toc Рубрики

Рекомендації Міжнародної Інтернет-конференції „Современное состояние и перспективы развития финансового права” 1 жовтня -1 листопада 2009 року.

Рекомендації Міжнародної Інтернет-конференції „Современное состояние и перспективы развития финансового права” 1 жовтня -1 листопада 2009 року.Аналізуючи матеріали, розміщені на сторінках Інтернет-конференції, можна дійти висновку, що всі автори так чи інакше піднімають питання вдосконалення понятійного та категоріального апарату науки фінансового права. З погляду на необхідність та доцільність оновлення категоріального апарату майже всіх підгалузей та правових інститутів фінансового права учасники Інтернет-конференції рекомендують: 

1) зосередити увагу юристів-науковців та юристів-практиків на необхідності уніфікації понять, які вживаються в юридичній науці та використовуються на практиці у правових актах держави і місцевого самоврядування з метою уникнення юридичних колізій та покращення якості нормативно-правових актів, що регулюють публічні фінанси в Україні; 

2) переглянути сучасний категоріальний апарат фінансового права з метою його оновлення на основі останніх досягнень юристів-науковців, які присвятили свої наукові розробки дослідженню зазначеної проблеми (у кандидатських і докторських дисертаціях, захищених протягом останніх 15 років); 

3) вживати новий, визнаний у науковій літературі категоріальний апарат фінансового права, нові визначення базових понять у всіх підгалузях та інститутах фінансового права при написанні: підручників та навчальних посібників з фінансового права, методичних рекомендацій, планів семінарських занять тощо з метою вдосконалення навчального процесу та підвищення рівня його якості; 

4) звернути увагу деканів юридичних факультетів, завідувачів кафедр, на яких викладається навчальна дисципліна „Фінансове право”, на доцільність прийняття програми оновлення навчальної літератури (підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо) з фінансового права з метою відображення у ній новітніх досягнень науки фінансового права; 

5) ініціювати Академії правових наук України оголосити Всеукраїнській конкурс на кращий підручник з фінансового права, який би відображав новітній категоріальний апарат, оновлені поняття та правові інститути в науці фінансового права.