toc Рубрики
homeТезиОрганізаційно-правовий механізм державного регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України

Організаційно-правовий механізм державного регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ М’ЯКОГО ПРАВА У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
Приймаченко Д.В., д.ю.н.,
професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів

 

Одним із дієвих інструментів поступової адаптації національного митного законодавства до acquis ЄС є реалізація концепції м’якого права. Аналіз сучасних наукових розвідок, присвячених досліджуваній проблематиці свідчить про те, що м’яке право як сукупність певних нормативно-правових положень, що мають здебільшого рекомендаційний, не обов’язковий характер, а відтак не передбачають конкретних зобов’язань та заборон для суб’єктів їх реалізації. Невиконання, неналежне виконання або часткова реалізація припису, що міститься в нормі м’якого права не передбачає застосування санкцій. Особливо актуальним це є за умови коли Україна взяла на себе значний обсяг зобов’язань, які досить важко своєчасно виконати за умови поглиблення політичної та економічної кризи в середні країни, зростання соціальної напруги та існування низки інших негативних факторів, що мають місце на сучасному етапі державотворення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Кувакін С.В., 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри адміністративного та митного права
Університет митної справи та фінансів

 

Одним із примусових заходів охорони суспільних відносин у сфері державної податкової та митної політики є адміністративна відповідальність, яка є одним із найважливіших адміністративно-правових інститутів, що регламентується нормами адміністративного та митного законодавства.

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНТЕЙНЕРІВ В ПОРТУ ЮЖНИЙ
Пасічник А.М.,
доктор фіз.-мат. наук, проф.,
професор кафедри транспортних систем та технологій
Університету митної справи та фінансів
Кущенко Є.С.,
аспірант кафедри транспортних систем та технологій
Університету митної справи та фінансів

 


В сучасних умовах питання розвитку регіональної транспортно-логістичної інфраструктури набуває актуального значення. Морські порти і взагалі вихід до морю є важливою ланкою в сфері економічного розвитку країни, тому контейнерні термінали мають стратегічне значення. А відповідно порти, які розташовані за межами великих міст мають переваги у зручності їх використанні та перспектив подальшого розвитку.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Руда Т.В.,
канд. екон. наук, старш. наук. співроб.
провідний науковий співробітник відділу
дослідження митних зобов’язань НДЦ МС НДІФП УДФСУ

 

На сьогодні основні аспекти визначення вартості транспортних засобів регламентуються Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 №1118, а особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами – Митним кодексом України (далі – МКУ) і базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі – ГАТТ) та Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Романюк У.В.,
 молодший науковий співробітник
відділу дослідження митних зобов’язань
НДЦМС НДІФП УДФСУ

Павлюк М.Ю, адвокат

 

Поняття митної вартості є базовою категорією у системі митного законодавства з питань державної митної справи, оскільки саме на основі митної вартості здійснюється розрахунок митних платежів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Остапенко І.Р.,
начальник управління адміністрування митних платежів
Рівненської митниці ДФС

 

Правове регулювання порядку та методів визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється розділом III Митного кодексу України і базується на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі - ГАТТ) та Угоди про застосування статті VIIГенеральної угоди з тарифів і торгівлі, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Інформаційне забезпечення процесів митного оформлення транспортних засобів у випадках перетину митного кордону України
О.Ф. Яременко
канд.екон.наук. доцент
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницький національний університет

 

Проблеми функціонування митної системи завжди перебували у центрі уваги науковців, практиків, органів державного управління. Насамперед це обумовлюється необхідністю захищеності національних інтересів України. Серед яких варто виділити: переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; здійснення митного регулювання, пов’язаного із встановленням та справлянням митних податків і зборів; застосування процедур митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням заходів із тарифного й нетарифного регулювання; проведення боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, а також виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації митної справи [2.].

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОВІДНИКІВ ТА КАТАЛОГІВ ЯК ДОКАЗОВОЇ БАЗИ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ З ПИТАНЬ ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Попель С.А., к.е.н.,
старший науковий співробітник відділу дослідження митних зобов’язань
НДЦМС НДІФП УДФСУ

  

В останні роки значно збільшилися обсяги імпорту, як нових так і вживаних транспортних засобів. У ДФС пояснюють зростання показника кількості імпортованих вживаних транспортних засобів набуттям чинності змін до Податкового кодексу у 2016 році, згідно з якими ставки акцизного податку на легкові вживані автомобілі скоротилися у 10-20 разів. Це сприяло зменшенню загального податкового навантаження, яке на сьогодні складає приблизно 35-40% до вартості автомобіля. До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, що податкове навантаження на вживаний транспортний засіб сягало 90% вартості транспортного засобу [1]. Що стосується зростання попиту на нові автомобілі, то це зумовлено стабілізацією курсу гривні, відродженням автокредитування та посиленням ділової активності в країни.

ЗНАЧЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Легеза Є. О.,
професор кафедри митного та  адміністративного права
Університету митної справи та фінансів,
 доктор юридичних наук, доцент

 

Кушнір А. О.,
студентка  П14-2,
4-го курсу юридичного факультету
Університету митної справи та фінансів
м. Дніпро, Україна

 

На сучасному етапі розвитку нашої держави, існує реформування митних органів України з метою інтеграції до Європейського союзу (далі – ЄС). Основним завданням на шляху до вступу в ЄС – є приведення норм національного законодавства у відповідність з міжнародно-правовими стандартами.

Співпраця між Україною та ЄС і його державами-членами здійснюється в рамках Угоди про асоціацію, в тому числі Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA). Політичні та економічні положення Угоди про асоціацію були підписані 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року відповідно [1].

Міжнародні поштові відправлення та міжнародні експрес-відправлення як способи переміщення товарів через митний кордон України
Фрадинський О. А.,
к.е.н., доцент, ст. наук. співроб.
завідувач відділу
НДІ фіскальної політики
Університет ДФС України

 

На побутовому рівні громадянами України для позначення способу отримання із-за кордону матеріальних цінностей чи надсилання їх за кордон, при посередництві третьої сторони, використовується збірне поняття «посилка». Проте, відповідно до чинного вітчизняного законодавства таке переміщення може здійснюватися за допомогою 2 способів – міжнародних поштових відправлень (МПВ) та міжнародних експрес-відправлень (МЕВ), які мають між собою суттєві відмінності.