toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2016 рік

2016 рік

Статті у фахових виданнях:

 1. Бабенко Б. І. Можливості рентгенотелевізійних інспекційно-доглядових комплексів в системі митного контролю великогабаритних вантажів та транспортних засобів // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки наукове видання / [гол. ред. Олексієнко Б. М.]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. № 2(68). С. 195-214. 
 2. Бабенко Б.І., Мартинов Д.Ю., Решетніков Ю.М. Сучасний стан та тенденції щодо створення в ДФС відкритої інтерактивної довідкової бази даних відсканованих зображень // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки : наукове видання / [гол. ред. Олексієнко Б. М.]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. № 3(69). С. 211–227.
 3. Бабенко Б.І., Миронов О.В., Корнійчук О.О. Функціональні можливості відеоаналітичних систем у митній справі // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки : наукове видання / [гол. ред. Олексієнко Б. М.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. № 1 (67). С. 242-265. 
 4. Білецька Г. М. Актуальні питання правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування // Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2016. №3. С. 44.
 5. Борейко Н. М. Світові орієнтири виявлення ризикових платників податку на прибуток підприємства / Н. М. Борейко, Т. О. Скоромцова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 13. – жовтень 2016 р. – Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. – [Електронний ресурс]. – С. 489-493. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 6. Брехов С. С. Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні / С. С. Брехов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. – Вип. 4 (120). – С. 126–131.
 7. Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua.
 8. Вдовиченко А. М. Нелінійність функції реакції фіскальної політики в Україні / А. М. Вдовиченко // Економіка, фінанси, право – 2016. – №5/3. – С. 4 – 8.
 9. Зубрицький А. І. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Фінанси України. - 2016. - № 6. - С. 51-71
 10. Вдовиченко А. М. Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні / А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2016 – №1(105). – С.24-40. 
 11. Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку у ЄС та Україні // Економіст. – 2016. – № 11 (361). – С. 26–32.
 12. Капітанець С.В. Проблеми функціонування Митного Союзу ЄС та його економічні ефекти в умовах євроінтегації // Інноваційна економіка 2016. № 1 (61). С. 21-26.
 13. Царенко В.І., Капітанець С.В. Спрощення митного контролю запровадженням СІВК – створення сприятливих умов для ЗЕД // Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 12-17.
 14. Темпоральний аспект тлумачення договірних норм (на прикладі використання положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї) //Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 6.
 15. Доктрина поділу влади: концептуальний підхід // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – 2016. – 446 с. – С.52-56.
 16. Коновалов Ю.О. Європейський досвід щодо митних спрощень економічним операторам при транзитних переміщеннях товарів / Ю.О. Коновалов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2016. №30.– C.117-120.
 17. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 60–67.
 18. Лисецька Н. М.Теоретико-концептуальні підходи до визначення основних елементів оплати праці в контексті світового досвіду / Н. М. Лисецька/ Економічний простір, збірник наукових праць: наукове фахове видання. –- 2016 – № 111 - С. 39-51
 19. Медвідь Ю. О. Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні / Ю. О. Медвідь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 29. – Кіровоград : КНТУ, 2016 – с. 87-94.
 20. Медвідь Ю. О., Корнійчук О. О. Визначення пріоритетних митних формальностей при здійсненні контролю за достовірністю декларування товарів // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. № 10. С. 193-197.
 21. Мельник В.М. Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2016. – №7. – С.7-25
 22. Молдован Е.С. Система професійних компетенцій посадових осіб Державної фіскальної служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. №2. С. 146-151.
 23. Нагорічна О.С. Формування кадрового потенціалу фіскальної служби на основі компетентнісного підходу // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки.. Хмельницький. Вид-во НАДПСУ, 2016. №3(5). С. 153-162.
 24. Нагорічна О.С. Планування кар’єри працівників фіскальної служби // Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 18-25
 25. Нагорічна О.С., Капітанець С.В. Інтелектуальна складова професійної компетентності посадових осіб ДФС // Економіка та суспільство : електронне фахове видання). 2016. № 5. С. 12-17
 26. Несторишен І.В. Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі / І. В. Несторишен, І. І. Бережнюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016. – № 29. – С. 46-53.
 27. Несторишен І.В. Концептуализация института уполномоченных экономических операторов: международный опыт и перспективы его внедрения в таможенное законодательство Украины / И В. Несторишен, В. А. Туржанський // Таможенный научный журнал ТАМОЖНЯ – 2016. – № 1. – С. 147-165 (1,16 ум. др. арк.) 
 28. Cутність та суспільне призначення екологічного оподаткування // Світ фінансів. – 2016. – № 3 (48). – С. 62–73. 
 29. Огороднікова І. І., Колосов О. О. Особливості тлумачення міжнародних договорів у сфері оподаткування судами загальної юрисдикції / І. І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. − № 4. –С.20
 30. Попель С.А. Функціонування таргетинг–центрів: міжнародний аспект / С.А. Попель // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - Випуск № 13. – С. 89-94.
 31. Попель С.А., Кмецінська У.В.Дослідження специфіки судової практики у сфері контролю митної вартості // Юридичний науковий електронний журнал. №4. 2016. С.139-143.
 32. Features of accounting and taxation of factoring transactions // Незалежний аудитор. – 2016. – №16 (ІІ). – С.18–26.
 33. Тонка капіталізація: сутність і правила застосування в системі руху глобальних фінансових потоків // Незалежний аудитор. – 2016. – №15 (І). – С. 29–38.
 34. Методичні підходи до розподілу загальновиробничих витрат та їх вплив на рівень податкового навантаження виробничого підприємства // Ефективна економіка. – 2016. – №8. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua.
 35. Особливості оподаткування реорганізації підприємств // Незалежний аудитор. – 2016.– №17. – С. 25 –31.
 36. Податок на прибуток підприємства: еволюція, проблеми, можливі шляхи вирішення // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 156 (1–2). – С. 44–48.
 37. Основні методи мінімізації сплати податків в Україні // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». — 2016. – Том 21. Випуск 3. – С. 168–175.
 38. Оцінка ефективності протидії схемам мінімізації податків в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 11. – С. 770–777.
 39. Прус Л.Р. Концептуальні засади внесення змін до Митного кодексу України в частині митної вартості товарів та методів її визначення / Л.Р. Прус // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – №5 – С.58-61.
 40. Прус Л.Р. Методичні засади формування системи взаємного визнання уповноважених економічних операторів / Л.Р. Прус // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016 . - Випуск № 11. Червень 2016 р. - С. 62-67
 41. Прус Л.Р. Проведення товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів у минулому часі [Електронний ресурс] / Л.Р. Прус, Ю.О. Коновалов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016 . - Випуск № 12. - Серпень - C.127-130
 42. Кмецінська У.В. Патронат над дітьми як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування/ У.В. Кмецінська // Юридичний науковий електроний журнал. -2016.-№1.- С. 25-27
 43. Руда Т.В. Нормативне регулювання питань визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС / Т.В. Руда // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – №30 -C.97-101.
 44. Руда Т.В. Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС / Т.В. Руда, С.А. Попель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28.– Кіровоград : КНТУ, 2016. – с. 61-68.
 45. Положення про бенефіціарного власника в Модельній податковій конвенції ОЕСР: історичний аспект // Фінансове право. – 2016. - № 1. – С. 14-17.
 46. Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про бенефіціарного власника: сучасні виклики// Форум права. – 2016. - № 2. – C. 196-201.
 47. Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування // Право і суспільство. – 2016. - № 4-2. – С. 241-246
 48. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в міжнародних податкових відносинах: основні виклики // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – 2016. – 446 с. – С. 368-372.
 49. Серебрянський Д.М. Можливість паралельного функціонування податку з обороту та ПДВ: уроки для України / Д.М. Серебрянський, М.В. Стадник // Економіка промисловості. – 2016. - № 4(76). – С. 30-41.
 50. Особливості територіального та галузевого розподілу великих платників податків в Україні // Наукові праці НДФІ – 2016. – №3. – с. 56–69.
 51. Перспективи та ризики фінансування інновацій суб’єктами малого та середнього бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 65–72.
 52. Effects And Alternative Ideas Of Tax Reform In Ukraine /O. M. Tymchenko, Y. V. Sуbirіаnska // International Scientific Journal. – 2016. – №1. – Р. 94–101. 
 53. Альтернативна модель податкової системи України / О.М.Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Фінанси, облік і аудит. – 2016 – № 1 – С. 120–134.
 54. Tax System of Ukraine: Previous Reforms Effects // Modernization of the Public Sector in Ukraine: Opportunities, challenges and limitations of Fiscal decentralization: Collection of Scientific papers. Kyiv, April 11-14, 2016 International Seminar K.: Agrar Media 2016. – С. 73–77.
 55. Контроль за трансфертним ціноутворенням в системі протидії мінімізації сплати податків/ Євтушенко Н.О.
 56. Sokolovska O. Unilateral tariff cuts: a theory / Экономический вестник: Сб. науч. тр. ученых и аспирантов – Вып. 29/1. – Переяслав-Хмельницкий. – 2016. – С. 268-274.
 57. Обмеження конституційного права на об’єднання в політичні партії у формі податкового контролю: судова практика (у співавторстві с Кононенком В.П.) // Фінансове право. – 2016. – № 1(35). – С. 32-35. 
 58. Трубін І. О. Правові засади оподаткування пенсій в Україні / І. О. Трубін // Фынансове право. - 2016. - № 1. - С. 35-38
 59. Трубіна М. В., Ковтунович Н. Л. Теоретичні та нормативні аспекти розрахунку прожиткового мінімуму в Україні // Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 127–131. URL: http://www.pap.in.ua/
 60. Туржанський В.А. Інструментарій та методи системного аналізу в контексті розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. А. Туржанський, І.В. Несторишен, Г. С. Воскобійник // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Випуск № 10. – С. 148-153. 
 61. Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС / В. А. Туржанський, Д. М. Хома // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 29.– Кіровоград : КНТУ, 2016.– С. 68-77.
 62. Туржанський В. А., Приходченко Д. Є., Жиленко В. В. Методика поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. № 30. Кіровоград : КНТУ, 2016. С.
 63. Хома В.О., Молдован Е.С. Особливості застосування мотиваційних факторів при відборі кандидатів на службу до Державної фіскальної служби в умовах інституційної реформи // Актуальні проблеми держави і права. 2016. №77. С.80-88.
 64. Сучасні внутрішньодержавні виклики, що постають перед державною прикордонною службою у правозастосовчій діяльності із забезпечення прикордонного режиму та режиму кордону // Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 4. С. 27-31.
 65. Яковенко О. В. Особливості здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств митними органами ФРН // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2016. Вип. 11. С. 90-93.
 66. Царенко В.І., Яковенко О.В. Резерви підвищення ефективності застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю // Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. Вип. 14. С. 103-107.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Капітанець С.В. Людський капітал як основа розвитку економіки знань / С.В. Капітанець, Л.М. Федоришина // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol. 1. Edizioni Magi, Roma, Itali, 2016. – pp. 289-293. 0,36
 2. Olga Nagorіchna On the Issue of the Institutional Reform of the Fiscal Bodies and Their Scientific Support // Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 5 (05)) С.20-25 [Електронний ресурс] http://www.earj.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_05_EARJ.pdf
 3. Несторишен І.В. Оцінка механізмів управління безпечним міжнародним ланцюгом постачання у сфері забезпечення національної безпеки держави / Несторишен І.В., В. Колесник, О. Долгий // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. – Volume 2 Issue 5. – 2016. – P. 23-30.
 4. I. Ogorodnikova, I. Obukhova, A. Kolosov, REFORM OF EU SECURITY: THE NEW MILITARY DOCTRINED / I. Ogorodnikova // Development of Jurisprudence: Problems and Prospects". Proceedings of the International scientifi c-practical conference dedicated to the 20th anniversary of establishment of the Law Faculty of the National State Tax Service University of Ukraine (Slovak Republic – Ukraine, May 3-6, 2016), under the general editorship of V.V. Nazarov, М.О. Dey. – London: IASHE, ISBN 978-1-909137-92-9, 2016. – P. 62
 5. Ogorodnikova I. , Kolosov A. REFORM OF EU SECURITY: THE NEW MILITARY DOCTRINE / I. Ogorodnikova // «International Comparative Jurisprudence». – ISSN online 2351-6674
 6. Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine // ZTR (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci). – 2016. – № 86 (142). – рр. 135–158. 
 7. Prus L., Popel S., Ruda T., Konovalov., Moldovan E. Problem aspects of organizing of monitor the correctness of customs valuation // Proceeding of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» (Latvijas Republika, Riga, 01-02 September 2016). “Latvijas Studentu apvienida”, 2016. – P.142-145.
 8. Стадник М. В. Объект и цели договора об избежании двойного налогообложения в контексте Модельной налоговой конвенции ОЭСР / М. В. Стадник // Управление экономикой: методы, модели, технологии: материалы XVI Международной научной конференции. – Уфа: УГАТУ, 2016. – 485 с. – С. 341-345.
 9. Стадник М. В. Европейский НДС: ставки и оценка экономического эффекта от их изменения / М. В. Стадник // Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития : материалы X Международной заочной научной конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа : РИК УГАТУ, 2016. - 264 с. - С. 62-69.
 10. Sokolovska O. Market and government failures related to the introduction of tax incentives / O. Sokolovska, D. Sokolovskyi // Economy and sociology. – 2015. – № 4. – P. 17-26. 
 11. Trade freedom and revenue from trade taxes: a cross-country analysis / O. Sokolovska // Вестник СПбГУ. Серия 5. «Экономика». – 2016. –N.2. – C.52-67
 12. Sokolovska O. Race to the bottom in international tax competition: some conceptual issues / Journal of Tax Reform. 2016. Vol. 2. No. 2. Pp. 98-110.
 13. International Legal Norms in the System of the Ukrainian Constitution. In: Baltic Yearbook of International Law. Leiden, Boston: Brill-Nijhoff, 2016. P. 181-190.
 14. The Concept of Beneficial Owner in Application of the Ukrainian Double Taxation Treaties (co-author P. Selezen) // Juridica International. Law Review. – 2016. – No. 1. – Pp. 55-62 
 15. Conceptualization institute of authorized economic operators: international experience and prospects of its implementation in the customs legislation of Ukraine / I. Nestoryshen V. Turzhanskyi // Customs Scientific Journal CUSTOMS – 2016. – № 1. – С. 41–57 (1,14 ум. др. арк.). [Видання входить до наукометричних баз: Open Journal System; Google Scholar; Journal Socker Research Bible] (Published by the University of Customs and Finance on behalf of the Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization).

Статті у інших виданнях

 1. Кармаліта М. В. Розподіл влади як основа сучасного парламентаризму // Вісник Центральної виборчої комісії. – № 1 (33). – 2016. – С. 32–35.
 2. Кощук Тетяна. Акцизний податок в Україні: реформуємо відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС / Тетяна Кощук // Незалежний аудитор. – 2016. – №9-10. – С.92-97.
 3. Мельник В.М. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів / В.М. Мельник, А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Економіка України. – 2016. – №1. – С. 35-51
 4. Серебрянський Д., Зимовець В. Фіскальна підтримка реального сектора: знайди 5 відмінностей між Україною і ЄС / Бізнес. – П'ятниця, 4 листопада 2016 // Електронна версія: http://www.business.ua/gosudarstvo/f_skalna_p_dtrimka_realnogo_sektora_znaydi_5_v_dm_nnostey_m_zh_ukra_noyu_s-355755/
 5. Серебрянский Д., Вдовиченко А. ЄСВ і детінізація: фальстарт чи початок структурних змін? / Дзеркало тижня. Українаю - № 20, 4 червня 2016 року // Електронна версія: http://gazeta.dt.ua/finances/yesv-i-detinizaciya-falstart-chi-pochatok-strukturnih-zmin-_.html
 6. Серебрянский Д., Вдовиченко А. Безпрогнозне майбутнє бюджетного планування / Дзеркало тижня. Українаю – №27, 6 серпня — 12 серпня 2016 // Електронна версія: http://gazeta.dt.ua/finances/bezprognozne-maybutnye-byudzhetnogo-planuvannya-_.html
 7. Серебрянский Д., Вдовиченко А. "Пальцем в небо", або чому не справджуються урядові прогнози / Економічна правда. – Четвер, 28 липня 2016 // Електронна версія: http://www.epravda.com.ua/columns/2016/07/27/600229/
 8. Серебрянський Д., Селезень П. Реформа податкової міліції: що далі і навіщо / Економічна правда. – П'ятниця, 19 серпня 2016 // Електронна версія: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/19/602750/
 9. Царенко В.І., Царенко О.В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами компетентнісного підходу // Науковий вісник. Науково-практичний альманах Державної прикордонної служби України. 2016. № 2. С. 67-73.
 10. Скоромцова Т. А. Налоговые риски: особенности управления / Евтушенко Н.А.