toc Рубрики

Проведено засідання науково-практичного круглого столу „Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”

Проведено засідання науково-практичного круглого столу „Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”
24 жовтня 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему „Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії”
Актуальність тематики заходу привернула увагу вчених з наукових та навчальних закладів України, аспірантів, практичних співробітників Міністерства доходів та зборів. Відкрив засідання директор НДІ фінансового права, к.е.н. Дмитро Миколайович Серебрянський, окресливши глибокий зв’язок проблематики, що виносилася на обговорення, з Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Баченням найбільш актуальних проблем екологічного оподаткування в Україні та шляхів їх вирішення поділився заступник начальника управління – начальник відділу рентних та ресурсних платежів Управління місцевих, рентних та неподаткових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Володимир Павлович Горохов. З доповідями виступили: докторант кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету ДПС України Сергій Володимирович Сарана, науковий співробітник відділу податкової політики та методології оподаткування НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Надія Володимирівна Новицька, завідувач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету ДПС України, д.т.н. Наталія Альфредівна Гусятинська, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету ДПС України, к.т.н. Наталія Леонідівна Авраменко. Свої доповіді представили члени авторського колективу науково-дослідної роботи “Підвищення адміністративної та фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні”, у межах якої проводився круглий стіл. Заступник завідувача лабораторії № 1 “Проблем нормативно-правового забезпечення фінансових відносин” НДІ фінансового права Ганна Миколаївна Білецька провела юридичний аналіз ставок та об’єктів оподаткування, передбачених Податковим кодексом України, окресливши можливі напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення справляння екологічного податку в Україні. Молодший науковий співробітник лабораторії № 1 «Проблем нормативно-правового забезпечення фінансових відносин» НДІ фінансового права Валерій Валерійович Романенко представив загалу результати вивчення досвіду екологічного оподаткування країн, що досягли найбільших успіхів у сталому розвитку, природоохоронній політиці і мають високі показники якості адміністрування податків, виділивши підходи, доцільні до запровадження в українську практику.
В обговоренні питань, піднятих у доповідях, приймали активну участь: заступник директора НДІ фінансового права Вікторія Феліксівна Дейнека, вчений секретар НДІ фінансового права Маріанна Святославівна Онуфрик, завідувач відділу № 2 «Економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів» НДІ фінансового права, к.е.н. Артем Миколайович Вдовиченко, завідувач лабораторії № 2 «Проблем удосконалення фінансового контролю та фінансово-правової відповідальності» НДІ фінансового права, к.ю.н. Марія Володимирівна Кармаліта.
Учасники науково-практичного круглого столу дійшли висновку, що для підвищення фіскального потенціалу і стимулюючого ефекту екологічного оподаткування в Україні потрібно збільшити ставки екологічних платежів, зокрема на скиди у водні об’єкти і на розміщення твердих відходів, оскільки наявні на сьогодні ставки платежів за забруднення навколишнього природного середовища є у ряді випадків на один-два порядки нижчими, ніж у розвинених країнах. 
Також, учасники круглого столу зауважили, що одним із недоліків механізму державного податкового регулювання процесів використання природних ресурсів в Україні є мінімальні розміри штрафних санкцій за порушення законодавства з охорони навколишнього середовища, підприємствами, які використовують застарілі енерго- та ресурсоємні технології, що не сприяють підвищенню конкурентоспроможності української економіки.
Учасники науково-практичного круглого столу прийшли до висновку, що на сьогодні напрямами вдосконалення екологічного оподаткування можуть стати:
-запровадження передових підходів екологічного оподаткування, що застосовуються у країнах з високими показниками сталого розвитку, зокрема його екологічної складової, та високою якістю адміністрування податків;
-підвищення стимулюючої ролі екологічного оподаткування – переорієнтація принципів оподаткування з плати за фактично спричинену шкоду довкіллю на запобігання шкідливому впливу через технологічне вдосконалення галузей економіки;
-розширення кола об’єктів оподаткування екологічним та акцизним податком, включивши до нього виробництво та імпорт ряду енергоносіїв – вугілля, коксу і бурого вугілля, а також тари, пакувальних матеріалів та інших шкідливих для довкілля товарів (акумулятори та гальванічні елементи, автомобільні шини, побутова техніка тощо) зі створенням системи адміністративних (встановлення відповідних правил) та фіскальних (диференціація податкових ставок) важелів стимулювання безпечної утилізації та вторинної переробки шкідливих для довкілля товарів;
-підвищення рівня ставок екологічного податку до екологічно обґрунтованого та економічно відчутного рівня, диференціація  ставок екологічного та акцизного податків залежно від потенційної шкоди довкіллю та обсягів викидів, встановлення додаткової плати за перевищення визначених лімітів викидів шкідливих речовин та її утримання з прибутку підприємства;
-персоніфікація обліку екологічних податкових платежів з поверненням частки сплачених коштів на здійснення заходів з модернізації виробництва.
У цілому, розширення бази оподаткування екологічного податку повинне відбуватися з урахуванням світового досвіду та сприяти втіленню в життя концептуальних підходів еколого-трудової реформи, що є об’єктивною необхідністю.
За результатами проведення наукового заходу планується видання збірника наукових праць.