toc Рубрики
homeНаукові заходи2009 рік

2009 рік

Протягом 2009 року науковцями Інституту організовано й проведено:

Міжнародний круглий стіл на тему “Дискусійні питання теорії фінансового права”, який відбувся 15 травня 2009 року у рамках Всеукраїнського фестивалю науки (14–16 травня 2009 року), приуроченого Дню науки, на базі Науково-дослідного інституту фінансового права. У роботі круглого столу взяло участь 47 осіб.
За результатами роботи круглого столу опубліковано збірник тез доповідей та прийнято такі рекомендації:
За напрямом “Дискусійні питання щодо предмета, методу та системи фінансового права”:
1. У науці “Фінансове право” назріла необхідність у перегляді підходів до здійснення публічних видатків виключно як до фінансування на безвідплатній та безповоротній основі. Таке положення аргументується виникненням в умовах ринкових відносин таких явищ, як бюджетне кредитування та бюджетне інвестування, що полягають у виділенні бюджетних коштів саме на поворотній, а іноді – платній основі. Категорії „бюджетне кредитування” та „бюджетне інвестування” потрібно відмежовувати від понять „інвестування” та „кредитування” у цивільно-правових відносинах на підставі того, що вони містять ознаки публічно-правових фінансових відносин.
2. На сьогодні серед видів державного спеціального контролю особлива роль належить фінансовому контролю, який являє собою діяльність уповноважених органів та їх посадових осіб з перевірки дотримання вимог законодавства у сфері фінансової діяльності та застосування в передбачених законом випадках відповідних важелів впливу. Необхідно розширити повноваження фінансового контролю на муніципальні фінанси.
3. Пропонується схвалити визначення категорій „податково-процесуальна відповідальність” та „фінансовий моніторинг”:
- податково-процесуальна відповідальність – це встановлений податковим законодавством обов’язок особи, яка скоїла податково-процесуальне правопорушення, зазнати у зв’язку з цим обмеження та понести у чітко визначеному процедурному порядку й у передбачені терміни несприятливі обтяження;
- фінансовий моніторинг, що є за своєю сутністю інформаційно-контрольною діяльністю, залежно від обсягу заходів, які здійснюються у його межах, у системі фінансового права може розглядатися як: 1) вид; 2) частина фінансового контролю.
4. Надати визначення поняттю „міжнародні розрахунки” в законодавстві України, а також розробити проект закону, який би регулював дані відносини на міжнародному рівні.
5. З метою забезпечення стабільності платіжного балансу України і міжнародних розрахунків необхідно ініціювати розробку й ухвалення Закону України „Про платіжний баланс України”, у якому повинні бути передбачені механізми для забезпечення платіжного балансу України і створення Платіжного фонду України, як державного, позабюджетного, цільового фонду, призначенням якого було б забезпечення стабільного платіжного балансу України.
6. Доцільно підтримати позицію юристів, які у своїх працях розглядають фінансовий договір як юридичну форму тих суспільних відносин, що за своїми економічними якостями є фінансовими, і вважають, що при виникненні договірних відносин у випадку укладання державних контрактів їх потрібно розглядати як договори у фінансовому праві. Основними ознаками віднесення договірних відносин до публічно-правових є суб’єктний склад їх сторін та мета укладення договору, якою є спрямованість на задоволення публічних інтересів (суспільства в цілому, жителів певних регіонів тощо), а не на задоволення інтересів конкретної особи, як у цивільно-правових зобов’язаннях.
За напрямом „Актуальні підходи до фінансового права як навчальної дисципліни” необхідно здійснити:
- адаптацію до європейської системи освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору;
- надати базові системні знання у галузі бухгалтерсько-фінансових технологій, економічного та фінансового аналізу, бюджетної та податкової політики, основ біржової діяльності та інформаційного забезпечення;
Такі форми навчання дозволять закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи у студентів, що сприятиме залученню активних і здібних студентів до наукової роботи.
Спільно з Одеською національною юридичною академією (м. Одеса) організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Система фінансового права”, яка відбулася 27–28 травня 2009 року. У роботі конференції взяли участь учені – представники науки фінансового права України, Росії, Білорусії; опубліковано збірник тез доповідей.
 
Спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ) організовано та проведено засідання круглого столу „Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні в умовах фінансово-економічної кризи”, який відбувся 12 червня 2009 року. У роботі заходу взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів, члени комітетів Верховної Ради: з питань фінансів та банківської діяльності, соціальної політики та праці, з питань бюджету; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, а також представники відповідних міністерств, Пенсійного фонду України, роботодавців, профспілок, міжнародних експертів, інших структур. Його учасники розглянули та обговорили такі важливі проблеми, як необхідність у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, уніфікації пенсійного законодавства, підвищенні пенсійного віку для жінок, зміні тривалості трудового стажу тощо.
За результатами круглого столу було прийнято рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності, Комітету Верховної Ради з питань бюджету та Комітету Верховної ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів розробити та прийняти Концепцію з подальшого проведення пенсійної реформи в Україні.
Засідання круглого столу „Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні” (у межах виконання науково-дослідної роботи “Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”), яке відбулося 18 червня 2009 року. У роботі наукового заходу взяло участь 26 осіб. За результатами роботи круглого столу опубліковано збірник тез доповідей та прийнято такі рекомендації:
З питання „Фіскальні проблеми енергозбереження”:
- доопрацювати у режимі гласності та прозорості, з урахуванням зауважень громадських організацій, учасників енергетичного ринку, проект змін до Закону України „Про енергозбереження” у частині стимулювання енергозберігаючих новацій та застосування фінансових санкцій за неефективне ресурсоенерговикористання;
- упровадити фіскальні підойми: податкових преференцій при впровадженні енерго- та екоінноваційних технологій, низькоенергомісткого обладнання, використанні вторинних енергоресурсів та штрафних санкцій при перевищенні нормативних лімітів у виробничому енергоспоживанні;
- внести зміни та доповнення до податкового законодавства:
а) встановити нульову ставку ПДВ на розробку та виготовлення технічного обладнання для реконструкції та модернізації АЕС;
б) застосувати прискорену амортизацію до високоефективного енергозберігаючого обладнання;
в) застосувати пільговий режим оподаткування прибутку та стягнення ПДВ стосовно заходів, спрямованих на енергозбереження, у поєднанні із запровадженням фінансових санкцій у разі недосягнення нормативних показників енергетичної ефективності;
г) встановити нульову ставку ПДВ та пільгові ставки ввізного мита на імпортне енергозберігаюче обладнання та аналогічне обладнання вітчизняного виробництва;
- Національному університету ДПС України звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією запровадити курс „Управління енергозбереженням” як обов’язковий для економічних вузів;
- визнати нагальною потребу у суттєвому реформуванні природоресурсної галузі в Україні на засадах:
а) системності з урахуванням міжнародного досвіду;
б) відповідності потребам сучасного суспільства через забезпечення умов для вільної конкуренції.
2. З питання „Фіскальні проблеми у галузі геологорозвідки” внести зміни та доповнення до Кодексу України про надра, які дали б змогу:
- залишати у розпорядженні нафтогазовидобувних підприємств 100 % рентних платежів за видобуті нафту та природний газ;
- залучати до обігу недіючий фонд свердловин шляхом надання пільг або застосування особливого режиму стягнення платежів за надра на родовищах вуглеводнів, що вилучаються із низькопродуктивних ділянок надр та маловидобувних свердловин;
- при визначенні системи фіскальних зобов’язань нафтогазових підприємств підходити диференційовано до оподаткування родовищ з важковидобувними запасами, особливо щодо газових та газоконденсатних родовищ, оскільки технології видобутку достатньо капіталомісткі, а реалізація газу відбувається за регульованими державою цінами;
- підвищити ефективність функціонування договорів про спільну діяльність;
- спростити зобов’язання ліцензіата щодо сплати зазначених вище податкових зобов’язань чи на законних підставах надати можливість власнику спеціального дозволу на користування надрами, якщо це державне підприємство, уступати (передавати) податкові зобов’язання, пов’язані з видобутком корисних копалин, третім особам у межах договорів про спільну діяльність;
- прийняти окреме Положення (стандарт) бухгалтерського обліку „Спільна діяльність”, яке б відповідало податковому законодавству.
3. З питання „Макроекономічні аспекти інноваційної діяльності природокористування” авторському колективу з теми НДР “Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”:
- до 01.11.2009 р. подати ДПА України пропозиції та зауваження до Закону України „Про інноваційну діяльність” у частині збільшення асигнувань з Державного бюджету України для фінансової підтримки інноваційної діяльності пріоритетних видів економічної діяльності у природокористуванні;
- частину 2 статті 12 Господарського кодексу України доповнити абзацом 8 такого змісту: „Створення сприятливих умов для підприємницького розрахунку та матеріальної зацікавленості суб’єктів у здійсненні природоохоронної діяльності”;
- для надання практичної допомоги суб’єктам природокористування, систематизації нормативно-правових положень фіскальних та інноваційних процесів у системі оподаткування надрокористувачів підготувати довідник „Нормативно-правові акти з інноваційно-інвестиційної діяльності”.
4. З питання „Інноваційна діяльність у галузі лісокористування”:
- реформувати систему прав власності як передумову ефективного управління лісокористуванням в Україні;
- спростити порядок обчислення фіскальних платежів лісгоспами та суб’єктами господарювання інших видів економічної діяльності за користування лісовими землями з метою здійснення лісівництва, визначення порядку їх обчислення та обґрунтування у строки, встановлені для підготовки законопроекту „Про Державний бюджет України” на наступний фінансовий рік, починаючи від районного рівня;
- розробити проект Закону України „Про ліси і лісівництво в Україні”, ураховуючи досвід європейських країн, зокрема, сусідньої Польщі стосовно покриття лісгоспами своїх видатків за кошти власних доходів, що здійснюють лісівництво на основі власної фінансової діяльності;
- переглянути Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів „Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 року № 761 та розробити Порядок продажу деревини на пні на відкритому ринку суб’єктам бізнесу лісопромислової діяльності;
- уточнити зміст економічного визначення „лісові ресурси”, відокремлення їх від природних, якими є земля, земельні ділянки, з метою удосконалення системи встановлення та обчислення фіскальних платежів та підвищення економічної відповідальності лісгоспів за належне, відповідно до природної продуктивності, використання лісових земель для вирощування лісів, а також для використання другорядних і супутніх лісівництву ресурсів, надання послуг і т. ін.;
- запровадити інформаційні технології щодо обчислення та справляння фіскальних платежів за користування лісгоспами та іншими суб’єктами господарювання лісовими землями згідно з їхньою таксаційною характеристикою за типами лісорослинних умов та типами лісу. Останні, як правило, є досить сталими для здійснення довготривалого моніторингу їхньої динаміки та обчислення на їх основі потенційної продуктивності лісових земель і щорічних фіскальних платежів;
- організувати наукову співпрацю між Державним комітетом лісового господарства України та кафедрами Національного університету ДПС України господарсько-правових дисциплін та інформаційних систем і технологій стосовно інформатизації обліку податкових надходжень від лісокористувачів;
- мінімізувати зловживання несанкціонованих вирубок у лісовій галузі шляхом внесення змін у податкове законодавство;
- розробити механізм оцінки деревини;
- застосувати новаторські функції у галузі лісокористування;
- прискорити темпи науково-технічного прогресу, що пов’язані з конкурентоспроможністю продукції лісокористування;
- забезпечити пріоритетність тих методів ведення лісового господарства, що здатні попереджувати природні катастрофи (повені, зсуви, снігові лавини тощо);
- встановити правові механізми з відшкодування збитків, які б забезпечували дотримання принципу „забруднювач платить”.
 
Засідання круглого столу „Спори про податки: причини виникнення та напрями їх вирішення” (у межах виконання науково-дослідної роботи “Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС”, яке відбулося 30 вересня 2009 року. У роботі наукового заходу взяли участь 37 осіб.
Учасники засідання круглого столу дійшли спільної думки, про те, що значною проблемою при розгляді судами різних категорій справ залишається неоднакове застосування та різне трактування норм чинного законодавства, у зв’язку з чим суди приймають рішення як на користь держави в особі відповідних органів, так і на користь платників податків.
Прикладом існування згаданих вище проблем є справи про відшкодування сум податку на додану вартість, а також справи про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень, зокрема якими зменшено заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість, де у відносинах є контрагенти з ознаками фіктивності, угоди з якими не створюють юридичних наслідків через нікчемність за відповідних юридичних фактів і обставин.
У згаданих вище категоріях справ досить часто суд ураховує лише відповідність даних податкової декларації вимогам, визначеним у ст. 7 п. 7.2.1, в інших випадках суд вважає, що право платника податку на відшкодування виникає лише при реально здійснюваній операції, фактичному надходженні цього податку до бюджету, коли не тільки дані податкової накладної сприймаються як беззаперечний доказ.
Дієвим заходом для прийняття законних і обґрунтованих (позитивних на користь суспільних інтересів) судових рішень може бути прийняття відповідних постанов Президією Верховного Суду України за матеріалами узагальнення щодо таких справ.
Крім того, учасники круглого столу схильні вважати, що обов’язково потребує законодавчого врегулювання питання, пов’язане із застосуванням звичайних цін: необхідно внести відповідні зміни до законів України „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та затвердити методику визначення суми податкових зобов’язань за непрямими методами.
На засіданні круглого столу було відзначено, що існування суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, становить реальну загрозу для економіки України, а боротьба з ними є пріоритетним напрямом роботи як органів ДПС України загалом і податкової міліції зокрема. На жаль, при цьому трапляються випадки, коли страждають і сумлінні платники податків, які мають право на захист і відстоювання своїх прав та інтересів.
Крім того, учасники засідання обговорювали питання, пов’язані з виконанням органами ДПС України визначених законодавством повноважень.
Зокрема, обговорювався той факт, що податкові органи наділено правом у випадках, передбачених законом, звертатися до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, що закріплено в п. 17 ч. 1 ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”. Проте випадки, у яких органи державної влади наділяються таким правом, відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 110 Цивільного кодексу України, віднесено до компетенції органів, що здійснюють державну реєстрацію, а щодо акціонерних товариств – Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому остання норма є основоположною, керуючись якою суди приймають рішення.
Було підкреслено, що Цивільний кодекс України, визначивши коло суб’єктів, що мають право звертатися до суду за рішенням про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, установлених законом, не визначив серед них органи ДПС України, що, у свою чергу, унеможливлює застосування п. 17 ч. 1 ст. 11 Закону про ДПС, а відповідно і утруднює реалізацію покладених на них завдань.
За вимогами ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Ураховуючи викладене вище, органи ДПС не можуть повною мірою реалізувати закріплені законом права.
На думку учасників засідання круглого столу, відповідні прогалини можна усунути лише завдяки внесенню змін до Цивільного кодексу України.
Так, запропоновано викласти абз. 1 ч. 2 ст. 110 Цивільного кодексу України у новій редакції:
“2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, органом державної податкової служби України, а щодо акціонерних товариств – також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку…”.
Учасники круглого столу звернули увагу на те, що депутати Верховної Ради України мають приступити до розгляду питань, що стосуються впорядкування системи оподаткування, ураховуючи зареєстровані законопроекти, які покликані навести лад у податковій системі: про звичайні ціни; упорядкування процедури перевірок суб’єктів господарювання державними уповноваженими органами; розгляд питання щодо введення податку на нерухомість; щодо структури місцевих податків та зборів.
За результатами роботи круглого столу опубліковано збірник тез.
 
Міжнародну інтернет-конференцію „Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права” (1 жовтня – 1 листопада 2009 року). На сайті інтернет-конференції зареєструвалося 75 учасників.
Проаналізувавши матеріали, розміщені на сторінках Інтернет-конференції, бачимо, що всі автори так чи інакше піднімають питання вдосконалення понятійного та категоріального апарату науки фінансового права. З погляду на необхідність та доцільність оновлення категоріального апарату майже всіх підгалузей та правових інститутів фінансового права учасники Інтернет-конференції рекомендують:
1) зосередити увагу юристів-науковців та юристів-практиків на необхідності уніфікації понять, які вживаються в юридичній науці та використовуються на практиці у правових актах держави і місцевого самоврядування, з метою уникнення юридичних колізій та покращення якості нормативно-правових актів, що регулюють публічні фінанси в Україні;
2) переглянути сучасний категоріальний апарат фінансового права з метою його оновлення на основі останніх досягнень юристів-науковців, які присвятили свої наукові розробки дослідженню зазначеної проблеми (у кандидатських і докторських дисертаціях, захищених протягом останніх 15 років);
3) вживати новий, визнаний у науковій літературі категоріальний апарат фінансового права, нові визначення базових понять у всіх підгалузях та інститутах фінансового права при написанні: підручників та навчальних посібників з фінансового права, методичних рекомендацій, планів семінарських занять тощо з метою вдосконалення навчального процесу та підвищення рівня його якості;
4) звернути увагу деканів юридичних факультетів, завідувачів кафедр, на яких викладається навчальна дисципліна „Фінансове право”, на доцільність прийняття програми оновлення навчальної літератури (підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо) з фінансового права з метою відображення у ній новітніх досягнень науки фінансового права;
5) ініціювати Академії правових наук України оголосити Всеукраїнський конкурс на кращий підручник з фінансового права, який би відображав новітній категоріальний апарат, оновлені поняття та правові інститути в науці фінансового права.
За результатами її роботи опубліковано збірник наукових праць.
 
1.7. Спільно з кафедрою організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України організовано та проведено 10 грудня 2009 року засідання Міжнародного науково-практичного семінару „Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності”. У роботі семінару взяли участь представники ДПА України, правоохоронних органів, науковці, викладачі, курсанти і студенти Національного університету ДПС України.
За результатами роботи семінару опубліковано збірник наукових праць та прийнято такі рекомендації:
1. За напрямом „Організація роботи та нормативно-правове забезпечення діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері господарської діяльності”:
- внести зміни до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” щодо проведення оперативно-розшукових заходів не лише по тяжких та особливо тяжких злочинах, а й по злочинах середньої тяжкості та невеликої тяжкості.
- удосконалити чинне законодавство щодо регулювання застосування оперативно-розшукової техніки у процесі проведення ОРД.
2. За напрямом „Удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності”:
- визначити в чинному законодавстві, що суб’єкт підприємницької діяльності з ознаками фіктивності – це юридична або фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності, що зареєстрований (перереєстрований) на підставну особу з метою організації протиправної діяльності, спрямованої на надання послуг реальним суб’єктам господарювання з мінімізації податкових зобов’язань, а також легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших правопорушень;
- видається доцільним установити на законодавчому рівні вимогу надавати відомості про фактичну адресу підприємства, а  також про зміну такої адреси до органів податкової служби, органів статистики, Пенсійного фонду; установити контроль такими органами за достовірністю наданих відомостей про фактичну адресу;
- доповнити Кримінальний кодекс статтею 2051 такого змісту:
„Стаття 2051. Порушення вимог закону при вчиненні правочину, що порушує публічний порядок
1. Вчинення суб’єктами господарювання правочинів, які порушують публічний порядок (завідомо суперечать інтересам держави і суспільства) та заподіяли велику матеріальну шкоду державі, –
караються обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Примітка. Матеріальна шкода, заподіяна державі, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. ”;
- у частині першій статті 59 Господарського кодексу України слова „цим Кодексом” замінити словом „законом”;
- у Законі України „Про державну податкову службу в Україні”:
· частину першу статті 11 доповнити пункт 1 після слова „здійснювати” словами „дореєстраційний візит”;
· пункт 9 частини шостої статті 111 викласти в такій редакції: „9) достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість зроблено з порушенням норм податкового законодавства та/або в разі, коли сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, яка заявлена платником податку в декларації, становить більше ніж 100 тис. гривень.”;
- частини восьму-десяту статті 5 Закону України „Про систему оподаткування” замінити текстом такого змісту:
„Фінансові установи починають здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків і зборів (обов’язкових платежів) — юридичної особи, зокрема відкритим через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи з дати отримання фінансовою установою документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік у органах державної податкової служби. Ця вимога не поширюється на рахунок, відкритий на ім’я банку.
Порядок надання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов’язкових платежів) у фінансових установах визначаються центральним органом державної податкової служби України.”;
- доповнити пункт 4 частини першої статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” після слів „проміжок часу” словами “, а також у частині надання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Закону України „Про систему оподаткування”;
- у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”:
· доповнити частину першу статті 6 після абзацу десятого новим абзацом такого змісту: „звертається до суду з вимогою про ліквідацію юридичної особи на підставах, визначених законом”;
· у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – чотирнадцятим;
· у статті 38 абзац другий частини другої викласти у такій редакції: „порушення, допущені при створені юридичної особи, які не можна усунути”;
· доповнити статтю частиною такого змісту: „13. Позов про припинення юридичної особи з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, може бути поданий до суду органом державної влади, а з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, – також учасником юридичної особи.”
За напрямом „Проблеми удосконалення законодавства та діяльності правоохоронних органів щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ”:
Створити належний механізм контролю за процесом відшкодування ПДВ з бюджету суб’єктами підприємницької діяльності, який полягає у наступному:
- інформаційна забезпеченість підрозділів, що займаються перевіркою правильності наданих розрахунків сум відшкодування ПДВ та приймають відповідні рішення про здійснені експортні операції і сплачені постачальником податки до бюджету;
- належне використання можливостей оперативних підрозділів податкової міліції, зокрема спеціальних підрозділів щодо протидії діяльності фіктивних фірм та незаконному відшкодуванню ПДВ;
- оперативний супровід спеціальними підрозділами податкової міліції ходу відшкодування значних сум податку на додану вартість;
- здійснення вибіркових контрольних перевірок фактів відшкодування податку на додану вартість;
- зміна законодавства на предмет покладання на суб’єктів підприємництва обов’язку перевірки правосуб’єктності контрагента угоди для унеможливлення участі фіктивних фірм, які використовуються у незаконних фінансових схемах відшкодування ПДВ;
- зміна порядку обчислення сум податку на додану вартість при здійсненні в подальшому, наприклад, експортних операцій (у таких випадках суми податку на додану вартість сплачувати не постачальнику, а на спеціальний накопичувальний рахунок Державного казначейства);
- створити механізм відшкодування ПДВ, при якому рішення буде прийматися колегіально, що зменшить суб’єктивний вплив на ситуацію;
- використовувати досвід податкових органів інших держав щодо протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість та фактам зловживань і корупції співробітників податкових, митних органів;
- введення відповідних санкцій щодо співробітників податкових органів, які неналежним чином виконують свої обов’язки щодо вирішення питання про відшкодування податку на додану вартість та затягують процедуру відшкодування ПДВ;
- створити реєстр постійних та надійних платників податків, зовнішньоекономічна діяльність яких є основним видом підприємницької діяльності, для застосування до них спрощеного порядку відшкодування податку на додану вартість (це зменшить безпосередній контакт підприємців та співробітників податкових органів і відповідно зменшить ризик виникнення корупційних проявів);
- внести зміни до чинного законодавства щодо необхідності підтвердження надходжень сум податку на додану вартість до бюджету як умови відшкодування його експортеру, оскільки відсутність цього породжує численні схеми лише документального переходу товару від одного суб’єкта підприємництва до іншого, а те підприємство-постачальник, яке повинне сплатити ПДВ до бюджету, є фіктивною фірмою;
- покласти обов’язки на підприємство-експортера щодо надання довідки із податкових органів за місцем реєстрації підприємства–постачальника продукції (робіт, послуг), яка відправлена на експорт про сплату останнім податку на додану вартість до бюджету (якщо податок не було сплачено, то відповідно буде відсутня довідка та не буде здійснено відшкодування, що не викличе необхідності у “вирішенні” питання зі співробітниками податкової служби). Зазначену вище діяльність можуть виконувати співробітники податкових органів під час процедури перевірки обґрунтованості заявленого до відшкодування ПДВ.
За напрямом „Протидія організованій злочинності у сфері економіки” пропонується:
- прискорити прийняти Верховною Радою України законів „Про ринок земель”, „Про Державний земельний кадастр”, „Про обіг земель сільськогосподарського призначення”, „Про проведення земельних аукціонів”;
- законодавчо визначити термін „рейдерство”, його складові, кримінальну відповідальність за замовлення, організацію та вчинення неправомірних дій, що мають ознаки рейдерства. Такі дії за ознаками рейдерства можуть бути кваліфіковані за окремими статтями Кримінального кодексу України.
За напрямом „Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії злочинності в сфері господарської діяльності”:
- чітко визначити потреби оперативних та інших підрозділів правоохоронних органів в інформаційних ресурсах. Створити належне організаційне, кадрове забезпечення та технічне оснащення оперативних підрозділів правоохоронних органів;
- активізувати використання в оперативних підрозділах України сучасних технологій обробки даних, у тому числі технологій інтелектуального аналізу даних (ТІАД) та геоінформаційних систем;
- удосконалити механізм підготовки курсантів факультету податкової міліції та інших правоохоронних органів у сфері інформаційних технологій.
За напрямом „Організаційно-правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів міліції з іншими правоохоронними і контролюючими органами України у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та основні напрями її вдосконалення”:
- розробити єдиний нормативний акт щодо організації взаємодії правоохоронних та контролюючих органів України;
- прискорити переговорний процес за участі Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України та Генеральної прокуратури України щодо укладення Стратегічної угоди між Україною та Європолом;
- визнати, що найбільш ефективною взаємодія слідчого й оперативних працівників при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності можлива лише у складі спільних слідчо-оперативних груп;
- співробітникам податкової міліції налагодити взаємодію щодо отримання інформації по відкритих справах про банкрутство з Господарськими судами та філіями Агенції з питань банкрутства (додатки, форма № 2).
Наукові заходи, у яких брали участь науковці Інституту протягом 2009 року
Науковці НДІ фінансового права брали участь у роботі:
− Виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який відбувся 18 лютого 2009 року у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Заруба П. І.;
− Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік”, яка відбулася 12–13 березня у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В.;
− Академічних читань “Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітнього цивільного права”, які відбулися 17 березня 2009 року у Київському регіональному центрі Академії правових наук України – Заруба П. І.;
− V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, яка відбулася 20–21 березня 2009 року на базі Волинського національного університету ім. Л. Українки (м. Луцьк) – Раскалєй М. О.;
− 23-го Конгресу Всесвітньої асоціації юристів на тему “Верховенство права – гарантія захисту прав людини”, який відбувся 22–27 березня 2009 року – Заруба П. І., Солдатенко О. В., Тарангул В. Д.;
− П’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал України 2009”, яка відбулася 25–27 березня 2008 року в Інституті наукового прогнозування (м. Київ) – Криницький І. Є.;
− Міжнародної конференції “Україна – НАТО: деякі питання фінансування”, яка відбулася 2 квітня 2009 року у м. Києві й була організована Американським інститутом в Україні та Міжнародною асоціацією стратегічних досліджень – Заруба П. І. та Федчук С. І.;
− Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми національної економіки в глобалізованому світі”, яка відбулася 3 квітня 2009 року у Київському міжнародному університеті (м. Київ) – Солдатенко О. В.;
− Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Політ”, яка відбулася 8–10 квітня 2009 року у Національному авіаційному університеті (м. Київ) – Раскалєй М. О.;
− VI Міжнародної науково-практичної конференції „Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики”, яка відбулася 16–19 квітня 2009 року на базі Волзького університету ім. В. Н. Татіщева (м. Тольятті) – Криницький І. Є.;
− ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я”, яка відбулася 22–24 квітня 2009 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (м. Львів) – Солдатенко О. В.;
− VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, яка відбулася 23–24 квітня 2009 року у Національному університеті державної податкової служби України – Ковальчук М. К.;
− Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні”, яка відбулася 24 квітня 2009 року у Запорізькому юридичному інституті Дніпропетровського університету внутрішніх справ (м. Запоріжжя) – Ільяшенко В. А., Монаєнко А. О., Раскалєй М. О.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальные вопросы совершенствования российского законодательства и правоприменения”, яка відбулася 24 квітня 2009 року на базі Східної економіко-юридичної гуманітарної академії (м. Уфа) – Криницький І. Є.;
− Круглого столу з проблем оптимізації державного управління і місцевого самоврядування в Україні, який відбувся 24 квітня 2009 року на базі Міжрегіональної академії управління персоналом – Федчук С. І.;
− Міжвідомчої науково-практичної конференції “Протидія корупції в Україні: взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства”, яка відбулася 28 квітня 2009 року у Національній академії служби безпеки України (м. Київ) – Заруба П. І.;
− Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Закарпатські правові читання”, яка відбулася 28–30 квітня 2009 року у Закарпатському державному університеті (м. Ужгород) – Трубін І. О., Шкуренко Н. Г.;
− ХІ Ірпінських міжнародних педагогічних читаннях “Проблеми гуманізації навчання у вищому навчальному закладі освіти”, які відбулися 14–15 травня 2009 року у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Янцух О. В.;
− Міжнародного круглого столу “Дискусійні питання теорії фінансового права”, який відбувся 15 травня 2009 року у Науково-дослідному інституті фінансового права (м. Ірпінь) – Кучерявенко М. П., Лукашев О. А., Нечай А. А., Воронова Л. К., Білецька Г. М., Ворошило Т. Д., Долгий О. О., Заруба П. І., Ільяшенко В. А., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Монаєнко А. О., Нечай А. А., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В., Тарангул В. Д., Федчук С. І.;
− V Міжнародної науково-теоретичної конференції “Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009”, яка відбулася 18–20 травня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (м. Полтава) – Білецька Г. М., Шкуренко Н. Г.;
− Парламентських слухань “Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні”, які відбулися 20 травня 2009 року у Верховній Раді України (м. Київ) – Солдатенко О. В.;
− V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених та студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”, яка відбулася 21–22 травня 2009 року у Донецькому національному технічному університеті (м. Донецьк) – Ковтунович Н. Л., Рибачок Н. П.;
− Міжнародної науково-практичної конференції “Система фінансового права”, яка відбулася 27–28 травня 2009 року на базі Одеської національної юридичної академії (м. Одеса) – Воронова Л. К., Кучерявенко М. П., Нечай А. А., Криницький І. Є., Раскалєй М. О., Солдатенко О. В.;
− Науково-практичного круглого столу “Фіскальна політика України в умовах фінансової та економічної кризи”, який відбувся 29 травня 2009 року в Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Ковальчук М. К.;
− VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України”, яка відбулася 29–30 травня 2009 року у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (м. Луцьк) – Білецька Г. М., Трубін І. О., Шкуренко Н. Г.;
− круглого столу “Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні в умовах фінансово-економічної кризи”, який відбувся 12 червня 2009 року в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ) – Нечай А. А.;
− ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Національні економічні системи в умовах світової фінансової кризи”, яка відбулася 6–13 червня 2009 року у м. Ніцца (Франція) – Тарангул В. Д.;
− круглого столу “Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні”, який відбувся 18 червня 2009 року в НДІ фінансового права (м. Ірпінь) – Бодюк А. В., Ворошило Т. Д., Долгий О. О., Ковальчук М. К.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасна кримінологія: проблеми розвитку та протидії злочинності”, яка відбулася 3–4 липня 2009 року на базі Інституту права імені Володимира Сташиса (м. Запоріжжя) – Ільяшенко В. А., Монаєнко А. О.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „200 rocznica od dnia urodzenia Juliusza Slowackiego. Triada”, яка відбулася 2–5 вересня 2009 року на базі Педагогічного університету у м. Вільнюс разом з Fundacją Młodej Polonii (м. Вільнюс, Литва) – Радишевська О. Р.;
− круглого столу „Реформування системи вторинної медичної допомоги в Україні”, який відбувся 13 вересня 2009 року на базі Запорізької обласної держадміністрації спільно з Міністерством охорони здоров’я України (м. Запоріжжя) – Нечай А. А.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „Публічні фінанси і фінансове право в умовах фінансової кризи в країнах Центральної та Східної Європи”, яка відбулася 21–23 вересня 2009 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) – Нечай А. А., Солдатенко О. В.;
− круглого столу „Спори про податки: причини виникнення та напрями їх вирішення”, який відбувся 30 вересня 2009 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Ворошило Т. Д., Долгий О. О., Заруба П. І., Ковальчук М. К., Раскалєй М. О., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Федчук С. І., Шкуренко Н. Г.;
− Міжнародної конференції „Демократія, корупція і економічне майбутнє”, яка відбулася 6 жовтня 2009 року на базі Американського інституту в Україні (м. Київ) – Заруба П. І.;
− круглого столу „Перспективи розвитку медичної сфери України та можливі шляхи реформування”, який відбувся 15 жовтня 2009 року, у Міжнародному фонді імені Фрідріха Наумана „За свободу”, Центр досліджень місцевого самоврядування, Громадська організація „Альцеста”, (м. Київ) – Солдатенко О. В.;
− VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Простір і час сучасної науки”, яка відбулася 22–24 жовтня на базі Інституту наукового прогнозування (м. Київ) – Криницький І. Є.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів”, яка відбулася 23 жовтня 2009 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Долгий О. О., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В., Трубін І. О.;
− V Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”, яка відбулася 30 жовтня 2009 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль) – Криницький І. Є.;
− Міжнародної інтернет-конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права”, яка відбувалася протягом жовтня на базі Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь) – Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницкий І. Є., Нечай А. А., Рибачок Н. П., Радишевська О. Р., Солдатенко О. В., Федчук С. І., Трубін І. О., Трубіна М. В.;
− Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми правової системи України”, яка відбулася 29 жовтня – 1 листопада 2009 року на базі Таврійського національного університету (м. Алушта) – Криницький І. Є.;
− Науково-практичного круглого столу „Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків”, який відбувся 30 жовтня 2009 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) – Долгий О. О.;
- IX Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи”, яка відбулася 20–21 листопада 2009 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі (м. Донецьк) – Криницький І. Є.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „V Прибузькі юридичні читання”, яка відбулася 27–28 листопада 2009 року на базі Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії (м. Миколаїв) – Криницький І. Є.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності”, яка відбулася 27 листопада 2009 року на базі Академії митної служби України (м. Київ) – Долгий О. О.;
- Науково-практичного семінару „Взаємовідносини платників податків і податкових органів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку”, який відбувся 30 листопада 2009 року на базі Національного університету ДПС України (м. Ірпінь) – Долгий О. О., Дюрядін В. П., Шевчук С. В.;
- Науково-практичного семінару “Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності”, який відбувся 10 грудня 2009 року на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – Бодюк А. В., Заруба П. І., Ковальчук М. К., Криницкий І. Є., Федчук С. І.;
- Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів”, яка відбулася 9 грудня 2009 року на базі Харківського політехнічного інституту – Рибачок Н. П.;
- круглого столу „Реформа вторинної медичної допомоги в Україні”, який відбувся 17 грудня 2009 року на базі Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ) – Нечай А. А.;
- круглого столу „Накопичувальна пенсійна система – дієвий інструмент соціального захисту громадян. Зарубіжний досвід функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи”, який відбувся 18 грудня 2009 року на базі Міністерства праці та соціальної політики України (м. Київ) – Нечай А. А.;
- Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2009”, яка відбулася 21–28 грудня 2009 року на базі Одеського національного морського університету – Рибачок Н. П.