toc Рубрики
homeПублікаціїСтатті2014 рік

2014 рік

Статті співробітників Науково-дослідного інституту фінансового права у 2014 році 

 

 

Монографії

Теорія і практика визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні : обліковий аспект : монографія / [Павлова І. М., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В., Тарангул Л. Л.]; за заг. ед.. О. М. Смірнової – К.: Алерта, 2014. – 502 с.Статті у фахових виданнях

Дейнека В. Ф. Корупційні ризики та фактори у системі податкових відносин / В. Ф. Дейнека, О. М. Розум, І. А. Шавло // Фінансове право. - 2014. - № 4. - С. 24-27. – Бібліогр.: 8 назв.

Дейнека В. Ф. Основні переваги застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло //Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р., (ПДАТУ, м. Кам'янець- Подільський). - Тернопіль : 2014. - С. 146-148.

Дейнека В. Ф. Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці / В. Ф. Дейнека, І. А. Шавло // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 22. Том 2. Економічні науки. [м. Кам’янець-Подільський ] / відпов. ред. Н. В. Семенишена. - Тернопіль: Крок, 2014. С. 90-95. – Бібліогр.: 7 назв.

Дейнека В.Ф. спрощена модель сплати податків та критерії підвищення ефективності податкової системи /Ї В. Ф. Дейнека, М. А. Корж// Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. (м. Кам'янець-Подільський)/ відпов.ред. Н. В. Семенишено. - Тернопіль: Крок, 2014. - с.264- 267 – Бібліогр.: 6 назв.

Кармаліта М. В. Правове дослідження тенденцій антикорупційної політики в Україні та світі / Кармаліта М. В., Розум  О. М., Шкуренко Н. Г. // Фінансове право. -2014. - № 3. - С. 47-50.

Криницкий И. Налоговые льготы: современные проблемы определения и классификации / Игорь Криницкий // Ежегодник украинского права:сб. науч. тр. / отв. за вып. А.В.Петришин. – Х.: Право, 2014. – C.227 – 242.

Криницкий И.Е. К вопросу об усовершенствовании налогово-отчетного производства (на примере экологического налога) / Міжнароднанауково-практична конференція «Юридична наука в XXI столітті:перспективні та пріоритетні напрямки досліджень»:тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.145 – 147.

Криницкий И.Е. Цель домашнего ареста как правовой полиструктурный феномен / Міжнародна науково-практична конференція «Право ідержава сучасної України: проблема розвитку та взаємодії»: тези доповідей: Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.263 – 266.

Криницький І.Є. 20 років як визначальний етап розвитку податкового  права України / І.Є.Криницький // Фінансове право. – 2014. – № 2. – С.6 – 7.

Криницький І.Є. Актуальне дослідження проблем застосування фінансово-правових норм / І.Є.Криницький // Фінансове право. – 2014. – № 3. – С.72 – 73.

Криницький І.Є. Великий будівничий вітчизняної юридичної науки та освіти (до ювілею академіка Василя Яковича Тація) / І.Є.Криницький, Д.М.Серебрянський // Фінансове право. – 2014. – № 4. – С.6 – 7.

Криницький І.Є. Вітаємо / І.Є.Криницький // Фінансове право. – 2014. –  № 2. – С.4 – 5.

Криницький І.Є. Державне мито: до питання щодо втрати податко вої статусності / II науково-практичний круглий стіл «Проблеми тео рії фінансового права в сучасний період»: матеріали. – К.: КНУ ім.Тараса Шевченка, 2014.

Криницький І.Є. Мета домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному судочинстві України / І.Є.Криницький // Порівняльно- аналітичне право. – 2014. – № 1. – С.266 – 269.

Криницький І.Є. Податковий кодекс України: перспективи трансфор мації / науково-практичний круглий стіл «Проблемні питання застосу вання Податкового кодексу України при вирішенні спорів адмініст ративними судами»: матеріали. – Х.: «Право», 2014. – С45 – 48.

Криницький І.Є. Чверть століття на шляху фахової підготовки юридичних кадрів / І.Є.Криницький // Фінансове право. – 2014. – № 3. – С.6.

Огородникова И.И. Сравнительный анализнормативно-правового регулирования налогана землю Российской Федерации и Австралии /И. И. Огородникова // Современная налоговаясистема: состояние, проблемы и перспективыразвития: VIII Всероссийская заочная научнаяконференция с международным участием: сб.тр./ Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ,2014. - С. 140-150.

Огородникова И.И., Екасёва О.В. Практика налогообложения земельных участков зарубежных стран / И. И. Огородникова //Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. - С. 309-314.

Огороднікова І. І. Гавловська Я.І. Реформування системи оподаткування сільськогосподарських виробників в Україні / І. І. Огороднікова // Фінансове право . – 2014. − № 3.–С. 46-49.

Огороднікова І. І. Міжнародний досвід оцінки землі з метою оподаткування / І. Огороднікова // Зб. наук. праць / Київський інститут права НАН Укарїни; [редкол. : Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інші] – К. :, Вдавництво Ліра-К 2014. – С. 71-77.

Огороднікова І. І. Напрями вдосконалення вітчизняної системи адміністрування плати за землю на підставі міжнародного досвіду / І. І.  Огороднікова // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів :  мат. VI Науково-практичній конференції, 12.12. 2014 р.

Огороднікова І. І. Податкове законодавство та практика оподаткування земельних ділянок зарубіжних країн / І. І. Огороднікова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практич. конференції. – Тернопіль : Вид-во"Вектор", 2014, С. 106-108.

Огороднікова І. І. Проблеми та перспективи розвитку оподаткування земельним податком в Україні, враховуючи міжнародний досвід / І. І.  Огороднікова // Роль і місце ОВС у розбудові демократичної держави : матеріали Міжнар. наук. конференції. – Одеса (04 квітня 2014 року), Вид-во Одеського державного університету внутрішніх справ, 2014.

Огороднікова І. І., Таряник Д. М Особливості визначення підвідомчості спорів у сфері земельних відносин / І. І.  Огороднікова // Фінансове право. – № 4. – 2014.

Огороднікова І. І., Трубіна М. В. До питання методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування / І. Огороднікова // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) – економіко-правовий науково-практичний журнал 2014. - № 4.

Огороднікова І.І., Гавловська Я.І. Реформування системи  оподаткування сільськогосподарських виробників в Україні // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів : мат. Інтернет-конференції, 21 листопада 2014 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.facebook.com/events/952217924795391/permalink/982102995140217/?pnref=story

Огороднікова І.І., Гавловська Я.І. Реформування системи оцінки землі сільськогосподарського призначення  на підставі міжнародного досвіду // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : мат. Міжнар. наук-практ конф. молодих учених, студентів, аспірантів, 5-6 листопада 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. –, С.  235-237.

Розум  О. М. Історико-правовий аспект протидії корупції  в податкових органах України / О. М. Розум // Фінансове право. -2014. - № 3. - С. 66-70.

Романенко В. В. Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні/  В. В. Романенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право), 2014. т.№ 1.-С.253-258

Романенко В. В. Негативні фактори економічної безпеки держави у контексті податкового ризик-менеджменту / В. В. Романенко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка . - 2014. - № 2. - С. 112-119.

Смірнова О. М. Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств в Україні / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 173–179.

Смірнова О. М. Європейський досвід оцінювання ефективності внутрішнього аудиту у системі державного контролю / О. М. Смірнова // Економічний вісник університету. – Вип. 23/1 – Переяслав–Хмельницький, 2014. – С. 251–256.

Смірнова О. М. Оцінка ролі податку на прибуток підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни / О. М. Смірнова, М. В. Стадник // Ефективна економіка. – № 1. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2659

Стадник М. В. Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств в Україні / М. В. Стадник, О. М. Смірнова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 173–179.

Стадник М. В. Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід / М. В. Стадник // Економічний вісник університету. – Вип. 23/1 – Переяслав–Хмельницький, 2014. – С. 257–261.

Стадник М. В. Оцінка ролі податку на прибуток підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни / М. В. Стадник, О. М. Смірнова // Ефективна економіка. – № 1. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2659

Шавло И. А. Возможность упрощения уплаты налогов в Украине / И. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко //Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы международной научно- практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г. / под общей редакцией Е. А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ "Наука", 2014. - С. 456-459. – Библиогр.: 3 названия.

Шавло И. А. Налаговое администрирование: пути упрощения учета доходов налогоплательщиков в государственных органах Украины / И. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития: VIII Всероссийская заочная научная конференция с международным участием: сб. тр. / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2014. - С. 203-209. . – Библиогр.: 4 названия.

Шавло І. А. Деякі аспекти вдосконалення бюджетних рахунків у межах децентралізації влади / Шавло І. А., Шкуренко Н. Г. // Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Формування моделі розподілу влади "центр - місцевість": теорія і практика" - Тернопіль: Крок, 2014. –С. 95-98.

Шавло І. А. Стратегії інноваційного розвитку малого бізнесу в зарубіжних країнах / І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко //Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. ; 27 черв. 2014 р. - К. : Наук.прак КНЕУ, 2014. С. 214-216.

Шавло І. А. Стратегічні напрями правового забезпечення механізму зарахування та обліку податкових надходжень / І. А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Фінансове право. -2014. - № 3. - С. 56-60. – Бібліогр.: 7 назв.

 Шавло І.А. Податковий контроль у системі податкового адміністрування / І. А. Шавло, Н. Г. Шкуренко // Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. [м. Кам'янець-Подільський] / відпов. ред. Н. В. Семенишена. - Тернопіль: Крок, 2014. С. 220- 223 – Бібліогр.: 6 назв.Статті у інших виданнях

Стадник М. В. Фінансова звітність: історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири / М. В. Стадник, О. М. Смірнова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. – Тернопіль: Крок, 2014. – 250 с. – С. 116-–19.