toc Рубрики
homeНаукові заходи2014 рік

2014 рік

Протягом 2013 року науковцями Інституту організовано й проведено:

1. У межах виконання НДР «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України»  (№ держреєстрації 0114U002359» 16 квітня 2014 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового праваорганізовано і проведено засідання науково-практичного круглого столу «Практика прогнозування бюджетних надходжень: нормативно-правові основи та методологія», на якому були присутні 50 осіб, у тому числі: учені з наукових установ та навчальних закладів України, працівники органів державної влади, представники громадських організацій. В обговоренні основних питань круглого столу брали активну участь такі науковці: Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України; Горбачук Василь Михайлович, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Любич Олександр Олексійович, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ДННУ «Академія фінансового управління»; Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту Національного університету ДПС України; Кондрашихін Андрій Борисович, д.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України. На обговорення було винесено такі питання:

-  законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні;

- прогнозування доходів бюджету в Чехії: приклад координації та системності;

- використання методології наукастингу для прогнозування макроекономічних показників;

- макроекономічні наслідки тероризму;

- практика прогнозування надходжень з податку на доходи фізичних осіб в Україні.

2. У межах виконання НДР «Нормативно-правові засади впровадження кадастрової оцінки об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а також земельних ділянок фізичних і юридичних осіб»  (№ державної реєстрації 0114U002356) 25 квітня 2014 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового праваорганізовано і проведено засідання науково-практичного семінару «Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні», на якому були присутні 30 осіб, зокрема: учені з наукових установ та навчальних закладів України, працівники органів державної влади, представники громадських організацій. Активну участь в обговоренні основних питань круглого столу брали участь такі науковці: Горбачук Василь Михайлович, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Забучинська Тетяна Володимирівна, заступник завідувача кафедри фінансового права Національного університету ДПС України; Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту Національного університету ДПС України; На обговорення було винесено такі питання:

- децентралізація і оподаткування нерухомості;

- майнове оподаткування у зарубіжних країнах;

- правова природа податку на нерухоме майно;

- особливості оподаткування нерухомого майна у країнах ЄС.

3. У межах виконання НДР «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (№ держреєстрації   0114U002358) 22 травня  2014 року на базі Науково-дослідного інституту фінансового праваорганізовано і проведено засідання науково-практичного семінару  «Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України», на якому були присутні 50 осіб, зокрема: учені з наукових установ та навчальних закладів України, працівники органів державної влади, представники громадських організацій. Активну участь в обговоренні основних питань круглого столу брали такі науковці: Долгий Олександр Андрійович, д.н.держ.упр., професор, начальник відділу дослідження проблем фінансової безпеки НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; Тимченко Леонід Дмитрович, д.ю.н., професор, начальник відділу вивчення міжнародного досвіду в сфері оподаткування НДЦ з проблем оподаткування; Сльозко Олена Олександрівна, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України; Гусак Олександра Юріївна, к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних фінансів Українського  державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. На обговорення було винесено такі питання:

- політична частина Угоди про Асоціацію з ЄС як передумова податково-законодавчих перетворень у сфері посилення протидії корупції в Україні;

- динаміка податкових індикаторів нових держав-учасниць Європейського Союзу;

- аналіз реформування основних видів податків в умовах євроінтеграції;

- науково-організаційні засади дослідження економіко-правових наслідків Асоціації України з ЄС;

- аналіз впливу євроінтеграційних процесів на систему сплати податків в Україні.

4. У межах виконання НДР «Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України»  (№ держреєстрації 0114U002359» 12 листопада 2014 рокуна базі Науково-дослідного інституту фінансового права був проведений науково-практичний семінар «Методологія прогнозування бюджетних надходжень: світовий досвід та прикладні аспекти».У засіданні семінару брали участь представники замовника Координаційно-моніторингового департаменту Міністерства доходів і зборів України, співробітники НДІ фінансового права, співробітники НДЦ НУДПС України та інших наукових установ. На обговорення було винесено такі питання:

- законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні;

- практика прогнозування надходжень з податку на доходи фізичних осіб в Україні.

- сучасний світовий досвід розробки і впровадження методик прогнозування доходів державного бюджету;

- практичний метод оцінки доходів державного бюджету у розрізі різних податків, зборів, обов’язкових платежів;

5. У межах виконання НДР «Методика формування декларації з податку на прибуток підприємства за даними фінансової звітності і бухгалтерського обліку та порядок проведення перевірки зіставності їх показників» (№ державної реєстрації 0114U002355) 27 листопада 2014 рокуна базі Науково-дослідного інституту фінансового права був проведений внутрішній науково-практичний семінар. У засіданні семінару брали участь представники замовника Координаційно-моніторингового департаменту Міністерства доходів і зборів України, співробітники НДІ фінансового права.На обговорення було винесено такі питання:

-  законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні;

-  особливості облікової політики щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів та дебіторської заборгованості.

-  вплив зміни облікової політики на показники фінансової звітності підприємства та на суму нарахованого податку на прибуток.

6. У межах виконання НДР «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (№ держреєстрації   0114U002358)15 грудня 2014 р. на базі Науково-дослідного інституту фінансового права відбувся науково-практичний семінар  «Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: теоретико–прикладний аспект». У засіданні семінару брали участь представники замовника Департаменту міжнародних зв’язків ДФС України, співробітники НДІ фінансового права, співробітники НДЦ НУДПС України та інших наукових установ. На обговорення було винесено такі питання:

- наближення законодавства України у сфері податку на додану вартість до норм ЄС в межах дії Угоди про асоціацію;

- передумови реформування акцизного податку;

- зарубіжний досвід акцизного оподаткування послуг в умовах нестабільної економіки.

Також НДІ фінансового права виступив співорганізатором ІІ Міжвузівського податкового турніру, який відбувся 22 березня 2014 року на базі Національного університету ДПС України, де розглядалися актуальні питання з проблем економіки та оподаткування за участю студентів, курсантів та фахівців провідних наукових установ.