toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2011 рік

2011 рік

Напрями наукових досліджень 2011 року


Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2011 рік містить 4 науково-дослідні теми за програмою 3507020 „Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби”.

Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:

1. „Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податково-го законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення”. Тема замовлена 9 жовтня 2009 року Юридичним департаментом ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0110U000297. Керівник – Г. М. Білецька.

Протягом 2011 року:

– підготовлено аналітичну довідку за напрямом дослідження „Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” в межах конкретизації зазначеного податку та аналогічної Директиви ЄС;

– отримано позитивну рецензію від Юридичного департаменту ДПА України на проміжний звіт за результатами виконання НДР протягом 2010 року (вих. № 6473/6/10-1015/1272 від 04.04.2011 р.), відповідно до якої підготовлено зміни у контексті прийняття Податкового кодексу України до технічного завдання та програми дослідження, які надіслано замовнику для погодження;

– підготовлено аналітичні довідки щодо імплементації, адаптації, гармонізації податкового законодавства ЄС у контексті Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. щодо справляння: туристичного збору; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору за місця для паркування; податку з нерухомості; екологічного податку; податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб; податку на додану вартість; акцизного податку; податку на транспортні засоби;

– підготовлено та надіслано замовнику проміжний звіт на тему „Дослі-дження імплементації, адаптації, гармонізації податкового законодавства в контексті Податкового кодексу України” (вих. № 264 від 14.09.2011 р.), у якому розглянуто: плату за користування надрами; плату за землю; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ре-сурсів; єдиний податок; фіксований сільськогосподарський податок;

– 23 вересня 2011 року на базі НДІ фінансового права відбулося засі-дання круглого столу „Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”, на якому члени авторського колективу виступили з науковими доповідями: Білецька Г. М. „Податковий кодекс України: адаптація податкового законодавства у сфері оподаткування нерухомості”; Кармаліта М. В. „Шляхи зближення системи податкового законодавства із сучасною європейською системою права”; Раскалєй М. О. „Гармонізація як метод регулювання взаємодії норм міжнародного та внутрішнього права держави”; Віхляєв О. К. „Податковий аспект застосування незагальновживаних категорій у первинних документах”; Ковальчук М. К. „Екологічний податок у контексті Податкового кодексу України – результат адаптації податкових норм Європейського Союзу”; Намонюк В. Є. „Наслідки гармонізації опо-даткування підприємств у ЄС”; Куц М. О. „Оподаткування фізичних осіб в Україні: використання досвіду ЄС”; Трубін І. О., Трубіна М. В. „Особливості імплементації законодавства у сфері справляння податку на транспортні засоби”; Неліпа А. В. „Співвідносність національного законодавства України із законодавством Європейського Союзу”;

– підготовлено проміжний звіт за темою дослідження, у якому аргументовано доведено, що адаптація податкового законодавства є планомірним процесом, що охоплює декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу, а також висвітлено проблеми, що виникають на шляху створення ефективного та безболісного запровадження механізму змін у податковому законодавстві для платників податків;

– отримано від д.ю.н., доцента, с.н.с. Криницького І. Є. рецензію на проміжний звіт за результатами виконання НДР у 2011 році (вх. № 138 від 25.11.2011 р.);

– доопрацьовано відповідно до рецензії Криницького І. Є. проміжний звіт за темою дослідження у 2011 році та надіслано замовнику (вих. № 367 від 05.12.2011 р.);

– отримано рецензію на проміжний звіт про науково-дослідну роботу від замовника – Департаменту правової роботи ДПС України (вх. № 150 від 13.12.2011 р.);

– проведено засідання авторського колективу відповідно до затвердже-ного графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 14 від 11.01.2011 р., № 15 від 08.02.2011 р., № 16 від 15.03.2011 р., № 17 від 12.04.2011 р., № 18 від 10.05.2011 р., № 19 від 07.06.2011 р., № 20 від 05.07.2011 р., № 21 від 30.08.2011 р., № 22 від 27.09.2011 р., № 23 від 25.10.2011 р., № 24 від 22.11.2011 р., № 25 від 20.12.2011 р.);

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної ро-боти члени авторського колективу взяли участь у роботі: Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”, яка відбулася 17–18 березня 2011 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку”, яка відбулася 16−19 травня 2011 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); круглого столу „Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні”, який відбувся 10 червня 2011року на базі НДІ фінансового права (м. Ірпінь); Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи”, яка відбулася 4−7 жовтня 2011 року на базі НДІ фінансового права (м. Ірпінь);

– опубліковано 4 статті (Ковальчук М. К. Новації Податкового кодексу України – основа гармонізації до європейських стандартів / М. К.  Ковальчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 28–29; Раскалєй М. О. Імплеме-нтація як узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права України / М. О. Раскалєй // Віче. – 2010. – № 24. – С. 12–14; Раскалєй М. О. Податковий кодекс України – суттєвий крок на шляху гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС / М. О. Раскалєй, О. В. Шпильківська // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 26–27; Трубіна М. В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейських співтовариств / М. В. Трубіна // Економіка, фінанси, право. – 2011. − № 4. – С. 36−39) і 8 тез доповідей;

– Трубіна М. В. з 10.10.2011 р. по 14.10. 2011 р. здійснила відрядження до Державної податкової адміністрації у Закарпатській області;

– підготовлено до друку монографію „Гармонізація податкового законодавства: українські реалії та світові тенденції”.

Склад авторського колективу: к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; Кармаліта М. В.; Ковальчук М. К.; Куц М. О.; д.ю.н., професор Кучерявенко М. П.; к.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; к.е.н. Намонюк В. Є.; Неліпа А. В.; Новицький С. В.; Поповіченко О. М., Раскалєй М. О.; Рожкова Л. М; Слюсар Ю. В.; к.ю.н. Смелік В. Б.; д.ю.н., професор Тимченко Л. Д.; к.ю.н. Трофімова Л. В.; Трубін І. О.; Трубіна М. В.; Шашенкова Я. О.; Шахматова Т. А.

2. „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС”. Тема замовлена 17 березня 2011 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0111U004472. Керівник – В. П. Дюрядін.

Протягом 2011 року

– проведено спільне засідання представників замовника і членів авторського колективу, на якому обговорено основні напрями щодо виконання НДР, а також технічне завдання, календарний план та програму дослідження (протокол від 12.04.2011 р.);

– затверджено виконавцем (НДІ фінансового права) і замовником (Департамент обліку та звітності ДПА України) доопрацьовану науково-організаційну документацію за темою дослідження, а саме: замовлення на проведення НДР, програму дослідження, технічне завдання, календарний план (22.04.2011 р.);

– проведено робочу зустріч з керівником Департаменту обліку і звітності Терещенком В. В. щодо напрямів виконання другого етапу НДР „Вивчення наукової літератури, інтернет-ресурсів та зарубіжного досвіду щодо тематики дослідження”(19.05.2011 р.);

– проведено робочу зустріч з представниками замовника на базі Державної податкової адміністрації України (08.09.2011 р.);

– підготовлено та направлено замовнику аналітичну довідку за результатами виконання п. 2 Календарного плану робіт „Вивчення наукової літератури, інтернет-ресурсів та зарубіжного досвіду щодо тематики дослідження” (вих. № 256 від 08.09.2011 р.);

– у межах виконання НДР 10 листопада 2011 року проведено засідання круглого столу „Адміністрування облікових та звітних показників надхо-дження податків і зборів в органах ДПС”, на якому члени авторського колективу виступили з доповідями: Матвійчук А. В. „Використання інформаційно-аналітичних систем у процесі обліку платежів до бюджету та підготовки відповідної звітності”; Дюрядін В. П. „Облік податкових надходжень у системі органів ДПС”; Онуфрик М. С. „Основні засади формування бюджетної класифікації: зарубіжний досвід”; Шевчук С. В. „Проблемні питання обліку податкових платежів до бюджету”; Корж М. А. „Проблеми обліку податкових платежів на рахунках державної казначейської служби України”; Ковтунович Н. Л. „До питання взаємодії органів ДПС з іншими органами в процесі сплати податків та зборів”; Шкуренко Н. Г. „Деякі аспекти інформатизації в органах ДПС”; Рибачок Н. П. „Взаємодія органів Державної податкової служби з органами Державного казначейства України”; Токар М. О. „Удосконалення системи сплати податкових платежів суб᾿єктами малого бізнесу”; Гороховець Є. В. „Удосконалення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи в органах ДПС України”;

– отримано від д.держ.упр., професора Ільяшенко В. А. рецензію на проміжний звіт за результатами НДР у 2011 році (вх. № 137 від 22.11.2011 р.);

– доопрацьовано відповідно до внутрішньої рецензії та надано замов-нику проміжний звіт за результатами виконання НДР у 2011 році (вих. № 366 від 05.12.2011 р.), у якому: висвітлено результати вивчення наукової літератури, інтернет-ресурсів та зарубіжний досвід щодо тематики дослідження; здійснено аналіз діючої системи сплати платниками податків фіскальних платежів до бюджетів усіх рівнів; здійснено аналіз процесу оперативного обліку платежів в інформаційній системі органів ДПС; вивчено досвід Російської Федерації, Казахстану та Білорусії щодо тематики дослідження; розроблено основні принципи побудови та схему функціонування оновленої системи розрахунків платників податків з бюджетом;

– отримано від ТОВ „Лабораторія штучного інтелекту” звіт про науко-во-дослідну роботу за результатами надання консультативних послуг на тему „Розробка основних напрямів удосконалення системи розрахунків платників податків з бюджетами з єдиним сальдо за різними податками і зборами” (вх. № 149 від 12.12.2011 р.);

– проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвер-дженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подаль-шої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 10.05.2011 р., № 2 від 07.06.2011 р., № 3 від 30.08.2011 р., № 4 від 27.09.2011 р., № 5 від 25.10.2011 р., № 6 від 22.11.2011 р., № 7 від 20.12.2011 р.);

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи взято участь у роботі науково-практичного семінару „Модернізація ДПС України у контексті інноваційного розвитку”, який відбувся 22 червня 2011 року на базі Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України (м. Ірпінь);

– у межах виконання дослідження опубліковано наукову статтю: Онуф-рик М. С. Нормативно-правове регулювання обліку платежів до бюджету / М.С. Онуфрик, Н. Л. Ковтунович // Фінансове право. – 2011. – № 3. С. 16–19;

– у межах виконання дослідження здійснено відрядження: Шкурен-ко Н. Г. з 10.10.2011 р. по 14.10. 2011 р. − до Державної податкової адміністрації у Закарпатській області; Дюрядін В. П. та Ковтунович Н. Л. з 29.11.2011 р. по 02.12.2011 р. – до Державної податкової адміністрації у Львівській області.

Склад авторського колективу: Гороховець Є. В.; Ковтунович Н. Л.; Корж М. А.; Лаба М. С.; Мартін р. Г.; д.е.н., доцент Матвійчук А. В.; Онуф-рик М. С.; Рибачок Н. П.; Присяжнюк Н. В.; д.е.н., професор Тарангул Л. Л.; Токар М. О.; Чернов П. С.; Шевчук С. В.; Шкуренко Н. Г.

3. „Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду”. Тема замовлена 31 березня 2008 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0109U002207. Керівник – О. В. Солдатенко, д.ю.н., доцент, с.н.с.

Протягом 2011 року:

– підготовлено наукову записку щодо укладання угод про обмін інформацією між ДПС України та іншими зовнішніми власниками інформації, необхідною для наповнення інформаційного сховища даних, та про структуру такої інформації;

– доопрацьовано проміжний звіт за результатами виконання НДР протягом 2010 року відповідно до рецензії, отриманої від Департаменту обліку та звітності ДПА України (вих. № 6192/6/19-0616 від 30.03.2011 р.);

– підготовлено розділи звіту „Інтерфейс користувача для виконання довільних запитів” та „Кабінет платника податків”;

– укладено угоду з Товариством з обмеженою відповідальністю „БЕСТ ЗВІТ” щодо виконання роботи на тему „Дослідження та розробки в галузі економічних наук („Наповнення інформаційного сховища даних Державної податкової служби України” (код Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК II.2 29 „Дослідження та розробки в галузі еко-номічних наук”);

– проведено спільне засідання представників замовника і членів авторського колективу, на якому здійснено презентацію виконання НДР протягом 2009–2010 рр. (протокол № 28 від 11.02.2011 р.);

– у межах виконання НДР 24 червня 2011 року на базі НДІ фінансового права відбулося засідання круглого столу „Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції”, на якому члени авторського колективу виступили з доповідями: Доценко Ю. П. „Питання інформаційної безпеки при створенні віртуального „кабінету платника податків”, Романенко В. В. „Упорядкування інформації у центральному схо-вищі даних ДПС України в контексті його предметної орієнтованості”, Сидорчук Я. Ю. „Міжнародний досвід функціонування віртуального „кабінету платників податків”, Солдатенко О. В. „Напрями удосконалення наповнення інформаційного сховища даних ДПС України”;

– проведено спільне засідання членів авторського колективу з представ-никами замовника, на якому визначено конкретні результати, які будуть передані замовнику за результатами виконання роботи (протокол № 35 від 08.09.2011 р.);

– отримано від співвиконавця НДР – Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕСТ ЗВІТ” – Проміжний звіт щодо системи наповнення інформаційного сховища даних ДПС України достовірними показниками, її щоденного поновлення та доступу до неї (вх. № 102 від 29.07.2011 р.), а також запропонований механізм формування звітності щодо стану розрахунків платників податків з бюджетом (з використанням OLAP засобів від постачальника Microstrategy) (вх. № 114 від 21.09.2011 р.);

– отримано від співвиконавця НДР – Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕСТ ЗВІТ” – Проміжний звіт щодо забезпечення контролю показників звітності на відповідність: чинному законодавству, показників між собою; показників, сформованих різними програмними засобами із застосуванням ORACLE BI (вх. № 181 від 21.10.2011 року);

– отримано від к.е.н. Єгорової Т. М. рецензію на підсумковий звіт за ре-зультатами виконання НДР у 2009−2011 році (вх. № 139 від 25.11.2011 р.);

– отримано від співвиконавця НДР – Товариства з обмеженою відповідальністю „БЕСТ ЗВІТ” – науково-практичний звіт щодо Методики наповнення інформаційного сховища даних Державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС в національному масштабі (з урахуванням міжнародного досвіду) із застосуванням ORACLE BI (вх. № 140 від 28.11.2011 р.);

– сформовано аналітичну довідку щодо досвіду наповнення сховищ да-них податкових служб європейських країн (Австрії, Німеччини, Італії, Латвії, Литви). Дослідження містило вивчення відповідних нормативно-правових актів Європейського Союзу, звітів OEСР та матеріалів міжнародних науково-практичних семінарів і конференцій з інформаційного забезпечення податкових та митних служб, а також даних щодо побудови міжвідомчих аналітично-інформаційних систем, у яких беруть участь податкові служби;

– здійснено роботу щодо завершення виконання Календарного плану науково-дослідної роботи та надіслано замовнику заключний звіт за темою дослідження (вих. № 372 від 14.12.2011 р.);

– у межах виконання дослідження Солдатенко О. В. здійснено відрядження з 29.11.2011 р. по 02.12.2011 р. до Державної податкової адміністрації у Львівській області;

– проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протокол № 27 від 25.01.2011 р., № 29 від 22.02.2011 р., № 30 від 21.03.2011 р., № 31 від 29.03.2011 р., № 32 від 26.04.2011 р., № 33 від 24.05.2011 р., № 34 від 21.06.2011 р., № 35 від 13.09.2011 р., № 36 від 11.10.2011 р., № 37 від 08.11.2011 р., № 38 від 06.12.2011 р.);

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи взято участь у роботі 3 науково-комунікативних заходів (круглого столу „Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект”, який відбувся 12 травня 2011 року на базі НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; науково-практичного семінару „Модернізація ДПС України у контексті інноваційного розвитку”, який відбувся 22 червня 2011 року на базі Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України; науково-практичного семінару „Методи інтелектуального аналізу даних в ризико-орієнтованому адмініструванні податків”, який відбувся 23 червня 2011 року на базі НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; круглого столу „Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків і зборів в органах ДПС”, який відбувся 10 листопада 2011 року на базі НДІ фінансового права);

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи опубліковано: Солдатенко О. В. Глава 7 „Принципи створення сховища даних Державної податкової служби України” // Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби : монографія ; за заг. ред. Л. Л. Тарангул. – К. : Алерта, 2010. – С. 281−335 і тези доповіді: Солдатенко О. В. Інформаційне сховище даних державної податкової служби України : наукові засади методики наповнення // Становлення інформаційного суспільства в Україні : економіко-правовий аспект : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 211−213.

Основні виконавці: Болдов А. О.; Варналій Л. В.; Габорак Т. А.; к.ф-м.н. Доценко Ю. П.; Євсєєва І. О.; д.держ.упр., професор Ільяшенко В. А.; Крамаревич Ю. В.; д.ю.н., доцент Монаєнко А. О.; Ніколайченко В. І.; к.ю.н. Радишевська О. р.; Романенко В. В.; Сидорчук Я. Ю.; к.е.н., с.н.с. Скоромцова Т. О.; д.е.н., професор Швець М. Я.

4. „Напрями удосконалення протидії діяльності суб’єктів господа-рювання, які мають ознаки фіктивності”. Тема замовлена 6 травня 2008 року Головним управлінням податкової міліції ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0109U002208. Керівник – П. І. Заруба, к.ю.н., с.н.с.

Протягом 2011 року:

– проведено роботу щодо приведення тексту проміжного звіту за 2010 рік у відповідність до Податкового кодексу України;

– підготовлено аналітичні довідки за напрямами „Тактика оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з несплатою податків, які вчинені суб’єктами підприємництва з ознаками фіктивності”, „Документування злочинної діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та особливості реалізації матеріалів оперативної розробки для потреб кримінального судочинства” (Лисенко В. В.); „Заходи протидії реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності і вчиненню злочинів за їх участю” (І. Є. Криницький);

– отримано рецензію на заключний звіт від к.ю.н., доцента Мулявки Д. Г. (вх. № 135 від 21.11.2011 р.);

– доопрацьовано відповідно до внутрішньої рецензії та надіслано замовнику заключний звіт за результатами виконання НДР у 2009−2011 рр. (вих. № 373 від 14.12.2011 р.);

– у межах виконання НДР 8−9 грудня 2011 року на базі конференц-залу комплексу „Ірена” (м. Львів) відбулося виїзне засідання круглого столу „Стан та перспективи протидії діяльності суб᾿єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”, на якому члени авторського колективу виступили з доповідями: Заруба П. І. „Деякі питання протидії діяльності суб’єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності”, Рибачок В. В. „Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії СПД, які мають ознаки фіктивності”, Тарангул В. Д. та Єфіменко Л. Л. „Досвід країн ЄС у протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”, Федчук С. І. „Проблеми протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності в сучасних умовах”, Янцух О. В. „Протидія розвитку фіктивного підп-риємництва в Україні: проблеми та перспективи”;

– підготовлено до друку монографію „Протидія діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”;

– проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких проаналізовано результати роботи авторського колективу, виконання календарного плану з науково-дослідної теми (протоколи № 1 від 25.01.2011 р., № 2 від 22.02.2011 р., № 3 від 29.03.2011 р., № 4 від 26.04.2011 р., № 5 від 24.05.2011 р. та № 6 від 21.06.2011 р., № 7 від 13.09.2011 р., № 8 від 11.10.2011 р., № 9 від 08.11.2011 р.);

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи опубліковано: спеціальний випуск фахового видання – журналу „Фінансове право” (№ 1, 2011 р.), до якого увійшли кращі наукові статті провідних фахівців у сфері протидії діяльності суб’єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, загальним обсягом 8,5 друк. арк.; 2 статті (Федчук С. І. Досвід пострадянських країн у сфері протидії суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності / С. І. Федчук // Фінансове право. – 2011. – № 1. – С. 62–63 та Лисенко В. В. Використання фіктивних суб᾿єктів підприємництва у механізмі незаконного відшкодування податку на додану вартість : окремі аспекти корупційних проявів / В. В. Лисенко, П. І. Заруба // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання). Спеціальний випуск № 8 у трьох частинах. Частина 3. – Луганськ. – 2010. – С. 172−181); 2 тези доповідей;

– з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи взято участь у роботі: Всеукраїнської науково-практичної конференції „Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, яка відбулася 25–26 лютого 2011 року на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку”, яка відбулася 16−19 травня 2011 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Міжнародної науково-практичної конференції „Напрями удо-сконалення протидії правопорушенням у сфері господарськоїдіяльності”, яка відбулася 2−3 грудня 2011 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь).

Склад авторського колективу: к.ю.н., професор Антипов В. І.; Єфімен-ко Л. Л.; к.ю.н., с.н.с. Задорожний О. С.; д.ю.н., с.н.с. Криницький І. Є.; д.ю.н., професор Лисенко В. В.; к.ю.н. Лукашев О. А.; Мельник Я. р.; д.ю.н., професор Попович В. М.; д.ю.н., професор Пришва Н. Ю.; Рибачок В. В.; Селіна І. В.; д.держ.упр., доцент, с.н.с. Сіцінський А. С.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; к.ю.н. Федчук С. І.; к.філ.н. Шпильківська О. В.; Янцух О. В.

 

Фундаментальні наукові дослідження

Протягом 2011 року фахівцями Інституту здійснювалася робота щодо виконання фундаментального дослідження на тему „Правові засади розви-тку місцевих фінансів в Україні”.

Термін виконання: січень 2009 року – грудень 2013 року.

Керівник теми –Л. К. Воронова, д.ю.н., професор, академік НАПрН України.

У межах виконання дослідження НДІ фінансового права 10 червня 2011 року організовано і проведено круглий стіл „Правові засади розвитку мі-сцевих фінансів в Україні” за участю провідних українських науковців у сфері фінансового права та практичних працівників. Члени авторського колективу з виконання НДР виступили з доповідями: Солдатенко О. В. „Місцеві бюджети: реалії та перспективи”; Кадькаленко С. Т. „Методологічні питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування”; Трофімова Л. В. „Про участь прокуратури у контролі за фінансуванням самоорганізації населення міста”; Радишевська О. р. „Податок на нерухомість як основне джерело доходів місцевих бюджетів в Україні та в країнах Вишеградської групи (порівняльно-правовий аспект)”; Раскалєй М. О. „Туристичний збір – складова місцевих податків і зборів у контексті Податкового кодексу України”; Криницький І. Є. „К вопросу о месте муниципальных налоговых платежей в налоговой системе Украины”; Музика-Стефанчук О. А. „Сучасний погляд на фінансову незалежність, самостійність й автономію органів місцевого самоврядування”; Монаєнко А. О. „Правові засади використання місцевих грошових фондів”; Тарангул В. Д. „Удосконалення системи місцевих податків і зборів у Податковому кодексі України”; Федчук С. І. „Правове регулювання місцевих бюджетів у контексті нової редакції Бюджетного кодексу України”.

З метою апробації результатів науково-дослідної роботи членами авторського колективу опубліковано 4 наукові статті (Криницький І. Є. Податково-правова категорія „регіон” : реальність чи фантом? / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2011. – № 3. − С. 8–12; Ільяшенко В. А. Механізми розвитку місцевого самоврядування в Україні / В.А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С. 97−102. − Серія: Державне управління.; Монаєнко А. О. Правові засади використання місцевих грошових фондів / А. О. Монаєнко // Фінансове право. – 2011. − № 2.− С. 25−28; Музика-Стефанчук О. А. Фінансова незалежність, самостійність й автономія органів місцевого самоврядування / О. А. Музика-Стефанчук // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 297−304) та 3 тези наукових доповідей. За результатами проведених досліджень підготовлено до друку монографію „Правові засади розвитку місцевих фінансів в Укра-їні”.

Основні виконавці: к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; д.ю.н., доцент, с.н.с. Криницький І. Є.; д.ю.н., професор, академік НАПрН України Кучерявенко М. П.; к.ю.н., доцент Лукашев О. А.; д.ю.н., доцент Монаєнко А. О.; к.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; к.ю.н. Радишевська О. р.; к.ю.н. Раскалєй М. О.; д.ю.н., доцент, с.н.с. Солдатенко О. В.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; д.е.н, професор Тарангул Л. Л.; к.ю.н. Трофімова Л. В.; к.ю.н. Федчук С. І.