toc Рубрики

Про інститут

Науково-дослідний інститут фіскальної політики  є структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України (далі – Університет), створеним Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної служби України».
Головною метою діяльності НДІ фіскальної політики є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації державної податкової та митної політики, спрямованої на економічний і соціальний розвиток України.

Основними завданнями НДІ фіскальної політики є такі:

 • - Організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань формування та реалізації фіскальної політики.
 • - Виконання замовлень ДФС України та інших органів державної влади щодо розробки наукових засад фіскальної політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері оподаткування і митної справи.
 • - Підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації, залучення до наукового процесу талановитих молодих учених, а також сприяння науковій творчості студентів у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права.
 • - Упровадження наукових розробок у діяльність ДФС України, інших органів виконавчої влади, у навчальний процес Університету та інших навчальних закладів.
 • - Провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та проходження стажування кадрів у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права.
 • - Вивчення і впровадження зарубіжного науково-технічного досвіду у сфері фінансового, податкового та митного законодавства.
 • - Управління майном у межах повноважень, визначених чинним законодавством.
 • - Співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами.
 • - Виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках наукової продукції НДІ фіскальної політики.

НДІ фіскальної політики з метою виконання покладених на нього завдань:

 • - Щорічно готує пропозиції щодо розробки науково-технічної продукції (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо) у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права в межах визначених державою пріоритетів і подає на розгляд Університету ДФС України.
 • - Готує і подає на експертизу та державну реєстрацію прийняті до розробки науково-дослідні роботи.
 • - Здійснює відповідно до законодавства управління державною власністю та об’єктами інтелектуальної власності, створеними у процесі своєї діяльності.
 • - Звітує за встановленими формами у науковій і науково-технічній сфері.
 • - Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці.
 • - Організовує та проводить наукову експертизу результатів досліджень, виконаних іншими установами та організаціями, організовує наукові конференції, круглі столи, семінари (у тому числі міжнародні), наради з питань, що належать до сфери його діяльності.
 • - Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в матеріальній та духовній сферах життя суспільства, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.
 • - Розробляє прогнози та проводить експертизу з відповідних напрямів науки і техніки.
 • - Організовує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за їх результатами забезпечує виконання відповідних досліджень.
 • - Забезпечує високу якість досліджень, систематичне узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу.
 • - Здійснює інші функції, виходячи з покладених на нього завдань.

Адреса інституту: 

Університет державної фіскальної служби України, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201 (кім. 335, 339, 340, 341, 352, 358, 359)
Телефони: 0 (4597) 60-552, внутрішні 11-62, 11-47, 15-64, 15-61.