toc Рубрики
homeНаукові заходи2010 рік

2010 рік

Протягом 2010 року науковцями Інституту організовано й проведено:

1.1. У рамках IV Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до Дня науки, який відбувся 13–15 травня 2010 року, проведено:
- День відкритих дверей;
- виставку наукових праць НДІ фінансового права;
- виїзний круглий стіл „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, м. Кам’янець-Подільський). У роботі круглого столу взяли участь 28 учасників.
Відбулося обговорення таких питань:
1. Сучасне податкове законодавство України: теорія та практика застосування.
2. Податковий кодекс України: проблеми розробки та ухвалення.
3. Взаємовідносини платників податків і податкових органів в умовах чинного податкового законодавства.
4. Проблеми імплементації (адаптації, гармонізації, уніфікації) податкового законодавства України до вимог європейського законодавства.
За результатами проведення наукового заходу прийняті рекомендації:
1. Основними шляхами реформування податкової системи є:
- скорочення податкових пільг з переорієнтацією податкових преференцій на користь прямих субсидій;
- вирівнювання умов оподаткування для всіх платників податків;
- встановлення виняткової компетенції правового регулювання Податкового кодексу. При цьому необхідно врахувати правові компоненти вітчизняної системи оподаткування, основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку;
- забезпечення стабільності й передбачуваності вітчизняної податкової системи;
- формування зрозумілого, несуперечливого, зручного у користуванні правового тексту кодексу;
- акцентування уваги на формуванні стимулів для самостійного, ініціативного виконання платником свого конституційного обов’язку;
- гармонійне поєднання в Кодексі матеріальних і процесуальних норм.
2. Потребує уточнення поняття „органи стягнення” та їх повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства у Бюджетному кодексі України.
3. Для прийняття Податкового кодексу та його ефективного використання насамперед необхідно:
- установити правові засади податкового контролю з чітким визначенням переліку способів такого контролю (облік платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, контрольно-перевірочна робота, склади зі спеціальним режимом функціонування), з деталізацією функцій, що виконуються в межах податкового контролю, і визначенням вичерпного переліку прав контролюючих органів при реалізації цих функцій;
- закріпити законодавчо методику застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань. Чітко визначити випадки, коли можуть бути застосовані непрямі методи (економічного аналізу, спостереження, аналогії, контролю витрат та доходів платників податків-фізичних осіб);
- передбачити застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) за порушення норм Кодексу, зокрема: за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби; за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків; за порушення платниками податків надання інформації до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; за порушення встановлених законодавством термінів збереження документів, пов’язаних з оподаткуванням; за ненадання оригіналів документів та їх копій; за невиконання банками та іншими фінансовими установами рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками платників податків; за невнесення змін до звітності; за порушення іншого законодавства, контроль за яким здійснюють органи державної податкової служби;
- передбачити запровадження податкової звітності в електронному вигляді, реєстрів податкових накладних, що сприятиме покращенню адміністрування податку на додану вартість, своєчасному виявленню безпідставно заявлених сум до відшкодування з бюджету, запобіганню мінімізації податкових зобов’язань, прискоренню здійснення податковими органами перевірки достовірності даних податкової декларації. 
4. Необхідно внести зміни до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року № 2181:
4.1.      Пункт 7.5 статті 7 привести у відповідність із Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” стосовно можливості батьків (усиновителів), опікунів виступати гарантами повного та своєчасного погашення податкових зобов’язань неповнолітніх (недієздатних) осіб. Для справедливого вирішення такої ситуації доцільним є використання та реалізація на практиці положення п. 72.6 ст. 72 глави 6 розділу ІІ „Загальні адміністративні положення” проекту Податкового кодексу України, схваленого Кабінетом Міністрів України у жовтні 2007 року, згідно з яким батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання податкових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення податкової заборгованості.
У цілому на круглому столі було підкреслено, що законні представники платників податків повинні нести відповідальність, передбачену законами (у майбутньому і Податковим кодексом України) для платників за невиконання ними податкових обов’язків. 
4.2.      Потребує конкретизації підпункт 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 даного Закону щодо самостійності сплати податку з обов’язковою вказівкою на сплату суми податкового зобов’язання юридичної або неповнолітньої особи її законним представником. 
4.3.      Підпункт 7.7 статті 7 „рівність бюджетних інтересів” доповнити абзацом третім та четвертим такого змісту:
„Органи, на які покладені функції стягнення відповідно до цього Закону, повинні неухильно дотримуватися принципу рівності бюджетних інтересів.
Посадові особи платників податків, фізичні особи та посадові особи органів, на які покладені функції стягнення відповідно до цього Закону, за порушення принципу рівності бюджетних інтересів несуть відповідальність, встановлену законодавством України за умисне ухилення від сплати податків”.
4.4.      Пункт 6.3.2 ст. 6 даного Закону викласти у такій редакції: „Консолідованим вважається борг, визначений у першій податковій вимозі, збільшений на суму нового податкового боргу, що існує після виставлення другої податкової вимоги”.
1.2. 8 червня 2010 року проведено засідання круглого столу „Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні”, яке відбулося в межах виконання науково-дослідної роботи „Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами”. У роботі наукового заходу взяли участь 36 учасників. На обговорення було винесено питання:
1. Прогнозування показників надходження природно-ресурсних платежів до бюджету.
2. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в надрокористуванні.
3. Фіскальне регулювання інноваційної діяльності.
4. Фінансування інноваційної діяльності у надрокористуванні.
5. Оподаткування операцій з реалізації енергії, що виробляється нетрадиційними і відновлювальними засобами.
За результатами проведення круглого столу сформовано рекомендації:
За напрямом „Прогнозування показників надходження природно-ресурсних платежів до бюджету”:
1) при прогнозуванні надходжень  платежів за користування надрами для визначення розміру об’єкта оподаткування в розрізі регіонів основними звітними показниками повинні бути обсяги погашених та видобутих запасів корисних копалин;
2) базисом планування надходжень платежів за експлуатацію кожного об’єкта надрокористування повинні бути проекти господарської діяльності гірничодобувних підприємств із відповідним фінансово-економічним поділом, складені з дотриманням вимог статті 50 Кодексу України про надра і затверджені у порядку, передбаченому статтями 17 та 24 Гірничого закону України;
3) необхідно змінити на державному рівні систему прогнозування надходжень від оподаткування земельних ресурсів як складової надро-земельних ресурсів;
4) доцільно, замість плати за земельні ресурси, ввести податок як норму вилучення частки продукції на користь держави, що не залежить від здійснення господарської діяльності;
5) для об’єктивного прогнозування та аналізу податкових надходжень до бюджету необхідно вивчити: усіх користувачів надро-земельних ресурсів, визначити тих, які можуть бути залучені до сплати, а також тих, які користуються природними ресурсами, але податок не сплачують, і  тих, що мають пільги, які потребують скасування; податкоспроможність платників-боржників, оскільки погашення заборгованості з плати за природоресурсний потенціал є одним із напрямів відчутного збільшення надходжень платежів до бюджету.
За напрямом „Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в надрокористуванні”:
- забезпечити поетапне переоснащення геологічної галузі новітнім технологічним обладнанням;
- законодавчо врегулювати спрощення процедури одержання земельних ділянок для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
- передбачити механізм обов’язкового співфінансування реалізації проектів майбутніми споживачами надроресурсів, результатів їх виконання;
- розробити Кодекс законів про наукову, науково-технологічну та інноваційну діяльність;
- розвивати інноваційну культуру, формувати системи генерації та поширення знань, підготовки кадрів високої кваліфікації.
За напрямом „Фіскальне регулювання інноваційної діяльності”:
- ініціювати внесення змін до податкового законодавства стосовно стимулювання розвитку перспективних галузей виробництва, у тому числі щодо відродження та розвитку енергозберігаючих технологій в Україні, створення і впровадження екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій;
- запровадити механізм надання інвестиційно-податкового кредиту зі сплати податку на прибуток, передбачивши відповідні положення у проекті Податкового кодексу;
- запровадити механізм податкового стимулювання залучення інвестицій у науково-технічну сферу шляхом зменшення сум нарахованого податку на прибуток на частину кваліфікованих витрат суб’єкта господарювання, пов’язаних з науковими дослідженнями та науково-технічними розробками;
- запровадити податкові стимули при наданні суб’єктами господарювання науковим установам та вищим навчальним закладам спонсорської допомоги для здійснення ними наукової та науково-технічної діяльності.
За напрямом „Фінансування інноваційної діяльності у надрокористуванні”:
- забезпечити під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на 2011 рік та на наступні роки виконання положень, виходячи з необхідності у фінансуванні розвитку науки й науково-технічної сфери у межах та обсягах згідно із законами України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”: дотримуватися вимог чинного законодавства щодо фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної сфери у надрокористуванні; передбачити кошти на фінансування прогнозних досліджень, запровадження відповідних програм з урахуванням набутого та світового досвіду з питань надрокористування; залучати позабюджетні кошти для реалізації основних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері надрокористування;
- удосконалити механізми державної підтримки за допомогою здешевлення банківських кредитів на виконання інноваційних проектів у надрокористуванні.
За напрямом „Оподаткування операцій з реалізації енергії, що виробляється нетрадиційними і відновлювальними засобами”:
- розробити і прийняти в Україні державну програму розвитку біоенергетики зі статусом закону, а також пакет законів і підзаконних актів щодо біоенергетики з метою стимулювання, підтримки та розвитку біоенергетичних технологій;
- удосконалити оподаткування та інші умови розподілу доходів з реалізації енергії, що виробляється нетрадиційними і відновлювальними засобами;
- звільнити біомасу як паливо від ПДВ, що зменшить вартість біомаси на 20 відсотків та покращить її конкурентоспроможність з викопними паливами;
- створити недискримінаційні умови з питань оподаткування для виробництва енергії з різних відновлювальних джерел.
1.3. У межах виконання НДР „Розробка моделі прогнозування річних бюджетних призначень (по основних платежах) та їх розподіл по звітних періодах” 23 вересня 2010 року організовано та проведено засідання круглого столу „Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС України”, у якому взяли участь 50 осіб. Тематичні напрями роботи круглого столу:
1. Прогнозування податкових надходжень та його значення для фіскальної системи.
2. Методи та моделі прогнозування процесів у діяльності органів державної податкової служби.
3. Проблеми формування необхідного та якісного емпіричного матеріалу.
Учасники засідання круглого столу вирішили, що першочерговою умовою успішного реформування, модернізації економіки та реалізації стратегії держави є створення орієнтованих перспективних прогнозів – бази стратегічного планування та регулювання економіки країни.
На сьогодні моделювання бюджетного процесу та бюджетних показників за допомогою економіко-математичних моделей (ЕММ) використовують такі типи функціональних залежностей: функції поведінки, які відображають соціально-економічні умови, що склалися в суспільстві; функції, які характеризують технологічні умови виробництва; інституційні функції, які визначають установлені залежності між параметрами моделі; дефініційні функції, що відображають залежності між певними економічними явищами.
У ході обговорення серед переваг економіко-математичних моделей для моделювання та прогнозування бюджетних показників виділено такі чинники: суворість формалізації економічних процесів та залежність між ними через математичні категорії; наявність широкого спектра математичних інструментів для опису різноманітних економічних процесів; варіативність математичних моделей стосовно опису як загальних процесів і тенденцій, так і окремих явищ та залежностей; висока адаптивність математичних моделей для прогнозування; можливість уточнення та модифікації математичних моделей для досягнення необхідного ступеня точності моделювання.
Крім того, учасники круглого столу дійшли спільної думки щодо запровадження якісних структурно-організаційних механізмів для реалізації податкової політики. На підставі аналізу соціально-економічних наслідків має здійснюватися поміркована реорганізація податкових органів, що передбачатиме консолідацію тільки на двох середніх ієрархічних рівнях – тактичному та координаційному. Така консолідація має сприяти євроінтеграційним процесам і враховувати систему NUTS (номенклатуру територіальних статистичних одиниць для цілей статистики – Nomenclature of Territorial Units for Statistics), здійснену ЄС класифікацію адміністративних одиниць за мезо-, макро- та мікрорівнями в межах проведення структурної та регіональної політики.
У ході дискусії запропоновано для прогнозування бюджетних призначень упроваджувати складніші математичні підходи, інструментарій яких допоможе врахувати більшість факторів, які впливають на податкові надходження, що сприятиме підвищенню якості процесів своєчасного і повною мірою достовірного та збалансованого надходження податків до Державного бюджету України, проведенню податкових реформ і модернізації інформаційних управлінських технологій державної податкової служби України.
1.4. У межах виконання НДР „Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду” 8–9 жовтня 2010 року відбулося виїзне засідання круглого столу „Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку”, де розглядалися такі питання:
1. Міжнародний досвід побудови інформаційних систем податкових служб.
2. Методичні підходи до наповнення інформаційного сховища даних податкової служби.
3. Визначення джерел та регламенту наповнення інформаційного сховища даних.
4. Проблеми захисту інформації та безпеки використання даних.
У роботі наукового заходу взяла участь 41 особа. За результатами проведення круглого столу прийняті рекомендації:
1. Схвалити результати науково-дослідної роботи та рекомендувати авторському колективу:
1.1.        Розробити пропозиції до законодавчих і нормативно-правових актів, спрямовані на обов’язковість надання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді.
1.2.        У процесі подальшого виконання науково-дослідної роботи запропонувати механізм взаємодії фахівців усіх структурних підрозділів, які будуть користуватися Єдиним сховищем даних (ЄСД) ДПС України (обліку і звітності, аналітично-інформаційного, економічного аналізу, адміністрування податків, зборів, платежів та інших підрозділів).
1.3.        У подальшій роботі щодо створення і функціонування ЄСД передбачити мінімізацію „людського фактора” через максимальне забезпечення автоматичної перевірки внесених даних.
2. За результатами обговорення методики розрахунку чисельності працівників, які будуть здійснювати методологічне та технічне супроводження ЄСД, рекомендовано:
2.1.      Передбачити методологічний супровід показників, які заносяться до сховища; відстеження змін законодавства і змін до звітності.
2.2.      Передбачити кількість ітерацій (підходів) при визначенні чисельності ІТ-спеціалістів, необхідних для розробки 1 функціональної точки.
3. Наступне обговорення результатів науково-дослідної роботи провести у червні 2011 року.
1.5. У межах виконання фундаментального дослідження 25 жовтня 2010 року на базі НДІ фінансового права відбувся науково-практичний семінар „Правові за сади розвитку місцевих фінансів в Україні”, у роботі якого взяли участь 50 осіб.
1.6. У межах виконання НДР „Напрями удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності” 26–27 листопада 2010 року Науково-дослідним інститутом фінансового права спільноз кафедрою організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету ДПС України організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності”, у роботі якої взяло участь 193 наукові і практичні працівники з України, Російської Федерації, Франції, Щвейцарії, Польщі, Великобританії, Німеччини. На обговорення винесено питання:
1. Нормативно-правове забезпечення, стан та тенденції протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
2. Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристика господарської діяльності з ознаками фіктивності.
3. Організація роботи та нормативно-правове забезпечення діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері господарської діяльності.
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії злочинності у сфері господарської діяльності.
5. Проблеми вдосконалення законодавства та діяльності правоохоронних органів щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ.
За результатами проведення міжнародного наукового заходу прийнято рекомендації:
За напрямом „Нормативно-правове забезпечення, стан та тенденції протидії діяльності суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності” необхідно чітко визначити у законодавстві підстави для звернення до суду органів державної податкової служби України з позовом про припинення суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також визнання їх реєстраційних документів недійсними. Такими підставами є:
– реєстрація (перереєстрація) юридичної особи на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;
– відсутність державної реєстрації в державних органах, якщо це обов’язково встановлено законодавством для цієї категорії осіб;
– реєстрація (перереєстрація) фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління на підставних (таких, що не існують у дійсності), померлих, недієздатних, безвісти зниклих осіб або таких осіб, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані їм повноваження;
– реєстрація (перереєстрація) та здійснення фінансово-господарської діяльності без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.
За напрямом „Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристика господарської діяльності з ознаками фіктивності”:
– підставами криміналізації діянь, що утворюють фіктивне підприємництво, є система соціально-економічних, юридичних та політичних чинників, достатніх і необхідних для криміналізації відповідних діянь на підставі загальновизнаних, теоретично обґрунтованих принципів;
– об’єктом злочину, передбаченого ст. 205 КК України, є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності;
– під „придбанням суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)” у контексті відповідальності, передбаченої ст. 205 КК України, потрібно розуміти придбання права власності, а також купівлю відповідного пакетаакцій товариства, що дозволяє фактично керувати діяльністю цього підприємства та впливати на прийняття рішень його керівними органами;
– злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту створення (державної реєстрації) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, або його придбання (набуття права власності щодо нього);
– суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 205 КК України, характеризується прямим умислом, корисливим мотивом та спеціальною метою – прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона;
– під прикриттям незаконної діяльності необхідно розуміти здійснення дій (приховування), які вуалюють цю незаконну діяльність, таких як: легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; монополізація ринку товарів і послуг тощо;
– суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 205 КК України, характеризується прямим умислом, корисливим мотивом та спеціальною метою – прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона;
– диспозиція ст. 205 КК України не включає в поняття „фіктивне підприємництво” створення або придбання громадських організацій, благодійних фондів, кредитних чи творчих спілок та інших неприбуткових організацій, створених відповідно ст. 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, а також коли фіктивне підприємництво здійснює підприємець-фізична особа.
За напрямом „Організація роботи та нормативно-правове забезпечення діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері господарської діяльності”:
– з метою підвищення ефективності нормативно-правого забезпечення діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері господарської діяльності необхідно привести внутрішньовідомчі нормативні акти у відповідність з регулятивним законодавством;
– на сьогодні недостатньою є наукова й практична розробка пріоритетних напрямів роботи оперативних підрозділів податкової міліції, окреслення кола об’єктів оперативно-розшукової діяльності ПМ, що безпосередньо характеризується відсутністю визначення та класифікації джерел отримання первинної інформації про ознаки скоєння податкових злочинів;
– необхідним є вдосконалення нормативно-правового забезпечення організації і тактики ОРД, що здійснюється оперативними підрозділами податкової міліції ДПС України;
– підлягає вдосконаленню теоретична та науково-методична робота з організації і тактики діяльності оперативних підрозділів податкової міліції ДПС України у сфері ОРД, встановлення ознак вчинення податкових злочинів та вироблення сучасних методичних рекомендацій щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;
– необхідно вдосконалити взаємодію органів ДПС з відповідними фінансовими, контролюючими та правоохоронними органами за допомогою видання спеціального нормативно-правового акта, який би врегулював питання спільної діяльності.
За напрямом „Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії злочинності у сфері господарської діяльності” зазначено, що на сьогодні інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів податкової міліції потребує змін, зокрема:
а) нормативно-правового закріплення і детальної регламентації методів оперативно-розшукової діяльності;
б) удосконалення системи статистичного обліку, аналізу, оцінки інформації та результатів оперативно-службової діяльності оперативних підрозділів податкової міліції;
в) створення єдиного автоматизованого банка інтегрованої оперативно-розшукової та іншої інформації з ранговим доступом;
г) виділення спеціальних аналітичних груп (окремих працівників), що повинні відповідати за оцінку, узагальнення оперативно значимої інформації та здійснення ОРД;
д) розробки науково обґрунтованих методик і програмного забезпечення аналізу оперативної інформації, отриманої під час ОРД, ознак податкових злочинів;
е) упровадження системи науково-методичного супроводження ОРД.
5. За напрямом „Проблеми удосконалення законодавства та діяльності правоохоронних органів щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ”:
– визначити у законодавстві поняття і ознаки фіктивного підприємництва та цивільно-правові наслідки його діяльності;
– удосконалити процедуру доведення у судовому порядку нікчемності угоди між суб’єктами господарювання та доведення складу злочину в діях посадових осіб підприємств, які прагнуть отримати безпідставне відшкодування ПДВ;
– забезпечити контроль за рухом ПДВ у режимі реального часу, оскільки декларації потрапляють до державної податкової служби України на 20-й день після останнього дня звітного місяця, а щонайменше 10 днів займає їхня обробка;
– усунути проблему значної кількості технічних помилок при введенні декларацій з ПДВ до баз даних державної податкової служби України, унаслідок чого з’являються розбіжності при зіставленні даних у розрізі контрагентів, що вимагає часу для перевірки та усунення помилок;
– відпрацювати проблемні питання з програмним забезпеченням автоматизованого зіставлення даних податкової звітності з ПДВ, які проявляються у неврахуванні цифрових даних Розрахунків коригувань сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість, поданих платниками податків, що також призводить до появи безпідставних розбіжностей у розрізі контрагентів.
 
Наукові заходи, у яких брали участь науковці Інституту протягом 2010 року
Науковці НДІ фінансового права брали участь у роботі:
- Науково-практичного семінару Міністерства охорони здоров’я України та Обласної ради Закарпатської області (21 січня 2010 року, м. Ужгород) – Нечай А. А.;
- Редакційного круглого столу газети „Україна Бізнес Ревю” на тему „Накопичувальне майбутнє пенсійної системи в Україні” (січень 2010 року, м. Київ) – Нечай А. А.;
- ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів” (17–21 лютого 2010 року, Академія фінансів міста Варшава, м. Суха Струга, Польща) – Радишевська О. Р., Солдатенко О. В.;
- Шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Сучасна наука в мережі Інтернет” (25–27 лютого 2010 року, Інститут наукового прогнозування, м. Київ) – Криницький І. Є.;
- І Міжнародної науково-практичної конференції „Unia Europejska po Traktacie z Lisbony – zmiany i wyzwania” (26–27 березня 2010 року, м. Варшава, Польща) – Радишевська О. Р.;
- наукового семінару „Новий курс соціально-економічних реформ 2010–2015 рр.” (11 березня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Солдатенко О. В., Федчук С. І.;
- Всеукраїнської міжвузівської студентської конференції „Податкова система України: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку” (18 березня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Современная теория финансового права” (19–20 березня 2010 року, Російська академія правосуддя, м. Москва) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Современные направления теоретических и прикладных исследований 2010” (15–28 березня 2010 року, Одеський національний морський університет та Українська державна академія залізничного транспорту, м. Одеса) – Раскалєй М. О., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шкуренко Н. Г.;
- VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Шевченківська весна” (25 березня 2010 року, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ) – Раскалєй М. О.;
- науково-практичної конференції „Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми” (15 квітня 2010 року, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль) – Білецька Г. М., Трубіна М. В., Шкуренко Н. Г.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации” (15–16 квітня 2010 року, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) – Криницький І. Є., Монаєнко А. О., Нечай А. А., Радишевська О. Р., Солдатенко О. В.;
- ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Держава і право в умовах глобалізації : реалії та перспективи” (16–17 квітня 2010 року, Економіко-правовий факультет Одеської національної юридичної академії, м. Сімферополь) – Криницький І. Є.;
- круглого столу „Захист авторських і суміжних прав: право і соціальна справедливість” (21 квітня 2010 року, Верховна Рада України, м. Київ) – Федчук С. І.;
- Всеукраїнської науково-практичної конференції „Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні” (23 квітня 2010 року, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Запоріжжя) – Раскалєй М. О.;
- круглого столу „Мінімізація сплати податків” (29 квітня 2010 року, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, м. Ірпінь) – Ковальчук М. К.;
- Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні” (28 квітня–1 травня 2010 року, Київський університет права НАН України) – Криницький І. Є.;
- круглого столу „Я науковець. Наукова робота та її значення в житті суспільства” (12 травня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Рибачок В. В., Рибачок Н. П.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Дні фінансової науки” (12–14 травня 2010 року, Кримський інститут економіки та господарського права, м. Сімферополь – смт Коктебель) – Солдатенко О. В.;
- круглого столу „Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства” (14–15 травня 2010 року, Кам’янець-Подільська філія Національного університету ДПС України, м. Кам’янець-Подільський) – Білецька Г. М., Ворошило Т. Д., Доценко Ю. П., Дюрядін В. П., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Корж М. А., Криницький І. Є., Мельник Н. М., Мендрул О. Г., Раскалєй М. О., Радишевська О. Р., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Сидорчук Я. Ю., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Трубіна М. В., Федчук С. І., Шкуренко Н. Г.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання” (14–15 травня 2010 року, ДВНЗ „Запорізький національний університет” МОН України, м. Запоріжжя) – Солдатенко О. В.;
- ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції „Управление в социальных и экономических системах” (18 травня 2010 року, Приватна установа освіти „Мінський інститут управління”, м. Мінськ, Республіка Білорусь) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної конференції „Сучасні виклики для України у сфері політики, економіки та права в умовах глобалізації” (18–19 травня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Білецька Г. М.,Дюрядін В. П., Заруба П. І., Ковтунович Н. Л., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Федчук С. І.;
- VІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених та студентів „Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери” (20–21 травня 2010 року, ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, м. Донецьк) – Ковтунович Н. Л.;
- Міжвузівської інтернет-конференції „Політичні, правові та фінансово-економічні основи євроінтеграції України” (21 травня 2010 року, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань) – Криницький І. Є.;
- Міжнародної наукової конференції „Правове життя сучасної України” (21–22 травня 2010 року, Одеська національна юридична академія, м. Одеса) – Солдатенко О. В.;
- Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читаннях „Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи” (27–28 травня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Раскалєй М. О., Солдатенко О. В.;
- науково-практичного круглого столу „Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні” (4 червня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Ковальчук М. К., Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення” (4–5 червня 2010 року, Українська академія банківської справи, м. Суми) – Криницький І. Є.;
- круглого столу „Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні” (8 червня 2010 року, НДІ фінансового права, м. Ірпінь) – Бодюк А. В., Бобко А. М., Ворошило Т. Д.,  Доценко Ю. П., Дюрядін В. П., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Радишевська О. Р., Раскалєй М. О., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шевчук С. В., Янцух О. В.;
- Інтернет-конференції „Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010” (21–30 червня 2010 року) – Білецька Г. М., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шкуренко Н. Г.;
- науково-практичного семінару „Модернізація державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку” (8 вересня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Ковтунович Н. Л., Онуфрик М. С.;
- Міжнародної інтердисциплінарної наукової конференції „Польсько-український бюлетень: європейська традиція діалогу культур” (22–24 вересня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Радишевська О. Р.;
- круглого столу „Економіко-математичні моделі та можливість їх використання у діяльності органів ДПС України” (23 вересня 2010 року, НДІ фінансового права, м. Ірпінь) – Доценко Ю. П., Дюрядін В. П., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Онуфрик М. С., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;
- науково-практичного круглого столу „Внутрішній контроль в реалізації антикорупційної політики в органах ДПС України” (24 вересня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Федчук С. І.;
- виїзного круглого столу „Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку” (8–9 жовтня 2010 року, Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова, смт Асканія-Нова, Херсонська обл.) – Білецька Г. М., Гороховець Є. В., Доценко Ю. П., Дюрядін В. П., Ковтунович Н. Л., Мельник Н. М., Онуфрик М. С., Раскалєй М. О., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Сидорчук Я. Ю., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Трубіна М. В., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.
- науково-практичної конференції „Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів” (22 жовтня 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Заруба П. І., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Онуфрик М. С., Раскалєй М. О., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Солдатенко О. В., Трубіна М. В., Федчук С.І.;
- науково-практичного семінару „Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні” (25 жовтня 2010 року, НДІ фінансового права, м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Доценко Ю. П., Дюрядін В. П., Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Мельник Н. М., Монаєнко А. О., Неліпа А. В., Раскалєй М. О., Рибачок В. В., Рибачок Н. П., Сидорчук Я. Ю., Солдатенко О. В., Трубін І. О., Трубіна М. В., Федчук С. І., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;
- Першого українського податкового форуму 2010: реформування податкової служби в Україні відповідно до європейських стандартів (28 жовтня 2010 року, Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів, м. Київ) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми правової системи України” (28 жовтня 2010 року, Київський університет права НАН України, м. Київ) – Шпильківська О. В.;
- Х Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи” (12–13 листопада 2010 року, Донецький національний університет ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк) – Білецька Г. М., Солдатенко О. В.;
- науково-практичного круглого столу „Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України” (19 листопада 2010 року, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь) – Білецька Г. М., Ковальчук М. К., Неліпа А. В., Раскалєй М. О., Шпильківська О. В.;
- семінару „Податкова реформа – 2011. Податковий кодекс України” (24 листопада 2010 року, консалтингова компанія „Кортекс”, м. Київ) – Дюрядін В. П., Ковальчук М. К., Раскалєй М. О., Рибачок Н. П., Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г.;
- Всеукраїнської науково-практичної конференції „Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України” (26 листопада 2010 року, Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Донецьк) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності” (26–27 листопада 2010 року, НДІ фінансового права, м. Ірпінь) – Ковальчук М. К., Ковтунович Н. Л., Криницький І. Є., Онуфрик М. С., Солдатенко О. В., Федчук С. І., Шпильківська О. В.;
- IV Міжнародної наукової конференції „Теорія і практика фінансових перетворень в умовах посилення взаємозалежності національних економік” (14–18 грудня 2010 року, Академія консультування та підвищення кваліфікації, м. Кьольн, Німеччина) – Солдатенко О. В.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України” (21–22 грудня 2010 року, Причорноморстка фундація права, м. Одеса) – Трубін І. О.;
- Міжнародної науково-практичної конференції „Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави” (24–25 грудня 2010 року, ГО „Асоціація аспірантів-юристів”, м. Харків) – Трубін І.О.