності спеціалістів, безпосередньо відповідальних за розробку та наповнення сховища даних”;

–        отримано науковий звіт від співвиконавця ТОВ „Лабораторія штучного інтелекту”;

–        29 вересня 2010 року проведено телефонну конференцію з представниками податкової служби Республіки Казахстан;

–        підготовлено наукові звіти щодо онтології фінансово-економічного інформаційного сховища та щодо інтерперабельності Національної системи електронних цифрових підписів;

–        підготовлено проміжний звіт за темою дослідження;

–        проведено ряд засідань авторського колективу, на яких визначено завдання щодо подальшого проведення наукового дослідження (протоколи № 14 від 26.01.2010 р., № 15 від 23.02.2010 р., № 16 від 23.03.2010 р., № 17 від 20.04.2010 р., № 18 від 18.05.2010 р., № 19 від 22.06.2010 р., № 20 від 31.08.2010 р., № 21 від 14.09.2010 р., № 22 від 28.09.2010 р., № 23 від 12.10.2010 р., № 24 від 26.10.2010 р., № 25 від 12.11.2010 р., № 26 від 26.11.2010 р.).

У межах виконання науково-дослідної роботи 8–9 жовтня 2010 року проведено виїзне засідання круглого столу на тему „Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку” за участю практичних працівників ДПА України, органів ДПС України, співробітників Національного університету ДПС України тощо.

Члени авторського колективу з метою апробації результатів дослідження взяли участь у роботі:

-         ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Управление в социальных и экономических системах” (18 травня 2010 року, Приватна установа освіти „Мінський інститут управління”, м. Мінськ, Республіка Білорусь);

-         науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів” (22 жовтня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

-         Першого українського податкового форуму 2010: реформування податкової служби в Україні відповідно до європейських стандартів (28 жовтня 2010 року, Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів, м. Київ).

Основні виконавці: Болдов А. О.; Варналій Л. В.; Воронін О. О.; Габорак Т. А.; к.ф-м.н. Доценко Ю. П.; д.держ.упр., доцент Ільяшенко В. А.; Крамаревич Ю. В.; д.е.н., професор Мендрул О. Г.; д.ю.н., доцент Монаєнко А. О.; Сидорчук Я. Ю.; к.е.н., с.н.с. Скоромцова Т. О.; д.ю.н., професор Тимченко Л. Д.; д.е.н., професор Швець М. Я.

За темою дослідження членами авторського колективу опубліковано статтю та тези загальним обсягом 2 друк. арк.

4. „Напрями удосконалення протидії діяльності фіктивних суб’єктів господарювання”. Тема замовлена 6 травня 2008 року Головним управлінням податкової міліції ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0109U002208.

Термін виконання: 01.01.2009 р. – 31.12.2011 р.

Керівник – к.ю.н. П. І. Заруба.

Протягом 2010 року:

–        отримано рецензію на проміжний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи протягом 2009 року (вх. № 7 від 25.01.2010 р.);

-           на виконання п. 7 календарного плану членами авторського колективу підготовлено аналітичні довідки: „Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва”; „Кримінологічна характеристика фіктивного підприємництва”; „Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва”;

-           отримано науковий звіт від співвиконавця ТОВ „Стрежер Ленд”;

-           підготовлено проміжний звіт за темою дослідження;

-           проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких було проаналізовано результати роботи авторського колективу щодо виконання календарного плану з науково-дослідної теми (протоколи № 1 від 26.01.2010 р., № 2 від 23.02.2010 р., № 3 від 23.03.2010 р., № 4 від 20.04.2010 р., № 5 від 18.05.2010 р., № 6 від 31.08 2010 р., № 7 від 14.09.2009 р., № 8 від 28.09.2010 р., № 9 від 05.10.2010 р., № 10 від 26.10.2010 р., № 11 від 09.11.2010 р., № 12 від 23.11.2010 р.).

У межах виконання НДР 26–27 листопада 2010 року НДІ фінансового права спільно з кафедрою організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності” за участю наукових і практичних працівників з Російської Федерації, Франції, Швейцарії, Польщі, Великобританії, Німеччини.

Матеріали дослідження апробовано під час проведення наукових заходів:

–    круглого столу „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, Кам’янець-Подільська філія Національного університету ДПС України, м. Кам’янець-Подільський);

–          науково-практичного круглого столу „Внутрішній контроль в реалізації антикорупційної політики в органах ДПС України” (24 вересня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь);

–          науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів” (22 жовтня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь).

Склад авторського колективу: к.ю.н., професор Антипов В. І.; к.ю.н., с.н.с. Задорожний О. С.; д.ю.н., с.н.с. Криницький І. Є.;д.ю.н., професор Лисенко В. В.; к.ю.н. Лукашев О. А.; д.ю.н., професор Попович В. М.; д.ю.н., професор Пришва Н. Ю.; д.держ.упр., доцент, с.н.с. Сіцінський А. С.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; к.ю.н. Федчук С. І.; Янцух О. В.; ТзОВ „Стрежер Ленд” (за договором субпідряду).

За темою дослідження підготовлено до друку монографію „Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів державної податкової служби України: проблеми теорії та практики”; опубліковано 3 статті і тези наукових виступів загальним обсягом 3,1 друк. арк.

5. „Розробка моделі прогнозування річних бюджетних призначень (по основних платежах) та їх розподіл по звітних періодах”. Тема замовлена 14 травня 2008 року Департаментом економічного аналізу ДПА України.

Державний реєстраційний номер: 0109U002209.

Термін виконання: 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

Керівник – д.е.н., доцент А. В. Матвійчук.

Протягом 2010 року:

–          отримано рецензію на проміжний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи протягом 2009 року (вх. № 37 від 11.03.2010 р.);

-         доопрацьовано та направлено замовнику проміжний звіт за результатами виконання у 2009 році науково-дослідної роботи „Розробка моделі прогнозування річних бюджетних призначень (по основних платежах) та їх розподіл по бюджетних періодах” (вих. № 98 від 19.04.2010 р.);

-         на виконання п. 8 Технічного завдання підготовлено та направлено замовнику аналітичний звіт „Дослідження та відбір факторів впливу на обсяг надходжень акцизного збору та податку з доходів фізичних осіб” (вих. № 98 від 19.04.2010 р.);

-        отримано позитивні рецензії на проміжний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи протягом 2009 року та аналітичну довідку „Дослідження та відбір факторів впливу на обсяг надходжень акцизного збору та податку з доходів фізичних осіб”(вих. № 408/20-4024-2 від 26.05.2010 р.);

-        підготовлено підсумковий звіт за темою дослідження;

– проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких проаналізовано результати роботи авторського колективу щодо виконання календарного плану з науково-дослідної теми (протоколи № 14 від 19.01.2010 р., № 15 від 16.02.2010 р., № 16 від 16.03.2010 р., № 17 від 13.04.2010 р., № 18 від 11.05.2010 р., № 19 від 08.06.2010 р., № 20 від 07.09.2010 р., № 21 від 21.09.2010 р., № 22 від 05.10.2010 р., № 23 від 19.10.2010 р., № 24 від 02.11.2010 р., № 25 від 16.11.2010 р., № 26 від 30.11.2010 р.).

У межах виконання НДР члени авторського колективу Ковтунович Н. Л. і Рибачок Н. П. з 14 по 18 червня 2010 року перебували у відрядженні в ДПА Чернівецької області, де ознайомилися з роботою відділу економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень, уточнили перелік факторів, які впливають на обсяг податкових надходжень по основних платежах тощо.

У межах виконання науково-дослідної роботи 23 вересня 2010 року проведено засідання круглого столу на тему „Економіко-математичні моделі та можливість їх використання у діяльності органів ДПС України” за участю практичних працівників органів ДПС України, співробітників Національного університету ДПС України.

Матеріали дослідження апробовано на таких наукових заходах:

-           II Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (8–9 квітня 2010 року, Харківський національний економічний університет, м. Харків); 

-           круглому столі „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, Кам’янець-Подільська філія Національного університету ДПС України, м. Кам’янець-Подільський);

-           VІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих вчених та студентів „Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери” (20–21 травня 2010 року, ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, м. Донецьк);

-           Інтернет-конференції „Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010” (21–30 червня 2010 року).

Склад авторського колективу: Дюрядін В. П.; Ковтунович Н. Л.; Корж М. А.; Лаба М. С.; Мартін Р. Г.; к.ю.н. Смелік В. Б.; Рибачок Н. П.; Присяжнюк Н. В.; д.е.н., професор Тарангул Л. Л.; Токар М. О.; Чернов П. С.; Шевчук С. В.; Шкуренко Н. Г.

Відповідно до технічного завдання Міністерства фінансів України від 23 червня 2010 року до виконання теми залучено: д.е.н., професора Варналія З. С.; к.е.н., доцента Даниленко О. А.; д.е.н., доцента Мельника В. М.; к.е.н., доцента Чеберяко О. В.

За темою дослідження підготовлено до друку монографію „Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби”; опубліковано 2 статті і 14 тез наукових доповідей загальним обсягом 4 друк. арк.

Фундаментальні наукові дослідження

Протягом 2010 року фахівцями Інституту здійснювалася робота щодо виконання фундаментального дослідження на тему„Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні”.

Термін виконання: січень 2009 року – грудень 2011 року.

Керівник теми – д.ю.н., професор, академік НАПрН України Л. К. Воронова.

У межах виконання дослідження НДІ фінансового права 25 жовтня 2010 року організовано й проведено науково-практичний семінар „Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні” за участю провідних українських науковців у сфері фінансового права.

Результати дослідження пройшли апробацію під час проведення науково-практичних заходів, у тому числі зі статусом міжнародних:

–         Міжнародної науково-практичної конференції „Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации” (15–16 квітня 2010 року, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) – Криницький І. Є., Монаєнко А. О., Нечай А. А., Радишевська О. Р., Солдатенко О. В.;

–         круглого столу „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, Кам’янець-Подільська філія Національного університету ДПС України, м. Кам’янець-Подільський);

–         Х Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи” (12–13 листопада 2010 року, Донецький національний університет ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк);

–         Всеукраїнської науково-практичної конференції „Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України” (26 листопада 2010 року, Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Донецьк).

Основні виконавці: к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; д.ю.н., доцент, с.н.с. Криницький І. Є.; д.ю.н., професор, академік НАПрН України Кучерявенко М. П.; к.ю.н., доцент Лукашев О. А.; д.ю.н., доцент Монаєнко А. О.; к.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; д.ю.н., доцент Нечай А. А.; к.е.н., доцент, с.н.с. Солдатенко О. В.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; д.е.н, професор Тарангул Л. Л.; к.ю.н. Трофімова Л. В.;к.ю.н. Федчук С. І.  

За результатами проведених досліджень підготовлено до друку 6 тез доповідей; опубліковано 4 статті і тези наукових доповідей загальним обсягом 2,1 друк. арк.