toc Рубрики

Круглий стіл “Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні”.

Круглий стіл “Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні”.8 червня 2010 року
 у м. Ірпінь на базі Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету державної податкової служби України в межах виконання науково-дослідної теми “Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами” відбувся круглий стіл “Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та в енергозбереженні

Проблеми надрокористування та енергозбереження, а також напрями їх розв’язання нікого не залишають байдужим. В Україні продовжує функціонувати екстенсивний тип розвитку економіки. Природні ресурси використовуються недостатньо ефективно, деградується середовище проживання людей. 

Як пише О. Л. Кашенко, „…природокористування у більшості випадків можемо охарактеризувати як нераціональне…”, “яке призводить до виснаження (а іноді до зникнення) природних благ, навіть відновлюваних, до порушення екологічної рівноваги природних систем; забруднення навколишнього середовища”. Однією з причин

 таких порушень є недоліки при застосуванні новітніх технологій у надрокористуванні, під час переробки надроресурсів і використанні її продуктів, а також відсутність коштів на державному рівні для реалізації інноваційних перетворень, недосконалість податкового законодавства. 

Питання раціонального використання природних ресурсів, інноваційні та фіскальні проблеми, які стоять перед людством сьогодні, – це результат нехтування протягом тривалого часу законами розвитку відносин між людиною та природою, це уроки неефективного, нераціонального та марнотратного використання природних енергетичних ресурсів, а також небажання та неспроможність застосування відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів.
Неврегульованість цих питань та можливі напрями їх вирішення викликали широкий резонанс та зацікавленість науковців у проведенні цього круглого столу. 
У роботі наукового заходу взяли участь представники ДПА України та ДПІ у Шевченківському районі м. Київ, Національного університету ДПС України, Міністерства промислової політики України, Державного геологічного комітету України, Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту, Державної організації “Кіровська територіальна інспекція державного геологічного контролю”, Державного геофізичного підприємства “Укргеофізика”, дочірньої компанії “Укргазвидобування”. Тези доповідей учасників круглого столу будуть опубліковані у збірнику наукових праць НДІ фінансового права. 
На обговорення учасникам круглого столу було запропоновано декілька питань: прогнозування показників надходження природно-ресурсних платежів до бюджету; теоретичні аспекти інноваційної діяльності у цій галузі; фіскальне регулювання інноваційної діяльності та її фінансування; оподаткування операцій з реалізації енергії, що виробляється нетрадиційними і відновлювальними засобами.
Директор НДІ фінансового права, кандидат економічних наук, доцент О. Солдатенко, відкриваючи круглий стіл, зосередила увагу присутніх на проблемах, які на сьогодні існують у надрокористуванні й енергозбереженні, та необхідності у вирішенні фіскальних та інноваційних неузгодженостей у цій галузі. Вона зазначила, що, відповідно до Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу, для ефективного соціально-економічного розвитку України, потрібно поєднати освіту, дослідження та інновації шляхом розширення дослідницького сектора у вищих навчальних закладах, що допоможе відродити попит на науку як основу конкурентоспроможності національної економіки.
З привітальним словом до присутніх звернувся заступник директора НДІ фінансового права Національного університету ДПС України, кандидат фізико-математичних наук Ю. Доценко, зазначивши, що галузь природокористування  занадто довго використовувала традиційні технології під час розвідки та експлуатації корисних копалин, і нині настав час використовувати здобутки світового досвіду щодо геологорозвідувальних робіт та освоєння родовищ.
Обговорення цього питання виявилося надзвичайно різнобічним та плідним, викликавши зацікавлення не лише у тих, хто безпосередньо причетний до розроблення даної теми, але й у тих, хто тільки побічно причетний до окресленої проблематики. Про це свідчить сам перелік доповідей, які було заслухано під час роботи круглого столу.
Так, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Українського геологорозвідувального інституту І. Андрієвський у своїй доповіді “Аналіз та оцінка тенденцій економічного розвитку вітчизняної сфери надрокористування” наголосив на тому, що обсяги видобутку корисних копалин в Україні на сьогодні значно знизилися, і “такий стан зумовлений скороченням геологорозвідувальних робіт, а змінити цю ситуацію можна лише шляхом надання певних пільг та залучення інвесторів”. Щодо цього висловив свою позицію та надав додаткову інформацію, яка мала практичний характер, директор Департаменту бюджетних розрахунків та регуляторної політики Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” В. Хрушков. Зокрема, він зауважив, що доволі суттєвою проблемою при виході з кризової ситуації є питання податкообкладання. Тобто склалася ситуація, коли за умови залишення цін на тому самому рівні загальна сума відрахувань (мається на увазі саме податкові платежі) значно збільшилася. 
З цього приводу між учасниками круглого столу відбувалася жвава дискусія, у ході якої учасники торкалися різних питань, зокрема положень Податкового кодексу. Дещо прояснили ситуацію виступи к. е. н., начальника відділу методології Департаменту економічного аналізу ДПА України Т. Єгорової та головного державного податкового інспектора Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Державної податкової адміністрації України Г. Коваленко. 
На проблемах фінансування геологорозвідувальної галузі зосередив увагу начальник управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку Державної геологічної служби України М. Кочкур. Про прогнозування надходжень коштів до бюджету за використання природних ресурсів, у т. ч. відносно обчислення та справляння фіскальних платежів на користь їх власника, що залишається неврегульованим, ішлося у доповіді кандидата сільськогосподарських наук, провідного наукового співробітника НДІ фінансового права А. Бобка. Андрій Миколайович також підняв питання, що стосувалося прогнозування показників надходження природно-ресурсних платежів до бюджету, необхідності на державному рівні зміни системи прогнозування плати за земельні ресурси як складової надроземельних ресурсів. Також акцентувалась увага на тому, що замість збору доцільно запровадити податок, як норму вилучення частки продукції на користь держави, що не залежить від здійснення господарської діяльності.
Ґрунтовною і аргументованою була доповідь головного спеціаліста трансферту технологій, інновацій та інтелектуальної власності Департаменту науково-технічного забезпечення та енергоефективності промисловості Мінпромполітики України М. Коцюби про законодавчі основи енергозбереження. Узагальнюючи попередні доповіді та підкреслюючи потребу у наукових обґрунтуваннях для вдосконалення законодавства, виступили головний спеціаліст Міністерства охорони навколишнього природного середовища України О. Кизилова та начальник геологічного відділу Державного геофізичного підприємства “Укргеофізика” А. Толкунов.
Завідувач відділу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Т. Потопальська, приєднуючись до обговорення даної проблеми, підкреслила, що на сьогодні в Україні вже виділені кошти для створення нафтогазового консорціуму з Росією. Кандидат економічних наук, начальник відділу НДЦ ПО НУ ДПС України А. Новицький та Д. Серебрянський висловили свою думку щодо податкової політики енергозбереження в умовах формування конкурентоспроможної національної економіки та проблем її правового регулювання. Зокрема, у виступах було зазначено, що великою проблемою є об’єднання та належна взаємодія надрокористування та забезпечення екологічної безпеки, оскільки ці поняття, на погляд доповідача, є взаємовиключними.
Обговорення заслуханих доповідей було не менш цікавим. Промовці, відстоюючи свої погляди на висвітлені проблеми, погодилися з тим, що в Україні немає стимулу для впровадження енергозберігаючих технологій, а вирішення питання енергозбереження потребує кардинальних рішень та заходів.
Учасники круглого столу дійшли висновку про необхідність в удосконаленні законодавства в частині заохочення використання відновлюваних джерел енергії та забезпечення отримання в повному обсязі екологічних, економічних і соціальних вигод.
За результатами застосування круглого столу учасниками було вироблено ряд корисних рекомендацій щодо кожного з окреслених напрямів, упровадження яких у практичну діяльність сприятиме суттєвому покращенню раціонального використання надроресурсного потенціалу країни, усуненню інноваційних та фіскальних проблем в енергозбереженні та запровадженню стимулів для розширення виробництва і використання відновлюваних джерел енергії. З метою реформування галузі ці рекомендації будуть направлені відповідним установам, міністерствам та відомствам. Усі учасники дійшли згоди, що проведення таких заходів є надзвичайно корисним як для практиків, так і науковців, оскільки змушує замислюватися над вирішенням актуальних проблем.