toc Рубрики
homeНаукова діяльністьПланові наукові дослідження2012 рік

2012 рік

Наукові дослідження на замовлення Державної  податкової служби України

Тематичний план науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту фінансового права на 2012 рік містив 3 науково-дослідні теми за програмою 3507020 „Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби”.
Виконана авторськими колективами робота характеризується такими даними:
1.1. „Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податкового законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення”. Тема замовлена 9 жовтня 2009 року Юридичним департаментом ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0110U000297. Керівник – Г. М. Білецька.
Метою науково-дослідної роботи було проведення збору, обробки та структуризації інформаційного масиву даних щодо тематики дослідження, вивчення і узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, аналіз нормативно-правової бази Європейського Союзу щодо оподаткування, аналіз нормативно-правової бази щодо процесів інтеграції України до європейського співтовариства та проблем, що виникають на цьому шляху.
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань дослі-дження:
−всебічно досліджено підходи до розуміння процесу імплементації (адаптації, гармонізації, уніфікації) національного податкового законодавства до вимог ЄС;
−узагальнено наукові підходи та практичні рекомендації щодо імплемен-тації (адаптації, гармонізації, уніфікації) національного податкового законодавства до вимог ЄС;
−проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства України та право ЄС у сфері оподаткування;
−виявлено тенденції вдосконалення податкового законодавства України з урахуванням вимог ЄС;
−запропоновано зміни до Податкового кодексу України у зв’язку з процесом імплементації (адаптації, гармонізації, уніфікації) податкового законодавства до вимог ЄС. 
Протягом І півріччя 2012 року:
- підготовлено аналітичну довідку щодо дослідження передбачених законодавством України податкових пільг та порівняння їх з податковими пільгами країн-членів ЄС;
- виконано роботу „Проведення дослідження положень нормативно-правових актів ЄС у сфері непрямого оподаткування, оподаткування фізичних осіб, спрощеної системи оподаткування та напрацювання конкретних пропозицій щодо імплементації даних норм у положення Податкового кодексу України. Визначення проблем правозастосування положень Податкового кодексу України”;
- на виконання наказу ДПС України від 08.05.2012 р. № 386 „Про коригування Річного тематичного плану науково-дослідних робіт Державної податкової служби України на 2012 рік” надано замовнику звіт про виконання НДР  (вих. № 129 від 17.05.2012 р.);
- отримано від к.ю.н. Тимченко Л. О. та к.ю.н. Селезня П. О. рецензії на підсумковий звіт за результатами виконання НДР у 2012 році;
- отримано акт здачі-приймання результатів НДР від 08.06.2012 р.;
- відповідно до розпорядження ДПА України № 166 від 08.07.2011 р. відповідальний виконавець Трубін І. О. є членом робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення норм Податкового кодексу України;
- проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 26 від 10.01.2012 р., № 27 від 07.02.2012 р., № 28 від 06.03.2012 р., № 29 від 03.04.2012 р., № 30 від 08.05.2012 р., № 31 від 05.06.2012 р.);
- з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи члени авторського колективу взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”, яка відбулася 15–16 березня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); ІІ Міжнародної наукової конференції „Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку”, яка відбулася 23 березня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економіка природокористування: стан, проблеми та перспективи”, яка відбулася 5 квітня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Міжнародної науково-практичної конференції „Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства”, яка відбулася 12−13 квітня 2012 року (м. Харків); Міжнародного наукового семінару „Проблеми порівняльного правоз-навства”, що відбувся 24 квітня 2012 року на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ); Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи”, яка відбулась 26−27 квітня 2012 року на базі Центру правових наукових досліджень (м. Київ); ІІІ Міжнародної конференції „Компара-тивістські читання”, що відбулася 27−29 квітня 2012 року на базі Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів);
- результати виконання науково-дослідної роботи апробовані шляхом публікації наукової статті (Кармаліта М. В. Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України / М. В. Кармаліта // Публічне право. – 2012. − № 2. – С. 279−288) та тез доповідей: Білецька Г. М. Щодо питання адаптації податкового законодавства до вимог ЄС / Г. М. Білецька // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації : реалії та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26−27 квітня 2012 року. − Київ : К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 2. – С. 10−11; Ковальчук М. К. Особливості надання пільг з ПДВ у країнах ЄС / М. К. Ковальчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року. : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 157–158. – Ч. І.; Ковтунович Н. Л. Контрольно-перевірочна робота в органах ДПС: оцінка ефективності та шляхи удосконалення / Н. Л. Ковтунович, А. М. Стельмах // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року. : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 341–344. – Ч. І.; Солдатенко О. В. Стандарт якості обслуговування платників податків – результат гармонізації оподаткування / О. В. Солдатенко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року. : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 336–337. – Ч. І.; Кармаліта М. В. Теоретичний потенціал права / М. В. Кармаліта // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12−13 квітня 2012 рік. – Харків, Асоціація аспірантів-юристів, 2012. – С. 21−24; Ковальчук М. К. Економічні важелі управління природокористуванням і екологічною безпекою у контексті інтеграції України до ЄС / М. К. Ковальчук // Економіка природокорис-тування: стан, проблеми, перспективи: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 квітня 2012 року. Ірпінь, 2012. – С. 429−432. 
Склад авторського колективу: Євсєєва І. О.;  к.ю.н., доцент Кадькаленко С. Т.; Кармаліта М. В.; Ковальчук М. К.; Куц М. О.; д.ю.н., професор Кучерявенко М. П.; к.ю.н., доцент Лукашев О. А.; Мельник Я. Р.; к.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; Неліпа А. В.; Новицький С. В.; д.е.н., професор Попович В. М.; Поповіченко О. М.; к.ю.н. Радишевська О. Р.; Раскалєй М. О.; Рожкова Л. М; к.е.н. Скоромцова Т. О.; Слюсар Ю. В.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; д.ю.н., професор Тимченко Л. Д.,  к.ю.н., доцент Тимченко Л. О.; к.ю.н. Трофімова Л. В.; Трубін І. О.; Трубіна М. В.; Шашенкова Я. О.; Шахматова Т. А. 
1.2.„Тіньова економіка та оцінка ризиків втрати податкових надходжень”. Тема замовлена 15 грудня 2011 року Департаментом прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України. Державний реєстраційний номер: 0112U003200. Керівник – М. С. Онуфрик.
Метою першого етапу НДР стало вивчення наукової літератури, інтернет-ресурсів та зарубіжного досвіду щодо тематики дослідження.
В ході забезпечення реалізації поставленої мети виконано наступні завдання: 
−вивчено наукову літературу на предмет висвітлення передумов, стану та наслідків функціонування тіньового сектору економіки внаслідок ухилення від сплати податків, податкової мінімізації тощо;
−здійснено моніторинг інтернет-ресурсів на предмет виявлення веб-сайтів, блогів, порталів, що містять інформацію про висвітлення схем ухилення від сплати податків чи/або заходи боротьби з тіньовим сектором економіки;
−вивчено досвід діяльності податкових органів зарубіжних країн у сфері попередження, моніторингу та боротьби з тіньовою економікою (нормативно-правове забезпечення, методологія) та її результати;
−здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення системи сплати податків і зборів в Україні на предмет виявлення прогалин (неточностей, неузгодженостей), що призводять до різних схем уникнення чи мінімізації податкових зобов᾿язань.
Протягом І півріччя 2012 року:
–подано на затвердження замовнику технічне завдання та календарний план виконання робіт;
–здійснено дослідження відповідно до п. 1 розширеного плану-графіка виконання календарного плану на 2012 рік „Вивчення наукової літератури, інтернет-ресурсів та зарубіжного досвіду щодо тематики дослідження у тому числі особливості сфер застосування терміну „тіньова економіка” та оцінка обсягів тіньової економіки за видами (протиправна фінансово-господарська діяльність та зовнішньоекономічна діяльність, мінімізація або ухилення від сплати податків тощо)”;
–на виконання наказу ДПС України від 08.05.2012 р. № 386 „Про коригування Річного тематичного плану науково-дослідних робіт Державної податкової служби України на 2012 рік” надано замовнику звіт про виконання НДР (вих. № 130 від 17.05.2012 р.);
–отримано від д.е.н. Швабія К. І. рецензію на підсумковий звіт за результатами виконання НДР у 2012 році;
–отримано акт здачі-приймання результатів НДР від 08.06.2012 р.;
–проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 1 від 24.01.2012 р., № 2 від 03.03.2012 р., № 3 від 20.03.2012 р., № 4 від 17.04.2012 р.; № 5 від 22.05.2012 р.);
–з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи члени авторського колективу взяли участь у роботі: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів”, яка відбулася 15–16 березня 2012 року; VI Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансовий механізм структурної модернізації національної економіки”, яка відбулася 5−7 березня 2012 року у м. Дубаї (ОАЕ); VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” , яка відбулася 23−30 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми протидії корупції в органах державної податкової служби України”, яка відбулася 25 квітня 2012 на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Міжнародної наукової конференції „Проблемы эффективного управления государством”, яка відбулася 14−16 травня 2012 року на базі Міжнародної академії соціально-економічних наук (м. Тбілісі, Грузія); Міжнародної конференції „Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами”, як відбулася 31 травня−1 червня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); Науково-практичного семінару „Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків”, який відбувся 1 червня 2012 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь);
–результати виконання науково-дослідної роботи апробовані шляхом публікації статті (Криницький І. Є. Актуальні питання протидії реєстрації фіктивних суб᾿єктів господарювання / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2012. − № 2. – С. 19−23)  і тез доповідей: Ковтунович Н. Л. Состояние и пути снижения теневой экономики Украины / Н. Л. Ковтунович // Проблемы эффективного управления государством: материалы Международной научной конференции (16.05.2012 г.). Тбилиси: Международное издательство „Прогресс”, 2012. – С. 109−112; Онуфрик М. С. Детенизация экономических процессов: украинские реалии и перспективы / М. С. Онуфрик // Проблемы эффективного управления государством: материалы Международной научной конференции (16.05.2012 г.). Тбилиси: Международное издательство „Прогресс”, 2012. – С. 100−103; Романенко В. В. Показники ефективності контрольно-перевірочної роботи органів ДПС України в частині фізичних осіб-підприємців / В. В. Романенко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2012 року. : в 2 ч. / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – С. 302–304. – Ч. І.; Серебрянський Д. М. Оцінка незаконних фінансових потоків в механізмі протидії ухиленню від сплати податків / Д. М. Серебрянський, А. І. Зубрицький / Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків : зб. тез наук.-практ. семінару, 1 червня 2012 р. / ДПС України, НУДПСУ, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, 2012. – С. 186−193; Солдатенко О. В. Правове забезпечення структурної модернізації економіки / О. В. Солдатенко, Є. А. Тарасьонок // Фінансовий механізм структурної модернізації національної економіки : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – 5−7 березня 2012 року. – Ірпінь. – С. 29−30.
Склад авторського колективу: к.ю.н. Антипов В. І.; Віхляєв О. К.; Єфімен-ко Л. Л.; к.ю.н. Заруба П. І.; Ковтунович Н. Л.; д.ю.н., доцент Криницький І. Є.; д.е.н., д.ю.н., професор Лисенко В. В.; доцент Матвійчук А. В.; д.ю.н., профе-сор Пришва Н. Ю.; Романенко В. В.; Селіна І. В.; Сидорчук Я. Ю.; д.е.н., професор Тарангул Л. Л.; к.ю.н. Федчук С. І., к.ф.н. Шпильківська О. В.; Янцух О. В.
1.3. „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС”. Тема замовлена 17 березня 2011 року Департаментом обліку та звітності ДПА України. Державний реєстраційний номер: 0111U004472. Керівник – В. П. Дюрядін.
Основними результатами проміжного звіту стали дослідження щодо зарубіжного досвіду запровадження спрощених моделей сплати податків та зборів (на прикладі Швеції, Російської Федерації та Великобританії), а також розробка основних напрямів удосконалення системи розрахунків платників податків з бюджетами з єдиним сальдо за різними податками і зборами. Зокрема, запропоновано напрями створення спільної інформаційно-аналітичної бази даних з можливістю оперативного доступу до інформації для Міністерства фінансів України органів Державної податкової служби України та Державної казначейської служби України. 
Протягом 2012 року:
- здійснюються роботи відповідно до п. 6 календарного плану робіт „Аналіз та розробка науково-обґрунтованих заходів, спрямованих на скорочення обсягів інформаційних потоків між органами казначейства України та ДПС України”; 
–проведено зустріч з представниками замовника за участю керівництва НДІ фінансового права, у результаті якої вирішено підготувати презентацію до проміжного звіту за 2011 рік (протокол № 1 від 16.03.2012 р.);
–здійснюється дослідження щодо вивчення зарубіжного досвіду сплати податків та можливості його застосування в Україні (на прикладі Швеції, Великобританії та Російської Федерації);
–5 вересня 2012 року відбулася нарада керівництва НДІ фінансового права і НДР з представниками замовника з приводу обговорення результатів виконання НДР та проведення науково-практичного круглого столу „Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду”;
–10 вересня 2012 року відбулася нарада з представниками Державної казначейської служби України щодо перспектив впровадження результатів НДР та проведення науково-практичного круглого столу. На засіданні, зокрема, були присутні: заступник Голови Державної казначейської служби України Лега Г. В., в. о. директора НДІ фінансового права Серебрянський Д. М., керівник авторського колективу Дюрядін В. П.;
–19 вересня 2012 року проведено оперативну нараду авторського колективу щодо виконання НДР, підготовки до проведення науково-практичного столу та написання посібника-довідника „Оперативний облік в органах ДПС України”;
–24 вересня 2012 року відбулася зустріч керівника авторського колективу Дюрядіна В. П. з начальником Управління бюджетних надходжень Державної казначейської служби України Терещенком В. В.;
–2 жовтня 2012 року – зустріч керівника авторського колективу Дюрядіна В. П. з Начальником Управління бюджетних надходжень Державної казначейської служби України Терещенком В. В.;
–5 жовтня 2012 року відбулося засідання науково-практичного круглого столу „Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду”. У роботі круглого столу взяло участь 75 наукових та практичних працівників, серед яких представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Федерації профспілок України, Спілки податкових консультантів України, Спілки орендарів та підприємців України, ТОВ „Трістар Авто еліт”, ПрАТ „Автоальянс ХХІ-сторіччя”, ТОВ „КПМГ-Україна” та інші. На обговорення були винесені питання: 1) Основні принципи побудови діючої системи сплати податків та зборів в Україні; 2) Функціонування спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в контексті досвіду зарубіжних країн; 3) Можливі моделі побудови спрощеної системи сплати податків та зборів в Укра-їні з урахуванням зарубіжного досвіду; 4) Реформування системи сплати податків та зборів за напрямами діяльності ДПС України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та інших органів державної виконавчої влади;
–за результатами проведення науково-практичного круглого столу „Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду” направлено рекомендації до органів державної влади (виконавець − Серебрянський Д. М., вих. № 285/01-26 від 16.10.2012 р.);
–виконуються дослідження у межах етапу НДР „Розробка основних на-прямів удосконалення системи розрахунків платників податків з бюджетами з єдиним сальдо за різними податками і зборами”;
–здійснюється підготовка до публікації посібника-довідника „Оператив-ний облік в органах ДПС”;
–проведено ряд засідань авторського колективу відповідно до затвердженого графіка, на яких визначено та обговорено основні напрями подальшої роботи щодо проведення наукового дослідження (протоколи № 8 від 10.01.2012 р., № 9 від 06.03.2012 р., № 10 від 03.04.2012 р., № 11 від 08.05.2012 р., № 12 від 06.06.2012 р.; № 13 від 19.09.2012 р.);
–відповідно до розпорядження ДПА України № 119-р від 22.04.2011 р. „Про уніфікафіцію форм звітних документів” керівник авторського колективу Дюрядін В. П. є членом робочої групи для забезпечення спрощення, уніфікації показників декларацій, застосування єдиної форми обов’язкових реквізитів, розробки стандарту форм податкових декларацій;
–з метою впровадження результатів виконання науково-дослідної роботи члени авторського колективу взяли участь у роботі науково-практичного круглого столу „Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні”, який відбувся 23 березня 2012 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь);
–з метою підвищення кваліфікації та ефективності виконання НДР члени авторського колективу згідно наказу Державної податкової служби України від 02.02.2012 р. № 91 з 06.02.2012 р. по 06.03.2012 р. здійснювали стажування у структурних підрозділах ДПС України: Гороховець Є. В., Дюрядін В. П. – у Департаменті оподаткування юридичних осіб; Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Токар М. О., Царенко Т. Б. – в Інформаційно-довідковому департаменті; Шев-чук С. В. – у Департаменті оподаткування фізичних осіб; Шкуренко Н. Г. – у Департаменті правової роботи. Під час стажування виконавці НДР:
ознайомилися з:
– завданнями, функціями, міжвідомчими зв’язками та нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність відділу оподаткування доходів фізичних осіб, що перебуває у структурі управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України;
– процесами розгляду звернень громадян до ДПС України;
– порядком реєстрації вхідної кореспонденції в програмному забезпеченні АСЕDO;
проаналізували:
– норми Податкового кодексу, що регулюють оподаткування доходу, отриманого платником податку-нерезидентом у результаті успадкування права на вклад у банку;
– питання щодо формування деяких витрат діяльності підприємств, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування;
– питання які потребують надання узагальнюючих консультацій, які надійшли від  Громадської ради при ДПС України з питань реформування податкового законодавства, методології оподаткування та адміністрування податків (ВКК „Баланс-Клуб”, ВГО „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, Української асоціації видавців та книгороз-повлюджувачів); ВГО „Асоціація платників податків України”; ВПГО „Спілка податкових консультантів України”; Європейської Бізнес Асоціації;
запропонували:
– напрями удосконалення формування витрат до яких включаються витрати на виплату винагород за консультаційними, інформаційними, аудиторськими та іншими послугами, для забезпечення господарської діяльності та витрати на рекламу й дослідження ринку (маркетинг), що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток;
– внести зміни до пункту 174.5 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України – для уникнення подвійного оподаткування доходів у вигляді успадкованого вкладу у банку нерезидентом;
– науково-практичні заходи щодо: розробки спеціальних регістрів для накопичення даних про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду; розробки методичних рекомендацій щодо застосування ПБО „Податкові різниці”, узгодження норм П(С)БО № 17 „Податок на прибуток” та ПБО „Податкові різниці” для ефективнішого їх застосування на практиці;
− внести зміни до статті 45 Податкового кодексу України „Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі” Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” шляхом врегулювання процедури внесення до Єдиного державного реєстру запису про відсутність фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);
– напрями удосконалення пошукової системи ЄБПЗ на веб-сайті ДПС України.
Склад авторського колективу: к.ю.н., професор Антипов В. І.; Балан Р. О.; Білецька Г. М.; Болдов А. О.; Варналій Л. В.; к.е.н. Вдовиченко А. М.; Габорак Т. А.; к. ф.-м. н. Доценко Ю. П.; Євсєєва І. О.; Єфіменко Л. Л.; к.ю.н. Заруба П. І.; Зубрицький А. І.; д.н.держ.упр., професор Ільяшенко В. А.; к.ю.н. Кадькаленко С. Т.; к.ю.н. Кармаліта М. В.; Ковальчук М. К.; Ковтунович Н. Л.; д.е.н., професор Козюк В. В., Корж М. А.; д.ю.н., доцент Криницький І. Є.; д.ю.н., професор Кучерявенко М. П.; д.е.н., доцент Мартинюк В. П.; Мартін Р. Г.; д.е.н., доцент Матвійчук А. В.; Мельник Я. Р.; д.ю.н., доцент Монаєнко А. О.; д.ю.н., доцент Музика-Стефанчук О. А.; Неліпа А. В.; Новицький С. В.; Онуфрик М. С.; д.е.н., професор Попович В. М.; Присяжнюк Н. В.; д.ю.н., професор Пришва Н. Ю.; к.ю.н. Радишевська О. Р.; к.ю.н. Раскалєй М. О.; Рибачок Н. П.; Рибачок В. В.; Романенко В. В.; Селіна І. В.; Сидорчук Я. Ю.; к.е.н. Скоромцова Т. О.; д.е.н., професор Тарангул Л. Л.; к.ю.н. Тарангул В. Д.; Токар М. О.; к.ю.н. Трофімова Л. В.; Трубін І. О.; Трубіна М. В.; к.ю.н. Федчук С. І.; Царенко Т. Б.; Шавло І. А.; Шахматова Т. А.; Шевчук С. В.; Шкуренко Н. Г. ; к.ф.н. Шпильківська О В.; Янцух О. В.