toc Рубрики
homeЖурнал "Фінансове право"Про Журнал

Про Журнал

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 журнал «Фінансове право» є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.


Шановні колеги !

Звертаємось до Вас із проханням дотримуватися таких вимог до матеріалів, що надсилаються в редакцію: 


1.        Зміст статей повинен відповідати профілю журналу.

2.        Рукописи публікуються українською, російською або англійською мовами.

3.        Рукопис до редакції подається у паперовому або електронному вигляді. Якщо матеріали подаються у паперовому вигляді, то автор підписує кожну сторінку тексту, а у кінці матеріалу вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, адреса з поштовим індексом, контактні телефони. До статті додається оптичний диск з електронним варіантом статті.

4.        Автори, що не мають наукового ступеня, разом з рукописом статті подають рецензію, підписану кандидатом чи доктором юридичних наук. Якщо стаття подається в електронному вигляді, то рецензія повинна бути відсканована та збережена у форматі *.pdf або*.jpeg.

5.        Обсяг статті, ураховуючи список літератури, таблиці і малюнки, повинен становити не більше 0,5 друк. арк. Текст повинен бути надрукований 14-м кеглем через 1,5 інтервалу на аркушах стандартного формату А4.

Сторінки обов’язково пронумеровані. Розміри полів: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Якщо стаття подається в електронну вигляді (у тому числі як додаток до друкованої форми на оптичному диску), файл повинен бути створений у форматі текстового редактора «Microsoft Word for Windows» з розширенням .doc, .rtf або .docx. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад – Пилипенко або Pulupenko).

6.        На першій сторінці рукопису вказуються такі атрибути статті:

–          УДК;

–          прізвище, ім’я, по батькові автора повністю; науковий ступінь, повна назва організації, де працює чи навчається автор (подається мовою статті та англійською мовою);

–          назва статті (подається мовою статті та англійською мовою);

–          анотація мовою статті та англійською мовою (анотація англійською мовою повинна становити 1500 друкованих знаків);

–          ключові слова (подаються мовою статті та англійською мовою).

7.        Структура рукопису повинна містити такі елементи:

-          постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття;

-          формулювання мети та завдань;

-          викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

-          висновки та перспективи подальших у цьому напрямі.

8.        Цитати, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, обов’язково подаються з посиланням на джерела. Нумерація посилань на ту чи іншу роботу позначається в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи у списку літератури. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

9.        Публікація рукописів у журналі платна. Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 463 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:

Одержувач: Університет ДФС України

ЄДРПОУ: 40233365

Рахунок:№ 3125 4282 2936 09

МФО: 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України

Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).

Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку. Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.


Увага !
Відповідальність за точність викладеного матеріалу покладається на автора. 
Матеріали, скановані, оформлені недбало або з грубим порушенням правил, редакцією не розглядаються і не рецензуються.